پالایشگاه نفت کرمانشاه

مقررات بهداشتی در صنعت نفت

مقررات بهداشتی در صنعت نفت

مقررات بهداشتی در صنعت نفت

حرارت

1- مواجهه با گرما

1-1 حدود مواجهه كاركنان نبايد با گرماي بيش از حدود مواجهه شغلي تعيين شده در «حدود تماس شغلي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مواجهه باشند.كاربرد:اين بخش براي محيط هاي كاري كاربرد دارد كه در آنها ممكن است كارگردر مواجهه با موارد ذيل قرار گيرد:

الف- شرايط دمايي كه باعث ايجاد استرس گرمايي ميشود.ب- شرايط دمايي كه در كتابچه «حدود تماس شغلي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص شده اند.

1-2 ارزيابي استرس گرمايي و برنامه كنترل مواجهه چنانچه كاركنان با بيش از حدود معين شده در بند 1-1 در مواجهه هستند. شركت بايد:

الف- با استفاده از روشها و اقدامات استاندارد، يك ارزيابي استرس گرمايي انجام دهد.ب- يك طرح كنترل مواجهه با استرس گرمايي را مطابق با الزامات بند

4-5-2 مواد شيميايی وبيولوژيکی ايجاد و انجام دهد.

1-3 كنترل استرس گرمايي

1-3-1 چنانچه كاركنان با بيش از حدود معين شده در بند1-1 در مواجهه مي باشند شرکت بايد به منظور كاهش سطح مواجهه كاركنان تا زير حد استاندارد اقدامات كنترل مهندسي را انجام دهد.

1-3-2 چنانچه مورد بند 1-3-1 قابل اعمال نمي باشد شرکت بايد بمنظور كاهش سطح مواجهه كاركنان تا زير حد استاندارد، موارد ذيل را انجام دهد:

الف- كنترل هاي مديريتي از قبيل برقراري يك چرخه استراحت – كار مناسب ب- تهيه و در اختيار قراردادن وسايل حفاظت فردي مناسب (در صورتيكه اين روش كنترلي، حفاظتي مؤثر و معادل با كنترلهاي مديريتي ايجاد نمايد).

1-4 تأمين آب چنانچه كاركنان با گرماي بيش از حدود معين شده در بند 1-1 در مواجهه مي باشند، شرکت بايد در يك منبع مناسب و در بسته آب خنك را بمنظور استفاده كاركنان در مواجهه با گرما در محيط كار تهيه و نگهداري نمايد.

1-5 درمان مواجهه با گرما چنانچه در كارگر علائم و نشانه هاي استرس يا استرين گرمايي مشاهده شد و يا توسط خود فرد گزارش گرديد، كارگر بايد از محيط گرم دور شده و با استفاده از وسايل كمكهاي اوليه و در صورت نياز توسط يك پزشك درمان شود.

2- مواجهه با سرما

2-1 حدود مواجهه كاركنان نبايد با سرمای بيش از حدود مواجهه شغلي تعيين شده در «حدود تماس شغلي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مواجهه باشند.كاربرد:اين بخش براي محيط هاي كاري كاربرد دارد كه در آنها كارگرممكن است در مواجهه با موارد زير قرار گيرد:الف- شرايط دمايي كه باعث آسيب يا استرس سرمايي مي شوند.

ب- شرايط دمايي كه منجر به كاهش دماي مركز بدن فرد تا پايين تر از ċ 36 ( F 8/96 ) مي شود.

ج- شرايط دمايي كه در كتابچه « حدود تماس شغلي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص شده اند.

2-2 ارزيابي استرس سرمايي و برنامه كنترل مواجهه چنانچه كاركنان در مواجهه با شرايط مشخص شده در بند 2 -1 مي باشند، شرکت بايد:

الف- با استفاده از روشها و اقدامات استاندارد يك ارزيابي استرس سرمايي بمنظور تعيين خطرات بالقوه مواجهه كارگران انجام دهد.

ب- مطابق با الزامات بند 4-5-2 مواد شيميايی وبيولوژيکی يك برنامه كنترل مواجهه ايجاد و اجرا نمايد.

2-3 كنترل استرس سرمايي2-3-1 چنانچه كاركنان در مواجهه با شرايط مشخص شده در بند 2 -1 مي باشند، شرکت بايد بمنظور كاهش خطرات مواجهه ، كنترل هاي مهندسی مؤثري را اعمال نمايد.

2-3-2 چنانچه مورد گفته شده در بند 2-3-1 عملي نباشد، شرکت بايد با استفاده از اقدامات زير خطر مواجهه را كاهش دهد:

الف- كنترل هاي مؤثر مديريتي ب- وسايل حفاظت فردي (در صورتيكه اين روش كنترلي، حفاظتي مؤثر و معادل با كنترل مديريتي ايجاد نمايد).

2-4 پناهگاه چنانچه كاركنان در مواجهه با شرايط دمايي داراي دماي معادل خنك كنندگي ( F 19 ) 0C 7 – قرار دارند، بايد يك پناهگاه گرم براي آنها در دسترس باشد.

2-5 لباس و وسايل حفاظت فردي2-5-1 چنانچه كاركنان در مواجهه با شرايط مشخص شده در بند 2 -1 باشند، بايد لباس و وسايل حفاظت فردي كه به اندازه كافي عايق مي باشند استفاده نمايد:2-5-2 چنانچه كار فرد در فضاي باز در زمين پوشيده از برف يا يخ قرار داردو خطر پرتوهاي فرابنفش و خيرگي و وزش باد بهمراه ذرات ريز يخ وجود دارد ،كارگر بمنظور محافظت از چشمها بايد وسايل حفاظتي مناسب استفاده نمايد.

2-6 درمان چنانچه در كارگر علائم و نشانه هاي آسيب يا استرس سرمايي مشاهده شد و يا توسط خود فرد گزارش گرديد، بايد كارگر را از محيط سرد دور كرده و با استفاده از كمكهاي اوليه و در صورت نياز توسط يك پزشك درمان نمود.

 

پرتوها

1- حدود مواجهه

1-1كاركنان نبايد با پرتوها، بيش از حدود مواجهه شغلي تعيين شده در «حدود تماس شغلي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مواجهه باشند.

1-2 شرکت بايد اطمينان حاصل نمايد كه مواجهه كاركنان با پرتوهاي يونيزان بر اساس اصل «كمترين حدقابل اجرا و عملي» (ALARP) كمتر از حدود مجاز نگه داشته شده است.

1-3 شرکت بايد اطمينان حاصل نمايد كه مواجهه كاركنان با پرتوهاي غير يونيزان كمتر از حدود مجاز مواجهه ميباشد.

2- برنامه كنترل مواجهه

2-1 چنانچه كاركنان در مواجهه با بيش از حد عملكرد پرتوهاي يونيزان يا غير يونيزان قرار دارند، شرکت بايد يك برنامه كنترل مواجهه مطابق با الزامات بند 4-5-2 مواد شيميايی وبيولوژيکی ايجاد و انجام دهد. اقدامات كنترلي بمنظور محافظت كاركنان از اثرات پرتوهاي يونيزان شامل سه اصل اساسي مي باشد: افزايش فاصله، حفاظ گذاري، كاهش مدت زمان مواجهه

2-2 چنانچه كاركنان در مواجهه با بيش از حد عملكرد پرتوهاي يونيزان يا غير يونيزان قرار دارند، شرکت بايد دستورالعملهايي را نوشته و درمحيط كار كاركنان نصب نمايد. اين دستورالعملها بايد شامل روشهاي اجرايي كار، روش اجرايي شرايط اضطراري و ويژگيهاي وسايل حفاظت فردي و استفاده از آنها باشد.

2-3 چنانچه اقدامات كنترلي بند 2-1 قابل اعمال و يا كافي نباشد بايد از وسايل حفاظت فردي استفاده نمود.

3- خطرات تناسلي

3-1 شرکت بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمام كاركناني كه در مواجهه با بيش از حد عملكرد پرتوهاي يونيزان قرار دارند، از كليه خطرات تناسلي مربوط به مواجهه با پرتوهاي يونيزان آگاهي دارند.

3-2 چنانچه كارگري حامله باشد يا تمايل به بچه دار شدن داشته باشد و از شرکت اطلاعاتي در خصوص خطرات مواجهه با پرتوهاي يونيزان داشته باشد، كار فرما بايد مشاوره هاي لازم را در اختيار او قرار دهد.

4- پايش مواجهه چنانچه كاركنان در مواجهه با بيش از حد عملكرد مواجهه پرتوهاي يونيزان قرار دارند، شرکت بايد اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان به طور مناسبي از يك دزيمتر فردي استفاده مي نمايند.

5- بازرسي پرتوها

5-1 شرکت بايد مطابق با استانداردها يك بازرسي از پرتوها در موارد زير انجام دهد:الف- هنگاميكه بوسيله مراجع قانوني درخواست شود.ب- هنگاميكه تجهيزات دچار صدمه شده و تعمير گردند.ج- هنگاميكه تصور شود كه افراد در مواجهه با مقادير بالايي از پرتوهاي يونيزان هستند.

6- مدارك استاندارد شرکت بايد موارد ذيل را نگهداري و براي ستاد HSE وزارت نفت در دسترس قرار دهد:

1- مدارك و اسناد بازرسي از پرتوها حداقل به مدت 10 سال

2- در صورتيکه فرد بيش از 10 سال كار كرده، مدارك پايش مواجهه و اطلاعات دزيمتري فردي

 

صدا‏

1- حدود مواجهه صدا‏ ‏

1-1 شركت بايد اطمينان حاصل نمايد كه هيچ يك از كاركنان در معرض صداي ‏بيش از حدود مواجهه مشخص شده در كتابچه «حدود تماس شغلي عوامل بيماريزا» ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي باشند.‏ ‏

1-2 چنانچه مواجهه شغلي كاركنان با صدا برابر يا بيش از ‏dBA‏ 85 باشد شركت ‏بايد:‏الف- كاركنان در مواجهه را از مخاطرات مواجهه شغلي با صدا آگاه نمايد.‏ب- تمام مراحل منطقي كاهش تراز صدا را در تمام نواحي داراي اين شرايط انجام ‏دهد.‏ج- تاحد ممكن ميزان مواجهه با صدا را كاهش دهد‏د- اقدامات انجام شده در بندهاي ب وج را مستند نمايد.‏

‏1-3 اقدامات مورد اشاره در بند 1-2-ب مي تواند شامل موارد زير باشد:‏الف- حذف يا تغيير منبع صدا‏ب- جايگزين نمودن فرآيندها و تجهيزات با فرآيند و تجهيزات داراي صداي كمتر‏ج- محصور نمودن منبع صدا‏و – نصب موانع آكوستيك يا مواد جاذب صدا‏ ‏

1-4 چنانچه كاهش تراز صدا تا زير ‏dBA‏ 85 از طريق موارد اشاره شده در بند 1-3 ‏امکان پذير نباشد، شركت بايد دلايل خود را مكتوب و مستند نمايد.‏ ‏

1-5 چنانچه كاهش تراز صدا تا زير ‏dBA‏ 85 امكان پذير نباشد شركت بايد:‏

الف- وسايل حفاظت شنوايي مطابق با استاندارد در اختيار كاركنان قرار دهد.‏ ‏

ب- آموزشهاي لازم را درخصوص انتخاب صحيح، استفاده مناسب و نگهداري وسايل ‏حفاظت شنوايي به كاركنان ارائه دهد.‏

ج- به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه كاركنان حداقل هر 12 ماه يكبار در طول ‏ساعات عادي كار خود، يك آزمايش اديومتري انجام داده و برپايه نتايج اين آزمايش ‏يك مشاوره با پزشك، اديولوژيست يا هرفرد صلاحيتدار ديگر داشته باشد.‏

د- در خصوص كاركنان شاغل در محيط كاري بيش از ‏dBA‏ 100، مورد ج به 6 ماه ‏كاهش خواهد يافت. ‏

‏2- اندازه گيري صدا ‏

‏2-1 در تمام محيطهاي كاري كه كاركنان در مواجهه با صداي بيش از ‏dBA‏ 80 ‏هستند، شركت بايد اطمينان حاصل نمايد كه:‏الف- اندازه گيري تراز صدا مطابق با يك روش استاندارد انجام شده است.‏ب- كارشناس بهداشت كار/ صنعتي منابع توليد صدا را شناسايي و ارزيابي كرده و ‏اقدامات پيشگيرانه راتوصيه نموده است.‏ج- اندازه گيريها، ارزيابي و پيشنهادات مستندسازي شده و نگهداري مي شوند.‏ ‏

2-2 چنانچه در محيط كار نوسازي، تعمير يا تغييري ايجاد شده، يا تجهيزات جديدي ‏به محيط كار آورده شده اند و يا فرايندي در محيط كار اصلاح شده به نحويكه بر تراز ‏صدا تأثير قابل ملاحظه اي داشته باشد، اندازه گيري تراز صدا مطابق بند 2-1 بايد ‏مجدداً انجام شود.‏ ‏

2-3 تراز فشار صدا بايد توسط صداسنج يا دزيمتري تعيين شود كه حداقل ويژگيهاي ‏موجود در كتابچه «حدود تماس شغلی عوامل بيماري زا» وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشكي را داشته باشد و تنظيم وسائل اندازه گيري مطابق روش موجود در ‏كتابچه مذكور انجام گيرد.‏ ‏

2-4 شركت بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمام نواحي داراي تراز صداي بيش از ‏dBA‏ 80 ساليانه يكبار مورد اندازه گيري قرار گرفته و نقشه صوتي آن ترسيم و در ‏محيط كار نصب شده است.‏

‏3- برنامه حفاظت شنوايي‏ ‏

3-1 چنانچه مواجهه با صدا بيش از ‏dBA‏ 85 است شركت بايد:‏

الف- يك برنامه حفاظت شنوايي ايجاد كند

‏ب- هرسه سال يكبار برنامه حفاظت شنوايي را بازنگري نمايد

‏ج- يك سرپرست جهت نظارت براجراي صحيح برنامه حفاظت شنوايي انتخاب كند‏

‏3-2 برنامه حفاظت شنوايي بايد مكتوب بوده و شامل موارد زير باشد:‏

الف- روشها و دستورالعملهاي مورد استفاده جهت اندازه گيري و ارزيابي مواجهه ‏شغلي افراد با صدا (بند2)‏

ب- روشهاي استفاده شده جهت كنترل صدا شامل كنترل هاي مهندسي و مديريتي ‏‏(بند4)‏

ج- تهيه نقشه صوتي (بند 2-4)‏

د- مشخص نمودن محل هاي خطرناك با علائم هشدار دهنده هـ- برنامه اي جهت آموزش كاركنان درباره مخاطرات بيش از حدمجاز مواجهه با ‏صدا و استفاده صحيح از اقدامات كنترلي و وسايل حفاظت شنوايي و- آزمايشات شنوايي سنجي‏ز- نگهداري اسناد مواجهه‏ح- برنامه زمانبندي جهت بازنگري برنامه حفاظت شنوايي و روشهاي اجرايي انجام ‏بازنگري‏

4 – كنترل مهندسي‏

‏4-1 چنانچه كاركنان در مواجهه با صداي بيش از حد مجاز هستند، شركت بايد:‏

الف- انواع كنترل هاي مهندسي را اعمال نمايد.‏

ب- در صورت عملي بودن، يك يا چند مورد از آنها را جهت كاهش مواجهه ‏كاركنان با صدا تا حدي مجاز يا پايين تراز آن اعمال نمايد.‏ ‏

4-2 شركت بايد:‏

الف- در مرحله طراحي و ساخت محيطهاي كاري، ارزيابي هاي لازم را درباره صدا ‏انجام داده و تا حد ممكن تراز صدا را كاهش دهد.‏

ب- هرنوع تغيير، نوسازي يا تعمير ممكن را جهت كاهش صدا در محيطهاي كاري ‏موجود انجام دهد.‏

ج- اطمينان حاصل نمايد كه تمام تجهيزات جديدي كه خريداري يا استفاده خواهند ‏شد، داراي حداقل تراز صداي باشند. ‏

‏5- آزمايشات شنوايي سنجي‏ ‏

5-1 .كار فرما بايد جهت كاركنان در معرض صداي بيش از حد مجاز آزمايشات زير ‏را انجام دهد:‏

الف ـ در اسرع وقت آزمايش اوليه شنوايي سنجي را براي كاركنان بدواستخدام انجام ‏دهد،اما اين آزمايش نبايد بيش از 6ماه از شروع به كار فرد ،به تأخير بيفتد.‏

ب ـ حداكثر فاصله دو آزمايش متوالي شنوايي سنجي مطابق بند 1-5- ج و د انجام ‏شود..‏ ‏

5-2 .آزمايشات شنوايي سنجي بايد توسط يك فرد صلاحيتدار انجام شود.‏ ‏

6- نگهداري مدارك واسناد شركت بايد مدارك زير را نگهداري نمايد:‏

الف ـ نتايج آزمايشات هر فرد اين نتايج بايد:‏ ‏

1ـ تاپايان اشتغال فرد در محيط كار نگهداري شود‏

2ـ محرمانه نگهداري شده و بدون اجازه مكتوب فرد در اختيار افراد بدون صلاحيت ‏قرار نگيرد ب ـ آموزشهايي كه به افراد ارائه شده ج ـ نتايج اندازه گيري هاي مواجهه صدا

  • هرگونه سوالی در رابطه با مقررات بهداشتی در صنعت نفت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ معرفی شاخص های عملکردی بهداشت در صنعت نفت و گاز

مدیریت ریسک در صنعت نفت

ارزیابی ریسکهای سلامتی در صنعت نفت و گاز

ارتقای سیستم مدیریت HSE در صنعت نفت

ایمنی در شرکت پخش فراورده های نفتی

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *