آموزش مسائل ایمنی و فنی خودرو

شاخص توانایی انجام کار (WAL)

شاخص توانایی انجام کار (WAL)

شاخص توانایی انجام کار (WAL)

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻌﺎدﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎري وي در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد: درﺟﻪاي ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي را اﺑﺪاع ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر(Work Ability Index) ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر WAIﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد،
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر(Work Ability Index) ﻧﺎﻣﻴــﺪه ﻣــﻲﺷــﻮد، ﻫﻔــﺖ ﺑﻌــﺪ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- ﺗﺨﻤــﻴﻦ ﻋﻴﻨــﻲﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ اﻧﺠــﺎم ﻛــﺎر در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮض ﻣﻲﺷـﻮد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻛـﺎرﮔﺮ درﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 10 اﻣﺘﻴـﺎز ارزش دارد. از ﻛـﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد اﻣﺘﻴﺎز دﻫﺪ.(ﻋـﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ و ﺟﻪﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.)

2- ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺷﻐﻠﻲ اﻋﻢ از ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ذﻫﻨﻲ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﻛـﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ذﻫﻨـﻲ ﭘﺮﺳـﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺗـﺎن، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭼﻄﻮر ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

3- ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه. در ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪﻛــﺎرﮔﺮ اراﺋــﻪﻣــﻲﺷــﻮد از وي ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻣــﻲﺷــﻮد زﻳــﺮﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻳﺎ ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ دﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪﻛﻪ آﻳـﺎ ﻳـﻚ ﭘﺰﺷﻚ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻳﺎ درﻣﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ اﻣﺘﻴﺎزي ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

4- اﺧﺘﻼل در ﻛﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ. ﺳﻮال ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄـﺮح ﻣﻲﺷﻮد: آﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم کﺎر ﻓﻌﻠﻲﺗﺎن ﻣﻲداﻧﻴﺪ؟

5- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻌﻼﺟﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ. ﺑـﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد: در ﻃﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ (12 ﻣﺎه) ﺷــﻤﺎ ﭼﻨــﺪ روز ﻛﺎﻣــﻞ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻳــﻚ ﻣــﺸﻜﻞ ﺳــﻼﻣﺘﻲ(ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ) ﺑﻪ ﻣﺮﺧـﺼﻲ رﻓﺘﻪ اﻳﺪ؟

6- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻛـﺎرﮔﺮ در 2ﺳﺎل آﻳﻨﺪه.

7- ﺑﻌﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻟـﺬت ﺑـﺮدن از وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ روزاﻧﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد: آﻳـﺎ ً اﺧﻴـﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻧﻤﺮه ي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ از 7 ﺗﺎ 49 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را در ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد:

1. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺿﻌﻴﻒ (Poor Work Ability) از ﻧﻤﺮه 7 ﺗﺎ 27
2. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (Moderate Work Ability) از ﻧﻤﺮه 28 ﺗﺎ 36
3. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﻮب (Good Work Ability) از ﻧﻤﺮه 37 ﺗﺎ 43
4- توانایی انجام کار عالی( good work ability index) از نمره 44تا 49

WAI ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ و ﺳﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ اﻳــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان آن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دوره اي ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با شاخص توانایی انجام کار (WAL) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *