نگه داری سقف و پر کردن محل استخراج

ایمنی و خطرات ماشین آلات و تجهیزات پر کاربرد در معادن

ایمنی و خطرات ماشین آلات و تجهیزات پر کاربرد در معادن

چکیده:
ماشین حفر تونل

ماشین های حفرتونل (TBM) یکی ازمهمترین ماشین آلات حفرتونل می باشند که قادرند تونل را بصورت تمام مقطع حفرکنند.مواد حفرشده به وسیله سیستم ویژه ازجلوی کار جمع آوری شده به وسیله سیستم ویژه از جلوی جبهه کار جمع آوری شده وبه داخل نوار نقاله ای که ازداخل دستگاه می گذرد به پشت ماشین هدایت می شوند.

qw

قسمت های اصلی ماشین های حفر تونل:

 • بدنه
 • صفحه حفار
 • ابزاربرش
 • چنگ زن ها
 • جک های رانش صفحه حفار

خطرات ناشی از دستگاه های حفاری

 • سروصدا
 • گردوغبار
 • آسیب های فیزیکی ناشی ازقطعات متحرک
 • برخورد وسقوط سنگ ازجبهه کار

نکات ایمنی

 • اپراتوردستگاه حفاری بایستی دوره دیده بوده وتجربه لازم را جهت کارکردن درلبه پله ها ونقاط پرشیب داشته باشد.
 • به منظور جلوگیری ازسقوط ماشین آلات حفاری باید ازپایدار بودن لبه بالایی پله بعد از عملیات آتشباری اطمینان حاصل نمود.
 • دستگاه حفاری باید به غبارگیر مجهز باشد درغیر اینصورت اپراتور باید ازماسک تنفسی استفاده نمایید.
 • توصیه می شود جهت کاهش صدمات ناشی ازتماس پرسنل با گردوغبار حداقل دریکی ازوعده های غذائی روزانه پرسنل ،شیر یا ماست گنجانده شود.
 • دستگاه حفاری باید به گونه ای درلبه پله مستقر شود که حرکت ناخواسته آن موجب سقوط دستگاه یا اپراتور نگردد.
 • روغن کاری اجزاء متحرک ماشین آلات حفاری هنگام کار ممنوع است.
 • عبور ماشین حفاری اززیر کابل های انتقال برق هنگامی مجاز است که فاصله بین بالاترین نقطه ماشین تا سیم های هادی برق از5/1 متر کمتر نباشد.

ریپر (کلنگ)

برای خرد کردن زمین های سخت ویا یخ زده دراکثر بولدزورها،تیغه های خراشنده در قسمت انتهایی بولدوزر ویا پشت تیغه بولدوزر نصب می نمایند که به آن ریپر یا کلنگ می گویند.این تیغه ها که درداخل زمین فرو می روند زمین را شخم زده وآماده جهت خاکبرداری می نمایند.

1

 

 

انواع ریپرها:

 • ربپرتک انگشتی
 • ریپر چندانگشتی
 • ریپر چندانگشتی غیرقابل تنظیم

 

نکات ایمنی

 • درهنگام روشن کردن دستگاه دسته دنده درحالت خلاص وکلیه تجهیزات (تیغه،ریپر و…..)برروی زمین قرار گیرند.هرگزدرهرنوبت از20ثانیه استارت زده نشود،همچنین اهرام کلاچ وپدال ها دروضع صحیح خود قرار داده شوند.
 • درهنگام کاربا دستگاه همواره با سرعتی کنترل شده حرکت شود.وازحرکت،توقف وپیچیدن ناگهانی، حرکت مارپیچ،لغزیدن واستفاده ازظرفیت بیش ازحد دستگاه پرهیز شود.
 • بعد از بارندگی به علت لغزنده شدن زمین،به خصوص درشانه راه ها وصخره ها با دقت عمل شود.
 • حتی المقدور از روی کنده درخت های افتاده ویا هرمانع مشابه دیگر عبور نکرده بلکه آن را دور زده ودرصورت لزوم با کمترین سرعت حرکت شود.
 • برای متوقف کردن دستگاه درزمین های پوشیده ازبرف،ازقراردادن تیغه برروی زمین استفاده شود.
 • پارک نمودن دستگاه برروی هموار ومسطح صورت گرفته وپس ازقرار دادن کلیه تجهیزات (تیغه،ریپر، و…) برروی زمین ،ترمزدستی کشیده .جعبه دنده قفل شود.
 • به هنگام پارک کردن دستگاه برروی زمین شیب دار،بایستی ازقطعات گوه ای درزیرچرخ های استفاده شده ودستگاه بصورت مورب قرار گیرد.
 • درموقع شارژباطری بایستی درب آن را باز گذاشت وازنزدیک کردن جرقه یا شعله کبریت به آن خودداری نمود.همچنین برای آزمایش باطری ازنظر شارژبودن ازآچارویا قطعات فلزی استفاده نشود.

لودر
لودر همانند بولدوزر عبارت است ازتراکتوری که قسمت جلوی آن جامی جهت بارکردن مصالح مختلف نصب شده است.لودردرعملیات خاکبرداری وتسطیح بکار گرفته می شود.

2

موارد استفاده از لودر

 • بارگیری کامیون ها
 • خاکبرداری
 • بلند کردن بار
 • کندن قشرسطحی زمین

نکات ایمنی

 • برای جلوگیری ازحرکت ناگهانی دستگاه دقت شود کلیه کنترل ها درحالت خلاص باشند.
 • قبل ازشروع به کار،حرکت دستگاه درتمام دنده ها،چراغ ها،بوق،تجهیزات بیل،ترمزو ترمز دستی کنترل شود.
 • هنگام حرکت ودور زدن برروی یک شیب باید جام تا حد ممکن پایین آورده شود.
 • سرعت درشیب ها خطرناک است لذا توصیه می شود که هنگام پایین آمدن ازیک شیب،همان دنده ای که هنگام بالا رفتن ازشیب استفاده شده بکاررود.
 • هرگز بیش از حد به برآمدگی ها یا طاق نماها نزدیک نشده ومراتب ایمنی وحفاظت کاملا رعایت شود.
 • چون سیستم ترمزهای لودر براساس استفاده ازهوای فشرده است درصورتی که فشار داخل مخزن کاهش یافته وعقرب به حالت قرمزرسید باید کار را متوقف کرد.
 • ازلودر برای ضربه زدن وکندن درخت نباید استفاده شود.
 • ازبیل لودر وسایر تجهیزات به عنوان ترمز ناگهانی استفاده نشود مگر با احتیاط تمام ودرهنگام خطر.
 • زمانی که وسیله درحال حرکت است خاموش کردن آن به هیچ وجه مجاز نیست چون دراین حالت راننده هیچ گونه تسلطی برلودر نخواهد داشت.
 • هنگام وزش باد بایستی بیل لودر پایین گرفته شود وپشت به باد پر شود تا گرد وخاک مانع دید راننده نگردد.
 • لودر را باید درزمین صاف،هموار ومحکم پارک کرده وقفل نمود.
 • اگر ناگزیر از پارک کردن لودردرسرازیری هستیم باید ازگوه ای که زیر چرخ های لودر قرار می گیرد ویا ازناخن های جام لودر جهت جلوگیری ازحرکت آن استفاده کرد.
 • هنگام خاموش کردن دستگاه باید کلیه تجهیزات روی زمین قرار گیرند،ترمز دستی کشیده شده وجعبه دنده قفل گردد.

گریدر
گریدر ماشینی است که ازآن درکارهای ساختمانی وراهسازی جهت پخش مواد خاکی،تنظیم سطح راه، شیب دادن سطح راه،کندن کانال ،مخلوط کردن موادخاکی با دانه بندی های مختلف در روسازی(آسفالت)وراه های فرعی ونگهداری رویه جاده های شنی،یخ روی سطح جاده ها،کانال سازی ،برش زاویه ای زمین(بغل بری) پهن کردن شن،ماسه،آسفالت وعملیات برف روبی ونظایر آن استفاده می شود.

3

 

 

نکات ایمنی :

 • درابتدا محیط کار ازلحاظ شرایط زمین،گودال ها،موانع،گل ویخ،عبورومرور ونحوه آن ،مه سنگین،دود وگردوخاک ونقاط خطرناک بررسی شود .بهترین روش کارانتخاب گردد.
 • قبل از روشن کردن موتوراطمینان حاصل شود که کلیه اهرام ها درحالت خلاص می باشد.
 • عملکرد ترمزها اعم ازدستی وغیردستی کنترل شده ورنگ دود متصاعد ازاگزوزبررسی شود.
 • درهنگام روشن کردن دستگاه دسته دنده درحالت خلاص وکلیه تجهیزات (تیغه،ریپر،و…….)برروی زمین قرارگیرند.
 • دستگاه باید درسرعتی حرکت کند که کاملا قابل کنترل بوده وازانجام اعمالی نظیرسرعت زیاد،شتاب، ترمز، چرخش ناگهانی،حرکت مارپیچ ،لغزیدن یا سرخوردن دوری شود.
 • درهنگام کار دردامنه تپه نبایستی دستگاه به لبه پرتگاه نزدیک شودبلکه موقعیت تیغه باید بیشتر به یک طرف تنظیم گردد.درحین حرکت،به مقدار کافی ازشانه راه ویا موانع طبیعی ومرز جاده ویا قطعات سنگ فاصله گرفته شود.
 • زمانی که موتور درشیب خاموش گردید ماشین را متوقف نموده پس ازخلاص کردن دنده مجددا استارت زده شود.
 • زمانی که وسیله ازشیبی با دنده خلاص به سمت پایین حرکت می کند تعویض دنده صورت نگیرد زیرا دراین حالت انتقال نیرو با قدرت زیادی انجام شده که ممکن است دراثر فشار بیش از اندازه به موتور وسیستم انتقال نیرو باعث خسارت به این دوقسمت گردد.
 • درصورتی که دستگاه ازکارافتاده واحتیاج به یدک کشیدن داشت ابتدا بایستی صحت ترمزها بررسی شده وسپس اقدام به بکسل نمودن کرد،برای این کار باید ازکابل فولادی وقطعات اضافی استفاده نمود.
 • درهنگام کارکردن بعد ازبارندگی باید محتاطانه تر عمل نموده،بویژه زمانی که وسیله برروی شانه جاده ها یا صخره ها عمل می کند واحتمال سست شدن زیر وسیله داده می شود.
 • قبل ازعبور ازروی پل ها،تحمل پل سنجیده شود.
 • درمواقع پارک وسیله برروی شیب ها،ماشین به طرف پایین قرارگیرد وبرای توقف بهتر درجلوی چرخ ها از گوه های چوبی یا فلزی استفاده شود وازچنگک ها با فروکردن آن ها درزمین کمک گرفته شود وکلیه تجهیزات وسیله نظیز تیغه و ریپر را پایین آورده وکلیه اهرام های کنترل درحالت خلاص قرارگیرند.

فشارتایر بایستی طبق ضوابط کارخانه سازنده باشد وباد کردن بیش ازحد آن خطرناک است.هنگام باد کردن تایرها باید درفاصله دور ایستاده واز لوله های مخصوص استفاده نمود زیرا ایستادن درجلوی تایر بسیار خطرناک است.

اسکریپر

اسکریپر عبارت است ازجام بزرگی که درداخل یک قاب قرار گرفته است وبوسیله لبه تیزی که درکف جام قرار دارد قادر به کندن مواد خاکی وپرکردن آن درداخل می باشد. اسکریپر درعملیات خاکبرداری،خاکریزی،حمل، تخلیه وپخش موادخاکی روی سطح راه یا محل دپو مورد استفاده قرار می گیرد وبه عبارت دیگر این ماشین کار بولدوزر،لودر،گریدر وکامیون را تواما انجام می دهد.ضمنا اسکریپر برای گودبرداری سطحی درزمین های نرم مورد استفاده قرار می گیرد.درخاکریزهای بزرگ نظیر فرودگاه سازی به مقیاس وسیعی از اسکریپر استفادهمی شود.

4

نکات ایمنی

 • از موقعیت وشرایط طبیعی محل کار اطلاعات لازم کسب شود.
 • کلیه قسمت های وسیله از نقطه نظر خرابی،فرسودگی،شل بودن پیچ ها ومهره ها وروغن ریزی بررسی شود.
 • قبل از روشن کردن موتور،ازخلاص بودن اهرم های کنترل وقرار داشتن جام برروی زمین اطمینان حاصل شود.
 • قبل از حرکت،سیستم های باد،هیدرولیک،فرمان وترمزها بازدید شود.
 • درحین رانندگی ،عمل تعویض دنده ازسبک به سنگین ویا بالعکس با توجه به دورموتور صورت گیرد و در سرازیری ها ویا قبل از رسیدن به پیچ ها برای کاهش سرعت ازموتورهای استفاده شود واز به کار یردن ترمز به طور دائم خودداری شود.
 • برای تعادل بیشتر اسکریپر،بیل تا حد امکان نزدیک سطح زمین قرار گیرد.
 • حتی المقدور وسیله درمحل مسطحی پارک شود،درسرازیری ها ماشین نباید در امتداد شیب پارک گردد، در این حالت جام راپائین آورده وترمز دستی کشیده شود.
 • برای بازدید مقدارآب،اسید باطری یا سوخت نباید ازنور کبریت استفاده نمود.
 • درهنگام تعویض تایر،جلووعقب کلیه چرخ ها گرفته شود،همچنین زیر محوری که چرخ آن بازمی شود بایستی توسط کنده درخت مهار گردد همچنین برای تعویض تایر اولین قدم خالی کردن باد آن است.

بیل مکانیکی
بیل مکانیکی یکی ازمتداول ترین ماشین های مورد استفاده درمعادن روباز می باشد،در مواردی که سنگ ها و مواد معدنی نرم باشند این دستگاه عمل حفر وبارگیری را تواما بر عهده دارد در مورد سنگ ها ومواد معدنی سخت،ابتدا آتشباری انجام می گیرد وسپس ازبیل مکانیکی برای بارگیری مواد استفاده می شود.امروزه برای کار درمعادن مواد نرم (به ویژه معادن زغال سنگ)بیل های مکانیکی بزرگی ساخته شده است که ظرفیت برخی به بیش از138 مترمکعب نیز می رسد.این ماشین ازقسمت های مختلفی مانند ارابه،موتوروجرثیل،دکل،بازو وصندوقچه تشکیل شده است.

5

 

خطرات ناشی از بیل های مکانیکی

 • خطرات ناشی از سقوط سنگ های شکسته ازپله
 • ناپایداری ایجاد شده براثرفعالیت های خود این ماشین آلات
 • خطر سقوط قطعات سنگ از این وسایل درحین جابجایی
 • تخلیه غلط

دامپ تراک

دامپ تراک ها یکی از بزرگترین ماشین آلات ساخته شده به دست بشر می باشد.از این ماشین آلات غول پیکر درمعادن بزرگ دنیا برای حمل مواد معدنی ویا باطله ازمعدن تا سنگ شکن ها ویا دپوهای باطله استفاده می شود. در حال حاضر از تراک هایی با حجم بین 80تا 190 تن درمعادن استفاده می شود.درصورت استفاده از دامپ تراک در معدن باید عرض جاده وزیر سازی آن مورد توجه قرارگیرد.قبل ازبکارگیری دامپ تراک درمعدن تجهیزات خاص تعمیر ونگهداری این ماشین آلات باید درمنطقه مستقر گردیده ورانندگان دامپ تراک باید دوره آموزشی مخصوص این ماشین آلات را دیده باشند.درحال حمل بار هنگام عبور از محل زیرگذرها باید ارتفاع کامیون ودامپ تراک درنظر گرفته شود.

 

6

نکات ایمنی

 • راننده باید اطمینان حاصل نماید که حین حمل سنگ،از دیواره اطراف کمپرسی سنگ ،از دیواره اطراف کمپرسی سنگ به بیرون نمی ریزد.برای حمل سنگ های بزرگتر ازیک تن،بایدازکمپرسی های اتاق کوتاه استفاده شود.
 • هنگام تخلیه درصورتی که بارسنگ داخل کمپرسی قفل شده باشد باید ازبیل مکانیکی جهت تخلیه بار استفاده شود وباید ازوارد کردن شک به کامیون پرهیز شود.
 • قبل ازحرکت ازمعدن،راننده باید ازبسته بودن درعقب کمپرسی اطمینان حاصل نماید.
 • حداکثر سرعت مجاز برای ماشین آلات حمل در داخل محوطه معدن 20کیلومتردرساعت،درجاده های عمومی درحالت پر45 ودرحالت خالی 60 کیلومتر درساعت،ودرجاده های اختصاصی درحالت پر 55 ودرحالت خالی 75 کیلومتر درساعت می باشد.

دراگلاین
وسیله ای است که برای خاکبرداری وحفر مواد نرم درقسمت های گود به کار می رود.شکل عمومی این دستگاه نیز شبیه بیل مکانیکی است،اما صندوقه این دستگاه به دورشته کابل متصل است که به وسیله این کابل ها می توان آن را درقسمت های مختلف بکار برد.به طورمختصر شیوه کار این دستگاه به این صورت است که ابتدا کابل ها را رها می کنند و صندوقه دستگاه را به پایین گودال می فرسستند سپس به وسیله کابل دیگری آن را روی زمین می کشند که به این ترتیب صندوقه از موادمعدنی پر می شود.

7

خطرات اصلی دراگلاین ها

 • نیاز به آتشباری پله ها تقریبا درمجاورت ماشین (با درنظر گرفتن فاصله مناسب محل آتشباری از محل استقرار دراگلاین می توان این خطر را برطرف نمود).
 • موقعیت دراگلاین برروی مواد خرد شده.
 • بارگیری با تحرک زیاد به علت چرخش بازو وصندوقه دراگلاین.

موقعیت دراگلاین نباید منجر به بروز خطر شود چون براساس طرح باطله برداری،ماشین بایستی درفاصله ای ایمن ازلبه پله مستقر شود.خطرناک ترین حالت موقعیتی است که دراگلاین برای بارگیری مواد سست به کار میرود که فقط تحت زوایای کوچک قرارمی گیرند.ترکیبی ازیک جبهه کار با زاویه کم وموادی که به حالتی ناپایدار تلمبار شده اند،منطقه کاری درانتهای پله را محدود می سازد که این امر سبب می شود تا راننده برای افزایش منطقه بارگیری بین جبهه کار وتوده سنگ خرد شده فاصله اش را نسبت به لبه پله کاهش دهد.در چنین موقعیتی به منظور کاستن ازارتفاع جبهه کاردرگلاین بایستی با استفاده ازشاول ها یا اکساواتورها عملیات پیش باطله برداری انجام گیرد.این کار پایداری جبهه کار آتشبازی شده را افزایش می دهد.

دراگلاین ها وشاول های بزرگ ازجنبه آتش سوزی نیز خطراتی را موجب می شوند،ازجمله این که توان مصرفی آن ها بالاست وماشین ها،کلیدهای قطع ووصل ولتاژ بالا ودیگر اجزای بالقوه خطرناکی دارند. رانندگان وکارکنان تعمیرات ونگهداری بایستی از این خطرات آگاه باشند و درزمینه جلوگیری از بروز آتش سوزی، کشف آن درهرمرحله و اطفاء حریق درصورت وقوع آتش سوزی ،آموزش ببینند. دربسیاری از ماشین های جدید برای کاستن از خطرات وحفاظت از سرمایه های صرف شده در این ماشین ها،ردیاب های اتوماتیک آتش وتجهیزات اطفاء حریق نصب شده است.

کامیون ها

اگرچه برای حمل ونقل مواد خاکی از وسایلی مانند اسکریپرها،تسمه نقاله و قطار استفاده می شود،ولی معمولترین وسیله برای حمل ونقل مواد خاکی کامیون ها هستند.این ماشین های حمل کننده بخاطر سرعت زیاد برروی راه های هموار،همچنین ظرفیت زیاد حمل ونقل مواد را نسبتا پایین می آورند.کامیون ها دارای قابلیت انعطاف پذیری زیادی می باشند زیرا تعدادی ازآن ها را که دریک پروژه مورد استفاده قرار می گیرند می توان زیاد یا کم نمود تا ظرفیت مورد نیاز تعدیل به وجود آید.کامیون ها به دونوع معمولی وکمرشکن تقسیم می شوند.

 

نکات ایمنی:

 • کامیون ها برای افراد دیگر بیش از خود راننده خطر دارند.علت آن است که قابلیت دید از اتاقک مخصوص راننده کامیون محدود بوده وممکن است راننده ازوجود افرادی که درمسیر قدم می زنند آگاه نشود. همچنین راننده نمی تواند پشت کامیون را ببیند بنابراین درکلیه کامیون های زیرزمینی باید علائم هشدار دهنده صوتی وچراغ های عقب نصب شود.
 • کامیون هایی که برای حمل ونقل مواد منفجره به کار می روند ممکن است خطرات ویژه ای را سبب شوند. خطر اصلی،انفجار درتصادف با دیگر وسایل نقلیه است.این وسایل نقلیه مواد خطرناکی را حمل می کنند وباید مقررات ویژه زیر در جابجائی آن ها رعایت شود.
 • چاشنی های فعال نبایستی درمجاورت وسائل نقلیه قرار گیرند.
 • کامیون های حامل مواد منفجره باید به وضوح مشخص باشند ونباید وارد منطقه عملیاتی شوند.

بارکش ها:
بارکش چرخ لاستیکی که درزیر زمین،مواد معدنی را تا فاصله مشخص حمل می کند.در واقع نوعی بار کننده صندوقه است که صندوقه آن درقسمت جلوی ماشین مستقر شده وابعاد آن با توجه به شرایط عملیاتی در زیرزمین طراحی می شود.

8

خطرات اصلی بارکش:

 • آتش گرفتن :به دلیل کار زیاد این وسایل درطول شیفت،خطر حریق در این وسایل بالاست.
 • برخورد راننده با سقف :به علت سرعت بارکش،خطر برخورد سر راننده با سقف بسیار بالاست.این خطر ممکن است از طریق زیر کاهش یابد:
 • حفظ حداقل ارتفاع راهروها درتمام طول مسیر
 • آویزان کردن نوارهای لاستیکی ازسقف درمحلی قبل ازنقاط کم ارتفاع
 • نصب علایم هشدار دهنده
 • استفاده از کلاه ایمنی.
 • واژگون شدن ماشین : یک مشکل ویژه در انشعاب ها و درمواقع دور زدن است. در بسیاری از موارد، بارکش درموقع دور زدن درقوس ها به سمت داخل قوس واژگون شده اند.با جلوگیری از ایجاد قوس های خطرناک ومراقبت از این که قوس ها به سمت داخل قوس شیب دارنباشد. این مشکل را می توان به حداقل رسانید. قوس چهار راه هایی با بیش از 5 درجه بایستی با دقت اجرا شود.
 • عملیات رانندگی :بیش ترین میزان حادثه دررابطه با بارکش ها ازشیوهای اجرایی بد از قبیل: راندن ماشین درحالت صندوقه معلق، بیش از حد بار زدن درصندوقه،آسیب وارد آمدن به تایر ها به واسطه بار زدن سنگ های بیش از حد بزرگ،اهمال در تمیز کردن مسیر باربری وکوتاهی در استفاده از دنده های مناسب در رانندگی ناشی می شود.

سنگ شکن ها:
سنگ شکن یکی از تجهیزات معدنی است که در مرحله فرآوری مواد معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. سنگ شکن ها عملیات خرد کردن مواد اولیه خارج شده از معدن جهت به دست آوردن ابعاد مناسب برای ورود به آسیاب ها را انجام می دهند.

9

انواع سنگ شکن ها

 • سنگ شکن های فکی
 • سنگ شکن های چکشی
 • ماسه ساز

خطرات اصلی سنگ شکن ها:

 • صدا
 • گردوغبار
 • پرتاب سنگ
 • انفجار

با استفاده از آب پاش ویا بادبزن های فرعی می توان گرد وغبار را فرونشاند،صدا را نیز می توان با استفاده از محافظ های گوش کنترل نموده وخطر پرتاب سنگ را با حفاظ گذاری مناسب سنگ شکن کاهش داد.

ایمنی عمومی تجهیزات مورد استفاده در معادن

 • کلیه قسمت های متحرک وانتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه فلکه،زنجیر،چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگران ویا درگیریاشیاء وجود داشته باشد باید دارای پوشش با حفاظی مناسب وبا مقاومت باشند.
 • کلیه ماشین ها وتجهیزات معدنی باید توسط افراد ماهر وآموزش دیده بکار برده شوند.
 • استفاده از ماشین های با موتور احتراقی درمحیط های آلوده به گازهای قابل انفجار ممنوع می باشد.
 • متصدیان دستگاه های برقی هنگام کار باید از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش لاستیکی، کفش وکلاه ایمنی عایق در برابر الکتریسته استفاده کنند.
 • قبل از شروع به کار هرنوع ماشین،متصدی باید اطرافیان را از راه اندازی دستگاه آگاه نماید.
 • جلو وعقب چرخ های ماشین آلات درحال توقف باید با دقت مسدود گردد تا از حرکت احتمالی آنها جلوگیری شود،خصوصا اگر این ماشین آلات درشیب قرار گرفته باشند.
 • سوار شدن افراد غیرمجاز برماشین آلات ممنوع است.
 • درهوای تاریک گریدر زنی نزدیک لبه ها وکنار دیواره های بلند ممنوع است.
 • جهت جلوگیری از ترکیدگی لاستیک وایجاد شرایط ناایمن بعدی درماشین آلات سنگن،چرخ های لاستیکی که اجبارا برروی لبه های تیز حرکت می کنند باید به زنجیر حفاظتی مجهز شوند.
 • تسطیح مواد تخلیه شده درمحل تخلیه بار بلافاصله پس از تخلیه بارممنوع است.
 • توقفگاه ماشین آلات معدنی باید به اندازه کافی از انبارهای سوخت فاصله داشته واز نگهداری مواد قابل اشتعال مانند:بنزین،گازوئیل،نفت وروغن درداخل آن خودداری شود.

ایمنی عمومی اپراتورهای ماشین آلات مورد استفاده در معادن:

 • کلیه ی اپراتورها باید قبل از اشتغال،مورد ارزیابی فنی قرار گرفته باشند ومدارک رسمی آن ها مانند گواهینامه های مربوط کنترل گردد ودرصورتی که یک اپراتور رد صلاحیت شده باشد تا تجدید آموزش وارزیابی مجدد نباید با ماشین آلات کار کند.
 • مسئول معدن باید ازتسلط کامل اپراتور ماشین آلات برنحوه کنترل وتعمیر ونگهداری دستگاه اطمینان حاصل نماید.
 • تغییر ظرفیت ماشین آلات یا تغییر عملکرد آن ها ، تجدید آموزش اپراتور مربوط را اجباری می سازد.
 • استفاده از ماشین آلات به جز مواردی که جزء عملکرد ماشین به حساب می آید ممنوع است.
 • بارگیری بیش از ظرفیت ماشین آلات ممنوع می باشد.
 • کلیه نیرو ها اعم از اپراتور دستگا ها باید از سیکل کاری وراه های دسترسی معدن آگاهی داشته باشند ونسبت به عکس العمل مناسب در مواقع اظطراری توجیه شده باشند.

 

جمشیدی, کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. امید است که به کمک همه جوابگوی دوستان و همکاران عزیز باشم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *