نقش رنگ ها در محیط کار

نقش رنگ ها در محیط های کار

نقش رنگ ها در محیط های کار

نقش رنگ ها در محیط های کار

 

رنگ ها را چگونه انتخاب کنيم؟

در قسمت “مفاهيم موجود در رنگ ها “با ويژگي و خصوصيات انواع اوليه ،ثانويه ،خنثي و تأثيرات آن ها بر انسان آشنا شديم .ماحصل آن مفاهيم اينکه تمامي رنگ ها داراي ويژگي هاي مثبت و کاربردهاي خاص خود مي باشند.مشروط بر اينکه در مکان مناسب به ميزان (وسعت ) کافي و با شدت درخشندگي لازم ورعايت اصول هم نشيني رنگ ها به کار گرفته شوند و چنانچه از هر گونه تفريط و افراط بر حذر باشيم ،منظور را در دست خواهيم داشت.

مهمترين نکته اي که به هنگام انتخاب رنگ بايد مد نظر قرار دهيم،آن است که چه تأثيري را مي خواهيم در محيط مورد نظر القاء کنيم ،در اين چارچوب با توجه به مجموعه مطالبي که در مفاهيم موجود در رنگ ها در اختيار داريم و اينکه چه اثري وبه چه منظوري در محيط بايد شکل گيرد،به انتخاب رنگ مورد نظر مي پردازيم ،بدين طريق:

اگر مي خواهيم “شرايط را براي تغيير پذيري “در محيط کار فراهم کنيم از رنگ زرد بهره مي گيريم.چرا که اين رنگ يعني تغيير و آرامش ، زرد بر پيشرفت ،آينده نگري،نو گرايي ،تحول و ترقي تأکيد دارد.

براي افزايش “اراده و اعتماد به نفس” از رنگ زرد سود مي جوييم.

اگ خواستار “آسايش خاطر ،هماهنگي ،خرسندي، تواضع، قدرت تطبيق دادن با وضع موجود ،استراحت ،آرامش ،صداقت و وفاداري ” در محيطي و مکاني هستيم از رنگ آبي استفاده مي کنيم .

اگر طالب آنيم که ” انرژي مثبت و حس زندگي ” را ساطع کنيم ،رنگ زرد را همراه با رنگ سبز به کار مي گيريم.

رنگ زرد

در مکان هايي که از نور خورشيد محروم هستيم، از رنگ زرد به اندازه کافي استفاده به عمل مي آوريم تا فضايي همچون روز (همراه با خورشيد) را فراهم کنيم.

اگر مراد آن است که فضاي سرد و تاريک را به مکاني گرم و صميمي تبديل کنيم از کنار هم قرار گرفتن رنگ هاي زرد و سفيد استفاده مي کنيم . رنگ سفيد بر درخشش و گرماي زرد تأکيد مي کند و همچنين سفيد تعادل را براي حيات زرد به ارمغان مي آورد . به عبارتي ديگر گرماي حاصل از زرد را در کنار رنگ سفيد بر جسته تر وقابل توجه ميکنيم و بدين طريق صميميت را القاء مي سازيم.

راهروها ،ورودي ها و راه پله ها را که به ندرت از نور طبيعي و کافي بهرمند هستند ،با استفاده از رنگ زرد در کنار رنگ سفيد ،به محيطي روشن و گرم تبديل مي کنيم .

برا ي آنکه حالت افسردگي را از اشياء و انسان ها دور سازيم از رنگ زرد و سايه هاي آن در محيط بهره مي گيريم .

برا ي آنکه اتاق هاي کار هرگز کسالت آور نباشند از زرد روشن و ليمويي استفاده مي کنيم تا محيطي شاداب فراهم سازيم.

در محيط هاي اموزشي از رنگ زرد استفاده به عمل مي آوريم تا بدين ترتيب “توجه، تمرکز ،حافظه، توان و مهارت يادگيري “را افزايش دهيم.

اگر در مکان هايي و يا جهت کارهايي به “تفکر و خلاقيت ” نياز داريم از رنگ زرد بهره مي گيريم و به طريقي مناسب در ميزهاي تحرير به کار مي گيريم . فراموش نمي کنيم که رنگ زرد در اتاق کار ،تشويقي براي تخيل ، ابتکار ،نوآوري و ارتباط است . اين رنگ تمامي فعاليت هاي ذهني فرد را به پويايي و حرکت وا مي دارد.

از رنگ زرد در محيط براي “شادي آفريني ” استفاده مي کنيم . به ياد داريم که رنگ زرد ،خنده شادي و گرما را به جهان مي آورد.

اگر در محيطي به “هوشياري “نياز داريم از رنگ زرد ليمويي کمک مي گيريم .اين رنگ سلول هاي مغزي را به حرکت وا مي دارد.

رنگ آبی

اگر به محيط عاري از “اضطراب ” نياز داريم از رنگ آبي استفاده مي کنيم .

اگر طالب “توازن وهماهنگي بين افراد ” هستيم از رنگ آبي بهره مي گيريم .

اگر مراد “بسط اعتماد و امينت “بين کارکنان است ،از رنگ آبي به طريقي مناسب کمک مي گيريم .

اگر لازم است “دماي محيط “را کاهش دهيم و گرما را تعديل نماييم از حضور رنگ آبي سود مي جوييم تا احساس سرما شکل گيرد .

چنانچه خواستار رفع “خستگي جسماني ” هستيم ،از رنگ سرمه اي در محيط و پوشش ها استفاده مي کنيم .

اگر اين است ،در محيطي “شور ،احساس ،گرما ،هيجان “بيافرينيم ،در شرايطي خاص از رنگ قرمز کمک مي گيريم.

اگر قصد بر اين است که “اشتها ” را در سالن غذاخوري افزايش دهيم و احساس رقابت و باوري اقتصادي را تشديد کنيم ،در ابتداي ساعات فعاليت از رنگ قرمز استفاده مي کنيم ،اما در حالت خستگي عصبي و فيزيکي اين رنگ آزار دهنده خواهد بود.

در شرايطي که در محيط کار “سستي ،بيحالي و افسردگي “غالب است براي رهايي به طريقي مناسب از رنگ قرمز کمک مي گيريم.

اگر مي خواهيم در محيط کار وسيله وابزاري بر جسته تر ونزديکتر ديده شوداز رنگ قرمز استفاده مي کنيم.

اگر خواستار آن هستيم که در محيط کار نگاه ها را به طور سريع به سمت فضا و يا وسيله اي خاص جلب کنيم ،آن ها را از رنگ قرمز انتخاب مي کنيم و يا با پوششي از رنگ قرمز به کار مي گيريم.

رنگ قرمز به تخمين بيش از اندازه زمان در شخص منجر مي شود، در صورتيکه سبز يا آبي به تخمين کمتري از اندازه زمان در شخص منجر مي شود.

مکانيزم اين پديده شناخته شده نيست اگر چه تأثيرات رنگ مشخص شده اند . از اين رنگ در کافه ترياها و رستوران ها سالن غذاخوري استفاده مي شود که در اين حالت در کارکنان احساس اينکه زمان به سرعت مي گذرد را ايجاد مي نمايد.

رنگ سبز

به همين دليل است که در يک رستوران از رنگ سبز بر در و ديوار ان استفاده نمي شود. چرا که اين مسئله باعث آرامش و جاخوش کردن مشتري مي شود.

اگر خواستار ايجاد “انعطاف پذيري ،سازگاري با اجتماع ،شکيبايي و بردباري ” هستيم از رنگ سبز استفاده به عمل مي آوريم.

اگر طالب آن هستيم که “ثبات قدم واستقامت در برابر تغييرات “را ايجاد کنيم از رنگ سبز بهره مي گيريم.

براي ايجاد “رضايت و آرامش در محيط کار ” از رنگ سبز استفاده مي کنيم.

براي القاء “حس آباداني ” در افراد از رنگ سبز استفاده مي کنيم .

برا ي شکل دادن “احساس وصفت شفقت ،مهرباني ،مودت ،دوستي در کارکنان” از رنگ سبز سود مي جوييم.

برا يافزايش “صبوري و قدرت تحمل در افراد ” رنگ سبز را به خدمت مي گيريم .

براي ايجاد احساس “مسئوليت پذيري و وظيفه شناسي ” از رنگ سبز بهره مي گيريم .

اگر مي خواهيم کارکنان را به ” آرامش ،حوصله و گريز از عصبيت” دعوت کنيم ،از رنگ سبز استفاده مي کنيم .

برا ي بسط “صفت اراده در انجام کار و پشتکار ” از رنگ سبز کمک مي گيريم .

براي کسب “اطمينان نسبت به ارزش هاي فکري خود و ديگران ” در محيط کار از رنگ سبز سود مي جوييم .

برای ايجاد شرايط بهتر نظير “بهداشت بهتر يا زندگي طولاني وسودمند تر “براي کارکنان ،رنگ سبز را به خدمت مي گيريم.

براي شکل دادن “نشاط زندگي و اميدواري ” از رنگ سبز بهره مي گيريم.

رنگ نارنجی

اگر مي خواهيم محيطي “مهيج و برانگيزاننده ودر عين حال آرام بخش و تسکين دهنده” داشته باشيم از رنگ نارنجي کمک مي گيريم .

اگر مراد ان است که افرادي “سخت کوش ،پر شور و پر حرارت ،بسيار خوش اخلاق ،مهربان ، دوست داشتني و مطبوع ،مصمم وبا اراده ،خستگي ناپذير “در محيط کار داشته با شيم . رنگ نارنجي را به خدمت مي گيريم .

برا ي ايجاد “حس رضايت و سر زندگي ” در کارکنان از رنگ نارنجي کمک مي گيريم .

برا ي شکل دادن “احساسات اجتماعي بودن و يا افزايش آن و گسترش فعاليت هاي اجتماعي” در افراد از رنگ نارنجي سود مي جوييم.

برا ي کاهش ” اضطراب،خشم و نفرت ” از رنگ نارنجي کمک مي گيريم .

رنگ بنفش

براي “افزايش خيال پردازي در افراد و اينکه الهام گردد، بايد کاري جديد” آغاز کرد از رنگ بنفش کمک مي گيريم.

براي ايجاد “اشتياق و خوشبيني وبه عبارتي کاهش بد گماني ” در محيط کار از رنگ بنفش استفاده به عمل مي آوريم .

اگر مراد ايجاد ” همخواني و يک دستي بين آنچه که ذهن در طلب آن است با واقعيت خارج از ذهن ” از رنگ بنفش مي گيريم.

اگر مي خواهيم کارکنان بيشتر به “جستجو ي هويت خود رفته وبه ذهنيات خويش عينيت بخشد “، از رنگ بنفش کمک مي گيريم .

رنگ سفید

اگر داراي فضاي کوچک و کم نور هستيم مي توانيم از نور سفيد استفاده کنيم تا آن مکان روشن تر و بزرگتر شود.

اگر مي خواهيم کارکنان “آلودگي ها را از محيط خود دور کنند ” از رنگ سفيد سود مي جوييم.

اگر خواستار ” گسترش صداقت ،افزايش نبوغ و توانايي ها و قوت تخيل در افراد ” هستيم از رنگ سفيد بهره مي گيريم .

رنگ سیاه

اگر بخواهيم چيزي را در محيط “مورد تأکيد ” قرا ر دهيم آنرا در جوار رنگ سياه قرار مي دهيم .

اگر ديوار انتهايي يک راهرو طولاني است ، با استفاده از رنگ هاي گرم طول راهرو را به لحاظ ظاهري کاهش مي دهيم.

در صورتي که بخواهيم سقف بلند اتاق کوتاهتر جلوه کند ،براي پوشش ان از رنگ هاي تيره و گرم استفاده مي کنيم .

اگر مراد ان است که فضاي کوچکتر به نظر آيد ؛ تمامي سطوح آن را با رنگ روشن پوشش مي دهيم و ديوار ها را نور پردازي مي کنيم.

استفاده از رنگ هاي روشن ،سبب ساز افزايش ظاهري آن مي شود،به شرط آن که ديوار ها از سقف کمي تيره تر باشند.

اگر مي خواهيم گوشه اي از فضاي در اختيار ،به محض ورود مورد توجه قرار گيرد آن را با يکي از رنگهاي گرم پوشش مي دهيم.

اگر مراد ان است که فضا را بزرگتر جلوه دهيم ،از کفپوش هاي روشن و به خصوص صيقلي استفاده مي کنيم .

براي رسيدن به ارامش و سکوت از رنگ سفيد برفي کمک مي گيريم .

براي کفپوش فضاي کوچک از سراميک هايي با ابعاد بزرگ استفاده نمي کنيم ، همان طور که کاربرد سراميک کوچک براي فضاهاي بزرگ جايز و مناسب نيست . در واقع وسعت فضا با ابعاد سراميک مورد نظر رابطه مستقيم دارد.

رنگ هاي روشن و نزديک به سفيد ،فعاليت عمومي بدن را افزايش مي دهند و به دنبال ان پيشرفت کار حاصل مي شود. رنگ هاي تيره نظير سرمه اي و آبي سياه به جهت کاهش فعاليت انعکاسي ناشي از نور اثر محرک کاهندگي دارند و باعث کم شدن فعاليت مي شوند.

استفاده از رنگ زرد که مقداري رنگ آبي در ترکيب خود داشته باشد . موجب جهش فکري انسان مي شود و حضور ذهن را بالا برد. اين ترکيب رنگ براي محيط هاي آموزشي بسيار مناسب است .

جهت اتاق هاي آموزشي از رنگ هاي روشن استراحت بخش مانند زرد هلويي ،آبي روشن يا سبز دريايي استفاده مي کنيم ،رنگ هاي روشن اتاق هاي آموزشي را در ظاهر بزرگتر نمايان مي سازد توجه آنکه رنگ هاي شديد به عنوان مثال فرمز و آبي تيره در صورتيکه در سطوح بزرگ به کار برده شوند ،حالت بي قراري و فشار چشم را منجر مي شوند.

رنگ های توصیه شده آلبرت ،اچ ، مانسل

استاندارد رنگ لوله

رنگ های توصیه شده

مردم بنا به عقايد و تجربيات خاص خود اصولاً رنگ هايي را بيش از رنگ هاي ديگر دوست دارند و انتخاب مي کنند که در وجود آنان احساسي را بر مي انگيزانند و ترجيح دادن رنگ ها امري است طبيعي ولي براي مکان هاي عمومي و کارهاي خاص صنعتي و غيره اصولي را بايد در نظر داشت که کارايي و بهره وري را بالاتر و بهتر سازد . بر اين اساس آلبرت ،اچ ،مانسل معروفترين رنگ شناس آمريکايي رنگ هايي را براي مراکز صنعتي و مکان هاي عمومي توصيه مي کند که در جدول زير معرقي مي شوند.

رنگ هاي توصيه شده براي محيط هايي که گروهي از مردم در آنجا گرد هم مي آيند و در نتيجه لازم است آسايش و کارآيي تضمين شود.

 • رنگ هاي روشن
 • رنگ هاي قوی
 • سفيد با ته رنگ
 • قرمز روشن مايل به زرد
 • صورتي (براي سقف ها)
 • نارنجي
 • بژ برنزه هاي ديگر
 • زرد
 • طلايي
 • (رنگ هاي تابع براي ديوارها)
 • سبز کم رنگ
 • آجري
 • آبي آسماني سبز
 • فيروزه اي
 • آبي

استفاده از رنگ سفيد يا سفيد ته رنگ هاي ديگر براي سقف و رنگ هاي روشن يا نيمه روشن براي کف پوش و مبلمان و اثاثه موفقيت هاي زيادي در پي داشته است و براي سطوح کلي ديوارها يک رنگ تابع مثل “بژ” يا رنگ پوست برنزه در نظر گرفته مي شود.

براي استراحتگاه ها تفريحگاه ها و سالن هاي غذاخوري بايد از رنگ هاي گرمتر استفاده نمود. رنگ هاي سردتر براي فضاهاي کاري مناسب هستند وب ايد از يکنواختي اجتناب کرد.

چشم ها و روحيات بايد در معرض رنگ هاي گوناگون و متعادلي قرار گيرند، بدين ترتيب خطر محروميت حسي از بين مي رود و حالت شادي بخش رنگ بدون اين که خطر فشار بصري ،فيزيکي ،رواني يا هيجاني وجود داشته باشدبه شما روحيه بالايي مي دهد.

از چه رنگ هایی در محیط کار استفاده نکنیم؟

رنگ و کاربرد ان در ایمنی

از چه رنگ هایی استفاده نکنیم؟

از رنگ هاي متمايل به آبي يا خاکستري در فضاهاي هرگز استفاده نکنيد ، براي اين محيط ها رنگ هاي خنثي گرم مانند کرم و بژ مناسب هستند.

رنگ خاکستري را که صفت ويژه آن عدم مشارکت يا کاري به کار ديگران نداشتن است و داراي عنصر پنهان کاري است نبايد به کار گرفت . اين رنگ سستي و تنبلي را به همراه دارد،به همين دليل به هنگام فشارهاي رواني و جنگ تمايل به اين رنگ بيشتر مي شود.

رنگ قهوه اي نيروي حياتي و کارگران را نقصان بخشيده و انگيزه هاي آنان را براي کار . فعاليت کاهش مي دهد. آنان را به افرادي بي تفاوت بدل مي سازد .

نکته هايي چند

رنگ مانند جادويي است که مي تواند احساسات گوناگوني را در ما القاء کند ، از سرما دوري گرفته و گرما را جايگزين سازد ،افزودن فرشي به رنگ روشن يا چند قطعه شئ به رنگ هاي شاد و يا رنگ کردن بخشي از يک ديوار مي تواند قضاي يک اتاق را به نحوي اعجاب انگيز متحول سازد ،رنگ مي تواند مشخصه هاي معماري يک اتاق را چشمگير تر کند يا آن ها را از چشم بيننده پنهان سازد .

رنگ هاي بکار رفته در قسمت داخلي کارخانه ها و کارگاه ها مسلماً روي قابليت هاي ديد اپراتور و کارکنان اثر دارند . در حقيقت رنگ مناسب به کارکنان کمک مي کند که اجزاء ماشين را راحت تر ،بهتر و مشخص تر تشخيص دهند .اگر نور کافي وجود نداشته باشد کارگر براي تشخيص صحيح مجبور است به چشم خود فشار بياورد که اين ،باعث خستگي و در نتيجه اشتباه در کار او خواهد شد . بنابراين رنگ بخشي از اجزا را مي توان براق و تيره کرد و آن ها را ازبقيه اجزا کاملاً مجزا کرد .

اگر مي خواهيد از همين امروز تأثير رنگ و محيط را بر خود بيازماييد مي توانيد از کوچکترين کارها بزرگترين نتايج را بگيريد افراد عصباني و زود رنج نبايد در محيط هاي مربع شکل ويا قرمز رنگ قرار گيرند.

ميز کنفرانس يا اتاق برگزاري جلسات بهتر است نمايي از سبز در خود داشته باشد تا هم احساس آرامش را در افراد ايجاد کند و هم تمرکز فکري را برايشان راحت تر نمايد .

آيا تاکنون با اين مسئله مواجه شده ايد که در هنگام ورود به فضايي انرژي شما افزايش يافته و احساس شادابي و سرزندگي بسيار کنيد ؟ اينها همه از جمله تأثيرات ناشي از رنگ هاي حاکم بر آن محيط است.

به کارگيري رنگ قرمز ،که از جمله رنگ هاي اصلي بوده و خاصيت انرژي زايي بسيار دارد، اين احساس را به راحتي منتقل مي سازد . تأثيرات ناشي از اينگونه رنگ ها به قدري شديد است که شما حتي با نگاه کردن تصويري بااين خصوصيات کاملاً آن را درک مي کنيد.

پس از گذشت صبحي پر از کار و خستگي ،حضور در فضايي چون سالن غذاخوري با رنگ هاي گرم نه تنها انرژِي از دست رفته ناشي از چندين ساعت کار متمادي را باز مي گرداند بلکه شادابي و سر زندگي مضاعف را در انسان براي نيم روز دوم ايجاد مي کند.

رنگ قرمز داراي قدرت و کشش زيادي است و خاصيت اشتها آوري دارد، بدين جهت بهترين محل براي بکارگيري آن محيط آشپزخانه ، اتاق غذا خوري و رستوران هاست . زيرا اين رنگ ها تنها براي مدت کوتاهي براي انسان خوشايند بوده و پس از اين مدت آزار دهنده شده و ايجاد خستگي مي کند. بنابراين استفاده از آن مي بايست براساس اصول خاصي صورت گيرد.

دستشويي ،فضايي که روز از انجا شروع مي شود اثر نور حيات بخش خورشيد است. استفاده از اين رنگ در دستشويي مي تواند اثر محرک خوبي براي آغاز روزي پربار باشد.

مکان و فضا را مي توان به عناصر “پهن” مانند ديوارها ،کف ها ،درها ،سقف ها و عناصر باريک ،مانند لوله ها ….تقسيم نمود. در صورتي که مايل باشيم عناصر باريک را پنهان و استتار نماييم ، مي بايد آن ها را هم رنگ زمينه ،رنگ آميزي نماييم. مي توان اين عناصر را با با روشن کردن و درخشان نمودن واضح تر نمود . يک رنگ روشن مطبوع و دلپذير با انعکاس خود اغلب خستگي کمتري از رنگ سقيد معمولي ايجاد مي نمايد.

توصيه مي شود با بهره گيري از رنگ مناسب و تند در فضاي ورودي ،در بدو ورود يک شوک يا به اصطلاح يک تغيير نگرش جدي به ميهمانان و مراجعه کنندگان خود بدهيد ،سپس رفته رفته آن ها رابا فضاي سالن توليد و يا محيط هاي اداري و ستادي که رنگ هاي ملايم تر وسبک تر دارند ، آشنا نماييد.


 منبع: سفید بام

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با نقش رنگ ها در محیط های کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  پاورپوینت کاربرد رنگ ها در ایمنی

⇐  آیا رنگ هشدار دهنده ها در احساس و درك خطر اثر دارد؟

⇐  رنگ و کاربرد آن در حوزه ایمنی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *