ابزارهای آنلاین اندازه گیری صدا

  • اندازه گیری TWA و DOSE
  • اندازه گیری میزان کاهندگی صدا با روش های NRR, MHL, OCTAVEBAND

 ابزارهای اندازه گیری صدا