دستورالعمل حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و سموم

دستورالعمل حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و سموم
ثبت امتیاز شما

دستورالعمل حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و سموم

دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و سموم
فصل اول:كليات و تعاريف:

ماده 1:

اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل بشرح ذيل تعريف ميگردند.الف) حمل و نقل جادهاي : هر نوع حمل و نقل زميني مواد شيميايي و سموم از طريق راه انجام ميپذيرد.ب) وسيله نقليه باري : هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني كه براي حمل مواد شيميايي و سموم ساخته شده و كابين راننده ميبايست از قسمت بار بوسيله ديوارهاي مقاوم مجزا شده باشد.ج) بارگيري كه براي حمل بار ساخته شده و توسط وسيله نقليه موتوري ديگري بصورت يك واحد كشيده مي شود و وزن كل بارگيري و محموله توسط محورهاي مستقل متعلقه به زمين منتقل ميگردد.د) شبه يدك : بارگيري كه براي حمل بار ساخته شده و توسط وسيله نقليه ديگري كشيده ميشود و بخشي از وزن بارگير و محموله توسط پين اتصال به كشنده منتقل ميگردد.تبصره: استفاده از يدك و شبه يدك در حمل و نقل مواد شيميايي و سموم مجاز نميباشد.ماده 2: انجام هرگونه عمليات حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك از نقطهاي به نقطهاي ديگر، در داخل كشور مستلزم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آييننامه ميباشد.ماده 3: حمل و مواد غذايي، مواد مصرفي خوراكي و حيوانات در كنار مواد شيميايي و سموم در داخل يك وسيله نقليه واحد ممنوع است. در صورت حمل ساير وسايل، سموم و مواد شيميايي بايستي به وسيله مانع ديواري شكل از يكديگر جدا شده و در جاي خود محكم شده تا امكان جابجايي ناخواسته نباشد.ماده 4: ظروف محتوي سموم و مواد شيميايي بايستي به طريقي بارگيري شوند كه در حالت حركت جابجا نشده و صدمه نبينند._ براي حمل مواد شيميايي و سموم تا حد امكان از وسيله نقليه مسقف استفاده شود در صورت استفاده ازوسايل روباز بايستي پوشش كامل و مقاوم جهت ممانعت از تابش مستقيم نور خورشيد و يا بارش بر روي محموله قرار گيرد.ماده 5: كالاها و محصولات خطرناك موضوع اين آييننامه در 9 طبقه دستهبندي گرديدهاند، اين طبقهبندي به شرح ذيل ميباشد :1 –طبقه يك : اين طبقه خود سه دسته ذيل تقسيمبندي ميشود:– 1- 1 مواد و محصولات منفجره- 2- 1 محصولات و كالاهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديدهاند.- 3- 1 محصولات و كالاهايي كه ايجاد آتشسوزي و احتراق مينمايند.2- طبقه دو :اين طبقه مشتمل است برگازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار.3- طبقه سه : اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال.4- طبقه چهار : اين طبقه خود به سه دسته ذيل تقسيمبندي ميشود.-1-4 جامدات قابل اشتعال-2-4 موادي كه داراي قابليت آتشسوزي و آتشافروزي خود به خود ميباشند.-3-4 موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاورت با رطوبت، گازهاي قابل اشتعال توليد ميكنند.5- طبقه پنج : اين طبقه خود به دو دسته ذيل تقسيم ميشود :-1-5 موادي كه باعث ايجاد زنگزدگي ميگردند.-2-5 پراكسيدهاي آلي 6 -طبقه شش : اين طبقه خود به دو دسته ذيل تقسيم ميشود :1-6 -حصولات سمي2-6- مواد و محصولات متعفن كه باعث ايجاد و نشر بيماريهاي عفوني ميگردند. 7- طبقه هفت : مواد راديو اكتيو8 -طبقه هشت : مواد خورنده و اسيدها9- طبقه نه : زباله و فاضلابتبصره 1: فهرست و اقسام مواد خطرناكي كه تحت هر يك از طبقات نهگانه فوق قرار ميگيرند در ضميمه

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید