مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT

/
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT ارزیابی ریسک بهداشتی مو…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA

/
ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA  ف…
تجزه و تحلیل مقدماتی خطر pha

تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا

/
تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا تجزیه و تحلیل …
مدیریت ریسک

مولفه های بازرسی ریسک

/
مولفه های بازرسی ریسک مولفه های بازرسی ریسک  تهیه و تنظیم: قاسم طوری …
ارزیابی ریسک به روش fmea

ارزیابی ریسک کارگاه های کوچک به روش FMEA

/
ارزیابی ریسک کارگاه های کوچک به روش FMEA ارزیابی ریسک کارگاه ها…
تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA

کارگاه آموزش تکنیک تحلیل درخت خطا FTA

/
کارگاه آموزش تکنیک تحلیل درخت خطا FTA کارگاه آموزش تکنیک تحل…
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک دکتر بیگلری

/
مدیریت ریسک دکتر بیگلری مدیریت ریسک دکتر بیگلری موضوعات: …
Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

ساختار کلی یک طرح پیشنهادی برای واکنش در شرایط اضطراری

/
ساختار کلی یک طرح پیشنهادی برای واکنش در شرایط اضطراری ساختار کلی ی…
ارگونومی در مترو

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در راه‌ آهن

/
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در راه‌ آهن شناسایی خطر و ارزیابی ر…