دستور العمل ایمنی در جوشکاری

دستور العمل ایمنی در جوشکاری

– قبل از عمليات جوشکاري يا برش کليه دستگاهاي اندازه گيري کنترل فشار و جريان و نظاير آن بايد توسط جوشکار و مسئولين ايمني کنترل شود . – براي حفاظت افراد يا مواد قابل اشتعال در مقابل جرقه و تابش بايد از وسايل حفاظتي نظير ماسک و سپر حفاظتي استفاده نمود . – چنانچه عمليات جوشکاري و برشکاري اجباراً در مجاورت مواد قابل احتراق صورت گيرد بايد پيش بيني وسايل اطفاء حريق در محل صورت پذيرد . – در مواقي که جوشکاري روي فلزاتي که پوشش قلع و روي دارند انجام ميشود بايستي ضمن حفاظت کامل سيستم تنفسي و بينائي فرد فيوم هاي حاصل سريعاً از محل تهويه شوند . – به منظور جلوگيري از خطر انفجار سيلندرهاي گاز اکسيژن بايد شير آلات و اتصالات آنها از روغن و گريس دور نگه داشته شوند و کارگران از دست زدن به آنها با دستهاي آلوده به روغن و گريس شديداً پرهيز نمايند . – شير سيلندرهاي تحت فشار بايد با دست و بدون استفاده از چکش و آچار باز شوند و در صورت لزوم از آچارهاي مخصوص استفاده نمود. – سيلندر هائي که مورد استفاده نباشند بايد طوري در فضاي آزاد خارج از بنا قرار داده شوند که از تابش مستقيم نور خورشيد يا درجه حرارت بالا و نيز وارد آمدن ضربه محافظت شوند .

قبل از عمليات جوشکاري يا برش کليه دستگاهاي اندازه گيري کنترل فشار و جريان و نظاير آن بايد توسط جوشکار و مسئولين ايمني کنترل شود .

          براي حفاظت افراد يا مواد قابل اشتعال در مقابل جرقه و تابش بايد از وسايل حفاظتي نظير ماسک و سپر حفاظتي استفاده نمود .

          چنانچه عمليات جوشکاري و برشکاري اجباراً در مجاورت مواد قابل احتراق صورت گيرد بايد پيش بيني وسايل اطفاء حريق در محل صورت پذيرد .

          در مواقي که جوشکاري روي فلزاتي که پوشش قلع و روي دارند انجام ميشود بايستي ضمن حفاظت کامل سيستم تنفسي و بينائي فرد فيوم هاي حاصل سريعاً از محل تهويه شوند .

          به منظور جلوگيري از خطر انفجار سيلندرهاي گاز اکسيژن بايد شير آلات و اتصالات آنها از روغن و گريس دور نگه داشته شوند و کارگران از دست زدن به آنها با دستهاي آلوده به روغن و گريس شديداً پرهيز نمايند .

          شير سيلندرهاي تحت فشار بايد با دست و بدون استفاده از چکش و آچار باز شوند و در صورت لزوم از آچارهاي مخصوص استفاده نمود.

          سيلندر هائي که مورد استفاده نباشند بايد طوري در فضاي آزاد خارج از بنا قرار داده شوند که از تابش مستقيم نور خورشيد يا درجه حرارت بالا و نيز وارد آمدن ضربه محافظت شوند .

          پرتاب و غلطاندن سيلندر هاي گاز اکيداً ممنوع است .

          سيلندرهاي گاز بايد از محل جوشکاري و برشکاري فاصله کافي داشته باشند به طوري که جرقه براده و شعله به آنها نرسد . (حدود ٥ متر )

          کليه کپسول هاي جوشکاري و برشکاري بايد به حالت قائم نگه داري و استفاده شوند و تمهيدات لازم در جلوگيري از سقوط آنها صورت پذيرد .

          دستگاه تقليل فشار کپسول استيلن بايد طوري تنظيم شود که هيچگاه فشار آن از 5/1 اتمسفر تجاوز نکند .

          پس از اتمام کار نبايد مشعل جوشکاري را در مجاورت مواد قابل احتراق و اشتعال قرار دارد زيرا در صورت نشت احتمالي گاز استيلن امکان انفجار و احتراق وجود دارد .

          کليه شلنگ ها و کابل ها مربوط به جوشکاري و برشکاري را بايد روزانه و قبل از شروع کار بازديد نمود و نتايج آنرا نگهداري کرد .

          جوشکار موظف است ضمن دور نگهداشتن سيلندرهاي گاز و جوشکاري از حرارت و نور خورشيد گاهگاه با دست سيلندر ها را تست نموده و در صورتي که دماي آنها از دماي دست وي بالاتر رفت موقتاً عمليات را متوقف نمايد و مسئول ايمني را مطلع سازد . بديهي است شروع بکار مجدد با مجوز سرپرست ايمني امکان پذير است .

          قراردادن شلنگهاي جوشکاري و برشکاري بين دو پا هنگام کار اکيداً ممنوع است .

          در صورت عدم نياز به کپسول بايد کلاهک درپوش آنرا روي کپسول قرار داد .

          در مسير نازل کپسول ها بايستي از سيستم جلوگيري از برگشت شعله استفاده نمود .

          سيلندرهاي اکسيژن و هواي فشرده را به نام سيلندر هوا مينامند ولي نبايد اين دو را با هم اشتباه نمود زيرا استفاده از اکسيژن به جاي هواي فشرده در ديگهاي بخار يا راه اندازي ديزل سبب انفجار ميشود .

          به کار بردن واشر چرمي و لاستيکي در اتصالات سيلندر اکسيژن ممنوع است و بهتر است از واشرهاي مسي و آلومينيمي استفاده گردد .

          انبار کردن سيلندرهاي اکسيژن و استيلن در يک محل ممنوع است .

          شلنگها و تجهيزات جوشکاري نبايد در مسير جاده ها ، محل تردد افراد ، منهول ها ، نردبانها و ساير مناطقي که ميتوانند ايجاد خطر کنند قرار بگيرند .

          شلنگهائي که از آنها استفاده نميشود بايستي به صورت کلاف جمع آوري و در محل مناسب قرار گيرند .

          استفاده از سيلندرهاي اکسيژن و استيلن بدون مانومتر سالم و استاندارد ممنوع است .

          کابل هاي دستگاه هاي جوشکاري الکتريکي بايد داراي روپوش عايق و سالم باشند .

          دستکش و پيشبند و گتر جوشکاران بايستي از نوع چرمي باشد .

          هنگام پايان جوشکاري بايستي مدار جوشکاري را از سيستم الکتريکي خارج نمود .

          کليه کابلها برق و جوشکاري که آسيب ديده اند بايستي سريعاً تعويض گردند .

          براي جلوگيري از آسيب ديدن عايق کابلها بايستي حتي المقدور از کابلهاي قابل انعطاف و کوتاه استفاده نمود .

          جابجائي دستگاه ترانس جوش نبايد توسط کابل آن انجام شود .

          در صورت عدم نياز بايستي جوشکاري را روي تکيه گاه عايق قرار داد .

          جهت جلوگيري از پرتاب ذرات مذاب جوشکاري به سمت افراد ، پاراوان هاي محافظ اطراف محل جوشکاري بايد در نظر گرفته شود .

          بايستي اطراف محل هاي جوشکاري را از مــــــواد قابـــــل اشتعــــال و ظروف حاوي اين مواد تخليه نمود ( حداقل فاصله ١٠ متر)

          در مواقعي که جوشکاري در داخل مخازن انجام ميشود بايد محل از گازهاي قابل اشتعال کاملاً تخليه گردد و سپس اقدام به جوشکاري نمود .

          استفاده از کپسول اکسيژن به جاي تهويه اکيداً ممنوع است .

          قسمتهاي برقدار گيره الکترود بايد در موقع قطع عمل جوشکاري از دسترس کارگران دور بوده يا دسترسي به آنها مقدور نباشد .

          در هنگام جوشکاري در مخازن هادي و فلزي نبايد دستگاه ترانـس جوش را در داخل مخازن قرارداد .

          سيلندرهاي اکسيژن را نبايد در مجاورت سيلندرهاي استيلن و يا مواد هيدروکربنه مانند نفت يا بنزين يا ذغال و غيره را انبار نمود .

          سيلندرهاي اکسيژن نبايد در تماس با کابلها و سيمهاي برق قرار گيرند .

          محل نگهداري سيلندرها پر و خالي اکسيژن بايد از يکديگر جدا باشند .

          در صورتيکه شير خروج استلين يخ بزند نبايد توسط شعله آنرا گرم کرد .

          هيچگاه نبايد استيلن را با فشار بيشتر از ١٥ پاوند بر اينچ مربع مصرف نمود .

          انجام جوشکاري و برشکاري در محيطهاي بسته بدون سيستم تهويه مناسب اکيداً ممنوع است .

          استفاده از استيلن در جوشکاري آلياژهایي که بيش از ٧٠درصد مس دارند اکيداً ممنوع است .

          جهت تهويه و تخليه گازهاي حاصل از جوشکاري مسير حرکت هوا بايستي از پشت به جلو يا از بالا به پائين جوشکار در نظر گرفته شود .

          رنگ پاراوانهاي حفاظتي اطراف محل کار جوشکاران بايستي تيره و مات باشد .

          نصب تابلو ممنوعيت کشيدن سيگار و افروختن شعله در انبارهاي سيلندرهاي جوشکاري الزامي است .

          در خاموش کردن حريق هاي ناشي از کپسول هاي جوشکاري استفاده از آب ممنوع است .

          در هنگام جوشکاري وجود سيستم اتصال زمين الزامي است .

          استفاده از وسايل حفاظت فردي هنگام جوشکاري و برشکاري الزامي است .

دستور العمل ایمنی در جوشکاری
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید