ارزیابی پوسچر به روش REBA

ارزیابی پوسچر به روش REBA

ارزیابی پوسچر به روش REBA

ارزیابی پوسچر به روش REBA

REBA (Rapid Entire Body Assessment) posture assessment method

مقدمه و هدف:

روش REBA در سال 2000 توس هیگنت و مک اتامنی ارائه گردید. این روش نتیجه همکاری بین تیم ارگونومیست ها, فیزیوتراپیست ها, کاردمان ها و پرستاران بوده و جهت ارزیابی انواع پوسچرهای کاری غیرقابل پیش بینی موجود در وظایف مراقبت های بهداشتی و سایر صنایع خدماتی توسعه یافت. روش REBA یک روش ارزیابی کلی بدن بوده و به فرد اجازه می دهد که یک تجزیه و تحلیل توام از اندام فوقانی (بازو, ساعد و مچ), تنه, گردن و پاها را انجام دهد. همچنین در این روش عوامل دیگری مانند نیرو یا بار جابجا شده, نوع گرفتن بار (چنگش) و فعالیت عضلانی نیز در ارزیابی در نظر گرفته شده است. در این روش, ارزیابی پوسچرهای استاتیک و دینامیک فراهم شده است.

این پست بروزرسانی شد و فایل پاورپوینت این روش در 21 اسلاید پیوست شد که در انتها همین مطلب می توانید آن را دانلود کنید.

کاربرد در مشاغل و محیط های کاری:

این روش به طور خاص جهت ارزیابی خطرات MSD و پوسچرهای کاری موجود در محیطهای بهداشت و درمان و سایر صنایع خدماتی مفید می باشد. با این حال می توان این روش را در شرایط ذیل بکار برد:

 • وظایف شغلی که در انجام آن ها, کل بدن مورد استفاده قرار گیرد.
 • پوسچر استاتیک, دینامیک, دارای تغییر سریع و یا ناپایدار باشد.
 • وظایف ایستاده و یا ترکیبی از ایستاده نشسته (روش REBA جهت ارزیابی وظایفی که نشسته بوده و استرس وارده تنها روی اندام فوانی وارد می شود کاربرد ندارد. REBA جهت ارزیابی وظایف صرفا نشسته طراحی نشده است).
 • وظایفی که نواحی بدنی متعدد را درگیر نماید.
 • وظایفی که جابجایی بار در آن ها اغلب و یا به ندرت انجام شود.
 • نمونه هایی از کاربرد این روش عبارتند از: ارزیابی وظایفی همچون بلند کردن و حمل بیمار, پرستاری, دندانپزشکی, اپراتوری تلفن, خانه داری, دامپزشکی, انبار خوار و بار و …

نقاط قوت:

 • کاربرد آسان
 • کاربرد در زمینه های مختلف

محدودیت ها:

 • روش REBA جهت ارزیابی وظایفی که عمدتا حمل دستی بار هستند, توصیه نمی شوند (وظایفی که فرد بیشتر ساعات شیفت کاری مشغول به حمل دستی بار باشد.)
 • با توجه به اینکه در این روش نیروها و فعالیت در نظر گرفته شده است, اما روشREBA در درجه اول بر روی پوسچرهای کاری متمرکز شده است.
 • در این روش مدت زمان فعالیت ها, دوره ریکاوری و ارتعاش در نظر گرفته نشده است.
 • روش REBA به فرد اجازه می دهد که یک ارزیابی جداگانه از سمت راست و چپ بدن انجام دهد, این روش امتیاز چپ و راست بدن را به صورت یک امتیاز کلی خطر به ما نشان نمی دهد.
 • این روش تنها به یک نقطه از زمان یا بدترین پوسچر بدنی در یک وظیفه توجه می کند.
 • فرد مشاهده گر باید با استفاده از قضاوت خود, پوسچرهای کاری مورد نظر را انتخاب نماید.
 • مانند اکثر روش های ارزیابی خطر, سطح خطر کلی ارایه شده اما آسیب به اپراتورها را نمی تواند پیش بینی کند. همچنین عوامل خطر فردی مانند جنس, سن و تاریخچه پزشکی را در نظر نمی گیرد.

عوامل خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی مد نظر:

 • پوسچر بدنی, بار/نیرو, تکرار, نوع چنگش, مدت زمان و سطح فعالیت

بخش های بدنی مورد نظر جهت ارزیابی:

 • تنه, گردن, پاها, بازو, ساعد و مچ دست

روایی و پایایی:

 • اعتبار درون مشاهده گر = نامشخص, اعتبار بین مشاهده گر = پایین تا متوسط
 • روایی = متوسط (مقایسه با OWAS )
 • سایر اطلاعات روش:

روش نمیه کمی, زمان لازم جهت تکمیل انالیز کمتر از 2 ساعت, زمان لازم جهت آموزش روش 4-8 ساعت, نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. روش های مرتبط OWAS, RULA, QEC

روش کار:

قبل از شروع کار با روش REBA نیاز است که مدت زمان مشاهده تعیین گردد (چرخه کاری تعیین شود). در صورتی که مدت زمان یک وظیفه برای ارزیابی طولانی باشد, جهت ارزیابی جزئی تر نیاز است که عملیات های ابتدایی تجزیه شوند (تبدیل وظیفه به زیر وظایف).

1- مشاهده وظیفه: در روش REBA مانند روش RULA باید وظیفه را مشاهده کرده تا یک ارزیابی کلی از محیط کار شامل تاثیر چیدمان کار و محیط, استفاده از تجهیزات و رفتار کارگران در ارتبا با ریسک پذیری را تنظیم نمود. ثبت اطلاعات با گرفتن عکس و فلم انجام شده و جهت کنترل خطا, چندین مشاهده توصیه می گردد.

2- انتخاب پوسچر برای ارزیابی: در روش REBA فرد مشاهده گر باید تصمم گیری نماید که کدام یک از پوسچرها یا بخش های چرخه کاری نیاز به ارزیابی دارند. برای انجام این کار مهم است که مشاهده گر به پوسچرهای کاری در طول یک چرخه کاری توجه نماید و حالت ایده آل این است که , وظیفه شغلی چندین بار مورد مشاهده قرار گیرد.

نکات مورد توجه در انتخاب پوسچرهای کاری در روش REBA:

 • پوسچرهایی که بیشترین میزان تکرار را دارند.
 • پوسچرهایی که مدت زمان بیشتری ثابت نگه داشته می شوند (پوسچرهای استاتیک)
 • پوسچرهای کاری که نیاز به بیشترین فعالیت ماهیچه ای یا بیشترین سطح اعمال نیرو دارند.
 • پوسچرهایی که علت ایجاد ناراحتی در آن ها شناخته شده است.
 • پوسچرهایی که بسیار نامناسب, شدید و ناپایدار هستند, بخصوص اگر نیرو هم اعمال شود.
 • پوسچرهایی که به احتمال زیاد به وسیله مداخلات, اقدامات کنترلی و سایر تغییرات بهبود خواهند یافت.

3- امتیاز دهی به پوسچرها: در این مرحله پوسچر هایی که انتخاب شده اند طبق جداول مربوطه که در ادامه ذکر می گردد امتیاز داده می شوند. برای امتیاز دهی, نواحی بدن به دو دسته تقسیم شده است:

گروه A: تنه, گردن و پاها (امتیاز وزن بار/نیرو از جدول 6-3 به این گروه اضافه می شود).

گروه B: بازوها, ساعد و مچ دست: گروه B برای سمت راست و چپ بدن جداگانه محاسبه می گردد. امتیاز جفت شدن دست با بار از جدول 6-5 به این گروه اضافه می شود.

4- پردازش امتیازات و بدست آوردن امتیاز نهایی REBA:

مراحل بدست آمدن امتیازهای A,B,C و امتیاز نهایی REBA در شکل 6-1 ارائه شده است.

محاسبه امتیاز نهایی در روش REBA

محاسبه امتیاز نهایی در روش REBA

شکل6-1: مراحل امتیازدهی و محاسبه امتیاز نهایی در روش REBA

5- تعیین سطح خطر و اولویت اقدام اصلاحی:

جدول 6-1 تعیین سطح خطر و اولویت اقدام های اصطلاحی در روش REBA

امتیاز نهایی REBA

سطح خطر

سطح اولویت اقدام های اصلاحی

ضرورت اقدام و زمان آن

1

قابل چشم پوشی

0

ضروری نیست

2-3

پایین

1

شاید ضروری باشد

4-7

متوسط

2

ضروری

8-10

بالا

3

ضروری (هرچی زودتر)

11-15

بسیار بالا

4

ضروری (انی)

مراحل امتیازدهی در روش REBA:

باتوجه به شکل 6-1 مراحل محاسبه امتیاز REBA به ترتیب عبارتست از:

 • محاسبه امتیاز گروه A (شامل تنه, گردن و پاها)
 • محاسبه امتیاز گروه B (شامل بازوها, ساعد و مچ دست)
 • ترکیب امتیاز گروه A و B (محاسبه امتیاز C), امتیاز اعمال نیرو از جدول 7-6 نیز به امتیاز C اضافه می شود.
 • محاسبه امتیاز نهایی REBA

محاسبه امتیاز گروه A:

جهت محاسبه امتیاز گروه A با استفاده از شکل 6-2 امتیاز مربوط به پوسچر هر یک از اندام های تنه, گردن و پاها را تعیین می کنیم.

شکل 6-2: امتیاز دهی به پوسچرهای اندام های گروه A (تنه, گردن و پاها)

امتیازگذاری پوسچر اندامهای گروه A (تنه و گردن) در روش reba

امتیازگذاری پوسچر اندامهای گروه A (تنه و گردن) در روش reba

 

امتیازدهی به پاها در گروه A روش reba

امتیازدهی به پاها در گروه A روش reba

 

تعیین امتیاز اثر ترکیبی پوسچر اندام های گروه A (پاها)

تعیین امتیاز اثر ترکیبی پوسچر اندام های گروه A (پاها)

 

جدول تعیین امتیاز اعمال نیرو

جدول امتیاز نیرو

مقدار اعمال نیرو

امتیازتغییر امتیاز
کمتر از 5 کیلوگرم

0

در صورتی که نیرو به طور ناگهانی اعمال شود یک امتیاز به امتیازهای ذکر شده اضافه شود.

5 تا 10 کیلوگرم1
بیش از 10 کیلوگرم

2

 


 

شکل 6-3: امتیازدهی به پوسچرهای اندام های گروه B ( بازو, ساعد و مچ)

امتیازدهی بازو و ساعد در reba

امتیازدهی بازو و ساعد در reba

 

امتیازدهی مچ دست در روش reba

امتیازدهی مچ دست در روش reba

 

جدول8: تعیین اثر ترکیبی پوسچر اندام های گروه B ( بازوها, ساعد و مچ دست)

تعیین اثر ترکیبی پوسچر اندام های گروه B ( بازوها, ساعد و مچ دست)

تعیین اثر ترکیبی پوسچر اندام های گروه B ( بازوها, ساعد و مچ دست)

 

جدول 9: تعیین امتیاز مربوط به جفت شدن دست با بار

وضعیت جفت شدن دست

توصیفامتیاز
خوببار دارای دستهای مناسب است و چنگش قدرتی میانه وجود

دارد.

0

نسبتا خوب

گرفتن با دست قابل قبول است، اما ایدهآل نیست. جفت شدن

بار با دست با استفاده از دیگر اندامهای بدن قابل قبول است.

1
بدگرفتن با دست گرچه امكانپذیر است، اما قابل قبول نیست.

(جفت شدن بار به دست بد است)

2

غیرقابل قبول

چنگش ناایمن با پوسچر نامطلوب، دستهای وجود ندارد. جفت

شدن دست با بار حتی با استفاده از اندامهای دیگر بدن قابل

قبول نیست.

3

 

با استفاده از جدول 11 ، امتیازهای B و A با یكدیگر ترکیب شده و امتیاز C مشخص می گردد، آنگاه امتیاز فعالیت که از جدول 11 به دست میآید به امتیاز C اضافه می شود تا سرانجام امتیاز نهایی حاصل شود.

ترکیب امتیازهای گروه A و B:

جدول 6-6: تعیین امتیاز C ( با استفاده از ترکیب امتیاز گروه A و B)

تعیین امتیاز C

تعیین امتیاز C

جدول 11: تعیین امتیاز نوع فعالیت

شرایط

امتیاز

یک یا چند اندام بدن دارای فعالیت استاتیک می باشد (مثلاً بیش از یک دقیقه حفظ می شود).

1
حرکتهای تكراری با گسترهی کوچک (بیش از 1 بار تكرار در دقیقه، راه رفتن شامل این حالت نمی شود).

1

حرکتی که سبب تغییر فاحش پوسچر شده و در گسترهی وسیعی اتفاق میافتد.

1

 

برگه ی راهنمای روند امتیازگذاری و محاسبه ی امتیاز نهایی در روش reba

برگه ی راهنمای روند امتیازگذاری و محاسبه ی امتیاز نهایی در روش reba

 

پس از تعیین امتیاز نهایی، با استفاده از جدول 11 ، سطح خطر و اولویت اقدامهای اصلاحی تعیین می شود و بدین ترتیب روند ارزیابی پوسچر با روش REBA به پایان می رسد.

سطح خطر و اولویت اقدام های اصلاحی در روش reba

سطح خطر و اولویت اقدام های اصلاحی در روش reba

 

 • نمونه مثال عملی را با دانلود فایل ppt  و pdf مشاهده کنید.
 • فرم خام reba به صورت کاملا تایپ شده پیوست شد.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی پوسچر به روش REBA داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *