سم شناسی (توکسیکولوژی)

در این بخش ما سعی می کنیم سم شناسی موادی را مورد بررسی قرار دهیم که در صنعت کاربر زیادی دارند و در این راستا مقالات, پاورپوینت ها را جمع آوری می کنیم.

 

عوامل موثر بر سمیت مواد Material toxicity

تاثیرات سن و جنس و عوامل دیگر بر روی سمیت مواد

تاثیرات سن و جنس و عوامل دیگر بر روی سمیت مواد

تاثیرات سن و جنس و عوامل دیگر بر روی سمیت مواد

 

تفاوتهای زیادی در خصوص شدت پاسخ به مواد شیمیایی وجود دارد همچنین تفاوتهایی در مستعد بودن افراد  در برابر مواد شیمیایی سمی در  طول عمر خودشان وجود دارد. که ناشی از فاکتورهای ثاثیر میزان  جذب و پخش شدن در بدن و تغییر شکلهای بیولوژی و یا میزان ترشح مواد شیمیایی خاص می باشد .جدای از عوامل شناخته شده وراثت که مشخص شده  با افزایش مستعد بودن در برابر مسمومیت مواد شیمیایی در انسان ارتباط دارد عوامل دیگر مثل مشخصات مربوط به سن ” جنسیت ” وضعیت بیماری که از قبل وجود داشته یا کاهش عملکرد اندام بدن و عادت های غذایی و سیگار کشیدن و مصرف الکل و استفاده از داروها و قرار گرفتن زیاد  در برابر بیوسم ها و فاکتورهای فیزیکی مثل اشعه ” رطوبت ” دمای خیلی زیاد یا فشار بارومتریک و همجنین تمرینات بدنی مستمر و وضعیت استرس روانی و قرارگرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص در سر کار یا در محیط و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی که سمی نیستند.ارتباط فاکتورهای و عامل هایی که در فوق بیان شد در کاهش یا افزایش مستعد بودن در برابر عوارض جانبی سلامت و همچنین مکانیسم عملکرد آنها در یک مواد شیمیایی خاص مشخص شده اند و بنابراین فقط فاکتورهایی که بیشتر رایج است و مکانیسم های اساسی و برخی مشخصات در این جا شرح داده شده اند.

طبق مرحله ای که در آن این فاکتورها عمل می کنند مثل جذب و پخش شدن و تغییر شکل زیستی و یا ترشح مواد شیمیایی خاصی گفته می شود که مکانیسم ها طبق دو پیامد اصلی واکنش طبقه بندی می شوند.

 1. تغییر در کمیت مواد شیمیایی در اورگان یا اندام اصلی که در مکان و محله های اثر آن در اندام یا ارگانیسمی باشد(توکسی کودینامیک ).
 2. تغییر در شدت پاسخ خاص در برابر کمیت مواد شیمیایی در اندام اصلی (توکسی کنتیک).

رایج ترین مکانیسم ها از هر دو نوع واکنش به رقابت به رقابت با مواد شیمیایی دیگر جهت ترکیب با ترکیبات مشابه مربوط می شوند که در انتخاب به اورگانیسم حضور دارند(مثل پروتئین های سرم خاص) و یا در همان مسیر تغییر شکل زیستی قرارمی گیرند (مثل آنزیم های خاصی که منجر به تغییر در سرعت یا توالی بین واکنش اولیه و عوارض جانبی نهایی در خصوص سلامت می شود) با این حال واکنشهای توکسی کنتیک و توکسی کودینامیک ممکن است که بر روی مستعد بودن افراد در برابر مواد شیمیایی خاصی تاثیر می گذارند تحت تاثیر فاکتورهای تابع و پیوسته منجربه موارد زیر می شوند.

 1. اثرات افزایشی:  که برابر با مجموع اثراتی که بوسیله هر عامل به طور مجزا تولید می شود.
 2. اثرات سینرجستیک: شدت اثرات ترکیب شده کمتر از مجموع اثراتی است که بوسیله هر فاکتور بطور جداگانه بوجود می آید.
 3. اثرات آنتاگونیستی :شدت اثرات ترکیب شده بیش از مجموع اثراتی است که بوسیله هرعامل به طور مجزا بوجود می آید.

میزان ماده شیمیایی سمی با میزان متابولیت در هر یک  از اثر آن در بدن انسان کم وبیش از طریق نظارت بیولوژیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد که باید نمونه بیولوژیکی صحیح و در زمان بندی درستی از نمونه گیری نمونه انتخاب شود که باید در یک ماده شیمیایی خاص در اورگان اصلی و در بخش بیولوژیکی مورد نظر چرخه عمر زندگی بیولوژیکی در نظر گرفته شود. با این حال اطلاعات لازم در خصوص فاکتورها یا عوامل ممکن دیگر که بر روی مستعد بودن انسانها تاثیر می گذارد وجود ندارد و در نتیجه بیشتر دانش ما در خصوص تاثیر فاکتورهای مختلفی است که براساس داده های آزمایشی از حیوانات می باشد.

در برخی از موارد نشان داده شده که نسبتا تفاوتهای عمده ای بین انسان و پستانداران دیگر در خصوص شدت پاسخ به یک سطح مشابه وجود دارد( بعنوان مثال بنظر می رسد که انسان در برابر عوارض جانبی و سلامتی فلزات سمی نسبت به موش حساس تر است ) برخی از این تفاوتها مربوط به این حقیقت است که انتقال و توزیع و مسیرهای تغییر شکل زیستی مواد شیمیایی بسیار به تغییرات مربوط به H P بافت بستگی دارد و به طور واضح این مورد مربوط به آنتی اکسیدان های مهم مثل ویتامینC و گلوتاتیون است که  برای حفظ سطح تعادل ردوکس ضروری هستند و یک نقش حفاظت کننده  را در برابر رادیکال های آزاد دارد انسان ها بر خلاف موش ویتامین C را بطور اتوماتیکی  نمی توانند سنتز کنند و همچنین فاقد برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان های محافظ هستند.

تاثیر سن :

بررسی سن در سمیت مواد

بررسی سن در سمیت مواد

در مقایسه با بزرگسالان بچه های جوان در برابر مسمومیت مواد شیمیایی مستعدتر هستند و این به خاطر این است که حجم استنشاق آنها و میزان جذب روده ای و معده ای آنها به خاطر نفوذ پذیری بیشتر اپیتلیوم روده ای بیشتر می باشد و به خاطر این است که سیستم های آنزیم سم زدایی بالغ نشده و ضعیف است و میزان ترشح مواد شیمیایی سمی نسبتا کمتر می باشد. سیستم اعصاب مرکزی به نظر می رسد در سنین پائین رشد در مقایسه با فروتوکسی مواد شیمیایی  مختلف آسیب پذیر و مستعد تر است بعنوان مثال در برابر سرب و مکیل مرکوری بسیار مستعد تر می باشد از طرف دیگر افراد بزرگتر بخاطر سابقه قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و افزایش ذخیره های مقادیر اگزینوبیوتیک بدن مستعدتر می باشد و هر کدام از این عوامل با ضعیف شدن قدرت دفاعی بدن در ارتباط است که ظرفیت قدرت دفاعی بدن را پائین می آورد و در نتیجه مستعد بودن افزایش پیدا می کنند(بعنوان مثال آنزیم های سیتوکروم بخاطر تاثیر فاکتورهای مختلف مثل عادت غذایی “سیگار کشیدن ” الکل و استفاده از داروها  فعالیت کمتری را پیدا می کنند).

تاثیر جنسیت :

ارگونومی در مراقبت های بهداشتی

حنسیت

تفاوتهای مربوط به جنسیت در مستعد بودن در تعدادی زیادی از مواد شیمیایی سمی شرح داده شده است بنظر می رسد که نرها عموما در برابر توکسین ها  یا سموم کلیه و ماده ها در برابر سم های کبد مستعدتر می باشند دلایل پاسخ مختلف بین نر و ماده مربوط به تفاوت فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی آنها است و همچنین مربوط به فعالیتهای آنریم و مکانیسم های ترمیم ژنتیکی و فاکتورهای هورمونی یا وجود ذخایر چربی بیشتر در زن ها می باشد که منجر به جمع شدن زیاد برخی از مواد شیمیایی سمی لیپوفیلیک می شود.

تاثیر عادت های غذایی:

بررسی غذا در سمیت مواد

بررسی غذا در سمیت مواد

عادت های غذایی نیز تاثیر عمده ای را بر روی مستعدپذیری مسمومیت مواد شیمیایی دارند و به خاطر این است که مواد غذایی کافی برای عملکرد سیستم دفاع شیمیایی بدن در حفاظت سلامتی ضروری است مصرف مناسب فلزات ضروری مثل متالوئیدها و پروتئین ها مخصوصا اسیدهای آمینه که حاوی سولفور است برای بیوسنتز آنزیم های سم زدایی کننده مختلف و تهیه گلیسین و گلوتاتیون ضروری و لازم است. لیپیدها مخصوصا فسفولیپیدها و لیتوتروپ ها (دهنده گروه متیل) برای سنتز غشاهای بیولوژیکی ضروری هستند. کربوهیدراتها نیز انرژی لازم را برای فرآیندهای مسمومیت زدایی فراهم می سارند.

سلنیوم (یک متالوئید اصلی) و گلوتاتیون و ویتامینC(محلول در آب ) و ویتامین E و ویتامین A (محلول در لیپید) یک نقش مهمی را بعنوان آنتی اکسیدانها دارند. بعلاوه مواد سازنده مختلف غذاها مثل پروتئین و فیبر و مواد معدنی و فسفاتها و اسید سیتریک و غیره و همچنین میزان غذایی که مصرف می شود بر روی میزان جذب روده ای و معده ای بسیاری از مواد شیمیایی سمی تاثیر می گذارد با این حال خود نوع غذا و رژیم غذایی یک منبع دیگری از قرار گرفتن فرد در معرض مواد شیمیایی سمی مختلف می باشد(مثلا افزایش مصرف روزانه و جمع شدن آرسینیک و جیوه و کادمیوم و یا سرب در افرادیکه غذاهای دریایی آلوده استفاده می کنند زیاد است).

تاثیر سیگار کشیدن:

بررسی سیگار در سمیت مواد

بررسی سیگار در سمیت مواد

عادت سیگار کشیدن بر روی مستعد بودن افراد د ربرابر بسیاری از مواد شیمیایی سمی تاثیر می گذارد زیرا که واکنشهای مختلفی در بسیاری از ترکیباتی که در سیگار وجود دارد صورت می گیرد (این ترکیبات عبارتند از آروماتیک” هیدروکربن ها “بنزن”منواکسید کربن “نیکوتین”کادمیوم تا حد کمی سرب و فلزات سمی دیگر) که برخی از ترکیبات سیگار در خون انسان درطول زندگی جمع می شوند که شامل سرب و کادمیوم است واکنشها نیز عمدتا بخاطر این اتفاق می افتد که مواد شیمیایی مختلف سمی برای مکان های پیوند یکسان جهت انتقال و توزیع در اندام یا اورگانیسم رقابت می کنند و یا برای یک مسیر بیوتغییر شکل یکسان که در آنزیم های خاص وجود دارند رقابت می کنند بعنوان مثال بسیاری از اجزاء سازنده سیگار می توانند یک سری آنزیم های سیتوکروم P450  راتولید کنند در حالیکه برخی دیگر باعث سرکوب فعالیت ها می شوند و بنابراین بر روی مسیرهای بیو تغییر شکلها یا تغییرات زیستی مواد شیمیایی سمی دیگر تاثیر می گذارند مثل برخی محلول های اورگانیک یا برخی از داروها. سیگار کشیدن زیاد در طول دوره طولانی باعث کاهش مکانیسم دفاعی بدن می شود و ظرفیت مقابله  بدن را در برابر تاثیرات نامطلوب فاکتورهای دیگر در زندگی کاهش می دهد.

تاثیر الکل :

بررسی الکل در سمت مواد

بررسی الکل در سمت مواد

مصرف الکل نیز بر روی مستعد بودن افراد در برابر مواد شیمیایی سمی به شیوه های مختلف تاثیر می گذارد مصرف الکل بر روی جذب و پخش مواد شیمیایی خاصی در بدن تاثیر می گذارد بعنوان مثال باعث افزایش میزان جذب روده ای- معده ای سرب می شود و یا میزان جذب روده ای بخار جیوه  را از طریق جلوگیری  اکسیداسیون کاهش می دهد که برای حفظ بخار جیوه استنشاق شده ضروری می باشد .اتانول بر روی مستعد بودن در برابر مواد شیمیایی مختلف از طریق تغییرات کوتاه مدت در PH بافت تاثیر می گذارد و پتانسیل  ردوکس را ناشی از متابولیسم اتانول افزایش می دهد که اکسید شدن اتانول با استالدئید و استات باعث ایجاد یک سطح مشابهی از نیکوتینامیدآدنیل دینکلوئید کاهش یافته (NADH) و هیدروژن می شود.بخاطر میل تقریبی فلزات سمی و ضروری برای پیوند با ترکیبات مختلف و بافت ها آن تحت تاثیر PH و تغییرات در پتانسیل ردوکس قرار می گیرد که حتی مصرف متوسط اتانول ممکن است که منجر به یک سری پیامدهایی در زیر شرح داده شده شود.

 1. توزیع مجدد سرب جمع شده در اندام انسان به خاطر فعالیت بیولوژی سرب.
 2. جابجایی سرب زنیک ضروری با سرب در آنزیم های حاوی زنیک که بر روی فعالیت آنزیم تاثیر می گذارد.
 3. افزایش تخلیه یا دفع ادرار که در آن زنیک و غیره وجود دارد.

اثر مواردی که درمطالب  فوق ذکر شد بسیار قابل بحث است و افرایش پیدا می کند به خاطر اینکه:

نوشیدنی های الکلی حاوی مقادیر زیادی سرب است که این سرب در ظروف یا فرآیند تولید الکل بوجود می آید و اتانول باعث کاهش یا افزایش میزان تغییر شکل زیستی محلول های اورگانیک مختلف می شود و بنابراین بر روی مسمومیت آنها تاثیر می گذارد.

تاثیر داروها:

داروهای مورد نیاز در محیط کار

تاثیر دارو

استفاده رایج از داروها مختلف نیز بر روی مستعد بودن در برابر مواد شیمیایی سمی تاثیر می گذارد عمدتا به خاطر این است که داروها با پروتئین های سرم ترکیب می شوند و بنابراین بر روی انتفال ” توزیع و میزان دفع مواد شیمیایی مختلف تاثیر می گذارد یا اینکه بسیاری از داروها آنزیم های سم زدایی را تولید می کنند یا اینکه فعالیت آنها را کاهش می دهند بنابراین بر روی مسمومیت مواد شیمیایی که مسیر تغییر شکل زیستی یکسان دارند تاثیر می گذارند مشخصه این مکانیسم ها این است که میزان دفع ادرار که در آن اسید تری کلوراسیتی وجود دارد افزایش پیدا می کند و هنگام استفاده از سالیسیلات ” تتراکلراید و…میزان وجود اسید تری کلوراسیتی ادرار بیشتر می شود بعلاوه برخی از داروها حاوی مقادیر قابل توجهی مواد شیمیایی سمی هستند.

تاثیر قرار گرفتن زیاد در معرض مواد شیمیایی دیگر:

تغییرات در خصوص  مستعد بودن در برابر عوارض نامطلوب سلامتی بخاطر واکنش مواد شیمیایی مختلف بطور جامع درآزمایشات بعمل آمده از حیوانات مطالعه و تحقیق شده بیشتر در موش ها مورد تحقیق قرار گرفته است. اپیدمیولوژی و مطالعات کلینکی هنوز زیاد نمی باشد که به این خاطر باید شدت پاسخ یا عوارض نامطلوب سلامتی مواد شیمیایی در انسانها در مقایسه با پستانداران دیگر و موش در نظر گرفته شود و ممکن است که اثر آن بسیار بیشتر باشد. نمونه دیگر نیز عبارتند از واکنشهای فلزات و متالوئیدهای ضروری و فلزات سمی که اینها تحت تاثیر سن ” جنس ” عادت های غذایی” سیگار کشیدن ” مصرف الکل و استفاده از داروها قرار می گیرد.دلیل اصلی تمام این واکنش ها همان رقابت فلزات و متالوئیدهای مختلف برای یک مکان پیوند یکسان در آنزیم های مختلف برای یک پیوند یکسان در آنزیم های مختلف و متالوپروتئین ها و بافت ها است این واکنش ها یک نقش عمده ای را در رشد امراض دارند که از طریق عملکرد رادیکال های آزاد و استرس های اکسیدی این امراض بوجود می آیند و تحریک می شوند.

جدول 2-32 اثرات اصلی چندین واکنش در خصوص فلزات و متا لوئیدهای لازم و ضروری و فلزات و متالوئیدهای سمی در پستانداران را بیان می نماید.

فلزات و متالوئیدهای سمی : اثرات اساسی واکنش با فلزات یا متالوئِیدهای دیگر

آلومنیوم(Al): کاهش میزان جذب کلسیم و آسیب به متابولیسم کلسیم و اطلاعاتی در مورد واکنش با مس موجود نمی باشد.

آرسنیک(As) : آرسنیک بر روی توزیع مس تاثیر می گذارد(افزایش مس در کلیه و کاهش آن در کبد “سرم و ادرار)به متابولیسم آهن آسیب می زند روی و سلنیم مسمومیت آرسنیک را کاهش می دهد.

کادمیوم(Cd): میزان جذب کلسیم را کاهش می دهد و به متابولیسم کلسیم ” فسفات  و آهن آسیب می زند و بر روی توزیع و پخش  روی تاثیر می گذارد روی  و منگنز باعث کاهش مسمومیت  کادمیوم  و سطوح زیاد سرب ” منیزیم ” استرانسیم ” نیکل و کروم (3 ) باعث کاهش میزان جذب کادمیوم می شود.

جیوه(Hg ): جیوه بر روی توزیع  مس تاثیر می گذارد همچنین روی سلنیوم و کادمیوم مسمومیت جیوه  را کاهش میدهد.

سرب(Pb): سرب به متابولیسم کلسیم ” آهن ” روی  آسیب می زند و کمبود این مواد بعلت آسیب متابولیسم موجب افزایش  جذب  سرب می گردد لازم به ذکر است که داده ها مربوط  به مطالعات و تحقیقات آزمایشی در خصوص موش ها می باشد و داده های اپیدمیولوژی و کلنیکی موجود نمی باشد.

 • هرگونه سوالی در رابطه با تاثیرات سن و جنس و عوامل دیگر بر روی سمیت مواد داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدل سازی پیامد سمیت مواد

اصول عمومی سم شناسی

سم شناسی محیطی PDF

توکسیکولوژی یا سم شناسی

 

سم شناسی ارگانوفسفات

پاورپوینت سم شناسی ارگانوفسفات ها PPT

پاورپوینت سم شناسی ارگانوفسفات ها PPT

پاورپوینت سم شناسی ارگانوفسفات ها PPT

 فرمت:PPT    تعداد صفحات: 40

تهیه و تنظیم: مهندس حمیده ثناخوان

 

ارگانوفسفات‌ها شايعترين آفت كش (pesticide) مورد استفاده در دنيا هستند. در ايران مصرف آن به قصد خودكشي ديده مي‌شود. علاوه‌ بر ارگانوفسفات‌ها ساير حشره‌كش‌L (insecticide) شامل كاربامات (Carbamate) ، ارگانوكلرينه (Organochlorine) و … مي‌باشند.

در هر صورت ارگانوفسفات‌ها بدليل اثرشان به عنوان آفت‌كش و همچنين حذف سريع از محيط استفاده گسترده‌اي دارند. معمولاً به خوبي از طريق ريه ها ، دستگاه گوارش، پوست، غشاي محيطي و ملتحمه جذب مي‌شوند ولي شايعترين شكل تماس كه در اورژانسها با آن مواجه مي‌شویم مصرف خوراكي به قصد suicide است.

سميت تركيبات ارگانوفسفره متفاوت است :

 1. گروه شديداً توكسيك ارگانوفسفات‌ها  كه عمدتاً براي اهداف كشاورزي و جنگي به كار مي‌روند. ارگانوفسفات مناسب جهت اهداف كشاورزي پاراتيون (Parathion) مي‌باشد و همچنين ارگانوفسفات جهت اهداف جنگي شامل گازهاي شيميايي است كه مسموميت با آنها به شدت خطرناك و ممكن است سبب مرگ ‌شود.
 2. گروه با سميت متوسط كه عمدتاً به عنوان حشره كش براي حيوانات استفاده مي‌شود كه مي‌توان به کومافوس اشاره كرد.
 3. آنها كه سميت كمي دارند و براي مصرف خانگي و زمين گلف استفاده مي‌شوند كه مي‌توان به مالاتيون (malathion)، ديازينون (diazinon) و … اشاره كرد.

كودكان به شكل اتفاقي ممكن است با اين سم تماس پيدا كنند.

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک

ارگانوفسفات‌ها يك گروه هتروژن از تركيبات هستند كه شامل ريشه اسيد فسفريك با دو زنجيره جانبي آلي و يك زنجيره جانبي اضافي هستند كه مي‌تواند يك سيانيد، تيوسيانات، هاليد، فسفات، فنوكسي، تيوفنوكسي يا گروه كربوكسيلات باشد

ارگانوفسفات‌ها سبب ضايعه اختصاصي بيوشيميايي مهار آنزيم استيل كولين استراز مي‌شوند بنابراين سبب افزايش غلظت استيل كولين در رسپتورهای كولي‌ نرژيك موسكارينيك و نيكوتينيك مي‌شوند و در نتيجه سبب سندرم ازدياد كولي‌نرژيك مي‌گردند كه تصوير فيزيولوژيك قابل توجه مسموميت در انسان  ايجاد مي‌كند.

ارگانوفسفات‌ها مي‌توانند به‌ مهاركننده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم استيل‌ كولين ‌استراز طبقه‌بندي شوند كه مهار كننده هاي غير مستقيم براي فعال شدن نياز به متابوليسم عمدتاً توسط سيستم سيتوكروم P 450 كبدي دارند. در تماس با گروه مهاركننده‌هاي مستقيم مانند گازهاي عصبي علائم بلافاصله ظاهر مي‌شود ولي در مهاركننده‌هاي غيرمستقيم مانند پاراتيون يا مالاتيون ابتدا بايد به ترتيب به پاراكسون و مالاكسون تبديل شوند تا از نظر فيزيولوژي فعال گردند و به همين دليل علائم مسموميت با پاراتيون يا مالاتيون ممكن است 24-6 ساعت بعداز تماس شروع گردد. (به عبارتي مسموميت با برخي از انواع ارگانوفسفره مي‌تواند تأخيري ظاهر گردد.)

پاتوفیزیولوژی

استيل كولين يك نوروترانسميتر (ميانجي عصبي) مي‌باشد كه در گانگليون‌هاي پاراسمپاتيك و سمپاتيك ، محل‌هاي اتصال عصب- عضله اسكلتي ، محل‌هاي پاياني همه اعصاب پاراسمپاتيك پست‌گانگليونيك ، رشته‌هاي عصبي سمپاتيك پست گانگليونيك به بيشتر غدد عرق ، و در برخي پايانه‌هاي عصبي داخل سيستم عصبي مركزي وجود دارد.

چنانچه پايانه‌ آكسون دپولاريزه شود وزيكول‌هاي محتوي استيل كولين (ACh) با پايانه عصبي تركيب مي‌گردد كه منجر به رهاسازي استيل كولين به داخل سيناپس يا محل اتصال عصب-‌عضله مي‌گردد. استيل كولين سپس به رسپتورهاي پست سيناپتيك متصل مي‌گردد و منجر به فعال شدن G پروتئين‌ها براي رسپتورهاي موسكارينيك و كانال‌هاي يوني پيوند شده با  ليگاند  براي رسپتورهاي نيكوتينيك مي‌گردد. فعال شدن جريان يوني پتاسيم ، سديم و كلسيم در سلول عصبي را تغيير مي دهد و سبب تغيير پتانسيل غشاي پست‌سيناپتيك مي‌گردد كه منجر به انتشار  پتانسيل عمل مي‌گردد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • علایم بالینی

 • تشخیص مسمومیت با ارگانوفسفره

 • درمان مسمومیت های ناشی از سموم ارگانوفسفات

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت سم شناسی ارگانوفسفات ها PPT در محیط کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

⇐ سم شناسی حلال ها و آفت کش ها

اصول عمومی سم شناسی

⇐ دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

سم شناسی شغلی

اصول عمومی سم شناسی

اصول عمومی سم شناسی

اصول عمومی سم شناسی

 فرمت:WORD    تعداد صفحات: 66

هدف از اين بخش ارائه شرحي دقيق از اصول اوليه سم شناسي و راههاي استفاده از اين اصول مي باشد بطوريكه نوعي ارزيابي منطقي در مورد مخاطرات بهداشتي و ريسكهاي مربوط به تماس شيميايي انجام شود. اين بخش شامل مباحث زير مي باشد:

 • برخي تعاريف اوليه و اصطلاحات علمي

 • آنچه سم شناسان مطالعه مي كنند, علوم مختلفي كه سم شناسان براي رسيدن به هدف خود از آنها استفاده مي كنند و زمينه هاي تخصصي مورد علاقه سم شناسان

 • سم شناسي توصيفي و استفاده از مطالعات حيواني بعنوان اصل اوليه در شناخت مخاطرات، اهميت دز و تعميم روابط دز- پاسخ (dose response)

 • چگونگي استفاده از اطلاعات دز- پاسخ جهت ارزيابي ايمني يا خطر

 • عوامل تغيير دهنده سميت يك ماده شيميايي يا ارتباط دز-پاسخ

 • روشهاي اوليه براي تعميم اطلاعات دز- پاسخ جهت نشر دستورالعمل راهنما برای کنترل تماس با سموم در جامعه


تعاريف اوليه اصطلاحات

معني لغوي كلمه سم شناسي  (Toxicology) مطالعه سموم مي باشد . ريشه كلمه سم از كلمه لاتين toxicus  ( به معناي سم ) است كه اين لغت در حدود سال 1655  ميلادی وارد زبان انگليسي شد و از كلمه toxikon مشتق شده است. toxikon يك واژه  قديم يوناني است و در آن زمان به سمومي گفته مي شد كه نيزه ها را به آن آغشته کيشده است.

در قديم موضوع مورد مطالعه در سم شناسي، بيشتر متمرکز بر روی مصارف سموم مختلف بود، و حتي امروزه بيشتر مردم فكر می كنند سم معجوني كشنده است كه باعث آسيب يا مرگ آني مي شود. اما از زماني كه سم شناسي به عنوان يك علم پيشرفته مطرح شد، سم شناسي نه تنها شامل سموم كشنده و بسيار مضر مي باشد، بلكه تمام اثرات موثر بر سلامتي را نيز در بر مي گيرد. تعاريف زير ديدگاه وسيع علم سم شناسي را منعكس مي كند.

 • سم(toxic): ويژگي آن ايجاد يك اثر ناخواسته يا نامطلوب بر سلامتي است.
 • سميت (toxicity): هر اثر سمي كه توسط عامل فيزيكي يا شيميايي در بدن موجود زنده ايجاد گردد.
 • سم شناسي (toxicology): علمي است كه مرتبط با اثرات نامطلوب (سميت وارده) توسط عامل شيميايي يا فيزيكي در شرايط خاص تماس در موجودات زنده باشد. سم شناسي علمي است كه تلاش آن شناسايي كيفي تمام مخاطرات (سميت وارده بر بدن) ناشي از يك ماده و همچنین تعيين كمي شرايط تماس مي باشد.

به زبانی دیگر سم شناسي بطور تجربي وقوع، ماهيت، انتشار، مكانيسم و ريسك اثرات را در مواد سمي بررسي مي كند.

همانطور كه اين تعاريف نشان مي دهد ، واكنشهاي سمي كه مطالعه سم شناسي را تشكيل مي دهند, طيف وسيعي از مطالعات فيزيولوژيكي و بيولوژيكي را در بر مي گيرد. اثرات وارده ممكن است شامل عوارض نسبتاً خفيف مثل تحريك يا اشك ريزش يا واكنشهاي جدي تر مثل آسيب شديد و برگشت پذير كليه و كبد و حتي از كار افتادگي دائمي اندام ها از قبیل سيروز كبدي يا سرطان كبد باشد. با توجه به طيف گسترده اثرات نامطلوب سموم و اهمیت سم شناسی در زندگی امروزه جوامع، بهتر است اصطلاحات سم شناسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 • تماس يا مواجهه (exposure):يك ماده سمي براي ايجاد اثر نامطلوب، ابتدا بايد با موجود زنده تماس يابد به اين معني كه موجود زنده از طريق مسير خاصي (هوا، خاك و غذا)‌ در معرض تماس با ماده شيميايي قرار مي گيرد.
 • دز (Dose): كل مقدار ماده سمي كه در يك زمان مشخص وارد بدن موجود زنده مي شود. اين كميت مي تواند به صورت مقدار در واحد وزن يا مقدار در واحد سطح بدن بيان شود.
 • دز جذب شده يا داخلي (internally absorbed dose) :مقدار واقعي ماده سمي كه در داخل بدن موجود زنده جذب شده و به صورت سيستماتيك در سراسر بدن توزيع مي شود.
 • دز وارد شده به اندام هدف، دز موثر يا دز دريافت شده (Delivered/ effective/ target/ organ dose): مقدار ماده سمي كه به عضو (اندام هدف) رسيده و آن عضو را بطور نامطلوب تحت تاثير قرار مي دهد.
 • تماس حاد يا شديد(acute dose): ‌تماس كوتاه مدت (عمدتاً كمتر از 24 ساعت) كه اغلب به صورت يك بار تماس بررسي مي شود، اما ممكن است تماسها در طي دوره كوتاهي از زمان تكرار شود.
 • تماس نيمه حاد (subacute exposure): مشابه تماس حاد مي باشد فقط مدت زمان تماس بيشتر بوده و از چند روز تا چند ماه تغيير مي كند.
 • تماس نيمه مزمن (subchronic exposure): تماسهايي كه در طيف زماني متوسط تكرار شود. اين مدت زمان براي حيوانات، معمولاً 3-1 ماه در نظر گرفته مي شود.
 • تماس مزمن: تماسهاي ( تكراري يا دائم) كه در طي مدت زمان طولاني انجام شود (بيش از سه ماه) زمان تماس  براي حيوانات آزمايشگاهي در بيشتر عمر حيوان ادامه مي يابد و در آزمايشات شغلي عمدتاً چند سال در نظر گرفته مي شود.
 • سميت حاد (acute toxicity): اثر نامطلوب يا ناخواسته اي كه در مدت زمان نسبتاً كوتاهي ظاهر شود. اين زمان ممکن است بلافاصله بعد از تماس تا چند روز طول بكشد. مثلا خفگي شيميايي بر اثر تماس با غلظت بالاي مونوكسيد كربن  CO يك سميت حاد است .
 • سميت مزمن(chronic toxicity) : اثر نامطلوب طولاني يا دائمي كه بعد از تماس با ماده سمي بوجود مي آيد . مثلا شيوع سيليكوزيس پس از تماس طولاني با سيليس كه در محيط هاي كاري مثل ريخته گريها روي مي دهد و نوعي سميت مزمن است.
 • سميت موضعي (local toxicity): اثرات نامطلوب با ناخواسته اي كه در محل تماس ماده سمي با عضو مورد نظر ظاهر مي شود. توانايي اسيد در سوزاندن چشمها و التهاب مجاري تنفسي فوقاني و سوختگي  پوست مثالي از اين نوع سميت مي باشد.
 • سميت سيستميك (systemic toxicity): يك اثر نامطلوب يا نا خواسته اي است كه پس از جذب تركيب در موجود آزمايشگاهي و در يك عضو آسيب پذير دور از نقطه ورود به بدن مشاهده شود. براي مثال: تماس مزمن به جيوه از طريق راه تنفسي منجر به اثرات نامطلوب در سيستم كليوي و اعصاب مركزي مي گردد.
 • سمیت برگشت پذير (Reversible Toxicity): اثر نامطلوب يا ناخواسته اي كه در صورت قطع تماس مي تواند به حالت اوليه برگردد. برگشت پذيري مسموميت به چند عامل بستگي دارد. این عوامل عبارتند از میزان تماس (زمان و مقدار سم دریافتی) و نيز توانائي بافت آسيب ديده براي مرمت و بازسازي مجدد. سميت كبد بر اثر تماس حاد با دارو acetaminophen و بازسازي سلولهاي كبدي مثالي از اين نوع سميت است.
 • سميت تاخيري (Delayed or Latent Toxicity): يك اثرنامطلوب يا ناخواسته كه مدتها پس از شروع يا پايان تماس ظاهر مي شود. سرطان رحم بزرگسالان بر اثر تماس با DES)diethylstilbestrol) ، نمونه اي از اين سمیت است .
 • واكنش آلرژيك (Allergic Reaction): عكس العمل سیستم ایمنی نسبت به يك سم كه در اثر واكنش با سيستم ايمني بوجود مي آيد.
 • واكنش مربوط به خصايص فردي (Idiosyncratic Reaction): عكس العمل نسبت به ماده سمي كه در بعضي از افراد در حد تماس پائين تر از ساير افراد جمعيت اثر مشابهي ايجاد مي كند. اين واكنش يك واكنش ژنتيكي است و مثالي مناسب در اين مورد حساسيت به نيترات به دليل كمبود NADH (تغيير شكل يافته نيكوتين دي آميد دي نوكلئوتيد فسفاتNADP مي باشد. اين تركيب باعث احياء متهموگلوبين مي شود.
 • مكانيسم سميت (Mechanism of Toxicity): فعل و انفعالات بيولوژيكي كه در ماده سمي رخ مي دهد و باعث سميت در موجود زنده مي شود. مثلاً خفگي ناشي از منواكسيد كربن بعلت اتصال  CO به هموگلوبين است كه از انتقال اكسيژن به خون جلوگيري مي كند.
 • ماده سمي (Toxicant): هر ماده اي كه در غلظت معين باعث اثر نامطلوب ( مضر) بر روي موجود زنده شود ماده سمي ناميده مي شود.
 • سم (Toxin): هر ماده سمي كه بوسيله موجود زنده ( گياهي ، حيواني و نيز باكتري) توليد مي شود. يعني ماده سمي كه به صورت طبيعي بوجود مي آيد سم ناميده مي شود.مثلاً Pyrethrin  كه يك حشره كش طبيعي است، بوسيله گلهاي pyrethrum توليد مي شود كه در تهيه حشره كشهاي pyrethroid بكار مي رود.
 • خطر (Hazard) : طبيعت كيفي اثرات نامطلوب يا ناخواسته كه در اثر تماس با عامل فيزيكي يا يك ماده سمي ويژه بوجود مي آيد. مثلاً خفگي خطري است كه بر اثر تماس شديد با مونوكسيد كربن ايجاد مي شود.
 • ايمني (Safety): ميزان يا احتمال رياضي كه ماده اي با دز معين يا شرايط تماس ويژه، اثر سمي ايجاد نكند.
 • خطر احتمالي (Risk): ميزان يا احتمال اينكه يك ماده با دز معين يا شرايط تماس ويژه اثر سمي ايجاد كند.
 • ارزيابي خطر احتمالي (Risk assesment): فرايندي كه بوسيله آن پتانسيل (احتمال) اثرات نامطلوب بر سلامتي در اثر تماس تشخيص داده مي شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اصول عمومی سم شناسی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جذب، توزیع و حذف عوامل سمی

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

⇐ سم شناسی محیطی PDF

توکسیکولوژی یا سم شناسی

جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد

 

تغییرات و تبدیلات زیست شناختی سموم در بدن (بیوترانسفورماسیون)

جذب، توزیع و حذف عوامل سمی

جذب، توزیع و حذف عوامل سمی

جذب، توزیع و حذف عوامل سمی

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 24

در این بخش اصول اساسی سم شناسی را توضیح می دهد و موارد زیر را مورد بحث قرار می دهد:

 • اصول گسترده ای که انتقال مولکولها را از میان غشاء ها کنترل می کند.
 • عواملی که جذب ترکیبات خارجی را از اندام گوارشی، ریه ها و از طریق پوست تحت تاثیر قرار می دهد.
 • مدل های جنبشی ساده ای که جایگزینی ( توزیع و دفع ) را توصیف می کند.
 • مکانیسم های دفع ( تغییر شکل بیولوژیکی و دفع)

سم شناسی و مشاغل ایمنی و بهداشت

متخصصان بهداشت حرفه ای، از جمله سم شناسان برای تعیین حد تماس ایمن، بر داده های حیوانی و انسانی متکی هستند اگر بتوانیم اثرات مشاهده شده در کارگران را در یک حیوان آزمایشگاهی نیز ایجاد کنیم، تحقیق در مورد مکانیسم ایجاد این اثرات امکان پذیر است. از طرف دیگر، اگر مکانیسم ایجاد اثرات معین در یک آزمون حیوانی مشخص باشد، یافتن راه های پیشگیری از چنین اثراتی در انسان آسانتر است.

چنین درکی ممکن است باعث شناخت اثرات نهفته یا تاخیری شود که این اثرات در کارگران مشاهده نشده است.

اما مشاغل بهداشتی باید از آنها آگاه باشند. عوامل نامشخص باعث می شود که نتایج آزمون حیوانات کوچک برای پیشگوئی های انسانی تغییر کند. تفاوتهای کمی در میان گونه های مختلف وجود دارد. گاهی اوقات این تفاوتها آنقدر مهم است که شباهتهای اساسی را محو می کند. خصوصیات کیفی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی یک گونه خاص، می تواند الگوهای جذب، توزیع، متابولیسم، دفع یا اثر بر راههای مهم را تغییر دهد. با این حال، اصول اساسی کنترل این فرآیندها در تمام گونه های پستانداران یکسان است. این اصول در این بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عوامل سمی و بدن

جذب و توزیع مواد سمی در بدن

جذب و توزیع مواد سمی در بدن

شکل 1: مروری بر جذب و حالت یک ترکیب خارجی ماده شیمیایی از خون حذف می شود و در بافت هدف ( یعنی جایی که اثرات آن بروز می کند) توزیع می شود.

در طول این بخش به شکل بالا مراجعه خواهیم کرد. این شکل عملکرد یک ترکیب خارجی را هنگام  ورود به بدن، توزیع دربافتها، اعمال اثر و دفع بطور قیاسی مرور می کند. یک ماده سمی پس از ورود به بدن، به داخل خون جذب می شود و همزمان با جذب خونی، از خون حذف شده و در بافت های مختلف از جمله بافت هدف توزیع می شود. بافت هدف، بافتی است که ماده سمی اثر خود را در آنجا نشان می دهد.

عموماً اثر یک ماده سمی را باید پس از جذب مورد بررسی قرار دهیم. اما این قاعده همیشه صحیح نیست. مثلاً اسید می تواند باعث آسیبهای جدی در پوست شود، حتی اگر از طریق پوست جذب نشود.
در شکل 1 گرچه بافت هدف و بخش مرکزی از جمله خون با هم متفاوتند، اما در برخی موارد، خون خود، یک بافت هدف است. مثلاً مونوکسید کربن با هموگلوبین ترکیب شده و کربوکسی هموگلوبین تشکیل می شود. حضور کربوکسی هموگلوبین در خون دسترسی بافتها به اکسیژن را کاهش می دهد. عوامل همولتیک مانند آرسین در بخش خونی فعال هستند و بافت هدف آنها خون می باشد. اما بیشتر مواقع بافت هدف، سایر بافتها ( غیر از خون ) می باشد.

اگر خاصیت چربی دوستی ثابت بماند، هرچقدر شعاع مولکول افزایش یابد، سرعت حرکت آن از میان غشاء کمتر می شود. علت آن است که انتقال مولکولهای بزرگتر با یک مقاومت جزئی، کند می شود. برحسب ساختار مولکولی، اشکال زنجیره ای شاخه دار باعث کندی انتقال می شوند.

شکل 2 وابستگی ضریب مجاز یا نسبت ضریب تفکیک را به اندازه مولکولی در یک سری آمیدهای چربی دوست توضیح می دهد. اگر اندازه مولکولی اهمیت نداشت، این نسبت ثابت می ماند. در این نوع از آمیدها، اندازه مولکولی و اشکال زنجیره ای شاخه دار عواملی هستند که سرعت انتشار مولکولهای بزرگتر را کند می کنند. در مقابل، ممکن است بسیاری از مولکولهای کوچکتر سریعتر از مقدار پیش بینی شده براساس ضریب تفکیک ، از میان غشاء عبور کنند. بنظر می رسد که قابلیت انحلال مولکولهای کوچک در آب بیشتر از همولوگهای بزرگتر خود می باشد.

اگر اینطور باشد، این مولکولها می توانند از میان روزنه های غشاء های سلولی ، به مولکولهای محلول در آب با قطر بیش از  4×10-4 میکرون اجازه عبور نمی دهند. در حالیکه دیواره رگهای خونی، مولکولهای محلول در آب با قطر بیش از  30×10-4 میکرون را از خود عبور می دهند. حتی در بین این ترکیبات درشت محلول در آب، سرعت حرکت انتقالی با شعاع مولکولی نسبت عکس دارد. توجه داشته باشید که روزنه ای با اندازه 30×10-4 میکرون مانع عبور پروتئینهای پلاسما می شود، بطوریکه پروتئینها در حجم مایع پلاسما باقی می مانند.

ادامه مطلب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • نفوذ پذیری تسهیل شده

 • انتقال فعال

 • جذب در سیستم گوارشی, پوست, ریه

 • توزیع و حذف مواد سمی جذب شده در بدن

 • انواع مدل ها برای توزیع و حذف مواد سمی در بدن

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جذب، توزیع و حذف عوامل سمی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

⇐ سم شناسی محیطی PDF

توکسیکولوژی یا سم شناسی

جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد

 

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 347

مولف: دکتر فخرالدین تقدسی نژاد

فهرست:

 1. کلیات تشخیص مسمومیت ها

  1. شرح حال
  2. علائم و نشانه های بالینی
  3. سندرم های ناشی از مسمومیت ها
  4. استفاده از پاراکلینیک در تشخیص مسمومیت ها
 2. کلیات درمان مسمومیت ها

  • اقدامات اورژانسی و سمپتوماتیک
  • جلوگیری از جذب بیشتر سم یا دارو
  • افزایش دفع سموم و داروهای جذب شده
  • آنتی دوت ها و داروهای اختصاصی
  • پیشگیری از مسمومیت مجدد
 3. مسمومیت های غیر دارویی

  • الکل ها (Alcohols)
  • فلزات سنگین (Heavy Metals)
  • هیدروکربن ها ( Hydrocarbons)
  • مواد سوزاننده (Corrosive)
  • مواد بهداشتی و آرایشی
  • آفت کش ها ( Pesticides)
  • قارچ ها (Mushrooms)
  • مواد مخدر (Opiates and Opioids)
  • سیانیدها (Cyanides)
  • منواکسید کربن (Carbon Monoxide)
 4. مسمومیت های دارویی

  • داروهای ضد فشار خون
  • گلیکوزیدهای قلبی
  • داروهای ضد آریتمی
  • داروهای ضد آسم
  • ضد افسردگی ها
  • داروهای سایکوتیک و لیتیوم
  • داروهای ضد تشنج
  • داروهای آرامبخش و خواب آور
  • شل کننده عضلات اسکلتی
  • آلکالوئیدهای ارگوت
  • داروهای ضد دیابت
  • داروهای تیروئیدی و غیرتیروئیدی
  • داروهای مورد استفاده در نقرس
  • داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)
  • استامینوفن
  • داروهای کولینرژیک
  • آنتی کولینرژیک ها
  • ویتامین ها
  • متهموگلوبینمی
  • داروهای ضد باکتری
  • داروهای ضد مایکوباکتریوم
  • داروهای ضد پروتوزوئر
 5. سوءاستفاده مواد و داروها

  • آمفتامین ها
  • کانابیس
  • کوکائین
 6. مارگزیدگی و عقرب گزیدگی

 7. منابع

برای تشخیص مسمومیت ها مثل هر بیماری دیگر از شرح حال, یافته های بالینی و پاراکلینیک کمک می گیریم. علاوه بر این ها در تشخیص مسمومیت ها می توان از آنتی دوت به منظور تشخیص نیز استفاده گردد. مثلا چنانچه بیمار با علائم کاهش سطح هوشیاری, میوز و هیپوونتیلاسیون ارجاع شده است و برای بیمار مسمومیت با مواد مخدر مطرح است, چنانچه بیمار به نالوکسان که آنتی دوت مواد مخدر است پاسخ بدهد, تشخیص نیز تایید می گردد و یا اگر در بیماری, مسمومیت با بنزودیازپین ها مطرح است, چنانچه بیمار به فلومازئیل که آنتی دوت بنزودیازپین ها است پاسخ بدهد. مسمومیت با بنزودیازپین ها نیز تایید می گردد.

ادامه مطلب را با دانلود کتاب مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مسمومیت ناشی از گازها و بخارات

⇐ مسمومیت ناشی از فلزات حلم سرشت و دل پیشه

توکسیکولوژی یا سم شناسی

برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار

بیماری های شغلی در صنعت

 

کتاب جامع آفت ها و بیماری ها

دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

(ویژه کارشناسان بهداشت محیط)

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 75

تهیه و تنظیم: دکتر مصطفی غفاری, مهرداد ضرابی و شهلا شمس

فهرست:

فصل اول: آشنایی با آفت کش ها

 • تاریخچه تکامل حشره کش ها
 • تعاریف
 • انواع سموم سیستمیک
 • تقسیم بندی های مختلف سموم
 • طبقه بندی های مختلف سموم
 • طبقه بندی سموم بر اساس LD50 خوراکی
 • تقسیم بندی بر اساس مکانیسیم اثر
 • اقسام سوم آلی سنتتیک
 • سموم ارگانو کلره
 • سموم اگانو فسفره
 • سموم کاربامات
 • سموم پایرتیروئید
 • تنظیم کنندگان رشد حشرات
 • پیرازول
 • سموم زیر پوشینه سازی شده
 • حشره کش های بیولوژیک
 • مقاومت به حشره کشها و مدیرین مقاومت
 • جونده کش ها و اقسام ان
 • جونده کش های تدخینی
 • جونده کش های شدیدالاثر با سمیت زیاد, متوسط و کم
 • جونده کشهای ضد انعقادی

فصل دوم: ایمنی در کاربرد سموم

 • کاربرد ایمن افت کشها
 • مکانیسم اثر و نشانه های مسمومیت به سموم
 • سمیت حاد و مزمن
 • سمیت حاد با حشره کش های کاربامات و فسفره
 • نشانه های مسمومیت با فسفره ها و کاربامات ها
 • سمیت پایرترین و حشره کش های گروه پایرتیروئید
 • در معرض قرار گرفتن افت کش ها
 • احتیاطهای لازم
 • برچسب سموم
 • انبار کردن و حمل و نقل سموم
 • دفع سموم مازاد
 • احتیاط های عمومی
 • پوشش های محافظ و نگهداری انها
 • ایمنی به هنگام کار سمپاشی
 • اقدامات لازم در زمان بروز مسمومیت
 • نشانگرهای مسمومیت با آفت کش ها
 • کمک های اولیه

فصل سوم: کاربرد سموم در برنامه های بهداشتی

 • حشره کشهای مورد استفاده در برنامه های بهداشتی
 • فرمولاسیون مختلف حشره  کش ها
 • فرمولاسیون مایع و جامد
 • عوامل موثر بر مقدار حشره کش خروجی از نازل
 • انواع سم پاش های دستی
 • آشنایی بیشتر با سمپاش های تراکمی
 • مخلوط کردن پودرهای وتابل و نحوه پرکردن مخزن
 • گردپاش ها
 • گرانوش پاش ها

ضمائم:

 • 1- سمپاشی فضایی
 • 2- دستورالعمل مقابله با مسمومیت حاد با آفت کش ها
 • 3- محاسبات آفت کش ها

آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

این کتاب با هدف آشنایی کارشناسان بهداشت محیط با ساختار شیمیایی و تقسیم بندیهای آفت کشها و نحوه استفاده نگهداری و تعمیرات وسایل و تجهیزات استفاده از آفت کشها  در سه فصل و ٣ ضمیمه و در ٧۴ صفحه توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر گردیده است. آشنایی با آفت کشها، ایمنی در کاربرد آفت کشها و کاربرد سموم در برنامه های بهداشتی عناوین فصول سه گانه این کتاب هستند. در این کتاب سعی شده است از بیان مطالب تئوریک و تخصصی اجتناب شده و به ارائه اطلاعات عملی و اجرایی بسنده شود. در تالیف این کتاب که برای استفاده کارشناسان بهداشت محیط  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتشار یافته از آخرین منابع موجود از معتبرترین دانشگاهها و سازمانهای بین المللی استفاده شده است. این کتاب در آینده نزدیک در اختیار معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

فایل PDF را به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

سم شناسی حلال ها و آفت کش ها

خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفره

پاورپوینت حشره کشها (PPT)

سم شناسی محیطی PDF

کتابچه استفاده از مواد شیمیایی, ضد عفونی کننده و گندزدا

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

سم شناسی فلزات

پاورپوینت سم شناسی فلزات PPT

پاورپوینت سم شناسی فلزات PPT

پاورپوینت سم شناسی فلزات PPT

 فرمت:PPT    تعداد صفحات: 77

سم شناسی یا توکسیکولوژی Toxicology  علمی است که درباره شناخت سموم، خواص ، اثرات آنها بر روی موجودات زنده و نیز طریقه نمونه برداری و تعیین مقدار آنها در محیط زیست و نزد انسان و سایر موجودات بحث می کند.

با توجه به افزایش روزافزون مواد شیمیایی و سمی و کاربرد متنوع آنها در محیط زیست و بویژه در صنایع مختلف و خطرات و عوارضی که از طریق آنها حاصل می شود لزوم آشنایی ، شناخت خواص و اثرات زیان بار آن روشن می شود.

رشته های متعدد سم شناسی شامل :

 • سم شناسی پزشکی  Medical and Clinical Toxicology
 • سم شناسی غذایی و دارویی Food and Drug Toxicology
 • سم شناسی محیط Environmental Toxicology
 • سم شناسی پرتوها Radio Toxicology
 • سم شناسی صنعتی Industrial Toxicology

سم شناسی صنعتی :

سم شناسی شغلی دکتر رحیمی نژاد

شاخه ای از سم شناسی که اختصاصا در محیطهای کار و صنایع به بررسی و مطالعه مواد شیمیایی، تجسس و شناسایی، چگونگی تاثیر آنها ، جستجو در محیط کار و نزد افراد ، نمونه برداری، آزمایشات لازم و تعیین مقدار آنها و سپس مقایسه با استانداردها می پردازد و جزیی از علوم بهداشت صنعتی یا حرفه ای محسوب می شود.

هدف :

 1. شناخت سموم ، خواص و چگونگی تاثیر آنها بر بدن انسان (نحوه تماس ، ورود ، انتشار، جذب و دفع آنها)
 2. شناخت انواع مسمومیت ها و بیماری های ناشی گردوغبار مواد شیمیایی و سمی
 3. تجسس، نمونه گیری، تعیین مقدار سموم در محیط کار و نزد انسان و نیز مقایسه نتایج با استانداردها و ارائه توصیه های بهداشتی

تعریف سم یا زهر Toxine : ماده ای که از یک راه خاص و یا راههای مختلف و در مقادیر معین باعث اختلال و یا توقف فعل و انفعالات حیاتی موجود زنده به طور موقت یا دائم می گردد. معمولا به موادی اطلاق می شود که مصرف و یا تماس با مقدار جزئی از آن باعث مسمومیت و حتی منجر به مرگ می شود.

دارو Drug: به ماده یا موادی گویند که در موارد خاص به مقدار معین و از راههای مختلف جهت پیشگیری و یا درمان بیماری و یا حفظ بهداشت و سلامت موجود زنده به کار رفته می شود.

دوز Dose = Dosage: مقدار مصرف یا استعمال مواد شیمیایی بویژه سموم و داروها

منشا سموم :

 1. سموم گیاهی
 2. سموم حیوانی
 3. سموم شیمیایی

اثرات سم بر روی بدن :

اثرات موضعی: اثراتی هستند که معمولا در محل ورود سم به بدن یا در محل تماس سم با بدن بوجود می آیند. به عنوان مثال اثر مواد سوزاننده مثل قلیاها بر روی پوست  یا قرمزی چشمها، تحریک مجاری تنفسی و تحریک دستگاه گوارش

اثرات سیستمیک: اثراتی هستند که پس از جذب و توزیع سموم در بدن بوجود می آیند. به عنوان مثال پلی وینیل کلرید در عروق کبدی ایجاد سرطان می کند و استنشاق بخارات بنزن می تواند موجب ایجاد لوسمی شود .

مسمومیت Intoxication

بهم خوردن تعادل فیزیولوژیکی ، فیزیکی و روانی موجود زنده که در اثر ورود یا تماس ماده خارجی سمی اتفاق می افتد. بروز مسمومیت با ظاهر شدن علائم و عوارض خاصی همراه است که شدت آن بستگی به مقدار ماده سمی ، راه ورود و طول مدت تماس دارد.

انواع مسمومیت بر اساس شدت بروز علائم :

 1. حاد (Acute) : ماده سمی یکباره و به مقدار نسبتا زیاد از راه معینی وارد بدن می شود. علائم اغلب شدید و سریع می باشد.
 2. مزمن (Chronic) : ماده سمی به مقدار جزیی و یا به طور مکرر و دراز مدت به بدن شخصی وارد و علائم آن به کندی و پس از گذشت مدت زمان طولانی ظاهر می گردد.

انواع مسمومیت ها بر اساس شکل ایجاد :

مسمومیت Poisoning

مسمومیت Poisoning

1- مسمومیت اتفاقی : در اثر اشتباه ، بی دقتی و عدم اطلاع ایجاد می شود.اغلب به صورت خوراکی و سپس استنشاقی اتفاق می افتد.

2- مسمومیت عمدی : عمدتا از طریق خوراکی و تزریقی ایجاد می شود. آثار سم اغلب در معده ، روده و سایر جوارح جستجو می شود.

 • مسمومیت به قصد انتحار و خودکشی
 • مسمومیت جنایی

3- مسمومیت شغلی : در اثر تماس و یا کار با ماده سمی و زیان آور و در مدت نسبتا طولانی دچار عوارض و عائم مسمومیت می شود. اغلب به صورت مزمن و از طریق استنشاق و پوستی حاصل می شود.

گرد و غبار Dust

ذرات بسیار ریز مواد جامد که از عملیاتی چون خورد کردن ، شکستن ، ترکانیدن ، مته کردن ، ساییدن و سایر علل مشابه که از ماده اولیه و اصلی جدا شده و به صورت معلق در هوا پراکنده می شود.

منشا گردوغبار :

 1. معدنی : گرد و غبار ناشی از سنگ ها و صخره های معدنی
 2. آلی : گرد و غبار ناشی از مواد آلی مثل گندم و غلات

خواص عمومی گرد و غبار :

 • افزایش سطح خارجی آنها به مقدار زیاد نسبت به ماده اولیه
 • اشغال حجم وسیع مکان و محلی که جسم در آن پراکنده می شود نسبت به حجم جسم اولیه .
 • تجمع و استعداد گردوغبار
 • افزایش جذب سطحی
 • ایجاد موج در اثر برخورد مانع به آن.

خواص اختصاصی:

 • قوه ته نشینی ذرات
 • حرکات برونین
 • خاصیت چسبندگی
 • پدیده تندال یا خاصیت نوری : عبارت است از نشان دادن وجود ذرات در محل های تاریک بوسیله تابش اشعه نورانی .
 • خواص الکتریکی : شارژ الکتریکی ذرات فلوکولاسیون و تسریع عمل ته نشینی
 • خاصیت خیس شدن

بیماری های ناشی از گرد و غبار و سموم

بعضی از مسائل مخصوص گرد و غبار

بعضی از مسائل مخصوص گرد و غبار

عوامل موثر در ایجاد بیماری های ناشی از گرد و غبار :

 • اندازه ذرات
 • تعداد ذرات
 • نوع ذرات
 • حساسیت و مقاومت فردی
 • طول مدت تماس

پنوموکونیوزیس : اولین بار زنکر در سال 1866 میلادی بیماریهای ریوی حاصل از گردوغبار را پنوموکونیوز نامید.

پنوموکونیوز (ریه حاوی گرد و غبار)

بنا به تعریف ILO در سال 1932، پنوموکونیوز عبارتست از تجمع گردوغبار در ریه و واکنش بافتی نسبت به حضور آن.

ادامه مطلب که شامل موارد زیر است را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • تقسیم بندی گردوغبار از نظر بیماری زایی

 • چگونگی عملکرد مواد سمی در بدن

 • استاندارد مواد سمی

 • اطلاعات منتشر شده برای مواد شیمیایی و کاربرد آنها

 • طبقه بندی سرطان زایی مواد

 • سم شناسی کروم, کبالت و سرب

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت سم شناسی فلزات داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مسمومیت ناشی از فلزات حلم سرشت و دل پیشه

سم شناسی فلزات قاسمخان

نمونه برداری و تجزیه فلزات در ادرار

جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد

500 نکته سم شناسی استیسی

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

سم شناسی پلی وینیل کلراید

پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید PPT

پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید PPT

پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید PTT

 فرمت:PPT    تعداد صفحات: 44

سم شناسی وینیل کلراید در صنعت پلاستیک Toxicology of VC in plastic industry

واژه پلاستیک شامل رنج وسیعی از مواد می باشد که هر کدام از این مواد دارای خواص ویژه ای (مانند سختی، تحمل گرما و حالت ارتجاعی) می باشند . پلاستیک ها معمولا حاوی مولکول های بزرگی به نام پلیمر هستند و همچنین مواد دیگری که به منظور بهتر کردن خواص این مواد مورد استفاده قرار می گیرند.

مواد خطرات متداول در صنعت پلاستیک:

 • وینیل کلراید
 • سرب
 • فنول

شناسه وینیل کلراید:

وینیل کلراید

وینیل کلراید

CAS No.: 75-01-4

Chemical Formula : C2H3Cl , and formed by the chlorination of ethylene Synony

ms : chloroethene , chloroethylene , 1-chloroethylene ,  ethylene monochloride  ,  monochloroethene  ,  monochloroethylene  and vinyl chloride monomer or VCM

خواص فیزیکی و شیمیایی وینیل کلراید

خواص فیزیکی و شیمیایی وینیل کلراید

خواص فیزیکی و شیمیایی وینیل کلراید

ویژگی ها Characteristics:

 • گازی بی رنگ (با نقطه جوش 13/4- درجه سانتیگراد) در دما و فشار اتاق می باشد، اما این ماده تحت فشار به سادگی به مایع تبدیل می شود و معمولا به حالت مایع ذخیره سازی و حمل و نقل می شود. مقدار حلالیت آن در آب بین 1/1 تا 2/8 گرم بر لیتر می باشد.
 • وینیل کلراید جهت ساخت پلی وینیل کلراید (PVC) مورد استفاده قرار می گیرد. PVC نیز جهت ساخت انواع مختلفی از محصولات پلاستیکی مانند لوله، پوشش سیم و کابل و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2005 میلادی میزان تولید و مصرف این ماده 573388 پوند بوده است. میزان تولید این ماده ، قطعا بسیار بیشتر از این مقدار می باشد ، زیرا همه منابع تولید وینیل کلراید در دسترس نیستند.
 • هیچگونه منبع طبیعی برای تولید وینیل کلراید وجود ندارد. اما در شرایط بی هوازی، دهالوژناسیون کاهشی 1،1،2-تری کلرواتان، تترا کلرو اتین و 1،1،1-تری کلرو اتین در فاضلاب های خطرناک و سایت های صنعتی به وینیل کلراید تبدیل می شود .
 • وینیل کلراید در هوا طی چندین روز تجزیه می شود و چندین ماده شیمیایی نظیر هیدروکلریک اسید، فرمالدئید و کربن دی اکساید از آن بوجود می آید.

OSHA, IARC, NTP, and ACGIH guideline:

 • OSHA : O,W ; OSHA / WISHA
 • IARC : 1 ; Carcinogenic to humans
 • NTP : 1 ; Known to be Human Carcinogens (K)
 • ACGIH : A1 ; Confirmed Human Carcinogen

Go to the National Library of Medicine ChemID Web site (http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus) and search for vinyl chloride

اثرات وینیل کلراید روی محیط زیست:

آب :

◄ بیشترین سطوح وینیل کلراید در آب آشامیدنی در نزدیک سایت های تولید پلی وینیل کلراید مشاهده شده است

◄ همچنین وینیل کلراید به طور مستقیم از PVC لوله ها وارد آب آشامیدنی می شود. سطوح مونومر وینیل کلراید با افزایش عمر سیستم PVC کاهش خواهد یافت !!!

◄ سازمان EPA در سال 1985 میلادی تخمین زده است که اکثریت افرادی که از سیستم های آب آشامیدنی عمومی استفاده می کنند، در معرض جذب سطوح پائین تر از 0/028 میلی گرم بر کیلوگرم روز  وینیل کلراید قرار دارند.

خاک :

◄ سازمان EPA تخمین زده است که میانگین ضریب جذب خاک برای این ماده 56 می باشد که مونومر گازی شکل این ماده در خاک بسیار روان می باشد و ممکن است درون زمین به داخل آب های زیرزمینی نفوذ کند. سازمان EPA  عنوان می کند که وینیل کلراید  ممکن است در شرایط بی هوازی خاک به صورت بیولوژیکی کاهش پیدا کند .

غذا :

◄ اطلاعاتی در زمینه جذب وینیل کلراید از طریق غذا و منابع بسته بندی مواد غذایی در دسترس نمی باشد.

متابولیسم و فاماکوکینتیک

 • متابولیسم وینیل کلراید از هر دو راه آنزیم های میکروزومال (سیتوکروم P 450) و غیر میکرو زومال صورت می گیرد و در نتیجه آن وینیل کلراید به متابولیت قطبی 2-کلرو اتیلن اکساید و توسط اکسیداسیون ثانویه به کلرواستالدئید و مونوکلرو استیک تبدیل می شود.
 • این مسیر اشباع شدنی در مواجهه های پایین(کمتر از 100 ppm) رخ می دهد که منجر به تولید متابولیت های قطبی می شود که به طور عمده از راه ادرار دفع می شوند.

جذب ؛ گوارش :

 • وینیل کلراید به سرعت و بطور کامل از طریق تنفسی  یا گوارشی جذب می شود.
 • در مطالعات انجام گرفته مشخص شده که نزدیک به 100 درصد دوز دریافت شده این ماده از طریق کانال های پهن گوارشی جذب می شود
 • Green و Hathaway در مطالعه ای گزارش کردند که 98/7 درصد از دوز 450 میلی گرم بر کیلوگرم وینیل کلراید از طریق کانالهای گوارشی  جذب می شود.

جذب ؛ تنفسی :

 • نتایج حاصل از مطالعاتی که به مواجهه استنشاقی این ماده در انسان، میمون و رت با استفاده از مدل های مستقیم و غیرمستقیم پرداختند، نشان می دهد که وینیل کلراید به سرعت(اما نه به طور کامل) جذب و متابولیزه می شود، و به سرعت در بدن پخش شده و از طریق کلیه ها دفع می گردد.
 • مطالعات بر روی رت نشان می دهد که جذب ریوی وینیل کلراید  به سرعت اتفاق می افتد و سطوح خونی این ماده با دوز افزایش پیدا می کند.

حدود 40 درصد وینیل کلراید در هوای استنشاقی در ریه های انسان های داوطلب باقی ماند. این محققین 5 مرد سالم را به مدت 6 ساعت با غلظت های 7/5، 15 ، 30 و 60 میلی گرم بر کیلوگرم وینیل کلراید مواجهه دادند. مواجهه این افراد از طریق ماسک های صورت می گرفت که هوای دم و بازدم را اندازه گیری می کرد. میانگین مقدار باقیمانده وینیل کلراید در ریه ها 42 درصد بود و این مقدار با بالابردن غلظت وینیل کلراید افزایش پیدا نکرد.

توزیع :

توزیع وینیل کلراید  از طریق بافت های بدن بطور گسترده ای صورت می گیرد. مطالعات بر روی رت ها و میمون ها نشان می دهد که مونومر وینیل کلراید بسیار روان می باشد و پس از جذب، به سرعت از طریق بافت های بدن پخش می شود.

لیپیدها یا لیپوپروتئین ها، سریع تر از پروتئین ها، وینیل کلراید را در خون انتقال می دهند.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • دیاگرام ساز و کار ورود وینیل کلراید به بدن

 • اثرات حاد و مزمن وینیل کلراید

 • عوارض و بیماری های ناشی از وینیل کلراید

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

MSDS فارسی مواد شیمیایی

سم شناسی محیطی PDF

توکسیکولوژی یا سم شناسی

جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد

500 نکته سم شناسی استیسی

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

سم شناسی محیط

سم شناسی محیطی PDF

سم شناسی محیطی PDF

سم شناسی محیطی PDF

Environmental toxicology

 تهیه و تنظیم: دكتر روح اله دهقاني
 فرمت: PDF       تعداد صفحات: 219 

فهرست:

فصل اول: سم شناسی و شاخه های آن

 • راههاي تماس با مواد سمي
 • ورود آلوده كننده ها به محيط
 • تفاوت زهر-دارو و غذا
 • مسموميت
 • مسموميت حاد
 • مسموميت مزمن
 • تقسيم بندي مسموميت ها
 • ميزان سميت سموم
 • برچسب آفت كش ها مطابق با استاندارد 23 EPA
 • راههاي ورود مواد شيميائي و سموم به بدن انسان
 • مسموميتهاي گوارشي
 • مسموميت هاي تنفسي
 • مسموميت هاي تماسي
 • مسموميت هاي تزريقي
 • طبقه بندي مخاطرات شيميايي محيط براساس مكانيسم عمل در انسان
 • محركها
 • عوامل فيبروتيك دستگاه تنفس
 • خفه كننده ها
 • آلرژن ها
 • سموم متابوليك
 • موتاژن ها
 • تراتوژن ها
 • سرطانزاها
 • سرنوشت مواد شيميايي محيطي بعد از ورود به بدن انسان
 • انتشار سموم در بدن
 • متابوليسم
 • دف
 • ذخيره سازي
 • سينرژيسم و پيش برنده

فصل دوم- آفت کشها و تقسیم بندی آنها

 • فرمولاسيون آفت كش ها
 • تاريخچه استفاده از سموم حشره كش
 • گروه ارگانو كلره
 • د.د.ت
 • نحوه اثر سموم ارگانوكلره
 • اندوسولفان
 • كلردان
 • ليندين
 • تركيبات اورگانو فسفره
 • ديازينون
 • مالاتيون
 • پاراتيون
 • فنيتريتيون
 • نحوه اثرسموم فسفره آلي در بدن
 • كارباماتها
 • كارباريل
 • پروپوكسور
 • نحوه اثرسموم كارباماته در بدن
 • سموم پيرتروئيد
 • نحوه اثر سموم پيروتروئيدها
 • دلتامترين
 • سايفلوترين
 • بيوآلترين
 • تترامترين
 • پرمترين
 • سي هالوترين
 • باقيمانده سموم در فرآورده هاي حيوانات
 • موش كش ها
 • موش كش ها ي آنتي گواكولانت
 • برومتالين
 • جونده كش معدني
 • حشره كشها و جونده كش هاي تدخيني (فوميگانت ها)
 • هيدروژن سيانيد
 • متيل برومايد
 • فستوكسين
 • آلومينيوم فسفايد
 • سيانيد سديم
 • منيزيم فسفايد
 • دي اكسيد گوگرد
 • سينرژيست ها
 • روغن امولسيون شونده (ولك)
 • سموم جديد
 • ميزان مصرف آفت كشهادر كشورهاي مختلف

فصل سوم : آفت کشها و سلامتی انسان

 • آفت كشها و سيستم توليد مثل در انسان
 • اثرات آفت كشها در ايجاد ناهنجاري مادر زادي
 • آفت كشها و بيماريهاي عصبي
 • آفت كشها و بيماريهاي تنفسي
 • آفت كشها و بيماريهاي پوستي
 • آفت كشها و سرطان
 • فاجعه ناشي از مصرف سموم دفع آفات در ايران و جهان
 • بروز مقاوت در آفات در اثر كاربرد سموم
 • اثرات سم در كارگران
 • نحوه استفاده آفت كش هاي شيميائي
 • آفت كش ها در غذا و ميوه
 • دوره كارنس
 • معيار تعيين مقدار سم در غذا
 • انباشت زيستي
 • اندازه گيري آفت كش ها
 • زيست سنجي آفت كش ها
 • سرنوشت آفت كش ها در محيط زيست
 • بزرگ سازي زيستي
 • جذب ،پخش و تجمع آفت كش ها در گياهان

خطرات و زيان هاي حشره كش ها براي انسان و طبيعت
آزمايش سميت و ارزيابي خطرات

فصل چهارم : عناصر و ترکیبات شیمیایی آلوده کننده محیط 

 • فسفر
 • فرم آلدهيد
 • حلالها
 • بنزن
 • فنل
 • متانول
 • تركيبات نيتروژن
 • سولفيد هيدروژن
 • آلودگيهاي احتمالي زيست محيطي و محيط خانه
 • ديوكسين ها
 • اثرات سم ديو كسين در انسان
 • اثرات ديوكسين در آبزيان و حيوانات آزمايشگاهي
 • مسموميت ناشي از لباس و رنگ آن در انسان
 • رنگهاي مصنوعي موي سر و سرطان

فصل پنجم: فلزات سمی و آثار آنها بر روی موجودات محیط زنده (گیاهان، جانوران آبزی و خشکی زی)

 • منابع كلي انتشار
 • سرب
 • نيكل
 • كادميوم
 • روي
 • سلنيم
 • نقره
 • ارسنيك
 • كرم
 • جيوه

فصل ششم: تاریخچه سلاح های شیمیایی

 • گاز خردل
 • آرسين ها
 • گازهاي جنگي اعصاب
 • سلاح هاي هسته اي- عناصر راديو اكتيو
 • نيمه عمر ايزوتوپهاي اورانيوم
 • رادون

فصل هفتم: سموم طبیعی

 • سموم غذايي
 • سموم طبيعي قارچي
 • آفلاتوكسين ها
 • قارچ هاي سمی
 • جلبك هاي سمي
 • گياهان سمي
 • شوكران
 • بيد انجيل يا كرچك
 • هندوانه ابوجهل
 • تاج الملوك
 • گل انگشتانه
 • گل نرگس
 • سرخدار
 • بادام تلخ
 • تاجريزي
 • فرفيون
 • نيكوتين
 • چريش
 • خشخاش
 • شاهدانه
 • زعفران پاييزي
 • ديفن باخيا
 • تاتوره
 • خرزهره
 • علفهاي هرز انگلي

فصل هشتم: سموم طبیعی جانوری

 • مارهاي زهري
 • ويژه گيهاي ريختي مارهاي سمي ايران
 • علائم و نشانه هاي مار گزيدگي
 • گزش حشرات و ساير بندپايان
 • گزش عنكبوت
 • گزش كژدم
 • منابع مورد استفاده

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با سم شناسی محیطی PDF داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  توکسیکولوژی یا سم شناسی

جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد

500 نکته سم شناسی استیسی

سم شناسی صنعتی