کتاب و مقالات بهداشت حرفه ای

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط
رتبه 4 از بین 1 رای

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

 

این مجموعه از مقالات برای ثبت در گوگل اسکولار در این بخش پیوست شده است.

برخی از مقالات فرمت pdf دارند و محتوای مقاله به صورت عکس است که قابل ثبت در گوگل اسکولار را ندارند ولی به صورت تست قرار گرفته اند.

مقالاتی که احتمال ثبت را دارند با یک علامت + مشخص شده اند.

1- Determine the important heavy metals in air dust of zahedan, Iran

1- تعیین فلزات سنگین مهم در گرد و غبار هواي زاهدان، ایران +

 

2- Drowsiness and its relation with individual characteristics among night workers in a desert hospital in Iran

2- خواب آلودگی و ارتباط آن با خصوصیات فردی در میان پرسنل شبکار در یک بیمارستان صحرایی در ایران

 

3- Effects of administrative interventions on improvement of safety and health in workplace: A case study in an oil company in Iran (2011-2015)

3- تأثیر مداخلات مدیریتی بر بهبود ایمنی و بهداشت در محل کار: مطالعه موردی در یک شرکت نفتی در ایران +

 

4- Surveying the geographical distribution of aluminium concentration in   groundwater resources of sistan and baluchistan, Iran

4- بررسی توزیع جغرافیایی غلظت آلومینیوم در منابع آبهای زیرزمینی سیستان و بلوچستان، ایران

 

5- Risk assessment in a wheat winnowing factory based on ET and BA method

5- ارزیابی ریسک در کارخانه آرد گندم بر اساس روش ETBA +

 

6- Pentachlorophenol removal by per sulfate and microwave processes coupled from aqueous environments

6- حذف پنتا کلروفنول توسط فرآیندهای پروسولفات و کمک مايكروويو از محیط های آبی

 

Microbial indoor air quality of public places in a semi-dry city in Iran

7- کیفیت هوای داخل از نظر میکروبی مکان های عمومی در یک شهر نیمه خشک در ایران است

 

Epidemiology of fatal and non-fatal industrial accidents in KhorasanRazavi Province, Iran

8- اپیدمیولوژی حوادث صنعتی منجر به فوت و غیرفوت در استان خراسان رضوي

 

9.Pulmonary function in cement industry workers in the west of Iran

9- بررسی عملکرد ریه وظرفیتهای ریوی در کارگران صنعت سیمان غرب ایران

 

10.Relationship between job stress and anxiety, depression and job satisfaction in nurses in Iran

10- رابطه استرس شغلی، اضطراب، افسردگی و رضایت شغلی پرستاران در ایران +

 

11.Determining appropriate strategy to improve performance of solid waste recycling system in zahedan by swot method

11- تعیین استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد سیستم بازیافت زباله های جامد در زاهدان با استفاده از روش SWOT +

 

12.An analysis of Kashan municipal solid waste, Iran

12.تجزیه و تحلیل زباله های جامد شهری کاشان، ایران

 

13.Assessment of the chemical quality of groundwater resources in Chabahaar City using GIS software in 2016

13- ارزیابی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی در شهر چابهار با استفاده از نرم افزار GIS در سال 1395

 

14.Qualitative and quantitative survey of waste management system case study: Qods hospital, Paveh-Iran (2015)

14- بررسی کیفی و کمی سیستم مدیریت پسماند مطالعه موردي: بیمارستان قدس، پاوه ایران (1394)

 

15.The amount of receiving radiation of radiology staffs in imam reza hospital of kermanshah (Iran)

15- بررسی میزان پرتوگیری کارکنان رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه (ايران)

 

16.A study of public and local noise level in wards of a state hospital in Kermanshah

16- مطالعه میزان سر و صداي عمومی و محلی در بخش های بیمارستان دولتی کرمانشاه

 

17.Measuring noise pollution in high-traffic streets of Birjand

17- اندازه گیری آلودگی صوتی در خیابان های دارای ترافیکی شهر بیرجند

 

18.Surveying hygiene indices of water of swimming pools in kermanshah city (Iran), 2015

18- بررسی شاخص های بهداشتی آب استخرهای شنا در شهرستان کرمانشاه (ایران) ، 1394

 

19.Assessment of solid waste management in hospitals and healthcare centers: A case study in Sari, Iran

19- ارزیابی مدیریت زباله های جامد در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی: مطالعه موردی در ساری، ایران

 

20.Evaluation of health services provided for women during pregnancy in Yasuj, Iran

20- ارزیابی خدمات بهداشتی در زنان باردار در یاسوج ایران

 

21.Investigation the prevalence of work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) among factories packaging workers in Kermanshah (2015)

21- بررسی شيوع اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار (WRMSD) در کارگران بسته بندی کارخانه های کرمانشاه

 

22.The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-Analysis study

22- شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در اندام تحتانی کارگران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

 

23.ANILINE ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING DRIED ACTIVATED SLUDGE

23- جذب آنیل از محلول آبی با استفاده از مخلوط فعال شده خشک شده +

 

24.A comparative analysis of the current performance of university deputies and main functions of management

24- تجزیه و تحلیل تطبیقی عملکرد فعلی نمایندگان دانشگاه و عملکرد اصلی مدیریت +

 

25.Learning styles in students of kermanshah (Iran) university of medical sciences, 2015

25- سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1394)

 

26.The relationship between individual, occupational factors and LBP (Low Back Pain) in one of the auto parts manufacturing workshops of Tehran in 2015

26- ارتباط بین عوامل فردی، شغلی و LBP (کمردرد) در یکی از کارگاه های تولید قطعات خودرو تهران

 

27.Relationship between internet addiction with educational failure and demographic characteristics in students

27- ارتباط اعتياد به اينترنت با شکست تحصيلي و ويژگي هاي دموگرافيك (جمعيت شناختي) دانشجويان

 

28.Work shift and its effect on nurses’ health and welfare

28- نوبتکاری و عوامل مرتبط با آن در سلامت و رفاه پرستاران +

 

29.Measurement of chair dimensions used by nurses and comparing with ANSI/HFES100 standard

29- اندازه گیری ابعاد صندلی مورد استفاده پرستاران و مقایسه آن با استاندارد ANSI / HFES100 +

 

30.Relationship Between Subjective Sleepiness and Demographic Characteristics in Night Work Drivers

30- ارتباط بین خواب آلودگی ذهنی و ويژگي هاي دموگرافيك (جمعيت شناختي) در رانندگان شبکار +

 

31.Relation between subjective sleepiness and changes in some vital signs among the clinical night workers

31- ارتباط بین خواب آلودگی ذهنی و تغییرات برخی از علائم حیاتی در میان کارکنان شبکار بیمارستان +

 

32.Drowsiness trend in night workers and adaptation to night shift in hospital staff

32- بررسی روند خواب آلودگی و سازگاری با شیفت شب در پرسنل شبکار بیمارستان +

 

33.A study on noise pollution in the city of Tehran,Iran

33- مطالعه آلودگی صوتی در شهر تهران،ايران +

 

34.A new decomposition to interpret curves of schlumberger survey

34- تجزیه جدید برای تفسیر منحنی بررسی schlumberger

 

35.Epidemiology of lowers limb fractures in patient of taleghani hospital in Kermanshah in 2014

35- اپیدمیولوژی شکستگی اندام تحتاني در بیمار بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1393

 

36.Emerging role of magnetic resonance imaging toward structural evaluation of stroke in different stages

36- نقش تصویربرداری رزونانس مغناطیسی به منظور ارزیابی ساختار سکته مغزی در مراحل مختلف

 

37.An investigation of microbial and physicochemical quality of drinking water in Kamyaran city during 2011-2014

37- بررسی کيفيت ميکروبی و فيزيکوشيميايی آب آشاميدنی شهرستان کامياران طی سالهای 93-1390

 

38.Investigated the status of waste water quality of kangavar industrial park-kermanshah (Iran)

38- وضعیت کيفيت فاضلاب شهرک صنعتی کنگاور کرمانشاه (ایران)

 

39-Surveying awareness of the students of kermanshah university of medical sciences about nutrition and storing food stuff in crises (2016)

39- بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد تغذیه و ذخیره مواد غذایی در بحران (1395)

 

40- Respiratory problems and pulmonary function tests of workers in aluminum smelting industry

40- مشکلات تنفسی و آزمایش عملکرد ریه كارگران در صنعت ذوب آلومینیوم

 

41.Application of response surface methodology on cefixime removal from aqueous solution by ultrasonic/ photooxidation

41- استفاده از روش سطح پاسخ در حذف سفلیسیم از محلول های آب توسط اولتراسونیک / عکس اکسیداسیون +

 

42- FOOD PRESERVATION FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT

42- نگهداری مواد غذایی از لحاظ اخلاقی در حال حاضر +

 

43- Comparing the posture assessments based on RULA and QEC methods in a carpentry workshop

43- مقایسه ارزیابی پوسچر به روش RULA و QEC در کارگاه نجاری +

 

44- Evaluation of occupational risk assessment of manual load carrying using KIM method on auto mechanics in Kermanshah City in 2015

44- ارزیابی ریسک شغلی حمل بار دستی با استفاده از روش KIM در کارگاههای مکانیک خودرو در شهر کرمانشاه +

 

45- Detection of driver drowsiness based on the Viola & Jones method and logistic regression analysis

45- تشخیص خواب آلودگی راننده بر اساس روش ویولا و جونز و تحلیل رگرسیون لجستیک

 

46- Frequency of Job-Related Burn-out in Family Physicians working in General/Family Practice in the Middle East

46- بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده که در بخش های عمومی و خانواده مشغول به کارند در منطقه خاورمیانه +

 

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید