دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

فصل اول: كليات و تعاريف:

ماده 1:

اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل بشرح ذيل تعريف مي گردند.

الف) حمل و نقل جادهاي : هر نوع حمل و نقل زميني مواد شيميايي و سموم از طريق راه انجام مي پذيرد

ب) وسيله نقليه باري : هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني كه براي حمل مواد شيميايي و سموم ساخته شده و كابين راننده مي بايست از قسمت بار بوسيله ديوارهاي مقاوم مجزا شده باشد

ج) بارگيري كه براي حمل بار ساخته شده و توسط وسيله نقليه موتوري ديگري بصورت يك واحد كشيده مي شود و وزن كل بارگيري و محموله توسط محورهاي مستقل متعلقه به زمين منتقل مي گردد.

د) شبه يدك : بارگيري كه براي حمل بار ساخته شده و توسط وسيله نقليه ديگري كشيده مي شود و بخشي از وزن بارگير و محموله توسط پين اتصال به كشنده منتقل مي گردد.

تبصره: استفاده از يدك و شبه يدك در حمل و نقل مواد شيميايي و سموم مجاز نمي باشد.

ماده 2: انجام هر گونه عمليات حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك از نقطه اي به نقطه اي ديگر، در داخل كشور مستلزم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه مي باشد.

ماده 3: حمل و مواد غذايي، مواد مصرفي خوراكي و حيوانات در كنار مواد شيميايي و سموم در داخل يك وسيله نقليه واحد ممنوع است. در صورت حمل ساير وسايل، سموم و مواد شيميايي بايستي به وسيله مانع ديواري شكل از يكديگر جدا شده و در جاي خود محكم شده تا امكان جابجايي ناخواسته نباشد.

ماده 4: ظروف محتوي سموم و مواد شيميايي بايستي به طريقي بارگيري شوند كه در حالت حركت جابجا نشده و صدمه نبينند. براي حمل مواد شيميايي و سموم تا حد امكان از وسيله نقليه مسقف استفاده شود در صورت استفاده از وسايل روباز بايستي پوشش كامل و مقاوم جهت ممانعت از تابش مستقيم نور خورشيد و يا بارش بر روي محموله قرار گيرد.

ماده 5: كالاها و محصولات خطرناك موضوع اين آيين نامه در 9 طبقه دسته بندي گرديده اند، اين طبقه بندي به شرح ذيل مي باشد :

1 -طبقه يك : اين طبقه خود سه دسته ذيل تقسيم بندي مي شود:

 • 1- 1 مواد و محصولات منفجره
 • 2- 1 محصولات و كالاهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديده اند.
 • 3- 1 محصولات و كالاهايي كه ايجاد آتشسوزي و احتراق مي نمايند.

2- طبقه دو : اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار.

3- طبقه سه : اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال.

4- طبقه چهار : اين طبقه خود به سه دسته ذيل تقسيم بندي ميشود.

 • 1-4 جامدات قابل اشتعال
 • 2-4 موادي كه داراي قابليت آتشسوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند.
 • 3-4 موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاورت با رطوبت، گازهاي قابل اشتعال توليد مي كنند.

5- طبقه پنج : اين طبقه خود به دو دسته ذيل تقسيم مي شود :

 • 1-5 موادي كه باعث ايجاد زنگ زدگي مي گردند.
 • 2-5 پراكسيدهاي آلي

6 -طبقه شش : اين طبقه خود به دو دسته ذيل تقسيم مي شود :

 • 1-6 -حصولات سمي
 • 2-6- مواد و محصولات متعفن كه باعث ايجاد و نشر بيماريهاي عفوني مي گردند.

7- طبقه هفت : مواد راديواكتيو

8- طبقه هشت : مواد خورنده و اسيدها

9- طبقه نه : زباله و فاضلاب

تبصره 1: فهرست و اقسام مواد خطرناكي كه تحت هر يك از طبقات نه گانه فوق قرار مي گيرند در ضميمه ز اين آيين نامه آمده است.

تبصره 2: در ميان مواد شيميايي و سموم موضوع طبقات 2 و 4 و 7 و 9 موادي وجود دارند كه از حيث اهميت، خطر و نحوه حمل، علاوه بر مقررات كلي، شرايط خاصي را دارا مي باشند.

ماده 6: حمل و نقل مواد شيميايي و سموم خطرناك توسط وسايل حمل و نقل در صورتي مجاز خواهد بود كه وسيله نقليه مزبور حائز كليه موارد مندرج در فصل سوم اين آيين نامه باشند.

تبصره: چناچه مواد و محصولات خطرناك بصورت مايع و گاز بوده و توسط تانكر يا تانك كانتينر حمل گردند
در صورتي مشمول مقررات اين آيين نامه ميگردند كه وزن يا حجم محموله از حداكثر مقادير مندرج در بندهاي ذيل تجاوز نمايد. در غير اين صورت مشمول حمل و نقل مواد خطرناك نمي باشد.

الف: خودروهاي داراي تانكرهاي ثابت يا تانكرهاي قابل انفكاك جهت حمل مايعات با حداكثر ظرفيت 1000 ليتر.

ماده 7: رانندگان و كمك رانندگان حامل مواد شيميايي و سموم بايستي حائز كليه نكات و موارد مندرج در فصل چهارم اين آيين نامه باشند.

ماده 8: راننده وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بايستي در حين عمليات حمل و نقل مواد خطرناك، اسناد مربوط به ايگونه كالاها را وفق ضميمه <ج> اين آيين نامه در اختيار داشته باشد، تا به محض در خواست پليس ارائه نمايد.

ماده 9: وسايل حمل و نقل مواد شيميايي و سموم بايستي در حين عمليات حمل و نقل كليه نشانه ها و علائم مندرج در ضميمه <الف> اين آيين نامه را دارا باشند.

ماده 10 : فرستنده مواد شيميايي و سموم مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل و نقل كالا، طي اظهارنامه اي مطابق پيوست شماره يك از ضميمه <ب> مؤسسه حمل و نقل را از خطرناك بودن محموله كتباً مطلع نمايد.

ماده 11 : در صورت عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مندرج در اين آيين نامه با متخلفين مطابق مقررات قانوني سازمان حمل و نقل پايانههاي كشور رفتار خواهد شد.

فصل دوم: مقررات مربوط به عملیات بارگیری، حمل و نقل و باراندازی مواد شیمیایی و سموم

حمل و نقل (Transportation)

حمل و نقل (Transportation)

ماده 10: مؤسسه حمل و نقل جهت حمل مواد شيميايي و سموم بنا به تشخيص سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور مكلف است جهت هماهنگي و تعيين مسير مجاز تردد از مبدأ به مقصد در جاده هاي خارج از محدوده شهرها، به سازمان مذكور مراجعه و ضمن ارائه در خواست كتبي به همراه اظهارنامه صاحب كالا، مجوز و مسير عبور مواد خطرناك را دريافت نمايد.

تبصره 1: سازمان ياد شده مي تواند برحسب ضرورت مجوزهاي مذكور را به صورت مدت دار صادر نمايد.

تبصره 2: كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر مواد شيميايي و سموم همه ساله فهرست مواد شيميايي و سموم مجاز را به سازمان منعكس خواهم نمود.

تبصره 3: در صورت مواجهه با مواد شيميايي و سموم ناشناس مراتب توسط سازمان از كميته استعلام خواهد گرديد.

ماده 11 : وسيله نقليه حامل مواد طرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعات روز مجاز به تردد در جاده هاي كشور خواهد بود و بايستي قبل از پايان روز در محل آخرين پاستگاه انتظامي توقف و تا آغاز روز بعد از حركت خودداري نمايد.

تبصره 1: در موارد خاص بنا به مقتضيات و دلايل توجيهي، به تشخيص و اعلام وزارت راه و ترابري برخي از
مواد خطرناك از اين موضوع مستثني خواهد بود.

تبصره 2: وزارت راه و ترابري در خصوص موارد مستثني از كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي استعلام خواهد نمود.

ماده 12 : حداكثر صورت حركت وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم در آزاد راهها و شاه راهها 60 كيلومتر، در جاده هاي چهار خطه 50 كيلومتر و در جاده هاي دو خطه حداكثر 40 كيلومتر در ساعت مي باشد.

ماده 13 : پارك و توقف خودروي حامل مواد شيميايي و سموم در طول جادهها فقط تحت شرايط ذيل مجاز است.

الف: هيچ خوردروي حامل مواد خطرناك نمي تواند در نقطه اي توقف نمايد، مگر آنكه از ترمز مخصوص استفاده كرده باشد.

ب: نسب کوه به تعداد حداقل 2 عدد و متناسب با تعداد چرخها براي هر نوع خودروي حامل مواد شيميايي و سموم در حين توقف الزامي است.

ج: موتور وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بايد درحين توقف خاموش باشد.

د: خودرو حامل مواد شيميايي و سموم بايد حدالمقدور در مناطقي با شيب اندك توقف كند و از پارك و توقف در سراشيبي ها خودداري نمايد.

ه: خودرو حامل مواد شيميايي و سموم بايد در ساعات تاريك شبانه روز، در نقاطي توقف كند كه نور كافي جهت رؤيت آن توسط ساير وسايل نقليه از 50 متري فراهم باشد. و چنانچه بنابر اضطرار و فوريت در مكانهاي تاريك متوقف مي گردد علاوه بر چراغ هاي ترمز كه بايستي بدرستي عمل كرده و روشن باشند، حتماً لازم است در مواضع 10 متري ابتدا و انتهاء وسيله نقليه متوقف شده در حاشيه جاده و در پهلوي آن مبادرت به نصب چراغ هاي 24 ولتي زرد رنگ الكتريكي نمايد. منبع تأمين نيروي اين چراغها بايد مستقل از خودرو باشد.

و: توقف خودرو در فاصله اي كمتر از 50 متر در ابتدا و انتهاي پلها و تونل ها و پيچ ها ممنوع است و چنانچه بنابر اضطرار خودرو در چنين مواضعي متوقف گرديد، نصب علائم هشداردهنده به نحوي كه از فاصله 50 متري حضور خودرو حامل مواد شيميايي و سموم را براي رانندگان عبوري از محور مشخص نمايد الزامي است.

ماده 14 : وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم جهت سوخت گيري بايستي از پمپ هاي بنزين واقع در خارج از آبادي ها و محدوده شهرها استفاده كنند.

ماده 15 : راننده و كمك راننده وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بايستي در حين سوختگيري خودرو، نزد وسيله نقليه باقيمانده و هرگز وسيله نقليه مذكور را ترك ننمايد.

ماده 16: حمل مواد شميايي و سموم در بارگيري و يدك مستقل ممنوع است و وسيله نقليه حامل كالاي خطرناك نبايد تحت هيچ شرايطي توسط وسيله نقليه ديگري يدك كشيده شود و نيز نبايد تحت هيچ شرايطي وسيله نقليه ديگري را يدك كشي نمايد.

ماده 17 : تردد وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم در شرايط غيرعادي جاده، نظير بارندگي شديد، هواي مه آلود و يا هرگونه عاملي اعم از جوي و غيرجوي نامساعد كه احتمال بروز حوادث رانندگي را افزايش مي دهند ممنوع بوده و راننده وسيله نقليه موظف است در اولين محل مناسب با رعايت نكات ايمني مندرج در ذيل ماده 13 اين فصل وسيله نقليه را متوقف نمايد.

ماده 18 : حمل هرگونه مسافر به استثناء راننده و كمك راننده يا عوامل ديگري كه با تشخيص مؤسسه حمل و نقل بايستي به همراه محموله به عمليات حمل و نقل مواد شيميايي و سموم كمك نمايد ممنوع است.
ماده 19 : استفاده از هرگونه وسيله روشنايي يا گرمازاي آتشزا در داخل يا در فاصله 50 متري وسيله نقليه
حامل مواد شيميايي و سموم ممنوع است.

ماده 20 : استعمال دخانيات در حين عمليات حمل و نقل مواد شيميايي و سموم در داخل كابين وسيله نقليه حامل اينگونه مواد، ممنوع است.

ماده 21 : چنانچه به هر دليل درحين عمليات باراندازي يا بارگيري بناچار بايستي در محوطه اي تعدادي وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم متوقف شوند يا در توقفگاه مناسبي تعدادي خودرو حامل اينگونه كالاها متوقف گرديده اند بايستي حداقل از يكديگر 20 متر فاصله داشته باشند.

ماده 22 : چنانچه پمپ تخليه مواد شيميايي و سموم از نيروي موتور وسيله نقليه انرژي خود را كسب نمي نمايد بايستي حين تخليه اين مواد، موتور وسيله نقليه خاموش باشد.

تبصره 1: چنانچه وسيله نقليه حامل محموله اي از طبقه هاي 6 و 8 و 9 بوده و محل تخليه و باراندازي در مكاني مسقف واقع شده باشد بايستي وسيله نقليه مجهز به موتور پمپ جهت تخليه محموله بوده و منبع انرژي اين پمپ مستقل از موتور محركه وسيله نقليه باشد.

ماده 23 : حمل كالا و محصولات خطرناك از طبقه هاي 1 و 6 و 8 و 9 در وسايل نقليه مفصلدار ممنوع است

ماده 24 : چنانچه محموله خطرناك از طبقه 4 و از رديف 4.3 باشد بايستي توسط بارگير مسقف و مقاوم نسبت به نفوذ آب و رطوبت حمل گردد.

ماده 25 : چناچه به هردليل وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم ناچار به توقف طولاني در نقطه اي گردد و اين توقف ناشي از بروز نقص فني در وسيله نقليه يا تصادف رانندگي باشد راننده مكلف است در اسرع وقت مؤسسه حمل و نقل را از بروز حادثه مطلع نمايد.

ماده 26 : مؤسسه حمل و نقل مكلف است به محض اطلاع از روز حادثه يا نقص فني در وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم، وسيله نقليه مناسبي را به همراه عوامل لازم جهت ابراندازي وسيله نقليه معيوب و بارگيري وسيله نقليه اعزامي به محل توقف خودروي حادثه ديده گسيل نمايد.

ماده 27 : مؤسسه حمل و نقل مكلف است قبل از اعزام وسيله نقليه بارگيري و حمل محموله مواد شيميايي و سموم برنامه زمانبندي سفر را در اختيار راننده قرار داده و حتي المقدور محل توقف شبانه در محل مناسب را مشخص نمايد.

ماده 28 : راننده وسيله نقليه مكلف است برنامه تنظيمي از سوي مؤسسه حمل و نقل را كه با توجه به حداكثر سرعت مجاز حركت تنظيم گرديده به دقت رعايت نمايد.

ماده 29 : مواد خطرناك از انواع زيرگروه طبقه 1 فقط بايستي در كاميونهاي بار بارگير بسته يا داراي دربهاي
كناري (بغل بازشو) حمل شود. ساير مشخصات فني اينگونه وسايل نقليه در فصل چهارم ذكر گرديده است.

ماده 30 : حداكثر وزن محموله از طبقه 1 و از زيرگروه 1/ نبايستي از 1000 كيلوگرم در هر بارگير وسيله نقليه تجاوز كند.

ماده 31 : حداكثر وزن محموله از طبقه 1 و از زيرگروه 1/2 و 1/3 نبايستي از 3000 كيلوگرم در هر بارگير وسيله نقليه تجاوز كند.

ماده 32 : مؤسسه حمل و نقل مكلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارك حمل و نقل مواد شيميايي و سموم را طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود رعايت نموده و بستهها و جعبه هاي حامل مواد مذكور نيز بايستي داراي برچسب شناسايي بوده بصورتي كه مشخصات مواد و شماره طبقه مربوط به آن به دقت منعكس شده باشد.

ماده 33 : چنانچه بايستي محموله اي از طبقه 1 درون وسيله نقليه اي بارگيري شود بايستي حتماً و بدقت تمام عوامل خارجي از محوطه بارگير زدوده و پاكسازي شود.

ماده 34 : چنانچه وسيله نقليه حامل موادي از طبقه ا بوده و مقرر است كه محموله آن رد باراندازهاي مختلف تخليه گردد نحوه بارگيري بايستي به نحوي باشد كه بدون جابجا كردن ساير جعبه هاي حامل مواد شيميايي و سموم به ترتيب محموله، تخليه و باراندازي شود.

ماده 35 : چنانچه وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم از طبقه ا، در محل پاستگاه هاي انتظامي يا مراكز ذيصلاح جهت كنترل اسناد و مدارك حمل و نقل و يا بازديد از محموله متوقف شود، راننده وسيله نقليه مكلف به توقف خودرو در 50 متري پست مذكور است.

ماده 36 : چناچه كارواني از وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بدنبال يكديگر در تردد مي باشند، بايستي حداقل 80 متر از يكديگر فاصله داشته و اسكورت شوند.

ماده 37 : چنانچه محموله از نوع دي اكسيد كربن و اكسيد نيتروژن و گازهايي از طبقه 7 باشد حتماً بايد در
وسايل نقليه بدون مفصل و در تانكرهاي ثابت كه با استاندارد مناسب به شاسي وسيله نقليه محكم گرديده اند، حمل گردد.

ماده 38 : حمل گازهايي از طبقه 7 در مخازن كوچك و در بارگيريهاي كانتينري ممنوع است.

ماده 39 : حمل مايعاتي از طبقه 8 در بشكه هاي مجزا بر روي بارگير بصورت كفي يا اطاقدار ممنوع است.

ماده 40 : حمل مايعات از طبقه 8 فقط توسط تانكرهاي ثابت كه بدقت بر روي شاسي وسيله نقليه محكم گرديده، مجاز است.

فصل سوم: مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم

ماده 41 : وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بايد داراي گواهينامه تأييد صلاحيت موضوع مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل مواد خطرناك آييننامه و حمل و نقل جادهاي مورد خطرناك باشند.

ماده 42 : وسايل نقليه اي كه جهت حمل مواد شيميايي و سموم حساس در مقابل رطوبت بكار ميروند بايستي حتماً بصورت مسقف باشد.

ماده 43 : وسايل نقليه تانكردار با بارگيريهاي نيم يدك كه كانتينرهاي حامل مواد شيميايي را حمل مي كنند يا وسايل نقليه اي كه مواد شيميايي و سموم را بصورت فله اي حمل مي كنند بايد از مثلث هاي خطر در هر دو طرف كانتينر و يا تانك استفاده كنند.

ماده 44 : اطلاعات ذيل بايستي بصورتي خوانا بر روي بدنه وسايل نقليه تانكردار كه مواد خطرناك را حمل مي نمايد درج گرديده باشد:

 1. نامه مؤسسه حمل و نقل
 2. ظرفيت تانكر
 3. وزن خالي تانكر
 4. حداكثر وزن تانكر به همراه محموله
 5. نام محموله
 6. تاريخ و مدت اعتبار بازرسين

ماده 45 : اطلاعات ذيل نيز بايستي بصورتي خوانا بر روي بدنه تانك كانتينرهاي حامل مواد خطرناك درج گرديده باشد.

 1.  شماره ثبت تانك كانتينر
 2. نام شركت توليدكننده تانك كانتينر
 3. شماره سريال اعلام شده توسط شركت توليدكننده تانك كانتينر
 4. مقدار عددي فشار محموله بر حسب مگاپاسكال يا بار
 5. سال توليد تانك كانتينر
 6. ظرفيت تانك كانتينر برحسب ليتر

ماده 46 : وسايل نقليه اي كه مواد شيميايي و سموم با حداكثر نقطه اشتعال 23 درجه سانتيگراد را حمل مي نمايند بايد سرپوشيده بوده و طرح ساخت محفظه بارگير آنها به صورتي باشد كه محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج از محيط قرار نگيرند.

ماده 47 : حداكثر عمر تانكرهايي كه بصورت بارگير جهت حمل مواد شيميايي و سموم بكار ميروند نبايستي از 8 سال تجاوز كند.

تبصره 1: مؤسسات حمل و نقل مكلفند در دوره هاي مسافتي 5000 كيلومتري تانكر را مورد بازرسي دقيق قرار داده و از صحت اتصالات و عدم نشت محموله از محل اتصالات بدقت يقين حاصل نمايند.

ماده 48 : حداكثر عمر تانكرهايي كه محمولاتي از طبقه 2 و 5 و 8 را حمل مي كنند از تاريخ توليد 4 سال خواهد بود. اين تانكرها بايد از ورق با پوشش گالوانيزه ساخته شده باشند.

تبصره: مؤسسات حمل و نقل مكلفند در دوره هاي مسافتي 2500 كيلومتري تانكر را مورد بازرسي دقيق قرار داده و از صحت استحكام اتصالات و عدم نشت محموله يقين حاصل كنند.

ماده 49 : خودروهاي حامل مواد شيميايي و سموم بايد در سطح قائم عقب داراي مثلث نارنجي رنگ به طول قاعده 40 سانتيمتر با خط مشكي حاشيه اي به ضخامت 15 ميليمتري باشند. نحوه نصب تابلوهاي مذكور بايد بصورتي باشد كه از 15 متري بوضوح ديده شود چنانچه ابعاد وسيله نقليه يا بارگيري به حدي است كه امكان نصب تابلوي مذكور با ابعاد ذكر شده مسير نمي باشد طول قاعده و ارتفاع و ضخامت خط حاشيه تابلوي مثلثي شكل خطر به ترتيب تا 30 سانتيمتر و 15 سانتيمتر و 10 ميليمتر قابل كاهش مي باشد.

تبصره: خودروهاي تانكردار و بارگيرهايي كه داراي بيش از يك تانكر براي حمل و نقل مواد خطرناك مي باشند علاوه بر نصب مثلث مذكور بايد در طرفين نيز داراي مثلث خطر با همان ابعاد موصوف باشند.

ماده 50 : خودروها و يا كانتينرهاي حامل مواد شيميايي و سموم كه داراي محموله بصورت جامد و فله اي مي باشند علاوه بر نصب مثلث خطر موضوع ماده 49 اين فصل بايد داراي تابلوهاي نارنجي كه شماره كالا، شماره خطر و ساير مشخصات لازم در آن ثبت گرديده باشند. (پيوست)

ماده 51 : حمل سوخت اضافي در مخازن و بشكه هاي متحرك، درون وسيله نقليه حامل مواد شيميايي و سموم ممنوع است .

ماده 52 : وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بايستي به وسايل اطفاء حريق مناسب مجهز باشند اين ابزار اطفاء حريق كه براي مبارزه با آتشسوزي هاي احتمالي بكار ميرود به شرح ذيل مي باشد.

 1. تانكرها، خودروهاي حامل تانكرهاي قابل جدا شدن به ظرفيت حداكثر 1000 ليتر و تانك كانتينرهاي حاصل گازها به ظرفيت حداكثر 3000 ليتر به دستگاه اطفاء حريق دستي به ظرفيت دو كيلوگرم پودر خشك كه امكان مهار آتش در داخل كابين وسيله نقليه، موتور و يا بخش بارگيري را فراهم نمايد، مجهز باشند.
 2. خودروهايي كه حداكثر وزن ناخالص آنها 3.5 تن مي باشد به دستگاه اطفاء حريق دستي به ظرفيت حداقل 6 كيلوگرم پودر خشك كه امكان مهار حريق در داخل كابين وسيله نقليه، موتور يا بخش بارگير را فراهم نمايد.
 3. خودروهايي كه وزن ناخالص آنها بالاتر از 3.5 تن مي باشد به دستگاه اطفاء حريق دستي به ظرفيت حداقل 6 كيلو پودر خشك و وسيله اطفاء حريق ثابت كه قدرت مهار كردن آتشسوزي ايجاد شده در محوطه كابين و موتور وسيله نقليه را دارا باشند.

فصل چهارم: مقررات مربوط به پرسنل جایگاه های عرضه مواد شیمیایی راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد شیمیایی

ماده 53 : رانندگان وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم بايستي داراي گواهينامه معتبر متناسب با وسيله نقليه تحت راهبري خويش بوده و حداقل مدت سه سال از زمان صدور گواهينامه ايشان سپري شده باشد.

تبصره 1: حداقل سن رانندگاني كه قصد فعاليت در زمينه حمل و نقل مواد شيميايي و سموم را دارند بايستي 23 سال تمام باشد.

ماده 54 : رانندگاني كه به فعاليت در زمينه حمل و نقل مواد شيميايي و سموم اشتغال دارند بايستي حائز شرايط ذيل باشند.

 1. عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر
 2. عدم اعتياد به مواد مخدر
 3. عدم ابتلاء به بيماريهاي كه با ايمني رانندگي منافات دارد.

ماده 55 : آن دسته از رانندگاني كه مواد شيميايي و سموم را داخل تانكرهاي ثابت يا تانكرهاي قابل انتقال با ظرفيت بيش از 1000 ليتر، يا تانك كانتينرهاي با ظرفيت بيش از 3000 ليتر حمل مي كنند و همچنين رانندگاني كه به حمل اين مواد توسط وسايل نقليه اي با وزن ناخالص بيش از 3500 كيلومتر گرم اقدام مي نمايند. علاوه بر گواهينامه مربوط به آن وسيله نقليه، بايستي گواهينامه ويژه اي كه مؤيد آشنايي با موضوع كالاي شيميايي و سموم، مفاد آيين نامه حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و سموم اقدامات احتياطي جهت اجتناب از بروز حوادث ناشي از حمل و نقل مواد شيميايي و سموم و اقدامات پيشگيرانه در جهت جلوگيري از حوادث ناشي از حمل و نقل جادهاي بعمل آورند.

ماده 56 : براي صدور گواهينامه ويژه مذكور در ماده 55 ، مؤسسات حمل و نقل كه به جابجايي مواد شيميايي و سموم مبادرت ميورزند، مكلفند بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي اعلام شده از طرف سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي خاص حول محورهاي ذيل نموده و پس از اتمام دوره و موفقيت راننده در آزمون صلاحيت علمي و عملي، گواهينامه ويژه رانندة مزبور را صادر نمايند. اين محورها عبارتند از:

الف_ اطلاعات لازم جهت شناخت رفتار انواع مواد شيميايي و سموم مطابق طبقه بندي انجام شده در اين آييننامه.

ب_ اطلاعات لازم مبني بر رفتار احتياطي لازم در حين حمل و نقل به منظور اجتناب از بروز حوادث ناشي از فعل و انفعالات شيميايي محموله.

ج_ اطلاعات مربوط به نحوة عملكرد در حين بروز حوادث احتمالي در جهت كاهش خطرات حادثه نسبت به
انسان، حيوان يا محيط زيست.

د_ اطلاعات لازم در زمينة اطفاء حريق، كمكهاي اوليه، استفاده از وسايل ايمني مناسب، روشهاي مناسب جهت جلوگيري از مخاطرات ناشي از نشت و تراوش مواد و شماره هاي مراكز اورژانس و فوريتها

ماده 57 : پرسنل جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي رانندگان وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم موظفند قبل از آغاز عمليات حمل و نقل از وجود ابزار و لوازم ذيل در محل كار و يا كابين وسيله نقليه تحت راهبري خويش يقين و اطمينان حاصل نمايند. (حسب مورد)

الف- جليقه زرد رنگ احتياط
ب_ عينك حفاظتي مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث و خطرات ناشي از واكنش هاي شيميايي مواد خطرناك.

ج_ ماسك مناسب جهت تصفيه بخارات و گازهاي ناشي از مواد سمي، چنانچه كالاي حمل و نقلي مادهاي سمي باشد.

د_ دستكش لاستيكي مناسب

ح_ چكمه پاپوش مناسب (چكمه لاستيكي)

و_ تنپوش سراسري از جنس مواد ضدآب (واترپروف)

ز_ چراغ قوه دستي

ه_ بطري حاوي مايع شستشوي چشم

ط_ بطري حاوي آب

تبصره: آشنايي با نحوه استفاده از تجهيزات مندرج در اين ماده بايستي به عنوان سرفصلي جداگانه در مباحث دوره هاي آموزشي مندرج در ماده 57 به رانندگان وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم آموزش داده شود.

ماده 58 : مؤسسات حمل و نقل موظفند بايگاني كاملي از سوابق رانندگي تحت پوشش خود كه فعال در زمينه حمل و نقل مواد شيميايي و سموم مي باشند به شرح ذيل ضبط و ثبت نمايند.

الف_ كليه مدارك مندرج در ذيل ماده 54

ب_ رونوشت گواهينامه تأييد صلاحيت رانندگان

ج_ سوابق مشخصات حرفه اي رانندگان

ماده 59 : مأموران راهنمايي و رانندگي در صورت احراز تخلف يا بروز حادثه توسط وسايل نقليه حامل مواد
شيميايي و سموم طبق قوانين و دستورالعملهاي جاري با راننده برخورد خواهند نمود.

ماده 60 : مؤسسات حمل و نقل مكلفند جدول امتيازبندي را كه از جانب سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور تهيه گرديده است، رعايت نمايند.

ماده 61 : حداكثر سن مجاز براي رانندگان وسايل نقليه حامل مواد شيميايي و سموم 50 سال تمام مي باشد و مؤسسه حمل و نقل مكلف است به محض رسيدن سن راننده به 50 سالگي ضمن ضبط گواهينامه تأييد صلاحيت وي، از ارائه خدمات يا تحويل بار حامل مواد شيميايي و سموم به راننده مذكور جلوگيري و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور منعكس نمايد.

ماده 62 : استفاده از شخص كمك رانندهاي كه حائز كليه شرايط مندرج در رديف هاي ذيل ماده 54 همين فصل ميباشد، همراه وسايل نقليه حامل مواد خطرناك اجباري است.

برای پیدا کردن سایر آیین نامه ها می توانید از جستجو زیر استفاده کنید یا به بانک آیین نامه ها مراجعه کنید.

آیین نامه و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *