عوامل روانی محیط کار

نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور روانی محیط کار (پرسشنامه JCQ)

نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور روانی محیط کار

نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور روانی محیط کار

 

مسئولیت بهداشت حرفه اي

به عنوان بخشی از برنامه غربالگري/پایش محیط کار، کارشناسان بهداشت حرفه اي میتوانند در ارزیابی مواجهه کارکنان با استرس زاهاي کار مشارکت کرده و به شناسایی مشاغل، واحد ها یا تا سیسات در معرض ریسک بالاي بیماري یا جراحت مرتبط با استرس زاهاي شغلی کمک کنند. در حالت ایده آل این کار بهتر ا ست با همکاري متخ صصان بالینی، ارگونومی ست ها، روان شنا سان ، اپیدمیولوژیست ها یا سایر متخصصان حوزه سلامت انجام شود. با این وجود، ابزارهاي ارزیابی استرس زاهاي کار (و نحوه امتیازدهی آنها) بصورت آنلاین در دسترس هستند. متوسطهاي ملّی با هدف مقایسه در دسترس هستند.

پرسشنامه هاي خود اظهاري

استرس زاهاي کاري بطور معمول با استفاده از پرسشنامه هاي خوداظهاري سنجیده می شوند. اکثر پرسشنامه ها بر درك کارکنان از مواجهه خود با استرسزاها تمرکز دارند.

ممکن ا ست بتوان ا سترس زاها را از تنش (صدمات شناختی، عاطفی، یا فیزیکی که کارکنان در نتیجه ا سترس زاها تجربه میکنند) تفکیک نمود. در اثر سازش ممکن است افرادي که در محیط پراسترس کار می کنند ممکن است احساس استرس را گزارش نکنند.

براي مثال افزایش ف شار خون در محیط کار به دلیل ا سترس زاها ممکن ا ست با درك آنها از اح ساس ع صبانیت یا ا سترس منفی همخوانی یا همبستگی نداشته باشد.

برخی پرسشنامه ها درمورد استرس زاهاي خاصِ یک شغل سوال می کنند؛ براي مثال پرستاران، معلمان، یا رانندگان اتوبوس. چنین سنجشهایی اطلاعات مفصلی فراهم نموده و همراه با مصاحبه و بحث متمرکز گروهی، خصوصاً براي طراحی مداخلات مفید هستند. با این وجود، براي کمک به شناسایی مشاغل یا محیط هاي کار پرخطر، رویکرد استاندا رد استفاده از ابزارهاي عمومی است که مشخصه هاي شغل نظیر نیازها، کنترل، و حمایت را با استفاده از زبانی که براي تمام مشاغل و صنایع قابل کاربرد باشد،
می سنجند (جدول 1)

 

پرسشنامه های پرکاربرد استرس شغلی و همچنین پرسشنامه فارسی JCQ برای سنجش عوامل روانی محیط کار را در فایل پیوستی مشاهده کنید.

نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور روانی محیط کار

 

نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور روانی محیط کار (پرسشنامه JCQ)
رتبه 3 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید