معرفی تکنیک QEC

معرفی تکنیک QEC

مراحل ارزيابي سطح مواجهه در روش پنج مرحله QEC در ارزيابي سطح مواجهه با ريسك فاكتورهاي آسيب هاي اسكلتي -عضلاني در روش وجود دارد كه در زيربه شرح آنها پرداخته شده است.
تعيين اولويت ها :
در ابتدا لازم است مشخص شود كدام شغل يا وظيفه در اولويت ارزيابي قرار مي گيرند.گزارش كارگران،سرپرست كارگاه يا مديريت از مشكلات اسكلتي-عضلاني،غيبت از كار و بهره وري پايين مي تواند در اين زمينه راه گشا باشد.گاهي نيز مي توان به وسيله ي بررسي ميداني،شيوع آسيب هاي اسكلتي عضلاني در واحدها،مشاغل و يا كارگران مختلف را مطالعه كرد و سپس براساس نتايج بدست آمده اولويت ارزيابي ها را تعيين نمود.
انجام ارزيابي:
پس از اولويت بندي و مشخص شدن شغل ها يا وظايفي كه مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرند،نوبت به انجام ارزيابي مي رسد.اگر ماهيت وظيفه تكراري است،پيشنهاد مي شود پيش از آغا ز امتياز گذاري و ثبت، 20 تا 30 چرخه ي كامل مورد مشاهده قرار گيرد.هنگامي كه الگوي روزانه ي كار و نيازمندي هاي شغلي متغير است،مي بايست مشاهده را بيش از يك بار انجام داد.در مورد كارهايي كه به صورت گروهي انجام مي شود،لازم است تعداد كافي از كارگران كه نماينده ي آن گروه كاري هستند انتخاب شده و ارزيابي بر روي آنها انجام گيرد.
پارامترهاي مورد نظر در يكي از لحظاتي كه كارگر مشغول انجام وظيفه است،ثبت مي QEC در روش شوند.اين لحظه ،زماني است كه كارگر در بدترين وضعيت ممكن قرار دارد.لازم به توضيح است كه بدترين وضعيت ممكن براي بسياري از اندام هاي بدن به طور همزمان اتفاق نمي افتند(براي مثال،هنگامي كه كمر در بدترين شرايط قرار مي گيرد،ضروتا شانه/بازو در بدترين وضعيت خود نمي باشد).
ارزيابي سطح مواجهه نواحي گوناگون بدن با ريسك فاكتورهاي آسيب اسكلتي-عضلاني به QEC در روش صورت زير انجام مي شود:
الف)ارزيابي ناحيه كمر:
ارزيابي پوسچر كمر در لحظه اي انجام مي گيرد كه كمر بدترين پوسچر را داشته و فشار بيومكانيكي وارد بر تعريف شده است كه A1,A2,A اين ناحيه بيشترين مقدار خود را دارد.براي ارزيابي پوسچر كمر سه سطح 3
شرح هر يك در زير آمده است.
پوسچر كمر طبيعي بوده و انحراف قابل توجهي از حالت خنثي مشاهده نمي شود(خمش/كشش،پيچش : A1 يا خمش به پهلو بيش از 20 درجه است).
پوسچر كمر از حالت طبيعي خارج شده و خمش وپيچشي متوسط در اين ناحيه مشاهده مي : A2 شود(خمش/كشش،پيچش يا خمش به پهلو بيش از 20 درجه و كتر از 60 درجه مي باشد).
پوسچر كمر به شدت از حالت طبيعي خارج شده و خمش يا پيچشي شديد در اين ناحيه مشاهده مي : A3 شود(خمش يا پيچش بيش از 60 درجه و نزديك به 90 درجه است).
انجام مي گيرد .اين B1,B2,B ارزيابي حركت كمر در كارها يا وظيفه هاي حمل دستي بار در سه سطح 3 سطوح تعداد دفعاتي را نشان مي دهند كه لازم است شخص هنگام انجام وظيفه خم شود يا بچرخد .گاهي ممكن است در يك چرخه ي كار چندين سطح از سطوح ياد شده مشاهده شوند.
B1: حركت كمر گهگاهي و به ندرت انجام مي شود(حدود 3 بار در 1 دقيقه )
B2: حركت كمر اغلب و به تعدا متوسط انجام مي شود(حدود 8 بار در 1 دقيقه )
B3: حركت كمر به تعداد زياد انجام مي شود(حدود 12 بار در دقيقه و بيشتر )
براي كار يا وظيفه اي غير از حمل دستي بار نظير كارهاي نشسته و ايستا يا كارهاي تكراري كه در وضعيت و B مطرح نبوده بلكه ارزيابي حركت كمر در دو سطح 4 B تا 2 B ايستاده يا نشسته انجام مي شوند سطوح 1 انجام مي شود. B5
B4: در بيشتر زمان كار پوسچر كمر ايستا و ثابت (استاتيك)نمي باشد.
B5: در بيشتر زمان كار پوسچر كمر ايستا و ثابت (استاتيك)است.
ب)ارزيابي ناحيه ي شانه/بازو: ارزيابي پوسچر ناحيه ي شانه/بازو در لحظه اي انجام مي گيرد كه اين ناحيه بدترين پوسچر را داشته باشد و بيشترين فشار را تحمل مي كند.براي ارزيابي پوسچرناحيه ي
تعريف شده است كه به شرح زير هستند: C1,C2,C شانه/بازو سه سطح 3
C1: هنگامي كه كار در ارتفاع كمر يا پايين تر از آن انجام مي شود.
C2: هنگامي كه كار در ارتفاع سينه انجام مي شود.
C3: هنگامي كه كار در ارتفاع شانه ها يا بالاتر انجام مي شود.
ارزيابي حركت شانه/بازو در سه سطح به شرح زير انجام مي شود:
D1: به ندرت(حركت هاي منقطع بازو).
D2: اغلب(حركت هاي منظم بازو كه همراه با وقفه هايي است).
D3: زياد(حركت ها مداوم بازو).
پ)ارزيابي ناحيه ي مچ دست/دست:
ارزيابي پوسچر ناحيه ي مچ دست/دست در لحظه اي انجام مي گيرد كه اين ناحيه بدترين پوسچر را داشته
و بيشترين فشار را تحمل مي كند .اين وضعيت هنگامي ايجاد مي شود كه در مچ دست
خمش/كشش،انحراف به سمت زند زيرين يا زبرين و چرخش مچ دست حول محور ساعد مشاهده مي
به شرح زير تعريف شده است.E1 و E2 شود.براي ارزيابي پوسچر اين ناحيه دو سطح
E1: مچ دست هنگام كار تقريبا مستقيم است.
E2: مچ دست هنگام كار از حالت مستقيم و طبيعي خارج شده و خمش/پيچش يا چرخش با انحراف به سمت زيرين يا زبرين مشاهده مي شود.
ارزيابي حركت مچ دست/دست در سه سطح به شرح زير انجام مي شود:
F1: حركت هاي لحظه اي 10 بار در دقيقه يا كمتر.
F2: حركت هاي تكراري 11 تا 20 بار در دقيقه.
F3: حركت هاي تكراري بيش از 20 بار در دقيقه.
لازم به توضيح است كه سه سطح ياد شده مربوط به حركت مچ دست/دست بوده و حركت انگشتان را شامل نمي شود.
ت)ارزيابي ناحيه ي گردن:
پوسچر گردن هنگامي به شدت خميده يا چرخيده در نظر گرفته مي شود كه زاويه ي خمش يا پيچش گردن نسبت به تنه بيش از 20 درجه باشد.بدين ترتيب ،ارزيابي ناحيه ي گردن در سه سطح به شرح زير انجام مي شود:
G1: هنگام انجام كار خمش يا چرخش شديد گردن مشاهده نمي شود.
G2: هنگام انجام كار گهگاهي خمش يا چرخش شديد گردن مشاهده مي شود.
G3: هنگام كار به طور پيوسته خمش يا چرخش شديد گردن مشاهده مي شود.
ای ک فاکتوره  ا ريس  دن ب  اگون ب  واحی گونه ین فرم مورد استفاده از ارزيابی سطح مواجه A در شكل ارائه شده است. QEC آسيب های اسکلتی_عضلانی در روش پاسخ هاي ذهني و قضاوت كارگر در مورد وظيفه ي خود ب خشي از فرآيند QEC از آنجا كه در روش
ارزيابي سطح مواجهه با ريسك فاكتورهاي آسيب هاي اسكلتي-عضلاني را تشكيل مي دهد،پس از انجام B ارزيابي نواحي چهارگانه به وسيله ي واكاوگر،از كارگر خواسته مي شود به پرسش هايي كه در شكل مطرح شده است پاسخ گويد.اگر برخي اصطلاحات و مفاهيم براي كارگر گنگ و مبهم هستند،ارايه ي توضيحات كافي به وي ضروري است.
امتياز گذاري:
امتياز مواجهه براي هر يك از نواحي چهارگانه بر اساس تعامل ميان ريسك فاكتورهاي ، QEC در روش گوناگون تعيين مي شود.جدول زير ريسك فاكتورهاي مطرح در تعيين امتياز مواجهه براي نواحي چهارگانه را ارائه مي كند.
ناحيه ريسك فاكتور كمر
– وزن بار
– مدت زمان مواجهه
– تعداد حركت ها
– پوسچر
شانه/بازو
– وزن بار
– مدت زمان مواجهه
– ارتفاع محل انجام كار
– تعداد حركت ها
مچ دست / دست
– نيرو
– مدت زمان مواجهه
– تعداد حركت ها
– پوسچر
گردن
– مدت زمان مواجهه
– پوسچر
– نيازمندي ديداري
امتياز گذاري سطح مواجهه بر اساس تركيب ريسك فاكتورهاي شناسايي شده به وسيله ي واكاوگر براي انجام مي شود.اين امتياز ها نشان دهنده ( e تا a) دريافت و قضاوت كارگر ،(G تا A) نواحي چهار گانه بدن ي ارتباطي فرضيه اي ميان سطح مواجهه و پيامدهاي بهداشتي هستند. چگونگي تفسير نتايج و الويت بندي در صفحه بعد ذكر شده است.
الف)ارزيابي سطح مواجهه براي هريك از نواحي چهارگانه: امتياز هاي تعيين شده براي نواحي چهارگانه بدن به چهار دسته شامل پايين،متوسط،بالاو بسيار بالا تقسيم مي شود و بر اين پايه ارزيابي A براساس جدول 1 انجام مي گيرد.
ارزيابي سطح مواجهه در نواحي چهارگانه بر اساس امتياز محاسبه شده :

A جدول 1
امتياز ناحيه سطح مواجهه
پايين متوسط بالا بسيار بالا
41 – 56 31 – 40 21 – 30 ١٠ – كمر ٢٠
41 – 56 31 – 40 21 – 30 ١٠ – شانه/ بازو ٢٠
41 – 56 31 – 40 21 – 30 ١٠ – مچ دست/ دست ٢٠
16 – 18 12 – 14 8 – 10 ٤ – گردن ٦
ارزيابي مي شود.هنگامي كه A امتياز مواجهه براي ارتعاش،سرعت انجام كار و استرس براساس جدول 2 امتياز در گروه متوسط،بالا يا بسيار بالا قرار مي گيرد،سطح مواجهه مي بايست كاهش يابد.
ارزيابي سطح مواجهه براي ارتعاش،سرعت انجام كار و استرس : A جدول 2
امتياز ريسك فاكتور سطح مواجهه
پايين متوسط بالا بسيار بالا
– 9 4 ارتعاش 1
– 9 4 سرعت انجام كار 1
16 9 4 استرس 1
ب)ارزيابي سطح مواجهه كل بدن : سطح مواجهه ي كارگر با ريسك فاكتورهاي اسكلتي- عضلاني بر پايه ي امتياز كل بدست آمده به صورت زير ارزيابي مي شود.( 4
جدول ارزيابي طبق امتياز كل :(A جدول 3)
ارزيابي QEC امتياز كل
كمتر از 40 % قابل قبول
%41 تا 50 % انجام مطالعه ي بيشتر لازم است
%51 تا 70 % انجام مطالعه ي بيشتر لازم است و اقدام هاي اصلاحي در آينده نزديك بايد انجام شود
بيش از 70 % انجام مطالعه ي بيشتر لازم است و اقدام هاي اصلاحي مي بايست بي درنگ انجام شود.
روش اجرا:
اطلاعات مورد نياز گردآوري شدو سپس با استفاده از پرسشنامه QEC در اين تحقيق با استفاده از تكنيك هاي تكميل شده و عكس هايي كه توسط دوربين از پوسچرهاي كاري افراد در حين انجام شغل گرفته شده بود و پس از اصلاحات نهايي امتياز دهي شد.
امتياز گذاري شدند .لازم به ذكر مي B وA نحوه انجام كار فرد با توجه به شكل هاي QEC بر طبق روش امتياز اعضاي چهار گانه QEC توسط خود افراد تكميل گرديد .سپس با استفاده از نرم افزار B باشد كه فرم بدن و سطح مواجهه:سرعت انجام كار ،استرس و ارتعاش محاسبه گرديد.در اجراي اين روش مدت نمونه 30 دقيقه انتخاب شد يعني در طي اين مدت نحوه انجام كار فرد به دقت مورد بررسي قرار _ برداري 20  گرفت.براي آناليز داده ها از نرم افزار Excel استفاده گرديد.

معرفی تکنیک QEC
رتبه 1 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید