ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

در این بخش با مهمترین واژه ها در آتش سوزی و وسایل اعلام حریق آشنا خواهید شد.

اعلام خطر آتش سوزي alarm of fire : اخطار آتش سوزي كه توسط يك شخص يا يک وسيله خودكار انجام مي شود.

اعلام خطر آتش سوزي، به اشتباه alarm of fire ,false: اعلام خطري كه به اشتباه بوده و در واقع آتش سوزي گزارش شده وجود نداشته يا ندارد. اين اعلام خطر اشتباه مي تواند ناشي از نيت سوء يا به اشتباه يا تصادفي باشد.

شناسايي خودكار آتش سوزي و سازوكار اعلام خطر automatic fire detection and alarm system: سازوكار اعلام خطر آتش سوزي شامل اجزايي براي شناسايي خودكار آتش سوزي، شروع اعلام خطر و شروع اعمال مناسب ديگر مي باشد.

يادآوري- اين سازوكار مي تواند همچنين شامل اعلام خطر آتش سوزي دستي و از طريق تلفن باشد.

تجهيزات خودكار محافظت در برابر آتش سوزي fire protection equipment automatic: تجهيزات آتش نشاني يا كنترل آتش، از قبيل كنترل دريچه هاي دود، خفه كن ها، هواكش ها يا يك تاسيسات خاموش كننده خودكار.

اخطار آتش سوزي به طور خودكار automatic fire signal: اعلام خطر آتش سوزي كه توسط يك وسيله خودكار شروع شده و مي تواند شنيداري و يا ديداري باشد.

ايستگاه مركزي اعلام خطر آتش سوزي central fire alarm station: مركزي با كاركنان شبانه روزي كه معمولاً توسط سازماني خارج از محوطه ساختمان حفاظت شده يا كنترل شده، در نظر گرفته مي شود و كارمندي كه مسئول دريافت اخبار اعلام آتش سوزي است، به خدمات آتش نشاني خبر مي دهد.

مركز كنترل control center: مكاني با كاركنان شبانه روزي كه در محوطه ساختمان يا در نزديكي آن آماده دريافت تماس هاي اضطراري بوده و مجهز به وسايلي براي نشان دادن موقعيت هر يك از محوطه هاي حفاظت شده ساختمان و ارتباطات لازم براي انتقال مكالمات جهت كمك به خدمات اضطراري مي باشد.

كنترل تجهيزات خودكار محافظت در برابر آتش سوزي for automatic fire protection equipment control: وسيله اي خودكار به منظور به كار انداختن (راه اندازي) تجهيزات خودكار محافظت از آتش، پس از دريافت يك اخطار از تجهيزات شناسايي و كنترل.

اتاق كنترل conrol room: اتاقي با كاركنان شبانه روزي و كاملاً مجهز در محوطه خدمات آتش نشاني بوده كه در آن فراخواني اضطراري دريافت شده و اقدامات بعدي شامل بسيج نيروي انساني، وسايل و تجهيزات مي باشد.

بروز خطا (اخطار مزاحم) (fault warning; (trouble signal: اخطاري كه به صورت شنيداري يا ديداري وجود يك خطا را در يك سازوكار نشان مي دهد.

ايستگاه دريافت بروز خطا fault warning receiving station: اتاقي كه در آن اخطارهاي اشتباه دريافت شده و از آنجا اقدامات اصلاحي مورد نياز انجام مي شود.

تجهيزات مسيرانتقال بروز خطا fault warning routing equipment: تجهيزاتي كه در مسير انتقال بروز خطا از تجهيزات كنترل و شناسايي به ايستگاه دريافت بروز خطا قرار مي گيرند.

وسيله فراخواني اعلام خطر به صورت دستي fire alarm call point,manual: وسيله اي براي راه اندازي دستي سيستم خودكار شناسايي و اعلام خطر آتش سوزي.

تجهيزات كنترل و شناسايي اعلام خطر آتش سوزي fire alarm conrol and indicating equipment: تجهيزاتي كه از طريق آن، آشكارسازهاي آتش مي توانند با برق تغذيه شده و:

الف- براي دريافت يك اخطار شناسايي و به كار انداختن يك اخطار اعلام خطر آتش سوزي استفاده شوند.

ب- قادر به عبور اخطار شناسايي آتش، از طريق تجهيزات موجود در مسير اعلام خطر آتش سوزي، به سازمان آتش نشاني يا خاموش كننده هاي خودكار مي باشند.

پ- براي نظارت خودكار بر عملكرد صحيح ساز و كار استفاده مي شوند.

وسيله اعلام خطر آتش سوزي. (دستي) fire alarm device, manual: وسيله اعلام خطر آتش سوزي كه بطور دستي كاركرده و به صورت شنيداري يا ديداري اعلام خطر مي نمايد.

ايستگاه دريافت اعلام خطر آتش سوزي fire alarm receiving station: مركزي در محوطه حفاظت شده ساختمان يا دور از آن، كه از آنجا اقدامات آتش نشاني يا محافظت لازم در برابر آتش سوزي در هر لحظه انجام مي شود.

تجهيزات موجود در مسير انتقال اعلام خطر آتش سوزي fire alarm routing equipment: تجهيزات واسطي كه پيغام اعلام خطر را از تجهيزات كنترل و نشان دهنده به ايستگاه دريافت اعلام خطر آتش سوزي منتقل مي كند.

وسيله مخابره اعلام خطر آتش سوزي fire alarm signalling device: تجهيزاتي كه ضميمه تجهيزات كنترل و شناسايي نبوده و براي اعلام اخطار آتش سوزي استفاده مي شوند، مثل صداساز شنيدني يا وسيله مخابره نوري

صداساز اعلام خطر آتش سوزي fire alarm sounder: جزئي از يك سيستم اعلام خطر آتش سوزي كه به صورت شنيداري اعلام خطر مي كند.

سازوكار اعلام خطر آتش سوزي fire alarm system: تلفيقي از اجزاء كه پيغام هاي شنيداري و يا ديداري و يا ديگر اعلام خطر محسوس توليد مي كند.
اين سازوكار مي تواند ساير اقدامات فرعي را نيز به طور همزمان انجام دهد.

فراخوان آتش سوزي fire call: اعلام خطر آتش سوزي كه يا به صورت شفاهي يا با تلفن توسط شخص به اتاق كنترل خدمات آتش نشاني ارسال مي شود.

تلفن اعلام آتش سوزي fire telephone: دستگاه تلفن كه منحصراً براي اعلام آتش سوزي پيش بيني شده است.

خط تلفن آتش سوزي fire telephone line: مدار تلفن ،مخصوص ارسال اعلام خطر آتش سوزي.

محوطه ساختمان حفاظت شده (يا تحت نظارت) protected (or monitored) premises: محوطه ساختمان يا قسمتي از آن كه مجهز به سيستم يا سيستم هاي خودكار براي شناسايي و يا خاموش كردن آتش سوزي مي باشند.

وسيله راه انداز (وسيله فعال ساز) (trigger device (activation device: وسيله اي كه بطور خودكار يا دستي، شروع اعلام خطر را بعهده دارد. مثل يك آشكارساز، يك تلفن اعلام خطر دستي يا يك كليد فشاري

ناحيه zone: محيط يا مكاني كه شامل مجموعه اي از وسايل شناسايي آتش به طور خودكار و يا غيرخودكار بوده و يك صفحه نمايش معمولي مجزا در تجهيزات كنترل و شناسايي به آن اختصاص دارد.

نشان دهنده ناحيه zone indicator: قسمتي از تجهيزات شناسايي اعلام خطر آتش سوزي كه بطور چشمي ناحيه منشأ اعلام خطر آتش سوزي يا اخطار اشتباهي را نشان مي دهد.

آشكارسازهاي آتش سوزي

آشكارساز راه انداز actuating detector: نوعي آشكارساز كه به منظور راه اندازي تجهيزات كمكي به كاربرده شده و به عنوان بخشي از يك سازوكار اعلام خطر آتش سوزي محسوب نمي گردد.

آشكار ساز آتش سوزي fire detector: قسمتي از سازوكار شناسايي آتش سوزي خودكار كه شامل دست كم يك حس گر براي كنترل يك پديده فيزيكي و يا شيميايي مناسب به منظور توليد اخطار (پيغام) براي تجهيزات شناسايي و كنترل است.

آشكار ساز شعله اي flame detector: آشكار سازي كه نسبت به تابش ناشي از شعله، واكنش نشان مي دهد.

آشكار ساز آتش حساس به گاز gas-sensing fire detector: آشكارسازي كه نسبت به فرآورده هاي گازي حاصل از احتراق و يا تجزيه حرارتي حساس مي باشد.

آشكارساز گرمايي heat detector: آشكارسازي كه نسبت به دماي غيرعادي و يا ميزان افزايش دما و يا اختلاف دما حساس مي باشد.

آشكار ساز دود يونيزه ionization smoke detector: آشكار سازي كه نسبت به فراورده هاي حاصل از احتراق كه قابليت اثرگذاري بر جريان هاي يونيزه
در آشكارساز را دارد، حساس مي باشد.

آشكارساز مدار line detector: آشكارسازي كه نسبت به پديده كنترل شده در مجاورت يك مدار پيوسته واكنش نشان مي دهد.

آشكارساز چندگانه multipoint detector: آشكارسازي كه نسبت به پديده كنترل شده در مجاورت بيش از يك حس گر فشرده، واكنش نشان مي دهد.

آشكارساز دود نوري (فتوالكتريك) optical (photoelectric) smoke detector: آشكارسازي است كه به فراورده هاي حاصل از احتراق كه قابليت اثرگذاري بر جذب يا پراكندگي اشعه مادون قرمز، ناحيه مرئي و يا ماوراء بنفش در طيف الكترومغناطيسي را دارد، حساس مي باشد.

آشكارساز نقطه اي (محل) point (spot)detector: آشكارسازي است كه نسبت به پديده كنترل شده در مجاورت يك حس گر فشرده ،نظير ترموكوپلها واكنش نشان مي دهد.

اعلام خطر آتش سوزي كامل self-contained fire alarm: وسيله شناسايي آتش كه در يك خانه شامل تمام اجزاي ضروري (به استثناي منبع انرژي ) براي شناسايي آتش و اعلام خطر صوتي و شنيداري مي باشد.

آشكار ساز دود smoke detector: آشكارسازي كه نسبت به ذرات جامد يا فراورده هاي مايع حاصل از احتراق و يا پيروليز در محيط حساس مي باشد.

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت طراحی سیستم های اعلام حریق

سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

صفر تا 100 ایمنی حریق (جامع)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *