ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 2017

مقدمه

تغيير در شيوه زندگي، نياز به محصولات جديد و استفاده از تكنولوژيهاي نو سبب گرديده است كه فهرست مواد شيميايي مورد مصرف در صنعت روز به روز فزوني يابد.

عليرغم پيشرفت هاي علمي بشر در مورد اثرات سوء مواد شيميايي ، در بسياري از موارد دانسته هاي بشر در مورد اثرات زيان آور مواد شيميايي كم بوده و بعضا اطلاعاتي در دست نيست. از اين رو لازم است نسبت به پايش مواجهه شاغلين و ثبت آنها اقدام نمود تا بتوان در مقاطع زماني مختلف همزمان با پايش هاي بيولوژيكي، داده ها و اطلاعات جمع آوري شده را به كمك متخصصين اپيدميولوژي شغلي مورد تحليل و استنتاج قرار داد. اين داده ها همچنين ما را در برقراري حدود مجاز شغلي در آينده ياري مي نمايد.

به منظور دستيابي به اين هدف ، همسان سازي روش هاي سنجش توسط كارشناسان محترم بهداشت حرفه اي در سطح كشور يك ضرورت است تا بتوان با اطمينان نسبت به تحليل نتايج سنجش و ارتباط آن با پايش هاي بيولوژيكي و اثرات زيان آور در شاغلين اقدام نمود. از اين رو در اين راهنما
روشهاي نمونه برداري، آماده سازي و تجزيه نمونه هاي هوا براي تعداد قابل توجهي از تركيبات شيميايي ارائه شده است.

اميد است در آينده نسبت به تكميل اين راهنما و ارائه روشهاي سنجش براي ساير تركيبات شيميايي و نيز بازنگري اين مجموعه اقدام گردد.

اهداف

هدف كلي: هدف از تدوين اين راهنما، ارائه روش هاي سنجش (شامل مراحل نمونه برداري ، آماده سازي و تجزيه نمونه ها) تعداد قابل توجهي از آلاينده هاي شيميايي محيط كار مي باشد.

هدف كاربردي: يكسان سازي روشهاي سنجش آلاينده هاي شيميايي محيط كار به منظور ثبت و قابليت قياس نتايج سنجش آلاينده ها توسط كارشناسان مختلف در سطح كشور و استفاده از داده هاي ثبت شده در مطالعات اپيدميولوژيكي

دامنه كاربرد: محيط هاي صنعتي و معدني (اعم از محيط هاي روباز يا سرپوشيده) و آزمايشگاههاي مرجع در سطح كشور

جلد 1
 • مقدمه
 • 2- اهداف
 • 2- اصطلاحات و تعاريف
 • الف- بخارات آلی
 • الف – 1 – الکل ها
 • اتانول
 • اتیل الکل
 • اتیلن گلیکول مونو متیل اتر
 • الکل چوب
 • آلیل الکل
 • آنول
 • ایزو بوتیل الکل
 • ایزوبوتیل کربینول
 • ایزوآمیل الکل
 • ایزوپروپیل الکل
 • ایزوپروپیل کربینول
 • ایزوپنتیل الکل
 • 2- پروپانول
 • 2- پروپنول
 • جوهر چوب
 • سیکلوهگزانول
 • فورفوریل الکل
 • 2- فوریل کربینول
 • 2- فوریل متانول
 • کربینول
 • متانول
 • 2- متوکسی اتانول
 • 2- متیل 1- پروپانول
 • متیل الکل
 • متیل سِلوسُلو
 • متیل سیکلو هگزانول
 • 3- متیل- 1- بوتانول
 • نفت چوب
 • وینیل کربینول
 • هگزالین
 • هگزا هیدرو کرزول
 • هگزاهیدرومتیل فنول
 • هیدرالین
 • هیدروکسی سیکلوهگزان
 • 2- (هیدروکسی متیل) فوران
 • الف – 2 – آلدهیدها
 • اتانال
 • اتیل آلدهید
 • استالدهید
 • استیک آلدهید
 • استیل آلدهید
 • n-والرالدهید
 • آمیل آلدهید
 • بوتیل فرمال
 • پروپالدهید
 • پروپانال
 • پروپیل آلدهید
 • پروپیلیک آلدهید
 • پروپیونالدهید
 • پنتانال
 • فرمالدهید
 • فرمالین
 • 2- فوران کربوکسالدهید
 • 2- فورآلدهید
 • فورفورال
 • متانال
 • متیل استالدهید
 • متیلن اکساید
 • والرال
 • والرالدهید
 • والریک آلدهید
 • الف – 3- آمین ها
 • n-اتیل اتانامین
 • ارتو-تولوئیدین
 • آمینوبنزن
 • 2-آمینو تولوئن
 • آنیلین
 • بنزآمین
 • n-n -دی اتامین
 • دی اتیل آمین
 • دی آمید
 • دی آمین
 • دی متیل آمین
 • دی متیل آمینو بنزن
 • 4-2، دی متیل آنیلین
 • 4-2، زایلیدین
 • فنیل آمین
 • n-متیل متانامین
 • هیدرازین
جلد 2
 • الف- 4- اترها
 • آلیل گلیسیدیل اتر
 • پروپیلن گلیکول مونو متیل اتر استات
 • پروپیلن گلیکول مونو متیل اتر
 • دی اتیلن اتر
 • 1, -4 دی اتیلن دی اکسید
 • دی اُکسان
 • دی پروپیلن گلیکول مونو متیل اتر
 • 2- متوکسی- 1-متیل اتانول
 • 1- متوکسی- 2-پروپانول
 • 1- متوکسی- 2-پروپیل استات
 • الف- 5 – استرها
 • اتنیل استات
 • 2- اتوکسی اتیل استات
 • اتیل آکریلات
 • اتیلن اتانوآت
 • 1- استوکسی اتیلن
 • استیک اسید اتنیل استر
 • استیک اسید اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
 • استیک اسید ایزوبوتیل استر
 • استیک اسید وینیل استر
 • استیک اسید- 1-پنتانول استر
 • استیک اسید- 4-متیل- 2-پنتانول استر
 • ایزوبوتیل استات
 • n-آمیل استات
 • 2- پروپنوئیک اسید اتیل استر
 • 1،3 –دی متیل بوتیل استات
 • سِلوسُلو استات
 • متیل ایزو آمیل استات
 • وینیل اتانوآت
 • وینیل استات
 • sec -هگزیل استات
 • الف – 6 – هیدروکربن ها
 • الف- 6- 1- هیدروکربن های آروماتیک
 • اتیل بنزن
 • ارتو-کرزول
 • استایرن
 • اورتو-زایلن
 • ایزوپروپیل بنزن
 • بنزن
 • بنزن (قرائت مستقیم)
 • بنزول
 • پارا-زایلن
 • تترا- هیدروبنزن
 • تولوئن
 • n-دکان
 • دی متیل بنزن
 • سیکلو هگزا ترین
 • سیکلوهگزان
 • فنول
 • کربولیک اسید
 • کومن
 • متا-زایلن
 • متیل بنزن
 • 2- متیل فنول
 • وینیل بنزن
 • هگزا هیدرو بنزن
 • هیدروکسی بنزن
 • الف – 6 – 2 – هیدروکربن های هالوژنه
 • اتیلن دی کلراید
 • اورتو-دی کلروبنزن
 • برموفرم
 • بنزن کلرو متیل
 • بنزیل کلراید
 • پارا-دی کلرو بنزن
 • تترا کلراید کربن
 • تترا کلرو متان
 • تری برمومتان
 • تری کلرومتان
 • 1،2 دی کلرواتان
 • 4-1 دی کلروبنزن
 • 1،-2 دی کلروبنزن
 • دی کلرومتان
 • فنیل کلراید
 • کلرواتیلن
 • کلروبنزن
 • α-کلروتولوئن
 • کلروفرم
 • متیلن دی کلراید
 • متیلن کلراید
 • وینیل کلراید
جلد 3
 • الف – 7 – کتون ها
 • اتیل آمیل کتون
 • اتیل بوتیل کتون
 • استون
 • ایزوپروپیل استون
 • 2- پروپانون
 • سیکلوهگزانون
 • سیکلو هگزیل کتون
 • کامفور
 • متیل ان-بوتیل کتون
 • متیل ایزوبوتیل کتون
 • 4- متیل- 2-پنتانون
 • 3- متیل- 3-هپتانون
 • 3- هپتانون
 • 2- هگزانون
 • هگزون
 • الف – 8 – سیانایدها
 • استو نیتریل
 • آکریلونیتریل
 • 2- پروپن نیتریل
 • سیانو متان
 • متیل سیاناید
 • وینیل سیاناید
 • الف – 9 – مرکاپتان ها
 • اتان اتیول
 • اتیل سولفیدرات
 • اتیل مرکاپتان
 • متان اتیول
 • متیل سولفیدرات
 • متیل مرکاپتان
 • مرکاپتو اتان
 • مرکاپتو متان
 • الف – 10 – ترکیبات نیتروآروماتیک
 • ارتومتیل نیتروبنزن
 • ارتو-نیترو تولوئن
 • 4- کلرو نیتروبنزن
 • 1- کلرو- 4- نیتروبنزن
 • 2- متیل نیتروبنزن
 • نیتروبنزن
 • نیتروبنزول
 • 2- نیترو تولوئن
 • 4- نیترو کلروبنزن
 • الف – 11 – نیتروزامین ها
 • دی متیل نیتروزامین
 • n-متیل- n-نیتروزو متانامین
 • n-نیتروزو پیرولیدین
 • 1- نیترو زوپینولیدین
 • n-نیتروزو دی متیل آمین
 • 4- نیتروزو مورفولین
 • n-نیتروزو مورفولین
 • الف – 12 – نفتاها
 • الکل معدنی
 • بنزین
 • قطران ذغال سنگ
 • نفت چراغ
 • نفت خام
 • نفت سفید
 • الف – 13 – سایر بخارات آلی
 • اسید فرمیک
 • آزابنزن
 • آزین
 • پیریدین
 • تتراهیدروفوران
 • دی اتیلن اکساید
 • دی تیوکربنیک انیدرید
 • کربن دی سولفید
 • متانوئیک اسید
 • هیدروژن کربوکسیلیک اسید
جلد 4
 • ب – آئرسل های آلی
 • ب – 1 – هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای
 • اسنفتن
 • اورتو-بی فنیلن متان
 • ایدریل
 • آنتراسین
 • بنز [a] آنتراسین
 • بنز [e] اسفنانتریلن
 • 1،2 بنز آنتراسین
 • بنزو [ghi] پیریلن
 • بنزو [e] پیرن
 • بنزو [a] پیرن
 • بنزو [b] فلورانتین
 • بنزو [jk] فلوئورین
 • بنزو [a] فنانترین
 • 6،7 بنزوپیرن
 • 5،4 بنزوپیرن
 • 3،4 بنزوپیرن
 • 1،12 بنزوپیرلین
 • 1،2 بنزوپیرن
 • 3،4 بنزوفلوئورانتین
 • بنزو [def] فنانترین
 • 1،2 بنزو فنانترین
 • بنزو [b] فنانترین
 • پیرین
 • تترافین
 • فلوئور انتین
 • فلوئورین
 • فن آنترین
 • کریسین
 • نفتالین
 • نفتن
 • ب- 2 – ایزوسیانات ها
 • تولوئن- 2،4 -دی ایزوسیانات
 • دی فنیل متان- 4,4 – دی ایزوسیانات
 • متیلن بیس فنیل ایزوسیانات
 • 4 و 4-متیلن دی فنیل ایزوسیانات
 • هگزا متیل دی ایزوسیانات
 • ب – 3 – گلیگول ها
 • 1،2 اتان دی اُل
 • اتیلن گلیکول
 • 1،2 پروپان دی اُل
 • پروپیلن گلیکول
 • تری اتیلن گلیکول
 • ب – 4 – حشره کش ها
 • 2 ،D-4 ،2 اتیل هگزیل استر
 • آرتازین
 • آلاکلور
 • سیانازین
 • سیمازین
 • متولاکلور
 • ب – 5 – آفت کش ها
 • ب – 5 – 1 – آفت کش های ارگانو نیتروژنه
 • اُکسامیل
 • آلدیکرب
 • بنومیل
 • پروپوکسور
 • پروفام
 • تیوبن کرب
 • دیورون
 • فورمتانات
 • کاپتان
 • کارباریل
 • کاربندازیم
 • کربوفوران
 • کلرپروفام
 • متومیل
 • متیوکرب
جلد 5
 • ب – 5 – 2 – آفت کش های ارگانوفسفره
 • اِتوپروپ
 • اتیل پاراتیون
 • اِتیون
 • اسپکتر اسید
 • آزودرین
 • آزینفوز متیل
 • بیدرین
 • پاراتیون
 • پروفوس
 • تیمِت
 • دورسبان
 • دی سیستون
 • دیازینون
 • دیسولفوتون
 • دیفونات
 • دیکروتوفوز
 • سیتیون
 • فُرات
 • فُسدرین
 • فنامیفوس
 • فونوفوس
 • کلرپیرفوز
 • گوتیون
 • مالاتیون
 • مانیتور
 • متامیدوفوس
 • متیل پاراتیون
 • مونوکروتوفوس
 • مِوینفوس
 • نِماکور
 • ب – 6 – سایر آئروسل های آلی
 • آزلایک اسید
 • بنزیدین
 • پارا-دی آمینودی فنیل
 • دوده استیلنی
 • دوده چراغ
 • دوده کوره
 • دوده
 • 3,3 دی کلروبنزیدین
 • کربن آمورف
 • لپارگیلیک اسید
 • 1،7 هپتان دی کربوکسیلیسک اسید
 • ج – گازهای معدنی
 • آرسنیک تری هیدرید
 • آرسین
 • آمونیاک
 • برمین
 • کربن دی اکسید
 • دی اکسید گوگرد
 • دی اکسید نیتروژن
 • کربنیک اسید
 • کربنیک اکسید
 • کلرین
 • کربن مونوکسید
 • مونوکسید نیتروژن
 • نیتریک اکساید
 • هیدروژن آرسنید
 • هیدروژن سولفید
 • هیدروسولفوریک اسید
 • د – آئروسل های معدنی
 • د – 1 – اسیدهای معدنی
 • ارتوفسفریک اسید
 • جوهر گوگرد
 • سولفوریک اسید
 • فسفریک اسید
 • متافسفریک اسید
 • نیتریک اسید
 • هیدرو برمیک اسید
 • هیدروژن برماید
 • هیدروژن فلوراید
 • هیدروژن کلراید
 • هیدروفلوئوریک اسید
 • هیدروکلریک اسید
جلد 6
 • د – 2 – عناصر
 • آرسنیک
 • استرانسیم
 • آلومنیوم
 • آنتیموآن
 • باریم
 • بریلیوم
 • تالیم
 • تلوریوم
 • تیتانیوم
 • روی
 • سرب
 • سلنیوم
 • فسفر
 • قلع
 • کادمیوم
 • کبالت
 • کروم 6 ظرفیتی
 • کروم
 • لانتانیوم
 • لیتیم
 • مس
 • منگنز
 • منیزم
 • مولیبدن
 • نقره
 • وانادیم
 • د – 3 – سایر آئروسول های معدنی
 • اکسید کلسیم
 • الیاف سرامیک نسوز
 • آزبست
 • آکتینولیت
 • آموزیت
 • آنتوفیلیت
 • آهک خام
 • آهک هیدراته
 • بی کربنات کلسیم
 • پروسیک اسید
 • ترمولیت
 • سرپنتین
 • سنگ آهک
 • سنگ مرمر
 • سود سوزآور
 • سیلیس کریستالی
 • شیشه الیافی
 • فورمونیتریل
 • کروزیدولیت
 • کریزوتایل
 • هیدروژن سیاناید
 • هیدروسیانیک اسید
 • هیدروکسید سدیم
 • هیدروکسید کلسیم

ه – نمونه کلی هوا

 • گرد و غبار قابل استنشاق
 • گرد و غبار کلی
 • 4 – پيوست ها
 • مراجع

کلیه شش جلد را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید

 

دانلود
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
فرمت و حجم فایل
VIP

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ اصول کلی شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

⇐ شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

⇐ گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

⇐ عوامل شیمیایی محیط کار دکتر بهرامی

⇐ ارزیابی روش های کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)
رتبه 5 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید