الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

فرمت: PDF تعداد صفحات: 280

تهیه و تنطیم: دكتر علی بيت اللهی

فهرست:

1- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور استرالیا

 • 1- مقدمه
 • 2- المان های مدیریت بحران
 • 3- روند حوادث طبیعی استرالیا
 • 4- رویکرد فعلی کاهش و مدیریت بلایا در استرالیا
  • 1-4 نقاط قوت و ضعف رویکرد فعلی
 • 5- ویژگی چارچوب ملی مدیریت و کاهش ریسک بلایای طبیعی
 • 6- نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت و کاهش ریسک بلایای طبیعی
  • 1-6 افراد و سازمانها
  • 2-6 سازمان های داوطلب
  • 3-6 نقش ها و مسئولیت های دولت ها در بخش های مختلف مدیریت بحران
 • 7- بسته ی کاهش خطر بلایای طبیعی استرالیا
  • 1-7 چرا سرمایه گذاری در کاهش خطر سوانح باید افزایش یابد؟
 • 8- یک تغییر مناسب در جهت بهبود کاهش بلایا
  • 1-8 ترتیبات جاری کاهش خطر بلایای طبیعی
 • 9- بسته ی توصیه شدهِ کاهش بلایای استرالیا
 • 10- راهکار های کاهش ریسک بلایا در استرالیا
 • 11- نقاط قوت و ضعف رویکرد فعلی

2- الگوی مدیریت ریسک در چین

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور چین
 • 2-1 ساختار مدیریت بلایای طبیعی در چین
 • 3-1 خلاصه موقعیت چین و بلایای طبیعی در این کشور
 • 4-1 توزیع مخاطرات در کشور چین
 • 5-1 اقدامات اصلی انجام شده در کاهش خطرات طبیعی در چین تا سال 1998
 • 6-1 اقدامات مهم پیشنهاد شده در کاهش مخاطرات
 • 7-1 برنامه ملی کاهش مخاطرات طبیعی جمهوری خلق چین (2015-2006)
 • 8-1 اجرا و پیگیری

3- الگوی مديريت ريسک در كشور تركيه

 • 1-1 موقعيت تركيه و بلاياي طبيعي آن
 • 2-1 ساختار سياسي و مديريت بحران تركيه
 • 3-1 اقدامات مقابله اي پيش از وقوع بلايا جهت كاهش خطرپذيري بلايا در تركيه
 • 4-1 بررسي نقاط ضعف و قوت الگوهاي تركيه

4- بررسی تطبيقی الگوی مديريت ريسک، كشور ژاپن

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک كتابخانه ای الگوهای موجود در جهان، كشور ژاپن
 • 2-1 موقعيت ژاپن و بلاياي طبيعي آن
 • 3-1 ساختار سياسي و مديريت بحران ژاپن
  • 1-3-1 وظايف مسئولان
  • 2-3-1 شوراي مركزي
  • 3-3-1 سيستم برنامه ريزي
 • 4-1 الگوي كاهش خطرپذيري بلايا در ژاپن
  • 1-4-1 اقدامات مقابله اي پيش از وقوع بلايا
  • 2-4-1 كاهش آسيب پذيري در برابر بلايا
 • 5-1 بررسي نقاط ضعف و قوت الگوهاي ژاپن

5- بررسی تطبيقی الگوی مديريت ريسک، كشور نيوزيلند

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک كتابخانه ای الگوهای موجود جهان كشور نيوزلند
 • 1-1 تعهدات سياسي و ويژگي هاي سازماني سيستم مديريت بلاياي نيوزيلند
  • 1-1-1 سياست ملي، استراتژی و قوانينی كه به كاهش خطر بلايا مي پردازند
  • 2-1-1 بدنه ی ملي براي هماهنگي چند بخشي در كاهش خطر بلايا
  • 3-1-1 برنامه های بخشي و يا طرح هايي كه شامل مفاهيم كاهش خطر مي شوند
  • 4-1-1 كدهای ساختمانی اختصاص داده شده به خطرات لرزه ای
  • 5-1-1 نقش بخش خصوصي، جامعه ي مهندسي، سازمان هاي غير دولتي، دانشگاه ها و رسانه ها در تلا ش براي كاهش خطر بلايا و هماهنگي بين دولت و جامعه
 • 2-1 تشخيص ريسک در سيستم كاهش بلاياي نيوزيلند
 • 3-1 سيستم مديريت اطلاعات و افزايش آگاهي افراد در نيوزيلند
 • 4-1 خطرات موجود در نيوزيلند و برنامه های اين كشور براي كاهش ريسک بلايا
 • 5-1 نقاط قوت و ضعف رويكرد نيوزيلند در كاهش خطر بلای

6- بررسی تطبيقی الگوی مديريت ريسک، كشور آلمان

 • 1- مقدمه
 • 2- مخاطرات طبيعي
 • 3- چارت سازماني دفتر فدرال حفاظت شهری و رسيدگی به فجايع آلمان BBK
 • 4- آكادمی مديريت بحران و برنامه ريزی اضطراری و حفاظت عمران AKNZ
 • 5- مديريت بحران و خطر براي محافظت از زيرساخت های حياتی
  • 1-5 اطلاعات پايه درباره ی زيرساخت ها
  • 2-5 تغيير در وضعيت تهديدها
 • 6- پنج فاز عملياتی مديريت بحران و خطر در آلمان
  • 1-6 فاز اول – برنامه ريزی مقدماتی
  • 2-6 فاز دوم – تحليل خطر
  • 3-6 فاز سوم – اقدامات پيشگيرانه و استراتژی ها
  • 4-6 فاز چهارم – مديريت بحران
  • 5-6 فاز پنجم – ارزيابی خطر و مديريت بحران
 • 7- الگوی بانک اطلاعات شهری آلمان
 • 8- نقاط ضعف و قوت الگوی كاهش خطر پذيری بلايا در آلمان

7- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور فیلیپین

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور فیلیپین
 • 1-1 مقدمه
 • 2-1 نگاهی به برنامه های کاهش خطرپذیری در فیلیپین
  • 1-2-1 پلان مدیریت و کاهش بلایای طبیعی
  • 2-2-1 سیاست ملی، استراتژی، و قانون رسیدگی به کاهش ریسک بلایا
 • 3-1 مطالعه ی الگوی کاهش خطر پذیری و ساختار مدیریت بحران در فیلیپین
  • 1-3-1 استراتژی ملی کاهش ریسک بلایا در فیلیپین
 • 4-1 بررسی ساختار الگوی کاهش خطر پذیری بلایا در فیلیپین و تعیین نقاط ضعف و قوت
 • فصل دوم: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور یونان
 • 1-2 مخاطرات طبیعی در یونان
 • 2-2 سیاست های ملی برای پیشگیری و کاهش فاجعه زمین لرزه
 • 3-2 شناسایی خطر
 • 4-2 برنامه های کاربردی و ابزارهای مدیریت خطر
 • 5-2 برنامه ها و اقدامات فنی
 • 6-2 چارت سازمانی G.S.C.P

8- بررسی تطبيقی الگوي مديريت ريسک، كشور كانادا

 • 1- مقدمه
 • 2 بررسی اسناد و برنامه هاي كشور كانادا در زمينه ی كاهش خطر پذيری
  • 1-2 طرح زيربنايی كانادا برای كاهش ريسک بلايا
  • 2-2 استراتژی ملی كاهش ريسک بلايای کانادا
 • 3 مطالعه ی الگوی كاهش خطر پذيري و ساختار مديريت بحران در کانادا
  • 1-3 كاهش ريسک بلايا در کانادا
  • 2-3 هشدار ملي در کانادا
  • 3-3 طرح كاهش ريسک اوتاوا
   • 1-3-3 طرح سازمان يافته ی ايالت اوتاوا
   • 2-3-3 انواع آسيب پذيری
   • 3-3-3 موارد تاثيرگذار در آسيب پذيري در اين طرح
 • 4 – بررسي ساختار الگوی كاهش خطر پذيري بلايا در كانادا و تعيين نقاط ضعف و قوت
  • 1-4 استراتژي كاهش خطرپذيري کانادا
   • 1-1-4 بررسي برخي از فعاليت هاي مربوط به اقدامات كاهش ريسک ايالتي در کانادا
  • 2-4 نقاط ضعف و قوت ساختار الگوی كاهش خطرپذيری

9- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور ایتالیا

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور ایتالیا
  • 1-1 مخاطرات طبیعی در ایتالیا
  • 2-1 سیاست های ملی برای پیشگیری و کاهش فاجعه زمین لرزه
  • 3-1 چارت سازمانی حفاظت شهری ایتالیا
  • 4-1 خدمات ملی حفاظت شهری ایتالیا
  • 5-1 اهداف اصلی برای عملیات طبق چهارچوب HYOGO
  • 6-1 ساختار سازمانی
  • 7-1 بانک اطلاعات شهری ایتالیا
  • 8-1 نقاط ضعف و قوت الگوی کاهش خطر پذیری بلایا در ایتالیا

10- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور هند

 • 1- ببررسی اسناد و برنامه های کشور هند در زمینه ی کاهش خطر پذیری
  • 1-1 پروژه ی کاهش آسیب پذیری لرزه ای شهری
   • 1-1-1 اهداف وسیع پروژه
   • 2-1-1 اهداف برنامه ی کاهش ریسک بلایای طبیعی در هند
   • 3-1-1 نتایج خاص برنامه
   • 4-1-1 روش و استراتژی برنامه ی کاهش ریسک بلایای
 • 2- مطالعه ی الگوی کاهش خطر پذیری و ساختار مدیریت بحران در هند
  • 1-2 بررسی موردی طرح های کاهش ریسک بلایای طبیعی
   • 1-1-2 طرح مدیریت و کاهش ریسک زلزله
   • 2-1-2 طرح مدیریت و کاهش ریسک سیل
   • 3-1-2 طرح مدیریت و کاهش ریسک زمین لغزه
 • 3- بررسی ساختار الگوی کاهش خطر پذیری بلایا در هند و تعیین نقاط ضعف و قوت

11- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور یونان

 • 1- بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان کشور یونان
 • 1-2 مخاطرات طبیعی در یونان
 • 2-2 سیاست های ملی برای پیشگیری و کاهش فاجعه زمین لرزه
 • 3-2 شناسایی خطر
 • 4-2 برنامه های کاربردی و ابزارهای مدیریت خطر
 • 5-2 برنامه ها و اقدامات فنی
 •  6-2 چارت سازمانی G.S.C.P

کتاب الگوهای مدیریت ریسک را به صورت مستقیم از لینک زیر دانلود کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استراتژی مدیریت ریسک PPT

اصول کلی و گام های اساسی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و ایمنی شغلی PPT

مدیریت ریسک دکتر بیگلری

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *