تجزیه و تحلیل در راحتی صندلی راننده با استفاده از شکل تماسی

اطلاعات آنتروپومتریکی استاتیکی

اطلاعات آنتروپومتریکی استاتیکی

فهرست:

  • دقت
  • تصحیحات مربوط به لباس
  • وضعیتهای بدنی آنتروپومتریکی استاندارد
  • فهرست تفسیری از ابعاد موجود در جداول 1 تا 37
  • تذکراتی در مورد مندرج در جداول 1 تا 37
  • جداول آنتروپومتریکی

اطلاعات موجود در این بخش از نوع اطلاعات استاتیکی است و ابعاد و اندازه ها شامل طولها, پهناهایا عمقهای خطی می باشند. جداول موجود در این بخش نشاندهنده برنامه های تحقیقاتی وسیع, گردآوردی اطلاعات و ویرایش آنهاست که هدف عمه از انها فراهم نمودن تصویری حتی الامکان کامل از گوناگونی انسان از نظر اندازه و شکل و به کارگیری انها در مسئل طراحی بوده است.

دقت

در ابتدا بایستی محدودیتهای «دسته های اطلاعاتی» را مورد بحث قرار دهیم. منابع اطلاعات انتروپومتریکی موجود از نظر دقت, امکان گزارش جداول و اطلاعات با اطمینان صد درصد را به ما نمی دهند؛ یه استثنای تعداد معین و محدودی از ابعاد و یا جمعیتهای ویژه (معمولا جمعیت نظامی). دقت, یکی از موارد مطلوب در تحقیقات آنتروپومتریکی است, اما برای اغلب مسائل طراحی نه واقع گرایانه است و نه کاملا ضروری به نظر می رسد (اکثر همکارانم با این عقیده موافق هستن). در تجزیه و تحلیل چنین اطلاعاتی با یک انتخاب مشخص روبرو هستیم, یا می توان تنها اطلاعاتی را که دارای سطح دقت بالایی هستند (واری هر گونه شک و تردید) در نظر بگیریم و بپذیریم, که با این عمل تنها یک تصویر کلی و تکه تکه به دست خواهد آمد, و یا می توان هر گونه شکاف یا جای خالی را بوسیله تکنیک برون یابی و تخمین پر کرد که اگرچه تصویر به دست امده از این طریق تا حدی امپرسیونیستی است, اما کامل است (برای توضیح بیشتر, می توان چندین قطعه از چشم انداز پوسین یا کونستیبل را با منظره کامل مونه یا ترنر مقایسه نمود). من روش دوم را برگزیده ام.

چرا با این شکل غامض روبرو هستیم؟ جواب این مسئله به دشوار و پرهزینه بودن تحقیقات آنتروپومتریکی باز می گردد. جدول 1 و 2 را در نظر بگیرید. در این جداول جمعیت انگلیس به 26 گروه سنی تقسیم شده که 21 گروه اخیر آن نیز برحسب جنس دسته بندی شده اند. بدین ترتیب 47 گروه تشکیل می شود. دقت و صحت اطلاعات موجود در این نمونه بسیار بزرگ بستگی به تعداد افرادی دارد که اندازه گیری می شوند. معادله زیر تعداد نمونه مورد نیاز برای تعیین صدک مورد نظر را با دقت µ± به دست می دهد.

معادله تعداد نمونه مورد نیاز

که در آن s انحراف معیار بعد مورد نظر و k عدد ثابت برای صدک دلخواه است. برای صدک پنجم و نودوپنجم k=4/14 است. فرض کنید می خواهیم صدک های پنجم و نودوپنجم را با دقت 5± میلی متر به دست آوریم. البته انحراف استاندارد ابعاد, متغییر خواهد بود, اما تجربه نشان داده که مقدار 40 میلی متر را بعنوان انحراف استاندارد شاخص در نظر گیریم. بدین ترتیب, از معادله فوق مشخص می شود که تنها 1000 نفر مورد نیاز است اما این تعداد نمونه را برای بیش از 40 گروه احتیاج داریم. البته ممکن است بگوییم که دقت 5± میلی متر واقعا ضروری نیست یا اینکه انحراف استاندارد تخمینی 40 میلی متر بسیار سخاوتمندانه است. بدین ترتیب حجم نمونه مورد نیاز کم میشود. فرض کنید با تمام صرفه جوییهایی که در طراحی تحقیق صورت گرفته, حجم نمونه به 10000 نفر در کل گروه ها کاهش یابد. من از ارگونومیستی که در این زمینه تجربه داشت خواستم که هزینه های مربوط به طراحی, انجام و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه جداول و گزارشها را چنین تحقیقی که به مدت 3 تا 4 سال طول می کشد, تخمین بزند. هزینه تخمینی برابر با 300000 پوند در اواسط سال 1984 بود. کسانی که وسایل و تجهیزات نظامی را طراحی نمی کنند تا زمانی که یک چنین تحقیقی انجام شود. بایستی از اطلاعات تخمینی استفاده نمایند.

اکثر جداولی که متعاقبا ارایه می شون, با روش «مقیاس-نسبی» که در ادامه توضیح داده شد, تهیه شده اند. شرح مطالعه مفصلی که در زمینه روایی این روش صورت گرفته در در فیزانت (1982) ارائه شده است. مقدار صدکهای یکم و نودونهم تعدادی از 136 بعد از 6 تحقیق مختلف استخراج شده اند بوسیله پارامترهای طول قد در مطالعات مربوطه تخمین زده شده اند. خطاهای اتفاق افتاده تصادفی است و تقریبا با توزیع طبیعی تطابق دارند و پارامترهای آن برابر با [13] 3- کیلی متر می باشند. 93 درصد از خطاها 25± میلی متر قرار گرفته اند. در بسیاری از تخمینها در محدوده حدود اطمینانی قار دارد که در مطالعه اصلی در نظر گرفته شده است.

بعد از مطالعه روایی اصلی, کوششهای بسیاری در جهت بهبود تخمینهای موجود با استفاده از مراجع جدید و مورد نظر قرار دادن دقیق ارتباط میان مراجع اصلی صورت گفته است که حاصل آن رد بسیاری از اطلاعاتی بوده است که روایی مشکوک داشتند. قرار بر این است که فرض شود این تغییرات موجب بهبود تخمین های موجود می شود و نه بالعکس. بدون انجام یک مطالعه روایی دیگر نمی توان مطمئن بود اما روند سیستماتیک تعدیل و روایی مجدد از نظر تئوری می تواند تا بینهایت ادامه داشته باشد و بایستی آن را در جایی متوقف نمود.

اساسا در اطلاعات آنتروپومتریکی باید چه دقتی اعمال نمود؟ این یک پرسش دشوار است که بایستی از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. در مفهوم اماری محض می توان در نظر گرفت یک صدک معین که اشتباها مطرح شده واقعا نماینده چه صدکهایی است, برای مثال اگر صدک نودوپنجم دارای خطا باشد, مقدار آن ممکن است در حقیقت با صدک نودوسوم یا نودوهشتم برابر شود که پیامد آن عدم تطابق درصد بزرگتر یا کوچیکتری از جمعیت هدف در طراحی است. در مطالعه رویایی تخمین صد یکم و نودونهم از این طریق ارزیابی شده اندو تخمینها به طور متوسط 96 درصد از جمعیت را شامل می شدند, این در حالی است که اطلاعات کامل 98% از جمعیت را خطاهایی که به ترتیب امکان بروز می یابند مفیدتر خواهد بود. بدن انسان دارای لبه های تیز نیست, محیط مریی آن گرد و معمولا کدویی شکل و غیر ثابت است. پیامد دشوار بودن تشخیص «نشانه های اختصاصی» یا راهنماهای بدن و کنترل کردن «وضعیت بدنی» موجب می شوند تا دسیابی به دقتی بهتر از 5 میلی متر در اندازه گیری اکثر ابعاد بدن غیرممکن باشد و در مورد بعضی از ابعاد ممکن است خطاها وضعیت بدتری داشته باشند ( ارتفاع آرنج در حالت نشسته مثالی مشخص در این زمینه است). البته این خطاها در مقایسه با خطاهایی که هنگام کاریرد حتی دقیقترین جداول و اطلاعات اتفاق می افتند کم اهمیت می باشند. مساله « تصحیصات مربوط به لباس», «گوناگونی وضعیت بدنی» و « معیارهای طراحی» در بخشهای بعدی ه بحث گذاشته می شوند.

در پایان بایستی مزایای داشتن اطلاعات دقیقتر را در مقایسه با هزینه حصول چنین اطلاعاتی ارزیابی کرده و با یکدیگر بسنجیم. اطلاعاتی که در اینجا ارائه شده است بایستی بعنوان دسته ای از تخمینهای مشروط تلقی شوند. بسیاری از ارگونومیستها تمایل دارند تا مطالعه آنتروپومتریکی بر روی جمعیت انگیس (یا هر جمعیت دیگر) را برای هر ملتزمی که با پول نقد پیش می آید انجام دهند. آیا شک و تردید های ما هیچ گونه نتیجه ای در بر دارد؟ در طراهای کالاهایی نظیر «پوشش حفاظتی صورت» (ماسک حفاظتی) سطح بالایی از دقت مورد نیاز است, اما در طراحی اکثر پستهای کار, مبلمان و یا در مسئل طراحی داخلی احتمالا چنین نیازی احساس نمی شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

علاوه بر مطالب بالا اطلاعات بیشتر در مورد آنتروپومتری را می توانید در بخش ارگونومی مشاهده کنید.

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *