چک لیست ایمنی

چک لیست ایمنی در عملیات بلاستیک

چک لیست ایمنی در عملیات بلاستیک

Safety checklist in the blastic

آشنایی با عملیات سندبلاستینگ:

واژه سندبلاست به معنی ماسه پاشی یا شن پاشی است و به وسیله هواي فشرده وپاشش یا پرتاب مواد ساینده با سرعت بالا براي تمیزکردن یا صیقل دادن سطوح فلزي استفاده می شود البته به همین منظور واژه ها یا روش هاي مشابه دیگر مثل ،شات بلاست( ساچمه پاشی) ، ابرسیوبلاست) ساینده پاشی( نیز کاربرد دارد ولی بیشترافراد از واژه معروف و مصطلح سندبلاست استفاده می نمایند. یکی از روشهاي معمول براي حفاظت و نگهداري سطوح خارجی و داخلی فلزات مثل خطوط لوله هاي فلزي، مخازن فلزي، سازه هاي فلزي و بدنه وسائط نقلیه مثل اتومبیل، قطار و کشتی در زنگ زدگی، پوشش به وسیله انواع رنگها، رزینها و عایق هاست. داشتن یک سطح تمیز و مناسب و مقابل عاري از هرگونه زنگ زدگی جهت اجراي چنین پوششی لازم و ضروري می باشد معمولاً براي تمیز کردن سطوح اجسام کوچک از روشهاي برس زنی، سنگزنی، سمباده زنی وصیقل دادن استفاده می نمایند و براي اجسام بزرگتر و با وسعت بالا روش هاي فوق بسیار وقت گیر و مشکل خواهد بود لذا از عملیات سندبلاستینگ و روشهاي مشابه استفاده می شود.

کاربردهاي عملیات سندبلاستینگ کدامند؟

 • زنگبرداري و رنگبرداري سطوح داخلی و خارجی قطعات به ویژه قطعات فلزي. ·
 • زبر کردن سطوح قطعات )با استفاده از ساینده هاي مخصوص( جهت بهینه انجام شدن عملیات
 • لعاب کاري و تفلون کاري براي نگهداري و کیفیت بهتر.
 • آماده کردن سطوح قطعات فلزي براي انجام انواع آبکاریهاي صنعتی و تزئینی یا رنگ. ·
 • صیقل کاري مات و تمیزکاري انواع قالبهاي صنعتی به ویژه قالبهاي ریخته گري. ·
 • حک کردن نوشته ها و شکل هاي مختلف و برجسته کاري برروي سطوح فلزي، شیشه اي،چوبی، کاشی و سرامیک به منظور انجام کارهاي هنري، تبلیغاتی و تجاري.

روشکار سندبلاست چیست و خطرات بهداشتی آن کدامند؟

در عملیات سند بلاست مواد ساینده که عمدتاً از جنس سیلیس، خرده هاي فلزي و اکسید فلزات مثل اکسید آلومینیوم هستند با استفاده از فشارزیاد کمپرسور توسط نازل دستگاه شتاب گرفته و بر روي سطوح مورد نظربا سرعت زیاد در حد 100 تا 150 متر در ثانیه پاشیده می شوند و گرد و غبار این مواد بخصوص سیلیس در هواي محیط کار به صورت معلق پراکنده شده و براي کارگران این نوع مشاغل که به سندبلاستر معروف هستند از نظر بهداشتی خطرناك بوده و از طریق استنشاق گرد و غبار سیلیس بیماري شغلی سیلیکوزیس را به دنبال دارد.

عوامل اصلی عملیات سندبلاست :

در حقیقت براي انجام عملیات سندبلاست مواردي وجود دارد که شناختن و مداخله در آنها می توانددر پیشگیري و کنترل سیلیس در محیط کار مؤثر باشد این موارد یا عوامل عبارتند از:

– مواد ساینده مثل سیلیس

– کمپرسور هواي فشرده و مخازن

– نازل دستگاه

– نوع عملیات سندبلاست

– کارگر سندبلاست(سندبلاستر)

– محیط کار

راههاي پیشگیري و کنترل خطرات بهداشتی عملیات سندبلاست :

براي کنترل خطرات بهداشتی عملیات سند بلاستینگ روشهاي ذیل استفاده می شود:

جایگزین هاي سیلیس

– اکسید آلومینیوم ·

– ساچمه ی آلومینیومی ·

– پلی کربنات ·

– هسته آلبالو و گیلاس ·

– چوب ذرت ·

– سمباده ·

– لعل(نوعی سمباده) ·

– مهره های شیشه ای ·

– مواد چاقو تیزکنی ·

– پلاستیک ملامین ·

– کربید سیلیسیوم ·

– خرده های فولاد ·

– ساچمه های فولادی ·

– خرده های پوست گرد و و بادام ·

– سبوس غلات ·

– اکسید آلومینیوم سفید ·

– زیرکون

خاک اره (چوب گرد و) ·

 • اکسید آلومینیوم جزو سخت ترین مواد پس از الماس بوده و یکی از بهترین مواد جایگزین سیلیس برای عملیات سندبلاست می باشد.

1 :حذف یا کنترل مواجهه با سیلیس

یکی از اجزاي اصلی عملیات سندبلاست مواد ساینده می باشد و از زمانهاي بسیار قدیم ماسه که حاوي مقادیر فراوان سیلیس است به عنوان مواد ساینده استفاده می شود لذا بهترین راه پیش گیري، بکارگیري روش هاي مشابه سندبلاست مثل شات بلاست یا ابرسیوبلاست است که بدون استفاده از ماسه و سیلیس می تواند کاربرد مشابه را داشته باشد و یا به جای استفاد از ماسه و سیلیس میتوان از مواد جایگزین باخاصیت سایش مشابه استفاده نمود.

2- استفاده از سیستم سندبلاستتر

این سیستم ترکیبی از مواد ساینده مثل سیلیس و آب می باشد واین ترکیب از مخازن مربوطه توسط نازل مخصوص پخش می شود.

3-نظارت بر کمپرسور هواي فشرده و مخازن

مواد ساینده اغلب بوسیله هواي فشرده و یا فشار بخار از طریق نازل دستگاه با سرعت بسیار زیاد به طرف هدف مورد نظرپرتاب یا شلیک می شود در این فرایند موارد ذیل می بایستی مورد توجه قرار گیرد:

– فشار هواي فشرده مرتب مورد بررسی قرار گیرد.

– سرعت پرتاب مواد ساینده در حد استاندارد و قابل قبول تنظیم گردد.

– مخازن و لوله هاي رابط کاملاً سالم باشند تا از نشت ذرات خیلی کوچک سیلیس به بیرون جلوگیري شود.

4:نظارت بر نازل سندبلاست

نازل سندبلاست قسمت انتهایی سیستم می باشد که کارگر بطورمستقیم با آن سر وکار دارد. مواد ساینده با فشار و سرعت فراوان از نوك پرتاب می شود بنابراین رعایت موارد ذیل ضروري است:

– نوع نازل با توجه به نوع کار، فشار و سرعت مورد نیاز انتخاب شود.

– نازل قابل کنترل باشد(به موقع کم یا زیاد شود).

– نازل همیشه به طرف هدف گرفته شود.

– نازل هیچوقت به طرف افراد دیگرگرفته نشود.

– نازل به موقع سرویس و تمیز شود.

5-انتخاب بهترین نوع عملیات سندبلاست با توجه به نوع کار

عملیات سندبلاست با توجه به نوع کار به دو شکل داخل ساختمان (in-door) در محوطه سرپوشیده و همچنین در خارج از ساختمان (out- door) در محوطه بازانجام می شود.

آشنایی با عملیات سندبلاستینگ:

واژه سندبلاست به معنی ماسه پاشی یا شن پاشی است و به وسیله هواي فشرده وپاشش یا پرتاب مواد ساینده با سرعت بالا براي تمیزکردن یا صیقل دادن سطوح فلزي استفاده می شود البته به همین منظور واژه ها یا روش هاي مشابه دیگر مثل ،شات بلاست( ساچمه پاشی) ، ابرسیوبلاست) ساینده پاشی( نیز کاربرد دارد ولی بیشترافراد از واژه معروف و مصطلح سندبلاست استفاده می نمایند. یکی از روشهاي معمول براي حفاظت و نگهداري سطوح خارجی و داخلی فلزات مثل خطوط لوله هاي فلزي، مخازن فلزي، سازه هاي فلزي و بدنه وسائط نقلیه مثل اتومبیل، قطار و کشتی در زنگ زدگی، پوشش به وسیله انواع رنگها، رزینها و عایق هاست. داشتن یک سطح تمیز و مناسب و مقابل عاري از هرگونه زنگ زدگی جهت اجراي چنین پوششی لازم و ضروري می باشد معمولاً براي تمیز کردن سطوح اجسام کوچک از روشهاي برس زنی، سنگزنی، سمباده زنی وصیقل دادن استفاده می نمایند و براي اجسام بزرگتر و با وسعت بالا روش هاي فوق بسیار وقت گیر و مشکل خواهد بود لذا از عملیات سندبلاستینگ و روشهاي مشابه استفاده می شود.

کاربردهاي عملیات سندبلاستینگ کدامند؟

 • زنگبرداري و رنگبرداري سطوح داخلی و خارجی قطعات به ویژه قطعات فلزي. ·
 • زبر کردن سطوح قطعات )با استفاده از ساینده هاي مخصوص( جهت بهینه انجام شدن عملیات
 • لعاب کاري و تفلون کاري براي نگهداري و کیفیت بهتر.
 • آماده کردن سطوح قطعات فلزي براي انجام انواع آبکاریهاي صنعتی و تزئینی یا رنگ. ·
 • صیقل کاري مات و تمیزکاري انواع قالبهاي صنعتی به ویژه قالبهاي ریخته گري. ·
 • حک کردن نوشته ها و شکل هاي مختلف و برجسته کاري برروي سطوح فلزي، شیشه اي،چوبی، کاشی و سرامیک به منظور انجام کارهاي هنري، تبلیغاتی و تجاري.

روشکار سندبلاست چیست و خطرات بهداشتی آن کدامند؟

در عملیات سند بلاست مواد ساینده که عمدتاً از جنس سیلیس، خرده هاي فلزي و اکسید فلزات مثل اکسید آلومینیوم هستند با استفاده از فشارزیاد کمپرسور توسط نازل دستگاه شتاب گرفته و بر روي سطوح مورد نظربا سرعت زیاد در حد 100 تا 150 متر در ثانیه پاشیده می شوند و گرد و غبار این مواد بخصوص سیلیس در هواي محیط کار به صورت معلق پراکنده شده و براي کارگران این نوع مشاغل که به سندبلاستر معروف هستند از نظر بهداشتی خطرناك بوده و از طریق استنشاق گرد و غبار سیلیس بیماري شغلی سیلیکوزیس را به دنبال دارد.

عوامل اصلی عملیات سندبلاست :

در حقیقت براي انجام عملیات سندبلاست مواردي وجود دارد که شناختن و مداخله در آنها می تواند

در پیشگیري و کنترل سیلیس در محیط کار مؤثر باشد این موارد یا عوامل عبارتند از:

– مواد ساینده مثل سیلیس

– کمپرسور هواي فشرده و مخازن

– نازل دستگاه

– نوع عملیات سندبلاست

– کارگر سندبلاست(سندبلاستر)

– محیط کار

راههاي پیشگیري و کنترل خطرات بهداشتی عملیات سندبلاست :

براي کنترل خطرات بهداشتی عملیات سند بلاستینگ روشهاي ذیل استفاده می شود:

جایگزین هاي سیلیس

– اکسید آلومینیوم ·

– ساچمه ی آلومینیومی ·

– پلی کربنات ·

– هسته آلبالو و گیلاس ·

– چوب ذرت ·

– سمباده ·

– لعل(نوعی سمباده) ·

– مهره های شیشه ای ·

– مواد چاقو تیزکنی ·

– پلاستیک ملامین ·

– کربید سیلیسیوم ·

– خرده های فولاد ·

– ساچمه های فولادی ·

– خرده های پوست گرد و و بادام ·

– سبوس غلات ·

– اکسید آلومینیوم سفید ·

– زیرکون

خاک اره (چوب گرد و) ·

 • اکسید آلومینیوم جزو سخت ترین مواد پس از الماس بوده و یکی از بهترین مواد جایگزین سیلیس برای عملیات سندبلاست می باشد.

1 :حذف یا کنترل مواجهه با سیلیس

یکی از اجزاي اصلی عملیات سندبلاست مواد ساینده می باشد و از زمانهاي بسیار قدیم ماسه که حاوي مقادیر فراوان سیلیس است به عنوان مواد ساینده استفاده می شود لذا بهترین راه پیش گیري، بکارگیري روش هاي مشابه سندبلاست مثل شات بلاست یا ابرسیوبلاست است که بدون استفاده از ماسه و سیلیس می تواند کاربرد مشابه را داشته باشد و یا به جای استفاد از ماسه و سیلیس میتوان از مواد جایگزین با خاصیت سایش مشابه استفاده نمود.

2- استفاده از سیستم سندبلاستتر

این سیستم ترکیبی از مواد ساینده مثل سیلیس و آب می باشد واین ترکیب از مخازن مربوطه توسط نازل مخصوص پخش می شود.

3-نظارت بر کمپرسور هواي فشرده و مخازن

مواد ساینده اغلب بوسیله هواي فشرده و یا فشار بخار از طریق نازل دستگاه با سرعت بسیار زیاد به طرف هدف مورد نظرپرتاب یا شلیک می شود در این فرایند موارد ذیل می بایستی مورد توجه قرار

گیرد:

– فشار هواي فشرده مرتب مورد بررسی قرار گیرد.

– سرعت پرتاب مواد ساینده در حد استاندارد و قابل قبول تنظیم گردد.

– مخازن و لوله هاي رابط کاملاً سالم باشند تا از نشت ذرات خیلی کوچک سیلیس به بیرون جلوگیري شود.

4:نظارت بر نازل سندبلاست

نازل سندبلاست قسمت انتهایی سیستم می باشد که کارگر بطورمستقیم با آن سر وکار دارد. مواد

ساینده با فشار و سرعت فراوان از نوك پرتاب می شود بنابراین رعایت موارد ذیل ضروري است:

– نوع نازل با توجه به نوع کار، فشار و سرعت مورد نیاز انتخاب شود.

– نازل قابل کنترل باشد(به موقع کم یا زیاد شود).

– نازل همیشه به طرف هدف گرفته شود.

– نازل هیچوقت به طرف افراد دیگرگرفته نشود.

– نازل به موقع سرویس و تمیز شود.

5-انتخاب بهترین نوع عملیات سندبلاست با توجه به نوع کار

عملیات سندبلاست با توجه به نوع کار به دو شکل داخل ساختمان (in-door) در محوطه سرپوشیده و همچنین در خارج از ساختمان (out- door) در محوطه بازانجام می شود.

این چک لیست از19 سوال در خصوص ایمنی عملیات بلاستیک است  که تمامی جوانب ایمنی  این عملیات  را در بر میگیرد . با بررسی این سوالات هم از نکات ایمنی  این عملیات  و هم از خطرات و آسیابهای آنها آگاهی پیدا کنید .

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

چک لیست ایمنی در عملیات بلاستیک
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

  جمشیدی, کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. امید است که به کمک همه جوابگوی دوستان و همکاران عزیز باشم.
  با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
  0 پاسخ

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  دیدگاهتان را بنویسید