تماس با خطوط برق هوایی

حریم ایمنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

حریم ایمنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

حریم ایمنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

تصویب نامه شماره 25092 حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1347/10/8

ماده 1‌: تعاریف:

تعریف اصطلاحات به کار برده شده در این تصویبنامه بشرح زیر می باشد:

الف . محور خط : خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه ها در طول خطوط هوائی نیروی برق .

ب . مسیر خط : نواری است از زمین در طول خطوط هوائی انتقال و توزیع حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین .

  1. حریم درجه یک : دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن. که عرض هریک از این دو نوار در سطح افقی در این تصویبنامه تعیین شده است .
  2. حریم درجه دو : دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن . فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این تصویبنامه تعیین شده است .

ت . ردیف ولتاژ : ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق است .

ث . محدوده شهر : حدودیست که از طرف انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن با تایید مراجع مندرج در قانون قبل از تاریخ طرح نهائی هریک از خطوط نیروی برق برای آن شهر تعیین گردیده است .

تبصره : تاریخ طرح نهائی خطوط نیروی برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهای اجرائی آن اعلام می شود .

ج . خطوط هوائی فشار قوی : خطوطی است که دارای ولتاژ یک هزار ولت و بالاتر می باشد .

چ . خطوط هوایی فشار ضعیف . خطوطی است که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت می باشد .

ماده 2 : حریم خطوط هوائی فشار قوی نیروی برق در خارج محدوده شهرها بدو درجه تقسیم و نسبت به ولتاژهای مختلف بشرح زیر تعیین می شود :

الف . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ یکهزار تا بیست هزار ولت برابر سه متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنج متر از محور خط می باشد .

ب . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پانزده متر از محور خط می باشد .

پ . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت برابر سیزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله بیست متر از محور خط می باشد .

ت . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت برابر پانزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله سی متر از محور خط می باشد.

ث . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله چهل متر از محور خط می باشد .

ج . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیست متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پنجاه متر از محور خط می باشد

چ . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه هزار ولت برابر بیست و پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله شصت متر از محور خط می باشد .

تبصره 1 : در صورتیکه ردیفهای ولتاژی در آینده بین ردیفهای ولتاژ مذکور در این ماده بوجود آید حریم درجه یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد شد .

تبصره 2 : تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت آب و برق می باشد .

ماده 3 : در صورتیکه عبور خطوط هوائی فشار قوی نیروی برق در داخل محدوده شهرها به تشخیص وزارت آب و برق لازم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل لازم و سایر جهات فنی و ایمنی بشرح اندازه های حریم درجه یک مذکور در ماده 2 این تصویبنامه در معابر عمومی و حریم اماکن ممکن نباشد و ایجاد خط عرفاً موجب سلب استفاده متعارف از املاک اشخاص شود وزارت آب و برق و موسسات تابع طبق ماده 11 قانون برق ایران اقدام خواهد کرد .

تبصره 1 : در داخل محدوده شهرها فواصلی که برای رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظر گرفته می شود می تواند متناسب با فواصل پایه ها تا سی درصد کمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یک مذکور در ماده2 این تصویبنامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد :

تبصره 2 : در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده ای که قبلاً خطوط نیروی برق باستفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می نمایند لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط از حریم خارج می شود .

تبصره 3 : مفاد این ماده و تبصره های آن با تشخیص وزارت آب و برق به مناطق واجد شرایط درخارج از محدوده شهرها نیز تسری داده می شود .

ماده 4 : در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه آبیاری ، مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 8 این تصویبنامه بلامانع خواهد بود .

تبصره 1 : ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از سه متر از پی پایه ها انجام گیرد .

ماده 5 : در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد .

ماده 6 : در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروی برق خسارتی به اعیان و متحدثات موجود در ملکی وارد آید وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع خسارت مالک اعیانی را جبران خواهند نمود .

ماده 7 : در صورتیکه اشخاص برخلاف مقررات این آیین نامه عملیات و تصرفاتی در حریم درجه یک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنماند مکلفند بمحض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایند .

ماده 8 : برای کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور راهسازی، کارهای کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و نظایر آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانبی و ورود خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازی قبلاً از مسئولین عملیاتی خطوط نیروی برق راهنمائی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و برق باید ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود .

ماده 9 : حریم کابلهای زیرزمینی که در معابر و راه ها گذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود و در موردی که کابل با سایر تاسیسات شهری از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل و تلفن و نظایر آن تقاطع نماید استاندارهای متداول شبکه انتقال و توزیع و نیروی برق رعایت شود .

ماده 10 : رعایت حریم و استاندارهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی الزامی است و در هر مورد که سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدیدی نمایند که با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع آن انجام می گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تاسیسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور می نماید حریم و استانداردهای آن موسسات از طرف وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع باید رعایت شود و انجام طرحهای جدید با موافقت قبلی موسسات مربوط خواهد بود .

ماده 11 : به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر خطوط نیروی برق و بالاخص جلب توجه آنان باجرای مفاد مواد 11 و 18 و 19 قانون برق ایران وزارت آب و برق یا موسسات و سرکتهای تابع از طریق نشر آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در تابلو شهرداری ها یا توزیع آن در مسیر خط بطریق ممکن یا پخش آگهی از رادیوهای محلی و یا سایر وسایل مقتضی آغاز اجرای عملیات طرح خط نیروی برق را اعلام خواهند داشت .

حریم خطوط انتقال انرژی

طبق قانون سازمان برق ایران و تصویب نامه هیات وزیران در سال 1347 حریم خطوط انتقال عبارتست از :

الف . حریم درجه یک، دو نوار موازی خط انتقال در طرفین آن و متصل به تصویر فاز کناری روی زمین است که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در جدول شماره (3-4) آمده است .

ب. حریم درجه دو، دو نوار در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن است .

فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط(محور خط، خط واصل بین مراکز دو پایه مجاور است)در هر طرف در جدول شماره (3-4) آمده است .

در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه آبیاری با رعایت اصول حفاظتی مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط انتقال نگردد مجاز است البته برای حفر چاه و قنات و راهسازی اجازه وزارت آب و برق لازم است .

در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد .

جدول شماره (3-4)

حریم خطوط انتقال

حریم ولتاژ (کیلو ولت)

حریم درجه یک (متر)

حریم درجه دو (متر)

1 تا 20

3

5

32

5

15

63

13

20

132

15

30

230

17

40

400 و 500

20

50

750

25

60

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با حریم ایمنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

700 نکته ایمنی برق صنعتی

دانلود پیش نویس کتاب ایمنی برق

⇐ چک لیست کامل ایمنی برق

⇐ همه چیز درباره ایمنی برق (Electrical Safety)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *