ایمنی سیلندرهای تحت فشار

روشهای کاهش خطرات احتمالی سیلندرهای گاز تحت فشاری

روشهای کاهش خطرات احتمالی سیلندرهای گازتحت فشاری

 

الف:کنترل خطرات

همه سیلندرهای گاز باید به منظور مقاومت دربرابر استفاده روزمره وبرای جلوگیری ازخطر مطابق با استاندارد مورد تایید طراحی وساخته شوند. سیلندرها می بایست در ابتدا برای اطمینان ازمطابقت با استاندارد قبل وبعد استفاده به طور متناوب ودر فواصل زمانی مناسب برای اطمینان از لحاظ وضعیت ایمن مورد بررسی قراربگیرند.بنابراین با توجه به ماهیت سیلندرهای گاز واقدامات احتیاطی امری کاملا ضروری است.برای کاهش خطرات احتمال می توان از روش های زیر استفاده کرد:

1.جایگزینی:

جایگزینی می تواند بهترین راه جلوگیری ویا کاهش خطر باشد(به عنوان مثال دربرخی موارد می توان گاز متیل استیل،MAPP ، پروپیلن ،پروپان ویا مخلوطی ازگازمایع را به جای استیلن به عنوان گازهای سوختنی برای برشکاری،جوشکاری ولحیم کاری جایگزین کرد. این گازها با ثبات تر هستند ومی توانند درسیلندر معمولی ذخیره شوند.حدود قابلیت اشتعال آنها محدودتر از استیلن است(به عنوان مثال 4/3-8/10 درصد در MAPPدرمقابل 5/2-82 درصد استیلن)که بیانگر کاهش خطرآتش سوزی می باشد.با تامین کننده مواد شیمیایی برای پیگیری جایگزینی مشورت کنید.

MSDS کلیه جایگزین های موجود را تهیه کنید.کلیه خطرات(بهداشت،حریق،خورندگی؛واکنشهای شیمیایی)ناشی از این مواد را قبل ازهرگونه تغییرات مورد بررسی قرار دهید.

2.تغییر فرایند ویا انجام اصلاحات

گاهی اوقات، انجام تغییرات یا اصلاحات درفرایند می توان خطرات ناشی ازماده را کاهش دهد. به عنوان مثال، بسیاری ازسیلندرهای گاز مشابه ممکن است درمناطق مختلفی ازمحل کار مورد استفاده قرارگیرد.نصب خلوط ثابت لوله متصل به منبع مرکزی گاز دریک منطقه امن می تواند اغلب به کاهش خطر کمک کند.همچنین می تواند نیاز به تجهیزات قابل حمل تامین شده از طریق شلنگ انعطاف پذیر را کاهش دهد.به طور مشابه، سفارش سیلندر مجهز به محدود کننده جریان می تواند خطرات ناشی ازشکست ناگهانی ازخط گاز پروسه را به حداقل برساند.موادکم خطر وپروسه ای را انتخاب کنید که بتوان کار را بطور موثر وبدون خطر انجام داد. چگونگی کار ایمن با آنها را یاد بگیرید.

 

3.تهویه:

سیستم های تهویه یا طراحی ونگهداری مناسب می تواند موجب حذف گازها ازمحل کار وکاهش خطرات آنها گردد.اطمینان حاصل کنید سیستم های تهویه بخوبی طراحی وساخته شده باشند بطوری که موجب خطر ناخواسته ای نشوند.اطمینان از اینکه هود، کانالها، پاک کننده هوا وفن ازمواد سازگار با گاز ساخته شده باشند.سیستم ممکن است به تجهیزات ضدانفجار ومقاوم دربرابر خوردگی نیاز داشته باشد.سیستم های تهویه جداگانه ممکن است در برخی ازگازهای تحت فشار مورد نیاز به دور از سیستم های تخلیه ناسازگار با مواد نگهداری شوند.

4.آموزش:

هرفردی درامربازدید، نوسازی، پرکردن ویا استفاده ازسیلندر گاز باید به اندازه کافی آموزش دیده باشند ومهارت های لازم برای انجام کارایمن را داشته باشند.آنها باید خطرات مرتبط با سیلندرگاز ومحتویات آن را درک کنند.

درحالت ویژه:

-کارکنان جدید باید آموزش ببینند وبه دقت نظارت شوند.

-کاربران باید قادر به انجام بازرسی چشمی ازسیلندر گاز واتصالات(به عنوان مثال شیر، بازدارنده شعله، رگولاتور)برای مشخص کردن هرگونه آسیب دیدگی مواردی چون خوردگی، برآمدگی، و…. باشند.

5.تجهیزات حفاظت فردی:

اگرروش های دیگرمانند کنترل مهندسی دردسترس یا موثر درکنترل مواجه با گازهای تحت فشار وجود ندارد، ازوسایل حفاظت فردی مناسب کنید.انتخاب وسایل حفاظت فردی مناسب برای یک کار بخصوص امری ضروری است.برای رعایت مواد ایمنی ازراهنمایی عمومی ارائه شده در MSDS

استفاده کنید.

مهمترین وسایل حفاظت فردی مورد نیاز شامل موارد زیر می شوند.

1.اجتناب از تماس با پوست

هنگام استفاده ازگازهائی که درتماس پوستی مضرهستند، ازدستکش های حفاظتی یا دیگر لباس های محافظ با توجه به خطر تماس با پوست استفاده کنید. لباس را از مواد مقاوم دربرابر نفوذ یا آسیب های شیمیایی انتخاب کنید. MSDS می بایست مواد مناسب را توصیه کند. درغیر این صورت، با تامین کننده گاز برای اطلاعات خاص تماس بگیرید.

2.حفاظت ازچشم وصورت

همیشه درهنگام کار با گازتحت فشار ازمحافظ چشم استفاده کنید.ازعینک ایمنی معمولی اجتناب کنید، به جای آن ازعینک ایمنی شیمیایی استفاده کنید.دربرخی موارد ممکن است لازم باشد ازشیلد برای پوشاندن صورت استفاده کنید.

3.تجهیزات حفاظت تنفسی:

جاذب ها در کارتریج تصفیه تنفسی باید سازگار با ماده شیمیایی باشد که قراراست دربرابرآنها محافظت را تامین کند.اگررسپیراتور باید استفاده شود.با مهندس ایمنی وبهداشت حرفه ای مشورت شود.

6.تولید وبازدید اولیه:

قانون ملزم می دارد که سیلندر گاز:

مطابق با یک استاندارد مناسب مورد تایید تحت قوانین ذیربط تولید شده باشد.گواهینامه مکتوب می بایست همراه سیلندر باشد یا علامت بازرسی بربدنه سیلندر مربوط درج شده باشد.

7.معاینه دوره ای:

اگرصاحب ویا مسئول پرکردن سیلندرگازهستید مطمئن شوید که سیلندرها برای ادامه استفاده ایمن هستند.قانون ملزم می دارد که کلیه سیلندرهای گاز وشیرها:

توسط بازرس معتبر، مطابق با مقررات مربوط ودر فواصل زمانی مشخص شده مورد بازرسی قرار بگیرند وبرای نشان دادن تاریخ آخرین معاینه دوره ای بطوردائمی بصورت برچسب توسط بازرس مشخص شده باشد.

 • مطمئن شوید که سیلندرها خالی هستند وقبل ازجدا کردن شیر آن را تخلیه کنید.

 

ب: پرکردن سیلندر

هرفردی که مسئول پرکردن سیلندر گاز است باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کند. این تجهیزات ممکن است شامل کفش ایمنی، لباس یکسره محافظ، دستکش، حفاظت گوش وچشم باشد. کلیه استانداردهای بازرسی می بایست درزمان پرکردن دنبال گردد.

 

نمونه ای از تجهیزات پرکردن سیلندر ها

درنتیجه حوادث انفجار ناشی ازپر کردن سیلندر، حفاظت ازانفجار در حال حاضر دربسیاری از کشورها استاندارد شده است.دراین قسمت یک نمونه از تجهیزات پرکردن سیلندر ارائه می شود. ازمشخصات مهم این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

–   امکان پرکردن تا 10سیلندر به طور همزمان

–   فشار عملیاتی تا410 بار

– اتاق پرکننده ضد انفجار

– بهره برداری آسان

– طراحی کم حجم

20150615_082425

 

                           نمونه ای از تجهیزات استاندارد پر کردن سیلندر

اجزای مختلف این دستگاه به همراه توضیحاتی ارائه می شود.

1.اتاق ایمنی

 • حفاظت از ایمنی دربرابر انفجار سیلندر ویا پارگی شلنگ اتصالات اتاق ایمنی از فولاد بسیار قوی ساخته شده است.
 • قابل حمل ونقل برای استفاده درمحل، حتی برای استفاده دروسایل نقلیه.
 • انتشارکنترل شده هوا در صورت بروز انفجار سیلندر برای حفاظت از پرسنل.
 • بارگذاری آسان
 1. درب ایمنی
 • قفل خودکار درب ضد انفجار درروند پر شدن برای جلوگیری از اشتباهات عملیات.
 • باز کردن آسان برای اتصال سریع سیلندر
 1. کنترل پرکن
 • کاربردی آسان و ورود کلیه پارامترها درمنوی کنترل از طریق صفحه لمسی.
 • اطلاعات دائمی برای اپراتور ازطریق صفحه نمایش در مورد کلیه پارامترهای مهم درکلیه مراحل پر شدن.

4.دریچه متناسب

 • قا بلیت تنظیم میزان پر شدن بین 20تا 50 بار دردقیقه برای پر کردن ایمن، به ویژه برای سیلندرهای کامپوزیت.

5.پانل کنترل

 • پرکردن اختیاری از طریق پانل یکپارچه پر کردن ویا شلنگ.
 • امکان پر کن تا 10 سیلندر فشار در زمان یکسان.
 • پانل های پرکن ها درارتفاع ارگونومیک نصب شده است.
 1. شلنگ
 2. کلید روشن /خاموش
 3. کلید اضطراری

نحوه عملکرد دستگاه بطور خلاصه به شرح زیر است.

1.کمپرسور با فشار بالا برای اتصال خارجی پانل پر(ها) ومخازن ذخیره

2.با قابلیت شلنگ انعطاف پذیر. قابل دسترس در200بار یا 300 بار یا با کاهنده فشار 200+300 بار.

3.مخازن ذخیره سازی برای ذخیره زیاد هوا.

4.خنک کننده هوا برای افزایش طول عمر فیلتر کارتریج.

5.واحد خودکار انتخاب سریع برای پر کردن خودکار از بافر میانی.

 

جمشیدی, کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. امید است که به کمک همه جوابگوی دوستان و همکاران عزیز باشم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *