شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

مقدمه
ارگونومي عبارتست از کاربرد روشها و اصول علمي و داده های برگرفته از اصول و شيوه های متعدد جهت توسعه سيستمهای مهندسي که انسان نقش مهمي را در آن ايفا مي کند ) 1
نظر به اينكه در وضعيتهای طبيعي بدن، تنه، بازوان و پاها درگير کار استاتيک نمي شوند و حرکات طبيعي يكي از مهمترين عوامل در انجام کار با راندمان بالا تلقي مي گردد لذا بايد محيط کار را به گونه ای طراحي نمود تا با ابعاد بدن کارگر طبيق داشته باشد در چنين وضعيتي نياز به دانستن اين ابعاد جهت طراحي محيط های کاری اهميت به سزايي دارد که پاسخگوی اين نياز مهم دانش آنتروپرمتری مي باشد.

این مقاله شامل موضوعات زیر هست :

-1 مقدمه 2
-2 تاریخچه آنتروپومتری 3
-3 تعاریف 6
-4 آنتروپومتری و طراحی ایستگاه كار 7
-5 كاربرد داده های آنتروپومتریک 9
-6 انواع طراحی بر اساس داده های آنتروپومتریک 11
1-6 طراحی برای انسانهای كران )خیلی بزرگ یا خیلی كوچک( 11
2-6 طراحی برای انسانهای متوسط 11
3-6 طراحی برای محدوده قابل تنظیم و سازگار 11
-7 عوامل مؤثر بر تغییرات اندازه های بدن 12
1-7 سن 12
2-7 جنس 12
3-7 نژاد 13
4-7 ساختمان بدن 13
5-7 حرفه 13
6-7 رژیم غذایی 13
7-7 وضعیت سلامتی 14
8-7 فعالیت های فیزیكی و تمرینات 14
9-7 حالت و وضعیت بدن 14
11-7 تغییرات ارادی 15
11-7 زمان 15
12-7 تغییرات دراز مدت 15
13-7 لباس و تجهیزات فردی 16
-8 روشهای اندازهگیری ابعاد بدن 16
1-8 روش استاتیک 16
2-8 روش دینامیک 17
-9 متدهای آنتروپومتری 18
1-9 روش اندازه گیری فواصل مستقیم 18
2-9 روشهای عكاسی و فیلم برداری 18
1-2-9 روش انطباق زمینه شبكه ای روی شیء 19
2-2-9 روش فتومتریک : 21
3-9 روش اندازه گیری سه بعدی 21
4-9 روش رابطه بیومتریک 22
-11 تحلیل آماری دادههای آنتروپومتریكی 24
1-11 جمعیت 24
2-11 نمونه 24
3-11 انتخاب تصادفی 24
4-11 انتخاب حدود استاندارد 24
5-11 توزیع های آماری 25
7-11 سایر پارامترهای مهم آماری مرتبط با آنتروپومتری 26
8-11 تعیین اندازه نمونه 26
9-11 عامل دقت و صحت در استخراج آمار آنتروپومتری 27
11-11 صدكها و چگونگی استفاده از آنها در آنتروپومتری 27
11-11 معادلات رگرسیون و ضرائب همبستگی 29
-11 اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری كارگران ایرانی 31
1-11 روش اجرا 31
2-11 ابزار و روش گردآوری داده ها 31
3-11 روش محاسبه حجم نمونه 32
4-11 تأثیر طراحی 33
5-11 چهارچوب نمونه گیری در مناطق اجرای طرح 33
6-11 تعیین تعداد و نوع ابعاد آنتروپومتریكی مورد نیاز 36
7-11 ابعاد آنتروپومتریكی مورد مطالعه: 36
-12 جداول شاخصهای آنتروپومتریكی شاغلین ایرانی 53
61 ساله ایرانی ) به تفكیک دانشگاههای مورد مطالعه( – 1-12 تخمینهای آنتروپومتریک كارگران 21
54
61 ساله ایرانی ) به تفكیک قومیت( 56 – 1-12 تخمینهای آنتروپومتریک كارگران 21
-13 یافته ها 69
1-13 مقایسه هیستوگرام نرمالیتی قد در بین زنان و مردان شاغل ایرانی 69
2-13 مقایسه چندگانه میانگین متغیرهای آنتروپومتری در دانشگاههای مورد مطالعه 69
3-13 معادله رگرسیون متغیرهای وزن و قد در گروههای مورد مطالعه 82
-14 محدودة قابل تنظیم مورد نیاز برای طراحی ایستگاه كار 83
-15 طراحی صندلی 84
1-15 ارتفاع صندلی 85
2-15 عمق صندلی 85
-16 طراحی میز 85
1-16 ارتفاع سطح بالائی و پایینی میز 85
2-16 طراحی ارتفاع میز كار 86
3-16 فضای مورد نیاز ران ها 87
-17 پیشنهادات 87

مرجع

10

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *