ایمنی در صنعت

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ثبت امتیاز شما

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ

The need to measure exposure

ﭼﻜﻴﺪه  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﺎدهاي ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺮﻣﺎ رﺳﻤﺎً ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ آن را ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﺎر آزاد ﺷﻮد، ﻛﺎرﻓ .ﻳﻌﻨـﻲ  ﺑﺮآورد ﺷﻮد آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ اﻗﺪام وﺟﻮد دارد ﻳـﺎ ﺧﻴﺮ .اﻳـﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻤﻲ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮي اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .این کار اولین گام در برنامه پایش ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ و ﻣـﺎداﻣﻲ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد، ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وي در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲرﺳـﺎﻧﺪ . ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد(ﻣﺜﻼً ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻣﻮاﺟﻬـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)، ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣﻠـﺰم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص “ﺳﻄﺢ اﻗﺪام” ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ س ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام در اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷﻐﻠﻲ -ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

کلیات:

ﺣﺎﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و راه ورود ﺑﻪ ﺑﺪن دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﺤﻮه اﺛﺮ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮاﺑﺮد ﺑﺮ ﺑـﺪن ﺑﺸـﻤﺎر   ﻣﻲروﻧﺪ. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد را از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠـﺎري، و  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺑﺪﺳﺖ آورده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار دﻫﺪ .در ﻣﺤﻴﻂﻫـﺎي کاری ﻛﻪ ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎري ﺑﺎ آن ﻣﺎده ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧـﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪاي ﻛـﻪ ﻣـﺎده را ﻫـﻢ در ﻣﺨـﺰن ﻏﻮﻃﻪ ورﺳﺎزي و ﻫﻢ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﭙﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻫﺮزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ، ﻳـﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻮاﺑﺮد ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨـﺪه در ﻫﻮا و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﻮد.

موضوعات این مقاله به شرح زیر است:

  • ﺣﺎﻻت فیزیکی آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی شغلی و زﻳﺴﺖ محیطی
  •  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی فیزیولوژیکی اﺛﺮات ﻣﻮاد سمی
  • راه ورود و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  • بررسی ﻣﻮاد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
  • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
  •  ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﻋﻼﺋﻢ ﻛﺎرﮔﺮ
  • ﮔﺰارش ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ شغلی

جهت مشاهده موضوعات فایل پیوشت شده را دانلود کنید.

 

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید