کتاب و مقالات بهداشت حرفه ای

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

 

این مجموعه از مقالات برای ثبت در گوگل اسکولار در این بخش پیوست شده است. (مقالات اصلی پیوست شد)

 

1- Study of geographical distribution of concentration of aluminium in groundwater resources in sistan & baluchistan, Iran

1- بررسی توزیع جغرافیایی غلظت آلومینیوم در منابع آب های زیرزمینی سیستان و بلوچستان، ایران

 

2- Risk assessment in a wheat winnowing factory based on ET and BA method

2- ارزیابی ریسک در کارخانه آرد گندم بر اساس روش ETBA

 

3- Microbial indoor air quality of public places in a semi-dry city in Iran

3- کیفیت هوای داخل از نظر میکروبی مکان های عمومی در یک شهر نیمه خشک در ایران است

 

4- Assessment of Safety Condition in One of the Teaching Hospitals in Kermanshah (2015): A Case Study

4- بررسی وضعیت ایمنی یک بیمارستان آموزشی شهر کرمانشاه

 

5- Drowsiness and its relation with individual characteristics among night workers in a desert hospital in Iran

5- خواب آلودگی و ارتباط آن با خصوصیات فردی در میان پرسنل شبکار در یک بیمارستان صحرایی در ایران

 

6.Relationship Between Subjective Sleepiness and Demographic Characteristics in Night Work Drivers

6- ارتباط بین خواب آلودگی ذهنی و ويژگي هاي دموگرافيک (جمعيت شناختي) در رانندگان شبکار

 

7- Effects of administrative interventions on improvement of safety and health in workplace: A case study in an oil company in Iran (2011-2015)

7- تأثیر مداخلات مدیریتی بر بهبود ایمنی و بهداشت در محل کار: مطالعه موردی در یک شرکت نفتی در ایران

 

8.Measurement of chair dimensions used by nurses and comparing with ANSI/HFES 100 standard

8- اندازه گیری ابعاد صندلی مورد استفاده پرستاران و مقایسه آن با استاندارد ANSI / HFES100

 

9.Work shift and its effect on nurses’ health and welfare

9- نوبتکاری و عوامل مرتبط با آن در سلامت و رفاه پرستاران

 

10. Relation between Internet Addiction with study burn out in student

10- ارتباط اعتياد به اينترنت با شکست تحصيلي و ويژگي هاي دموگرافيك (جمعيت شناختي) دانشجويان

 

11. Evaluation of Lead and Cadmium Levels of Iranian and Imported Rice in Kermanshah, 2016 (Iran)

11- بررسی میزان سرب و کادمیوم برنج های ایرانی و وارداتی شهر کرمانشاه

 

12- The relationship between individual, occupational factors and LBP (Low Back Pain) in one of the auto parts manufacturing workshops of Tehran in 2015

12- ارتباط بین عوامل فردی، شغلی و (LBP کمردرد) در یکی از کارگاه های تولید قطعات خودرو تهران

 

13. Learning styles in students of kermanshah (Iran) university of medical sciences, 2015

13- سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1394)

 

14. A comparative analysis of the current performance of university deputies and main functions of management

14- تجزیه و تحلیل تطبیقی عملکرد فعلی نمایندگان دانشگاه و عملکرد اصلی مدیریت

 

15. The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-Analysis study

15- شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در اندام تحتانی کارگران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

 

16. Investigation the prevalence of work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) among factories packaging workers in Kermanshah (2015)

16- بررسی شيوع اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار (WRMSD) در کارگران بسته بندی کارخانه های کرمانشاه

 

17. Evaluation of health services provided for women during pregnancy in Yasuj, Iran

17- ارزیابی خدمات بهداشتی در زنان باردار در یاسوج ایران

 

18. solid waste management in hospitals and healthcare centers in Sari, Iran

18- ارزیابی مدیریت زباله های جامد در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی: مطالعه موردی در ساری، ایران

 

19. Check the status of health indicators of water quality swimming pools in Kermanshah

19- بررسی شاخص های بهداشتی آب استخرهای شنا در شهرستان کرمانشاه (ایران) ، 1394

 

20. Measuring noise pollution in high-traffic streets of Birjand

20- اندازه گیری آلودگی صوتی در خیابان های دارای ترافیکی شهر بیرجند

 

21. Assessment of general and local voice in the workplace a hospital in the city of Kermanshah

21- مطالعه میزان سر و صداي عمومی و محلی در بخش های بیمارستان دولتی کرمانشاه

 

22. Study of receiving radiation of radiology staffs in imam reza hospital of kermanshah

22- بررسی میزان پرتوگیری کارکنان رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه (ايران)

 

23. Clinical Respiratory Symptoms and Spirometric Parameters among Tile Manufacturing Factory Workers, Yazd, Iran

23- علائم بالینی تنفسی و پارامترهای اسپیرومتری در بین کارگران کارخانه کاشی سازی یزد

 

24. Qualitative and quantitative survey of waste management system case study: Qods hospital, Paveh-Iran (2015)

24- بررسی کیفی و کمی سیستم مدیریت پسماند مطالعه موردي: بیمارستان قدس، پاوه ایران (1394)

 

25. Assessment of the chemical quality of groundwater resources in Chabahaar City using GIS software in 2016

25- ارزیابی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی در شهر چابهار با استفاده از نرم افزار GIS در سال 1395

 

26. An analysis of Kashan municipal solid waste, Iran

26.تجزیه و تحلیل زباله های جامد شهری کاشان، ایران

 

27.Relationship between job stress and anxiety, depression and job satisfaction in nurses in Iran

27- رابطه استرس شغلی، اضطراب، افسردگی و رضایت شغلی پرستاران در ایران

 

28. Pulmonary function in cement industry workers in the west of Iran

28- بررسی عملکرد ریه وظرفیتهای ریوی در کارگران صنعت سیمان غرب ایران

 

29- Epidemiology of fatal and non-fatal industrial accidents in KhorasanRazavi Province, Iran

29- اپیدمیولوژی حوادث صنعتی منجر به فوت و غیرفوت در استان خراسان رضوي

30- microwave processes coupled from aqueous environments by per sulfate and Pentachlorophenol removal

30- حذف پنتا کلروفنول توسط فرآیندهای پروسولفات و کمک مايكروويو از محیط های آبی

 

31-Investigation of human error by using THERP method in control room of incoiler department in a pipe manufacturing company

31- بررسی خطاهای انسانی بر اساس روش ترپ در اتاق کنترل پالایشگاه

 

 32- Evaluation of Workplaces and Corrective Actions in the Central Iranian Steel Industries

32- فعالیتهای ارگونومیک در کارخانجات استیل ایران

 

33- Investigating the Visual Fatigue in VDT Operators in the Banks of Qasr-e Shirin (Kermanshah-Iran)

33- بررسی میزان خستگی چشمی در کاربران پایانه های تصویری بانک

 

34- Ergonomic Evaluation of Working Postures and Analysis of Relationship between Physical Activities with Musculoskeletal Disorders among Men Barbers in Karaj (Iran)

34- ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای کاری و ارتباط آن با سطح فعالیت و مشکلات اسکلتی عضلانی در میان آرایشگران مرد کرج (ایران)

 

35- based on the Viola & Jones method and logistic regression analysis Detection of driver drowsiness

35- تشخیص خواب آلودگی راننده بر اساس روش ویولا و جونز و تحلیل رگرسیون لجستیک

 

36- Evaluation of occupational risk assessment of manual load carrying using KIM method on auto mechanics in Kermanshah City in 2015

36- ارزیابی ریسک شغلی حمل بار دستی با استفاده از روش KIM در کارگاههای مکانیک خودرو در شهر کرمانشاه

 

37- Comparing the posture assessments based on RULA and QEC methods in a carpentry workshop

37- مقایسه ارزیابی پوسچر به روش RULA و QEC در کارگاه نجاری

 

38- TO THE PRESENT FOOD PRESERVATION FROM ANTIQUITY

38- نگهداری مواد غذایی از لحاظ اخلاقی در حال حاضر

 

39. cefixime removal from aqueous solution by ultrasonic/ photooxidation by Apply of response surface methodology

39- استفاده از روش سطح پاسخ در حذف سفلیسیم از محلول های آب توسط اولتراسونیک / عکس اکسیداسیون

 

40- pulmonary function tests for Respiratory problems of workers in aluminum smelting industry

40- مشکلات تنفسی و آزمایش عملکرد ریه كارگران در صنعت ذوب آلومینیوم

 

41- Evaluation of knowledge and attitude of Kermanshah university of medical sciences students in the field of health interventions in emergency situations in 2016.

41- بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد تغذیه و ذخیره مواد غذایی در بحران (1395)

 

42. Investigation of the status of quality of waste water in kangavar industrial city

42- وضعیت کيفيت فاضلاب شهرک صنعتی کنگاور کرمانشاه (ایران)

 

43. Evaluation of microbial and chemical quality of drinking water Kamyaran city in the years 2011-2014

43- بررسی کيفيت ميکروبی و فيزيکوشيميايی آب آشاميدنی شهرستان کامياران طی سالهای 93-1390

 

44. Magnetic resonance imaging toward structural evaluation of stroke whit role of Emerging in different stages

44- نقش تصویربرداری رزونانس مغناطیسی به منظور ارزیابی ساختار سکته مغزی در مراحل مختلف

 

45.Epidemiology of lowers limb fractures in patient of taleghani hospital in Kermanshah in 2014

45- اپیدمیولوژی شکستگی اندام تحتاني در بیمار بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1393

46.A new decomposition to interpret curves of schlumberger survey

46- تجزیه جدید برای تفسیر منحنی بررسی schlumberger

 

 

 47- Relationship between Job Stress and Ergonomic Behavior with Musculoskeletal Disorders in an Auto-part Production Company

47- ارتباط بین استرس شغلی و رفتارهای ارگونومیک و بیماریهای اسکلتی عضلانی در یک کارخانه

 

48- Isolation of Vibrio spp. from Caspian seawater

48- جداسازی ژن ویبریو از آب دریای خزر

 

49- Detection of JC polyomavirus in urban sewage samples

49- کشف ژن JC polyomavirus از نمونه های فاضلاب شهری

 

50- Applying the response surface method to optimize the removal of lead and cobalt from aquatic environments using electrocoagulation

50- استفاده از روش سطح پاسخ برای بهینه سازی حذف سرب و کبالت از محیط های آبی با استفاده از الکتروکواگولاسیون

 

51-Presenting a Model for Facial Dynamic Anthropometry for Detecting Driver Drowsiness

  1. ایمنی جاده ها با ارائه یک مدل به منظور تشخیص خواب آلودگی افراد در حین رانندگی

 

52-Low Back Pain among Workers in Off shore Oil Industry

  1. کمر درد در بین کارکنان صنعت نفت

 

53-Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017

53. ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *