آیین نامه و دستور العمل ها

در اینجا کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها بهداشت حرفه ای قرار می گیرد. مهمترین این دستورالعمل ها که هر کارشناسی باید بداند شامل موارد زیر است:

 • دستورالعمل حفاظت و بهداشت کار
 • دستورالعمل وسایل حفاظت فردی
 • دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع
 • دستورالعمل ایمنی پیشگیری از آتش سوزی در کارگاه
 • دستورالعمل های بهداشت حرفه ای
 • دستورالعمل ایمنی ابزار دستی
 • دستورالعمل ایمنی وسایل نقلیه
 • دستورالعمل ایمنی ماشین آلات
 • آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 • آیین نامه ایمنی کارگاه های ساختمانی
 • آیین نامه قانون کار

سعی شده است که کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها جمع آوری شود در صورتی که دستورالعملی لازم داشتید و موجود نبود می توانید در نظرات بیان کنید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

دستورالعمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک به عملیاتی گفته می شود که احتمال بروز حادثه در حین انجام آن زیاد بوده و یا شدت یا وسعت حوادث احتمالی آن در حد بسیار بالایی می باشد

قوانین و مقررات hse

قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

فرمت: PDF   تعداد صفحات: 208

تهیه و تنظیم: مهندس امیر ولدخانی

فهرست:

 • تعاریف و مقدمه

 • قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 • قوانین و مقررات محیط زیست

 • قوانین و مقررات بین المللی و ملی غیر ایرانی معتبر


قانون و مقررات چیست؟

• قانون امري اجتناب ناپذیر و بدون استثنا است. مثل قانون جاذبه، قانون مرگ، قانون پيري و….
• آنچه انسانها به عنوان قانون در بين خود جاري مي دارند را قرارداد اجتماعي مي خوانند. چون قوانين بشري همگي استثنا پذیر هستند و فقط در مجموعه افراد خاصي مي تواند جاري باشد و همين افراد مي توانند آن را بشكنند. بنابراین منظور ما از قانون همين قراردادهاي اجتماعي هستند.

سطوح مختلف قوانین و مقررات

بالاترین سطح یک قانون از نظر اهميت به گونه اي كه صحت سایر قوانين با آن محک زده مي شود قانون اساسي نام دارد. پس از قانون اساسي قوانين مصوب مجلس كه به تایيد شوراي نگهبان رسيده باشند از اهميت بالایي برخورداند.

 • آیين نامه هاي اجرایي قوانين
 • مصوبات هيات وزیران
 • مصوبات شوراهاي عالي
 • مقررات و ضوابط دستگاه ها كه براساس قوانين و مصوبات نوشته شده باشد.
 • خطوط راهنما و توصيه هاي دستگاه ها

در سطح بین المللی

سازمان ملل متحد مهمترین متولي امور حقوقي در دنيا مي باشد. اركان سازمان ملل متحد شامل:

 • مجمع عمومي
 • شوراي امنيت
 • شوراي اقتصادي و اجتماعي
 • شوراي قيمومت (از اول نوامبر 1994 فعاليت نمي كند)
 • دبيرخانه
 • دیوان بين المللي دادگستري

سازمان ملل به كمک دوایر و نهادهاي مختلف خود به توسعه انساني پرداخت هاست:

 • (WHO) سازمان بهداشت جهاني
 • (ILO) سازمان بين المللي كار
 • (IMF) بانک جهاني / صندوق بين المللي پول
 • (UNEP) برنامه محيط زیست سازمان ملل متحد
 • (UNDP) برنامه عمران سازمان ملل متحد
 • (UNESCO) سازمان تربيتي علمي فرهنگي ملل متحد
 • (UNICEF) صندوق كودكان سازمان ملل متحد
 • (UNCHR) كميساریاي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان

مذاكرات سازمان ملل در قالب معاهده (كنوانسيون) به پيشگيري از مشاجرات بين المللي منجر مي شوند. معاهده یا عهدنامه یک توافقنامه بين المللي است كه ميان كشورها یا سازمان هاي بين المللي منعقد شده و مشمول حقوق بين الملل مي باشد. معاهده در عرصه ي حقوق داخلي كشورها با قوانين مصوب مجلس قانون گذاري قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است كه مفاد معاهده نسبت به دولت هایي كه با آن موافقت كرده اند قابل اجراست و معمولاً كاربرد عمومي ندارد.

دادگاه بين المللي (ICJ) با هدف حل و فصل مشاجرات بين كشورها تاسيس شده است و از سال 1946 تاكنون مرجع رسيدگي به دعاوي مهمي بوده است.

براي عملياتي كردن معاهدات بين المللي توافقنامه ها شكل مي گيرد كه بين دویا چند امضا كننده معاهده منعقد مي شود. در توافقنامه ها جنبه هاي عملياتي و عملكردي موضوع مورد توجه قرار مي گيرد. استانداردهاي مختلفي براي امكان پذیري اجراي توافقنامه ها و معاهدات و همچنين اطمينان از حصول پيشرفت لازم در آنها در سطح بين الملل توسط مجامع علمي و قانوني تدوین مي گردد.

استاندارد: یک استاندارد آن چيزي است كه از طرف یک مرجع موثق مطرح شده یا به واسطه توافق و رضایت عمومي به عنوان مبناي مقایسه در اندازه گيري، قضاوت كفایت، كيفيت و غيره مي باشد. یک مرجع یا الزام ایجاد شده توسط یک مرجع موثق

دسته بندی استانداردها:

استانداردهاي عملكردي (الزامات عملكردي):

استانداردها و الزاماتي هستند كه حد مورد نظر پارامترهاي تعيين كننده خصوصيات یک پدیده را مشخص مي كنند. این استانداردها از الزامات قانوني سرچشمه مي گيرند. مثلا براساس قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا استانداردهاي مربوط به خروجي دودكش واحدهاي صنعتي یا خودروها تعيين مي شوند.

استانداردهاي مدیریتي:

این استانداردها نحوه انجام كار یا نحوه مدیریت كردن آن را مشخص مي كنند. در واقع این استانداردها مسيري را مشخص مي نمایند كه در صورت حركت در آن مي توان فرایندي را مدیریت نمود و در آن بهبود مستمر داشت. معمولا این استانداردها الزام قانوني ندارند و نيازمند انگيزه قوي مدیریت براي حصول بهبود در عملكرد خود مي باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کلیات قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قوانین و مقررات HSE

قوانین و مقررات عمومی HSE

 

آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

 فرمت: PPT   تعداد صفحات: 190

گردآورنده: مهندس مصطفی رحمتی

قانون کار

ماده 1 قانون كار: کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاه ها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.

ماده 188 قانون کار:

 • اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررت خاص استخدامي و نيز کارگران کارگاه هاي خانوادگي که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يک از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

ماده 3 قانون كار

کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي کند. مديران و مسئولان و به طور عموم کليه کساني که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي گيرند . درصورتي که نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 13 قانون کار

 • در مواردي که کار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي منعقد نمايد که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامي مقررات اين قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمايد .
 • تبصره 1: مطالبات کارگر جزء ديون ممتازه بوده و کارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانکاران به کارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمايند.
 • تبصره 2: چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مکلف به پرداخت ديون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

فصل 4 – حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده 85 قانون كار

 • براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هایی كه ازطريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي‌شود، براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.
 • تبصره 1: کارگاه هایی خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني وبهداشت کار مي باشند.

به استناد ماده 85 قانون كار

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نظارت بر مسائل بهداشتی درمانی کارگران و  محیط کار
 • وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي: نظارت بر ایمنی حفاظت فنی کارکنان

ماده 89 قانون کار

 • کارفرمايان مکلفند پيش از بهره برداري از ماشين ها، دستگاه ها، ابزار و لوازم که آزمايش شده است آزمايش هاي لازم را توسط آزمايشگاه ها و مراکز مورد تائيد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و يک نسخه از آنها براي اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال نمايند .

ماده 90 قانون کار

 • کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد کنند، بايد مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ارسال دارند و پس از تائيد، به ساخت يا وارد کردن اين وسايل اقدام نمايند.

ماده 91 قانون کار

 • كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوطه كارگاه مي‌باشند.

ماده 94

 • در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد.
 • تبصره – چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديكترين اداره كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • نکاتی پیرامون حوادث ناشی از کار

 • جرایم و مجازات های قانونی عدم رعایت مقررات ایمنی در کارگاه

 • روند رسیدگی به حادثه توسط مراجع قانونی

 • انواع حادثه که کارشناسان با آن روبرو می شوند 

 • آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار

 • قوانین و مقررات اجرایی بهداشت حرفه ای

 • وظيفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث 12 مقررات ملی ساختمان)

 

صدا و ارتعاش در محیط کار

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

 

در بین بخش کلیه استاندارد های سازمان ملی استاندارد ایران برای صدا قرار گرفته است که هر کدام را خواستید به صورت جدا می توانید دانلود کنید.

استاندارد 1: ارگونومی تعامل انسان – سامانه – برنامه های کاربردی پاسخ تعاملی صدا (IVR) (INSO 5441 – 154)

استاندارد 2: تعيين ترازهای توان صدای منابع نوفه با استفاده از فشار صدا روش مقايسه ای در محل (ISIRI 6186)

استاندارد 3: آکوستیک – تعیین ترازهای توان صدا با بسامد بالا, منتشر شده با ماشین آلات و تجهیزات (INSO 6434)

استاندارد 4: تعیین توان صدای منتشر شده به درون یک کانال توسط فن و دیگر وسایل جابجا کننده ی هوا – روش داخل کانالی (ISIRI 8623)

استاندارد 5: اندازه گیری های میدانی عایق بندی صدای هوابرد و کوبه ای و صدای تجهیزات خدماتی – روش بازرسی (ISIRI 9140)

استاندارد 6: تعیین ضریب جذب صدا و امپدانس در لوله های امپدانس – قسمت اول: روش استفاده از نسبت موج ایستاده (ISIRI 9803-1)

استاندارد 7: تعیین ضریب جذب صدا و امپدانس در لوله های امپدانس – قسمت دوم: روش تابع تبدیل (2-ISIRI 9803)

استاندارد 8: رهنمودهایی برای کنترل نوفه توسط صداخفه کن ها (ISIRI 9337)

استاندارد 9: تعیین انتشار خارجی صدا از طریق منابع صدای نزدیک به گوش -قسمت 1: تکنیک استفاده از میکروفون در گوش واقعی (تکنیک MIRE) استاندارد (ISIRI 10533-1)

استاندارد 10: تعیین انتشار خارجی صدا از طریق منابع صدای نزدیک به گوش -قسمت 2: تکنیک استفاده از مانکن (ISIRI 10533-2)

استاندارد 11: روش های آزمون شنوایی سنجی – قسمت 1: سنوایی سنجی انتقال هوایی و استخوانی صدای خالص (INSO 10534-1)

استاندارد 12: روش های آزمون شنوایی سنجی – قسمت 2: شنوایی سنجی میدان صدا با سیگنال های آزمون باند باریک و نغمه ناب (INSO 10534-2)

استاندارد 13: اندازه گیری جذب صدا در اتاق واخنش – روش آزمون (ISIRI 10945)

استاندارد 14: برآورد رفتار آکوستیکی ساختمان ها از طریق عملکرد اجزا قسمت اول: صدابندی هوابرد بین اتاق ها (ISIRI 11900)

استاندارد 15: کالیبره کننده صدا ISIRI 13123) Sound calibrators)

استاندارد 16: تراز سنج های صدا ISIRI 14043) Sound Level Meters)

استاندارد 17: صفحات چهارچوب پنبه های ترکیبی کاهنده صدا – ویژگی ها (INSO 14510)

استاندارد 18: تجهیزات کاهش سر و صدای ناشی از ترافیک در راه ها – ویژگی ها (INSO 15359)

استاندارد 19: مصالح ساختمانی – فراورده های عایق کاری حرارتی – عایق های حرارتی الیاف معدنی پاششی و جاذب صدا – ویژگی ها (INSO 20508)

استاندارد 20: نرم افزاری برای محاسبه صدای بیرون قسمت 1: الزامات کیفی و تضمین کیفیت (INSO 21307-1)

برای دانلود و جزئیات هر یک از استاندارها روی بخش مربوطه در زیر کلیک کنید.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت

⇐ بررسی سر و صدا در صنعت

ترازهای ارزیابی صدای محیط کار

روشنایی در محیط کار و اصول و استانداردهای طراحی روشنایی

نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار

 

روش های آزمون کلاه های ایمنی

ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی

ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی

ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی

Industrial Safety Helmets – Specifications and Test Methods

 فرمت: pdf   تعداد صفحات: 33

فهرست:

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • تعاریف و اصطلاحات
 • کلاه ایمنی صنعتی
 • پوسته
 • نقاب کلاه
 • لبه کلاه
 • کلاف کلاه
 • لایه محافظ
 • سوراخ های تهویه
 • چانه بند
 • قلاب چانه بند
 • لوازم اضافی کلاه
 • ارتفاع پوشش
 • فاصله عمودی بیرونی
 • فاصله عمودی داخلی
 • فضای آزاد عمودی داخلی
  فاصله افقی
 • الزامات فیزیکی
 • مواد و ساختار
 • تهویه
 • لوازم اضافی ( جانبی)
 • ویژگی های کاربردی
 • ویژگی های الزامی
 • الزامات انتخابی
 • الزامات آزمون
 • نمونه ها
 • شرایط آزمون
 • آزمون در دمای اتمسفر
 • ماکت سر
 • اندازه گیری میزان فضای آزاد، فاصله و ارتفاع پوشش
 • جذب ضربه ناگهانی
 • مقاومت در برابر نفوذ
 • مقاومت در برابر شعله
 • قلاب چانه بند
 • ویژگی های الکتریکی
 • تغییر شکل بیرونی
 • پاشش فلز مذاب
 • نشانه گذاری روی کلاه
 • اطلاعات تکمیلی دیگر
 • پیوست 1: (الزامی) – توصیه هایی برای مواد و نحوه ساخت کلاه های ایمنی صنعتی
 • پیوست 2: (اطلاعاتی)- پیر سازی مصنوعی
 • پیوست 3: (الزامی)- نتایج آزمون – عدم قطعیت اندازه گیری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارایه مشخصات کاربردی و فیزیکی و نیز الزامات روش های آزمون و نحوه نشانه گذاری کلاه های ایمنی صنعتی می باشد. الزامات این استاندارد برای کلاه های ایمنی مورد مصرف در کاربردهای عمومی صنایع می باشد. در جایی که تولید کننده کلاه، ویژگی های خاصی برای کلاه ادعا نموده باشد باید الزامات موردی دیگری متناسب با موارد کاربردی مورد ادعای تولید کننده مد نظر قرار گیرد.

هدف اولیه کلاه های ایمنی ایجاد یک پوشش محافظت در برابر افتادن اجسام و جلوگیری از ایجاد صدمات مغزی مهم و شکستگی جمجمه می باشد.

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شوند.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجديدنظرهای بعدی آن مدرک مورد نظر این استاندارد نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است

2-1 EN 373: Protective clothing- Assessment of resistance of materials to molten metal splash.

2-2 EN 960-1995: Headform for use in the testing of protective helmets.

2-3 ISO 472-1999: Plastics-Vocabulary.

2-4 ISO 1892-1981: Methods of exposure to laboratory light sources

تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر بکار می رود ( شکل 1 را ملاحظه فرمایید)

اجزای مختلف کلاه ایمنی

اجزای مختلف کلاه ایمنی

کلاه ایمنی صنعتی: یک پوشش روی سر (در سطور بعدی کلاه نامیده می شود) که هدف اولیه آن ایجاد محافظت از قسمت بالایی سر در برابر صدمات ناشی از افتادن اجسام می باشد.

پوسته: بخش بیرونی کلاه که از یک ماده سخت با کیفیت نهایی کاملا صاف ساخته شده است.

نقاب کلاه: یک قسمت جلوآمده از پوسته کلاه در بخش بالایی چشم ها۔

لبه کلاه: یک کناره در محیط اطراف پوسته کلاه

یاد آوری: لبه کلاه ممکن است دارای یک شیار (کانال باریک) برای جمع و هدایت کردن آب ریخته شده روی کلاه باشد

کلاف کلاه: وسیله ای کاملا متصل برای نگه داری کلاه در موقعیت ثابت برروی سر و نیز وسیله ای برای جذب نیروی جنبشی به هنگام برخورد یک ضربه
یاد آوری- کلاف کلاه شامل یک پیشانی بند و یک تسمه پشت گردنی است.

پیشانی بند: قسمتی از کلاف کلاه که به صورت کاملا متصل و یا به صورت جزیی متصل، بخش بالایی سر را (بالای چشم ها) احاطه کرده و بطور تقریبی شعاعی بزرگتر نسبت به محیط سر در حالت افقی دارد.

تسمه پشت گردن: یک تسمه قابل تنظیم که پشت سر را در جای مناسب و پایین تر از سطح پیشانی بند نگه می دارد.
یاد آوری – تسمه پشت گردن ممکن است با پیشانی بند یکپارچه باشد.

زین کلاه: بخشی از کلاف کلاه که در تماس با سر بوده و شامل پیشانی بند و تسمه پشت گردن نمی شود.

یاد آوری – زین کلاه ممکن است به صورت ثابت و یا قابل تنظیم باشد.

لایی کلاه: ماده ای که باعث بهبود و راحتی سر در کلاه می شود.

نوارهای ضد ضربه مغزی: تسمه های حمایتی که نیروی جنبشی ناشی از ضربه را جذب می نماید.

نوار عرقگیر: یک وسیله برای پوشش حداقل بخش داخلی جلوی پیشانی بند به منظور ایجاد شرایط مناسب و راحت تر به هنگام بر سر گذاشتن کلاه

لایه محافظ:  ماده جذب کننده انرژی جنبشی به هنگام وارد شدن ضربه.

سوراخ های تهویه: سوراخ های تعبیه شده در پوسته کلاه که گردش هوا در داخل کلاه را امکانپذیر می کند.

چانه بند: تسمه ای که در زیر چانه قرار گرفته و به قرارگیری ایمن کلاه کمک می کند.

قلاب چانه بند: وسیله ای برای اتصال دادن چانه بند به کلاه که به عنوان مثال به صورت های زیر ساخته می شود:

الف- جزء یا اجزایی که در انتهای چانه بند قرار داده شده است

ب- بخشی از پوسته کلاه و یا پیشانی بند که به زیر چانه بند وصل می شود.

لوازم جانبی کلاه: هرگونه وسیله تکمیلی که برای کاربردهای ویژه، نظير: بستن چانه، محافظت از گردن، قرار دادن لامپ، کابل، محافظت از صورت و یا گوش مورد استفاده قرار می گیرد.

ارتفاع پوشش: فاصله عمودی میان لبه پایینی پیشانی بند کلاه تا بالاترین نقطه روی ماکت سر که روی کلاه تعبیه شده است اندازه گیری در تاحیه جلوی کلاه (به طوری که محل اندازه گیری دقیقا وسط دو بخش کناری ماکت سر باشد و در نواحی کناری کلاه (به طوری که محل اندازه گیری دقیقا وسط دو بخش جلویی و عقبی کلاه باشد) انجام می شود ( هر کدام که بیشتر باشد).

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ کلاه ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواری

وسایل حفاظتی سر

 

ایزو ISO 14001

جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001

جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001

جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001

برای پیاده سازی استاندارد ISO 14001 و ISO 9001 ما ملزم هستیم که یکسری بندها که توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) را رعایت کنیم تا به هنگام ممیزی دچار مشکل نشویم و برای شرکت ایزو بگیریم.

ISO 14001 برای سیستم مدیریت زیست محیلی است و ISO 9001 برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

در جداول نام بند ها, مدارک مورد نیاز, ویژگی مدارک, سوابق مورد نیاز, محل ممیزی و توضیحات برای هر بند بیان شده است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015

ترجمه سیستم های مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001 : 2018

 

ایزو ISO 14001

اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015

اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015

اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015

 فرمت:PDF    تعداد صفحات: 44

فهرست:

 1. کلیات

 2. ایزو 14001 ، فرصتها و چالشها

 3. سیستم های مدیریتی محیط زیست و توسعه پایدار

  3.1 مفهوم توسعه پایدار
  3.2 عوامل ناپایداری توسعه
  3.3 بهترین مکانیسم در دسترس

 4. کنترل عملیات در ایزو 14001

  4.1 متن سند ایزو
  4.2 متن سند راهنما

 5. کنترل پیامدهای محیط زیستی در سازمان

  5.1 کنترل انتشار آلایندهها به هوا
  5.1.1 مدیریت انتشار آلاینده های موثر بر سلامت
  5.1.2 مدیریت انتشار آلاینده های موثر بر اقلیم
  5.2 کنترل رها سازی آلاینده ها به آب
  5.2.1 مدیریت فاضلاب های انسانی
  5.2.2 مدیریت فاضلاب های صنعتی
  5.2.3 مدیریت پسابهای کشاورزی و روان آبها
  5.3 کنترل رهاسازی آلاینده ها به خاک
  5.3.1 مدیریت پسماندهای عادی
  5.3.2 مدیریت پسماندهای صنعتی
  5.3.3 مدیریت پسماندهای ویژه
  5.4 کنترل انرژی های آزاد شده
  5.4.1 مدیریت آلاینده های صوتی
  5.4.2 مدیریت آلودگی روشنایی
  5.4.3 مدیریت ارتعاش محیطی
  5.4.4 مدیریت آلودگی های دمایی
  5.4.5 مدیریت انتشار امواج و تشعشعات
  5.4.6 مدیریت الودگی های بصری
  5.5 کنترل مصرف منابع
  5.5.1 مدیریت منابع
  5.5.2 مدیریت انرژی

 6. تاثیر بر پیامدهای محیط زیستی توسط سازمان

  6.1 رعایت ملاحظات محیط زیستی در زنجیره تامین
  6.1.1 خرید اقلام، مواد و تجهیزات
  6.1.2 فروش کالا و ارائه خدمات
  6.1.3 رعایت ملاحظات محیط زیستی پیمانکاران
  6.1.4 مسئولیت اجتماعی محیط زیستی

فهرست اشکال
شکل 1 : مدل مفهومی توسعه پایدار
شکل 2 : مقایسه ابعاد ذرات معلق در هوا
شکل 3 : عملکرد گلخانهای گازها در اتومسفر
شکل 4 : روند تولید گازهای گلخانهای در ایران از سال 1902
شکل 5 : وضعیت ازن اتمسفری
شکل 6 : نحوه شکل گیری باران اسیدی


مقدمه:

امروزه تهدید بزرگ برای جامعه بشری سلاحهای هستهای نیست بلکه بزرگترین چالش انسان امروزی تامین نیازهای روزافزون بشری و مصون نگه
داشتن خود از پیامدهای این زیاده خواهی است. مصرف لجام گسیخته منابع و تخریب محیط زیست پیامدهای زندگی مصرفی و آلودگیهای ناشی از این
فرایندها ناشی بی مبالاتی در برابر مسئولیت های انسان در قبال خود، محیط زیست و نسلهای آینده است.

این چالشها زمینه ساز اقدامات و تفکرات ترمیمی برای محافظت از تنها خانه انسان در این جهان بیکران است. خانهای که اگر ویران شود انسان جایی برای جبران اشتباهات خود نداشته و محکوم به فنا خواهد بود.

ایزو 14001 ، فرصتها و چالشها

نتیجه مطلوب از هر فرایند زائیده دو اصل بنیادی است. اول انتخاب ابزار صحیح برای اجرای فرایند و دوم استفاده صحیح از آن ابزار. با توجه به سوابق اجرایی سیستيم مدیریت محیط زیست ISO 14001 ( در دنیا و همچنین با نگاهی گذرا به شاکله و ساختار سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO ،) می توان با اطمینان کامل اذعان داشت که این سیستيم چهارچوب مناسبی برای طرح ریزی و اجرای مدیریت محیط زیست در سازمانها و صنایع است اما اگر با دقت به روند اجرایی و نتایج از استقرار این سیستم ها در کشور نگاه کنیم خواهیم دید که این سیستم نه تنها نتوانسته انتظارات محیط زیستی را در کشور برآورده کند، در رفع سو اثر پیامدهای محیط زیستی گذشته نیز چندان موفق نبوده است.

علت این عدم موفقیت را میتوان در عدم برداشت صحیح از خواسته های این سیستم مدیریتی و بی توجهی به مسائل فنی محیط زیست در طرحریزی، اجرا و ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست دانست. به عنوان نمونه ارزیابی نتایج ممیزیهای انجام شده در یکی از بزرگترین سازمانهای کشور نشان میدهد
بیش از 60 % عدم انطباق های صادر شده مربوط به مشکلات اساسی و دغدغه های سازمانهای محیط زیستی کشور نبوده و صرفا به مسائل حاشیه ای و بعضا سلیقه ای مربوط است. در حالی که نقض الزامات محیط زیست در همین صنایع یا دیده نشده و یا با تساهل و اعمال روابط کنار گذاشته شده است، از طرفی اعمال صلایق شخصی مدیران ارشد و استفاده ابزاری از گواهینامه های صادر از دیگر مشکلات اجرایی در این حوزه در کل کشور بوده و بسیاری از گواهینامه های صادر شده صرفا زینت بخش دیوارهای سازمان هاست. این در حالیست با استقرار سیستم مدیریت محیط زیست در یک سازمان، الزامات محیط زیست در یک سازمان جاری و پیامدهای ناشی از جنبه های بارز محیط زیستی شناسایی و تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

اما دریافت گواهینامه ایزو 14001 توسط صنایعی که نه تصفیه خانه فاضلاب انسانی دارند و نه فاضلابهای صنعتی به درستی در آن مدیریت میشود و نه مکانیسم قابل توجهی در مدیریت انتشار آلاینده های هوا دارند و نه مدیریت صحیح پسماندها و مدیریت منابع و انرژی را لحاظ میکنند، عملا خروج از چهارچوب این استاندارد تلقی شده و موجب بی اعتمادی به سایر صنایع دارای این گواهینامه خواهد شد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب راهنمای سیستم های محیط زیستی ایزو 14001 ISO

کتاب استانداردهای مدیریت محیط زیست ایزو 14000

آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیط و نظام مدیریت HSE

پکیج آموزشی HSE

 

کلیات ایمنی و بهداشت صنعتی

دستورالعمل ثبت مشاهدات ایمنی

دستورالعمل ثبت مشاهدات ایمنی

دستورالعمل ثبت مشاهدات ایمنی

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 13

هدف :

اين دستورالعمل بعنوان یک راهنمای ساده و در عين حال دقیق برای افراد در هر رده سازمانی و با هر مسئولیت ساختاری كه در سيستم ثبت مشاهدات HSE مشارکت می نمایند تهیه شده است . هدف از كاربرد اين سيستم شناسايي ، اقدام و برطرف نمودن موارد ناايمن هر واحد سازماني توسط كاركنان و افراد شاغل در آن واحد و مشاركت پرسنل جهت افزايش ضريب ايمني محيط كاري خويش مي باشد .

خروجي حاصل از كاربرد اين روش به عنوان يك بانك اطلاعاتي ايمني مناسب و دستيابي به اطلاعاتي مهم در راستاي اقدامات لازم در زمينه ايمني مورد استفاده مي باشد .

2- حيطه كاربرد:

اين دستورالعمل در كليه پروژه ها و دفاتر شهرداري منطقه 8 و پيمانكاران زير مجموعه و پرسنل مربوطه كاربرد دارد.

3- تعاريف :

1-3 سيستم ثبت مشاهدات ايمني :

ساز و كاري جهت شناسايي ، اقدام و برطرف نمودن موارد ناايمن هر واحد سازماني (از جمله پروژه ، ستاد ، پيمانكاران و …) توسط كاركنان و افراد شاغل در آن واحد و مشاركت پرسنل جهت افزايش ضريب ايمني محيط كاري خويش مي باشد . مبناي اين سيستم در راستاي پيشگيري از هرگونه آسيب و بيماري شغلي طرح ريزي شده است . هدف اصلي از برقراري اين سيستم ، آموزش و تعليم هر يك از نفرات سازمان در راستاي شناسايي و برطرف كردن رويدادها و آسيبها در محيط كار ، بوسيله مشاهده ماهرانه و موشكافانه افراد در محيط كار ، برقراري ارتباط به منظور اصلاح اعمال نا ايمن احتمالي و تشويق و ترغيب پرسنل به پيروي از اصول ايمني در كار ، مي باشد.

Stop (Safety Training Observation Program) Card -2-3: يا چك ليست ثبت مشاهده موارد ايمن و يا نا ايمن در زمان بازديد و بازرسي سايت مورد استفاده قرار مي گيرد.

3-3- (Observation) مشاهده: فرآيند رويت و ثبت موارد ناايمن و يا ايمن وضعيت محيط كاري و افراد دخيل در آن

4-3- مشاهده كننده : فردي كه در حين بازديد و بازرسي محيط كاري خويش ، موارد ايمن يا ناايمن را ثبت و از طريق كارت ثبت مشاهدات ايمني (Stop Card) اطلاع رساني مي نمايد .

5-3- كميته HSE پروژه : كميته اي متشكل از مدير پروژه، سرپرست کارگاه ، مسئول ايمني پروژه و ديگر مسئولين حسب نياز

6-3- كميته HSE شهرداري منطقه 8 : كميته اي متشكل از معاونين و برخي مديران ارشد ستادی جهت بررسي مسائل HSE

7-3- اصول و قواعد : اين سيستم بر اساس فلسفه ايمني و در راستاي اصول ، قواعد و اهداف ذيل بنا نهاده شده است :

 • تمامي حوادث ، بيماريها و آسيبهاي شغلي قابل پيشگيري هستند.
 • ايمني مسئوليت و وظيفه تمامي افراد است.
 • مديريت ارشد مسئوليت اصلي را در قبال پيشگيري از آسيبها و بيماريهاي شغلي ايفا مي نمايد .
 • پايبندي به ايمني يكي از شرايط استخدامي و همكاري افراد است .
 • آموزش ، اصلي اساسي و الزامي براي محيط كاري ايمن است .
 • بازرسي ها و مميزي هاي ايمني ميبايست بطور مداوم برقرار باشند.
 • تمرين ها و مهارتهاي ايمني مي بايست تقويت شوند و كليه اعمال و شرايط ناايمن به سرعت اصلاح گردند
 • تحقيق و ريشه يابي (Investigation) علاوه بر حوادث و رويدادهاي آسيب رسان می بايست در خصوص رويدادهاي داراي پتانسيل آسيب و خسارت نيز صورت گيرد .
 • ايمني شغلي ، اصلي مهم و جدا نشدني از تلاش براي بهبود وضعيت ايمني است.
 • پيشگيري از آسيبها و بيماريهاي شغلي ،كسب و كاري مهم و سودآور براي سازمان است.
 • افراد ، اركان كليدي و سرنوشت ساز در پيشرفت و بهبود برنامه هاي بهداشت و ايمني هستند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دستورالعمل ثبت مشاهدات ایمنی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اطلاعات و ایمنی در محیط کار

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و ایمنی

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

ISO 14001-2018

ترجمه سیستم های مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001 : 2018

ترجمه سیستم های مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001 : 2018

ترجمه سیستم های مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001 : 2018

 فرمت:pdf    تعداد صفحات: 60

ترجمه: نوید لشگری

مقدمه مترجم:

واضح است که همواره متون و اسنادِ دست اول، بهترین منابع برای تحقیق و یادگیری مطالب هستند. با این حال، ترجمه روان و ساده سازی یک سند در مواردی برای فهم کلی مطالب می تواند راهگشا باشد.

ISO 45001 منتشر شده در مارس 2018 (اسفند 1396) یکی از سه استاندارد لازم برای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در سازمانها و اخذ گواهینامه IMS میباشد که نشان از اهمیت این استاندارد دارد.

در این ترجمه سعی شده است که مطالب دستخوش تغییر محتوایی نشوند و با نزدیکترین مفهوم به زبان فارسی بازگردانده شوند.

این مطلب بروزرسانی شد و فایل دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی iso 45001:2018 از دکتر بشیری نسب در 140 صفحه پیوست شد

 

فهرست:

 • دامنه کاربرد
 • مراجع قانونی
 • شرایط و تعاریف

  • سازمان
  • طرف ذینفع
  • کارگر
  • مشارکت
  • مشاوره
  • محل کار
  • پیمانکار
  • الزامات و مقررات
  • الزامات قانونی و سایر الزامات
  • سیستم مدیریت
  • سیستم مدیریت OH&S
  • مدیریت عالی (مدیریت ارشد)
  • اثربخشی
  • خط مشی
  • خط مشیِ OH&S
  • هدفِ OH&S
  • آسیب و بیماری
  • خطر
  • ریسک
  • ریسک OH & S
  • فرصت OH & S
  • صلاحیت و شایستگی
  • اطلاعات مستند
  • فرآیند
  • رویه (شیوه)
  • عملکرد
  • عملکرد OH & S
  • برونسپاری
  • پایش
  • سنجش و اندازه گیری
  • ممیزی
  • انطباق
  • عدم انطناق
  • رویداد
  • اقدام اصلاحی
  • بهبود مستمر
 •  زمینه و بافت سازمان
  • درک سازمان و بافت آن
  • درک نیازها و انتظارات و سایر طرف های ذینفع
  • تعیین دامنه سیستم مدیریت OH&S
  • سیستم مدیریت OH&S
 •  رهبری و مشارکت کارگران (کارکنان)
  • رهبری و تعهد
  • خط مشی OH&S
  • مسئولیتها، اختیارات و نقشهای سازمانی
  • مشارکت و مشاوره کارگران
 •  برنامه ریزی
  • اقدامات برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها
  • اهداف OH & S و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
 •  حمایت و پشتیبانی
  • منابع
  • صلاحیت
  • آگاهی و هوشیاری
  • ارتباطات
  • اطلاعات مستند
 •  عملیات
  • کنترل و برنامه ریزی عملیات
  • پاسخ و آمادگی اضطراری
 •  ارزیابی عملکرد
  • پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد
  • ممیزی داخلی
  • مرور و بررسی مدیریت
 •  بهبود
  • مطالب کلی
  • رویداد، عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
  • بهبود مستمر
 •  ضمیمه A
  • مطالب کلی
  • مراجع قانونی
  • شرایط و تعاریف
  • زمینه سازمان
  • رهبری و مشارکت کارگران

مقدمه

یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، می باشد. این مسئولیت شام ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها می باشد.

اتخاذ سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی) به منظور قادر ساختن سازمان برای فراهم کردن مکانهای کاری ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماریهای مرتبط با کار و بهبود مستمر عملکرد OH & S می باشد.

هدف یک سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی)

هدف یک سیستم مدیریت OH&S فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسکها و فرصتهای OH & S می  باشد. هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S ، جلوگیری از صدمات و بیماریهای مرتبط با کار برای کارگران و فراهم کردن مکانهای کاری ایمن و سالم می باشد. همچنین حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسکهای OH & S بوسیله سنجش های پیشگیرانه و محافظانه برای سازمان بسیار مهم است.

زمانی که این سنجشها توسط سازمان و به وسیله سیستم مدیریت OH&S اعمال گردد، باعث پیشرفت عملکرد OH & S خواهند گردید. یک سیستم مدیریت OH&S در صورت انجام اقدامات سریع برای رسیدگی به فرصت ها برای بهبود عملکرد OH & S ، می تواند بسیار موثر باشد.

تکمیل و انجام یک سیستم مدیریت OH & S مطابق این سند، سازمان را قادر به مدیریت ریسکهای OH & S و بهنود عملکرد آن می سازد.

مولفه های موفقیت

پیاده سازی یک سیستم مدیریت OH&S ، یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان میباشد. موفقیت سیستم مدیریت OH&S وابسته به رهبری، تعهد و مشارکت در تمام سطوح سازمان می باشد.

پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریت OH&S ، مفید بودن و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر آن بستگی به تعدادی مولفه دارد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با سیستم های مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001 : 2018 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه دوره ممیزی سیستم های مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 19011

⇐ متن انگلیسی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 2018:BS ISO 14001

⇐ تغییرات OHSAS 18001:2007 به استاندارد ISO 45001:2016

 

اطفا حریق کپسول های گاز مایع

استاندارد بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز

استاندارد بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز

استاندارد بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز

 فرمت:PDF    تعداد صفحات: 12

فهرست:

 • آشنایی با مؤسسه استاندارد
 • کمیسیون فنی تدوین استاندارد
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی بازه زمانی بین آزمون ها و بازرسی های دوره ای

 • فهرست رویه هایی برای آزمون و بازرسی فنی دوره ای

 • شناسایی سیلندر و آماده سازی برای بازرسی و آزمون دوره ای

 • روش تخلیه فشار و باز کردن شیر

  • سیلندرهایی که نیاز به تخلیه فشار دارند
  • سیلندرهایی که نیاز به باز کردن شیر ندارند
 • بازرسی چشمی خارجی

  • آماده سازی برای بازرسی چشمی خارجی
  • دستور العمل بازرسی
 • بازرسی چشمی داخلی

 • آزمون تکمیلی

 • بازرسی گلویی سیلندر

  • رزوه های گلویی اتصال شیر
  • سطوح دیگر گلویی
  • رزوه های آسیب دیده داخل گلویی
  • حلقه گلویی و متعلقات دسته سیلندر
 • آزمون فشار یا بررسی با آلتراسونیک

  • آزمون فشار تایید
  • آزمون هیدورلیکی انبساط حجمی
  • آزمون آلتراسونیک
 • بازرسی شیر و سایر متعلقات

 • تعویض قسمت های سیلندر

 • اصلاح سیلندر

 • عملیات نهایی

  • خشک کردن ، تمیز کردن و رنگ آمیزی
  • نصب شیر سیلندر
  • بررسی وزن خالص سیلندر
  • نشانه گذاری آزمون مجدد
  • تعیین تاریخ آزمون و بازرسی بعدی
  • شناسایی محتویات
  • سوابق
 • رد کردن و معدوم کردن سیلندر

پیوست الف (الزامی) دوره های زمانی بازرسی و آزمون دوره ای

پیوست ب (الزامی) شرح و ارزیابی عیوب و شرایط مردودی سیلندرهای گاز فولادی بدون درز در زمان بازرسی چشمی

پیوست پ (اطلاعاتی) فهرست گازهای خورنده نسبت به مواد (فولاد) سیلندر

پیوست ت (الزامی) رویه ای که هنگام برداشتن شیر سیلندر و یا در صورت تردید در خصوص مسدود بودن مسیر یک شیر باید اتخاذ گردد

پیوست ث (اطلاعاتی) آزمون انبساط حجمی سیلندرهای گاز

پیوست ج (اطلاعاتی) بازرسی و سرویس و نگهداری شیرها و محل اتصال آنها – روش پیشنهادی

پیوست چ (اطلاعاتی) حلقه های تاریخ آزمون برای سیلندرهای گاز


علاوه بر موضوعات بالا اصلاحیه استاندارد نیز پیوست شده است که بندهایی از اصلاحیه در زیر بیان شده است.

ایمنی سیلندرهای تحت فشار

ایمنی سیلندرهای تحت فشار

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۹۲ : سال ۱۳۹۰ می باشد:

در بند ۴ ردیف ذ، جمله «عملیات نهایی و بررسی وزن (مطابق بند ۱۵)» جایگزین جمله «عملیات نهایی» شود.

در بند ۴، یادآوری زیر اضافه شود:

یادآوری – در صورت انجام آزمون دوره ای سیلندر به روش آلتراسونیک نیازی به بررسی وزن نمی باشد. در بند ۴، جمله زیر به انتهای پاراگراف دوم در زیر بند «ر» مورد «ر» اضافه شود: هرگونه اصلاح و بازسازی لازم است پس از ارائه مدارک طراحی و مستندات سیلندر توسط مالک بر اساس روش تایید شده توسط بازرس ذیصلاح و تحت نظارت ایشان صورت پذیرد.

در بند ۸: در هر صورت لازم است بازرسی چشمی از سطوح داخلی سیلندر توسط آزمونگر دارای گواهینامه سطح دو بازرسی چشمی مطابق الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۱۲ و یا استاندارد تعیین صلاحیت افراد جهت انجام آزمون های غیر مخرب (ASNT TC1) توسط تجهیزات بروسکوپ و یا ویدسکوپ و بازرسی چشمی رزوه سیلندر توسط تجهیزات عنوان شده و یا آینه های بازرسی صورت پذیرد.

در بند ۹: هرگاه در خصوص نوع و یا میزان عیوب دیده شده از قبیل ترک های سطحی، عیوب متاثر از روش ساخت و غیره در بازرسی چشمی تردیدی وجود داشته باشد باید از آزمون ها با روشهای بررسی بیشتری استفاده شود، مانند ضخامت سنجی آلتراسونیک، بررسی وزن یا دیگر آزمون های غیر مخرب ( PT، MT ، UT ) فقط در صورتی که تردیدها برطرف شده باشند، سیلندر می تواند در سرویس قرار گیرد. (به پیوست ب مراجعه شود). این آزمون ها باید توسط پرسنل آزمونگر دارای گواهینامه سطح دو در آزمون های PT، MT ، UT مطابق الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۱۲ در آزمایشگاه صورت پذیرد.

در زیر بند ۱۰-۳: در مواردی که بازسازی یا تغییر رزوه های گلویی ضرورت داشته باشد، لازم است پس از ارائه مدارک طراحی و مستندات فنی سیلندر توسط مالک، بازسازی بر اساس روش تایید شده توسط بازرس ذیصلاح و تحت نظارت ایشان صورت پذیرد. آزمایشگاه های مجاز آکرودیته ضمن ارائه مستندات دریافتی از مالک سیلندر که نشان دهد سازنده یا مرجع مجاز طراحی، تعمیر یا تغییر رزوه ها را تایید می نمایند، می توانند تحت نظارت بازرس ذیصلاح نسبت به تغییر رزوه ها اقدام کنند. پس از قلاویز کاری یا تغییر رزوه ها باید با سنجه مربوطه دقيقة کنترل و مراتب مورد تایید بازرس قرار گیرد. به استاندارد 11191 ISO مراجعه شود).

در زیربند ۱۰-۴، جمله «تعويض حلقه گلویی حتما باید طبق یک روش تایید شده مطابق بند ۱۰-۳ انجام شود» به انتهای پاراگراف اضافه شود.

در زیربند ۱۱-۱، جمله «آزمون فشار هر سیلندر الزاما باید به روش انبساط حجمی انجام شود» به انتهای پاراگراف اضافه شود. در بند ۱۱، زیر بند ۱۱-۲ حذف شود.

در بند ۱۲، پاراگراف زیر جایگزین کل پاراگراف شود: برای کسب اطمینان از عملکرد رضایت بخش یک شیر یا هر قطعه ای که باید مجددا وارد چرخه شود لازم است در حین بهره برداری، بازرسی و تعمیر و نگهداری شوند و الزامات گازبند بودن اتصال آن به سیلندر مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۸۹، را برآورده نمایند. آزمون های عملکردی نشت داخلی و خارجی لازم است حین شارژ و در مرکز شارژ صورت پذیرد. اطمینان یافتن از اینکه کلیه رزوه های شیر تمیز و دارای شکل کامل، عاری از هر نوع آسیب، پلیسه، ترک و یا نقص ظاهری می باشند باید در فرآیند آزمون دوره ای و توسط آزمونگر دارای گواهینامه سطح دو بازرسی چشمی صورت پذیرد.

استاندارد و اصلاحیه آن را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استاندارد بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

فیلم اطفاء حریق سیلندرهای گاز مایع

چک لیست ایمنی سیلندرهای گاز تحت فشار

کد رنگ و علائم شناسایی سیلندرهای گاز تحت فشار

روشهای کاهش خطرات احتمالی سیلندرهای گاز تحت فشاری

ایمنی سیلندرھا و مخازن گاز

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای