مواد قانوني مرتبط با بهداشت حرفه اي

مواد قا نوني مرتبط با بهداشت حرفه اي

مواد قا نوني مرتبط با بهداشت حرفه اي

ماده 85 قا نون كار :براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني) و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي وتامين بهداشت كار وكارگر ومحيط كار ) تدوين مي شود براي كليه كارگاههاي وكارفرمايان وكارگران و كار آموزان الزامي است.

ماده 91 قا نون كار :كارفرما و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران درمحيط كار، وسائل و امكانات لازم را تهيه ودر اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهدارياز وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوط كارگاه مي باشند.

ماده 92 قا نون كار :كليه واحدهاي موضوع ماده 85 قانون شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار درمعرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تكشيل دهند وحداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه وآزمايشهاي لازم را بعمل آورند ونتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

ماده 94 قا نون كار : در موارديكه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضع ماده 85 اين قا نون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند واين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتر ي كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد .

ماده 95 قا نون كار : مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار بر عهده كارفرمايا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده درماده 85 اين قا نون خواهد بود. هر گاه براثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كار فرمايا مسئولين واحد حادثه اي رخ دهد شخص كار فرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي ونيز مجازتهاي مندرج دراين قا نون مسئول است.

ماده 96 قا نون كار :وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي كنترل ارزشيابي وبازرسي در زمينه بهداشت كار ودرمان كارگري بوده وموظف است اقدامات لازم را دراين زمينه بعمل آورد .

ماده 98 قا نون كار :بازرس كار و كارشناس بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي درهر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده وبه بازرسي بپردازند ونيز مي توانند به دفاتر ومدارك مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند .

ماده 99 قا نون كار :بازرس كار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با انها درتماس مي باشند ويا درانجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند به اندازه هايي كه براي آزمايش لازم است درمقابل رسيد نمونه بگيرند وبه روساي خود تسليم نمايند .

ماده 101 :گزارش بازرسان كاروكارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف واخيتاراتشان در حكم گزارش ضابطين داد گستري خواهد بود. ضمنا بازرس كار وكارشناس بهداشت كار نمي توانند در كار گاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم ويا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم درآن ذينفع باشند .

ماده 147 قا نون كار :دولت مكلف است خدمات بهداشتي درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قا نون وخانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148 قا نون كار :كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند.

ماده 152 قا نون كار :درصورت دوري كارگاه وعدم تكافوي وسيله عمومي صاحب كار بايد براي رفت وبرگشت كارکنان خود وسيله نقليه مناسب دراختيار آنا ن قرار دهد.

ماده 154 قا نون كار :كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي وسازمان تربيت بدني كشور محل مناسبي براي استفاده كارگران رشته های مختلف ورزش ايجاد نمايند .

مواد قانوني مرتبط با بهداشت حرفه اي
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید