مدیریت بحران Crisis Management

دانلود کتاب مقدمه ای بر سامانه فرماندهی حوادث در مدیریت بحران

دانلود کتاب مقدمه ای بر سامانه فرماندهی حوادث در مدیریت بحران

دانلود کتاب مقدمه ای بر سامانه فرماندهی حوادث در مدیریت بحران

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 80

پيشگفتار

همانطوري كه مي دانيم زندگي كنوني در كلان شهرهاي امروزي داراي پيچيدگي هاي ويژه و منحصر به فردي است كه زندگي در چنين مجتمع هاي زيستي را اگر نگوييم سخت اما پر تلاش نموده است، در چنين مجتمع هايي ارزش زمين روز به روز افزايش يافته و تمايل به زندگي در مردم براي اقامت و سکونت در چنين مكان هايي رویه تزايد است و آن گونه اي كه ملاحظه مي نماييم شهرها به کلان شهر ها و كريدورهاي زيستي بدل گشته اند. در چنين شرايطي بديهي است كه سوداگران و سودجويان شهري به زمين بازي، رانت خواري و اصطلاحاً بساز و بفروشي روي مي آورند كه از اين طريق به يك سرمايه و منبع مالي عظيم متصور دست يابند. اين افراد هيچگاه فكر نمي كنند كه اين امر و عدم رعايت موازين علمي در ساخت و ساز ممكن است در دراز مدت جان و مال مردم زحمت كشي كه سرمايه يك عمر خود را در سرپناهي كوچك گرد آورده اند و ذخيره نموده اند به خطر مي اندازد و برخي از آنها عليرغم اطلاع از اين موضوع نه تنها به فكر سرمايه هاي نامشروع خود مي باشند بلكه به دنبال يافتن در روها و همچنين گول زدن و يا نهايتاً متاسفانه فريفتن مامورين دستگاههاي متولي امور شهري مي باشند.

در چنين شرايطي قوانين و مقررات بروز و قدرتمند از نظر ضمانت اجرايي شهرداريها و كارشناسان زبده و مديران كارآمد اين مجموعه مبتني بر ملاك عمل هاي منتشر شده و قوانين موجود، ضامن اجرايي مقابله با اين سوداگران بوده و مانع از ساخت و ساز نامناسب و غير استاندارد مي شوند كه اين خود جنبه اي از مديريت بحران كارآمد بوده و به منظور جلوگيري از خسارت هاي جاني و مالي مردم كه در آينده متصور است مورد مديريت و برنامه ريزي قرار مي گيرد.

در چنين كلان شهرهايي اگر پديده سوداگري ساخت و ساز و انجام اين امور توسط افراد غير متخصص انجام گردد به دليل اينكه اين امر به پديده اي دچار روزمرگي بدل مي گردد بسيار خطرناك بوده و زندگي و احوال مردم را به خطر خواهد انداخت.

زندگي در كلان شهرهاي امروزي كه فعاليت ها داراي پيچيدگ يهاي خاصي است و اكثريت مردم و مسئولين دچار روزمرگي هاي ناشي از اين زندگي هستند، ظاهراً اين گونه به نظر مي آيد كه همگي با سرعتي شتابان در حال حركت هستند و اكثراً مي بينيم كه افراد در استرس هاي كلان شهرهاي سرد و بي روح امروزي گرفتار آمده اند. در كلان شهرهاي امروزي استعمار و استثمار هاي جديدي ناشي از زندگي ماشيني به چشم مي خورد كه همگي بر انسانها به عنوان ساكنين اين مجتمع هاي زيستي فشاري مضاعف وارد مي نمايد.

كلان شهرها با كليه پيچيدگي هايي كه در شرايط عادي دارند در شرايط اضطرار و بحراني نيز به طور مضاعف، برنامه ريزي و مديريتي دقيق و هوشمند را مي طلبد. مديران بحران افرادي هستند كه در زماني كه ساير افراد قادر به انجام وظايف خود نيستند تازه وارد عمل شده و از آنها انتظار مي رود كه به نحو مطلوبي اقدام نمايند. براي مديريت بهينه بحران معمولاً نياز به مراحلي داريم كه اصطلاحاً ما آن كه مخفف ساختار، برنامه و افراد آموزش ديده است، مي ناميم. مبحث ما در اين كتاب نوعي ساختار مديريت و فرماندهي « سبا » را حادثه و بحران ها است كه داراي بيشترين تجربه و گستردگي و شعاع عمل در جهان م يباشد و اين نيست مگر سامانه فرماندهي حادثه مي نامند. در اين كتاب برآنيم تا مقدمه اي بر اين ساختار يعني ICS كه آن را به طور مخفف Incident Command System يا هركس انساني را حیات بخشد، گویی همه مردم را زنده کرده است.

سامانه فرماندهي حادثه ارائه نمایيم تا مورد استفاده مديران و فرماندهان حادثه در كشور عزيزمان، ايران اسلامي قرار بگيرد. در اين زمينه تجربيات خود را در بوته آزمايش گذاشته و با منابع معتبر علمي آن را عجين نمود هايم تا مورد استفاده قرار بگيرد.

بديهي است اين كتاب خالي از اشكال نبوده و كمك ها و نظرهاي سازنده شما اساتيد، كارشناسان، برنامه ريزان و مديران كلان شهرها كه درگير حوادث و بحرانهاي پيچيده كلان شهرهاي امروزي هستيد ما را در ارائه مجموعه اي بروز و كارآمدتر در راستاي كمك هر چه بيشتر به مردم عزيز كشورمان، ايران اسلامي، رهنمون خواهد شد.

فهرست:

فصل اول – کلیات، جایگاه و اساس سامانه فرماندهی حادثه در سیستم مدیریت بحران

 • اهداف نظري و عملي اين فصل
 • جايگاه سامانه فرماندهي حادثه در سيستم مديريت بحران
 • تعريف سامانه فرماندهي حادثه (ICS: Incident Command System)
 • تاريخچه اي مختصر از سامانه فرماندهي حادثه
 • شرح بخش ها و امور مربوط به سامانه فرماندهي حادثه
 • نكات قابل توجه در سامانه فرماندهي حادثه چيست؟
 • ضرورت تشكيل سامانه فرماندهي حادثه چيست؟
 • ويژگي هاي سامانه فرماندهي حادثه چيست؟
 • سامانه فرماندهي حادثه به چه منظور طراحي شده است؟
 • مزاياي سامانه فرماندهي حادثه
 • عناصر سازماني فرماندهي حادثه
 • لايه هاي فرماندهي در سامانه فرماندهي حادثه
 • تكامل تدريجي سامانه فرماندهي حادثه

فصل دوم – نمونه ها و مثال های اجرایی از سامانه فرماندهی حادثه (خانواده، مدرسه، محله و منطقه آزاد)

 • اهداف نظري و عملي اين فصل
 • ساختار سامانه فرماندهي حادثه در سيستم مديريت بحران خانواده (پيشنهادي)
 • اهم شرح وظايف ساختار سامانه فرماندهي حادثه سيستم مديريت بحران خانواده
 • ساختار سامانه فرماندهي حادثه در سيستم مديريت بحران مدرسه
 • ساختار سامانه فرماندهي حادثه در سيستم مديريت بحران محله و واحد همسايگي
 • ضرورت استفاده از ساختاري توانمند در مديريت حوادث در سطح محله
 • سامانه فرماندهي حادثه محله با ديدي توسعه اي
 • ساختار سامانه فرماندهي حادثه منطقه آزاد تجاري– صنعتي چابهار در سيستم مديريت بحران مناطق آزاد

فصل سوم – برخی مفاهیم کلیدی در مبحث سامانه فرماندهی حادثه

 • اهداف نظري و عملي اين فصل
 • راهنماي ميداني (عملياتي) سامانه فرماندهي حادثه
 • تمرين اضطراري يا مانور سامانه فرماندهي حادثه
 • لباس و پوشش هاي مخصوص سامانه فرماندهي حادثه ICS Covers
 • چمدان سامانه فرماندهي حادثه Incident Command Suitcase
 • سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی (HICS=Hospital Incident Command System)
 • دفتر عملياتي سامانه فرماندهي حادثه ICS Notebook
 • پست عملياتي سامانه فرماندهي حادثه ICS Command Post
 • فرم هاي اطلاعات ICS Spread Sheet
 • كيت يا جعبه فرماندهي حادثه Incident Command Kit
 • بازي هاي فرماندهي حادثه Incident Command Games
 • شبيه سازي سامانه فرماندهي حادثه ICS Simulation
 • آموزش سيستم سامانه فرماندهي حادثه
 • منابع و مراجع مورد استفاده
 • منابع و مراجع مرتبط براي مطالعات تكميلي

ضميمه 1 – واژگان کلیدی مدیریت بحران

 • بحران Disaster,Crisis,Emergency
 • شرايط اضطراري Emergency Situation
 • پايداري Resilience
 • ظرفيت Capacity
 • آسيب پذيري Vulnerability
 • ريسك، احتمال خطر و يا خطرپذيري Risk
 • خطر Hazard
 • مديريت بحران Disaster Management
 • انواع خطرها و بحران ها در هزاره جديد (سال 2008 ميلادي)
  • خطرها و بحران هاي طبيعي
  • خطرها و بحران هاي تكنولوژيك
  • خطرها و بحران هاي اجتماعي
 • چرخه مديريت بحران  Disaster Management Cycle
  • چرخه مديريت بحران چهار قسمتي
  • چرخه مديريت بحران شش قسمتي
  • چرخه مديريت بحران هشت قسمتي

ضميمه 2 – نمونه ای موردی از ماتریس ارزیابی خطرها و بحران های محتمل

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود کتاب مقدمه ای بر سامانه فرماندهی حوادث در مدیریت بحران داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده

روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی

نقش مدیریت بحران در سازمان ها

پاورپوینت مدیریت بحران در حمل و نقل

پاورپوینت آموزشی دوره مدیریت بحران

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *