مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

ارزیابی ریسک جت میل

ارزیابی ریسک به روش JSA در اپراتور جت میل

/
ارزیابی ریسک به روش JSA در اپراتور جت میل ارزیابی ریسک به روش J…
عوامل زیان آور محیط کار

ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA

/
ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA  ف…
Near-Miss-شبه حادثه

شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی

/
شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی شبه حادثه و ارتباط آن ب…
Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده

/
جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده جزوه مدیریت بحران دکت…
ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT

/
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT ارزیابی ریسک بهداشتی مو…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA

/
ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA  ف…
تجزه و تحلیل مقدماتی خطر pha

تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا

/
تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا تجزیه و تحلیل …
مدیریت ریسک

مولفه های بازرسی ریسک

/
مولفه های بازرسی ریسک مولفه های بازرسی ریسک  تهیه و تنظیم: قاسم طوری …
ارزیابی ریسک به روش fmea

ارزیابی ریسک کارگاه های کوچک به روش FMEA

/
ارزیابی ریسک کارگاه های کوچک به روش FMEA ارزیابی ریسک کارگاه ها…