ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی

تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی

تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی

مولف

حمیدرضا امانی

 

انسان ها و جانداران براي زيستن نيازمند استنشاق هواي سالم با درصد مناسب اكسيژن هستند، ولي آتش سوزي هايي كه در ابنيه و سازه هاي محصور اتفاق مي افتد و يا در فضاي باز به دليل شرايط سخت جابجايي هوا و يا بالا بودن نرخ توليد محصولات حريق، متصرفين را از گازهاي سمي ا فراد را تا سرحد PPM با مشكل بسزايي روبرو مي كنند، با توليد چند مرگ پيش مي برد و يا با تاثير بر مكانيزم بدن، به بيماري هاي مزمن و جبران ناپذير مبتلا
مي كند.

بررسي هاي بعمل آمده از 20000 آتش نشان در كشورهاي مختلف دنيا ، نشان مي دهد كه بر اثر عدم تهويه در هنگام امداد و نجات يا با پديده بك درفت مواجه شده اند و يا دچار افزايش تأثيرات منفي حريق گشته اند. در واقع به دليل ايزوله نبودن البسه حفاظت انفرادي آتش نشان ها ، در هر دوره از عمليات محصولات حريق تأثيراتي بر روي بدن آنها گذاشته و در نهايت منجر به بيماري گرديده است.

اگرچه اين خسارات را مي توان با يك عمل بسيار ساده تهويه به حداقل رساند، اما همين عمل ساده تهويه، در صورت عدم آگاهي و اشتباه در هنگام عمليات خود منجر به گسترش حريق و يا انفجار و … مي گردد كه اين امر ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي درباره تهويه را براي تمام سطوح پرسنل آتش نشاني مشخص مي نمايد.

بدين ترتيب مي توان با استفاده از تكنيك هاي تهويه در رفع آلودگي محيط حريق از گسترش حريق و خسارات ثانويه و خسارات جاني و انتشار دود و محصولات حريق به نقاطي كه هيچ گونه تماسي با حريق نداشته اند، از فاجعه آميزشدن حوادث و آتش سوزي ها تا حد زيادي جلوگيري نمود.

فصل اول: كليات و تعاريف

اهداف
1-1 . تهويه
2-1 . فشار
1. انواع فشار از نظر اندازه
3-1 . محصولات حريق
1-3-1 . دود
2-3-1 . آئروسل
3-3-1 . دوده
4-3-1 . حركت دود
5-3-1 . گازها
1-5-3-1 . تعريف گازها
2-5-3-1 . تقسيم بندي گازها
3-5-3-1 . انبساط گازها
6-3-1 . حرارت
7-3-1 . خاكستر
خلاصه
آزمون

فصل دوم: مراحل و پدیده های آتشسوزی

اهداف
1-2 . مراحل آتش سوزي
1-1-2 . مرحله اول آتش سوزي
1-1-1-2 . بررسي مرحله اول آتش سوزي از لحاظ مثلث حريق
2-1-2 . مرحله دوم آتش سوزي
1-2-1-2 . بررسي مرحله دوم آتش سوزي (شعله وري) از لحاظ مثلث حريق
3-1-2 . مرحله سوم آتش سوزي
1-3-1-2 . مشخصه هاي مرحله سوم آتش سوزي
2-2 . پديده هاي آتش سوزي
1-2-2 . حالت قارچي شكل شدن دود و محصولات حريق
2-2-2 . پديده شعله ناگهاني (فلاش اور)
3-2-2 . پديده برگشت شعله (بك درفت)
4-2-2 . پديده انفجار دود
خلاصه
آزمون

فصل سوم: نحوه حركت دود و محصولات حریق در ساختمان

اهداف
1-3 . بررسي دود و حركت آن در ساختمان ها
1-1-3 . حركت دود در ساختمان هاي بلند
1-1-1-3 . حركت دود
2-1-1-3 . حركت هوا
2-3 . فشار مثبت
1-2-3 . نيازهاي يك سيستم فشار مثبت
3-3 . مبارزه با آتش سوزي
4-3 . اثر دودكشي در ساختمان
1-4-3 . تأثير طبقات و جداكننده ها
2-4-3 . اثرباد
3-4-3 . تأثير تهويه از مجاري (دريچه ها)
4-4-3 . كانال دود
خلاصه
آزمون

فصل چهارم: روش های ورود به ساختمان

اهداف
مقدمه
1-4 . ورود اضطراري
1-1-4 . درها
2-1-4 . لولاها
3-1-4 . پنجره داخل در
4-1-4 . پنجره
5-1-4 . ساير بازشدگي ها در سطح زمين
6-1-4 . ساير بازشدگي هاي بالاي سطح زمين
خلاصه
آزمون

فصل پنجم: روش های تهویه

اهداف
1-5 . انواع تهويه از نظر نيروي محركه
1-1-5 . روش طبيعي
2-1-5 . روش مكانيكي ( مصنوعي )
2-5 . انواع تهويه از لحاظ جهت آن
1-2-5 . تهويه طبيعي از بالاي ساختمان (عمودي)
2-2-5 . تهويه طبيعي از كنار (افقي)
3-5 . انواع تهويه از نظر فشار
1-3-5 . تهويه فشار منفي
2-3-5 . تهويه فشار مثبت
3-3-5 . انواع راه پله ها
4-5 . آرايش بادبزن ها (فن ها)
1-4-5 . بادبزن هاي موازي (كنارهم)
2-4-5 . بادبزن هاي سري (پشت سرهم)
3-4-5 . بكارگيري فن ها يا دستگاه هاي تهويه در حالات موازي و سري
5-5 . پديده اتصال كوتاه در تهويه
خلاصه
آزمون

فصل ششم: روش های تهویه در تصرفات مختلف

اهداف
1-6 .هدف كلي از طراحي در تهويه حريق
2-6 .دلايل تهويه در آتش سوزي
3-6 .مراحل به كارگيري تهويه اصولي
6 4. اهداف تهويه
5-6 . كاربرد خاص تهويه كننده هاي آتش سوزي
6-6 . ساختمان تهويه
7-6 . عملكرد تهويه
8-6 . وضعيت و چگونگي تهويه
9-6 . فضا و مكان تهويه
10-6 . ورودي دماي هوا
11-6 . عوامل ديگر
12-6 . پرده ها
1-12-6 . ساختار پرده
2-12-6 . اثر پرده
3-12-6 . پرده هاي مقاوم دود و آتش
4-12-6 . پرده هاي دود
5-12-6 . پرده هاي مقاوم آتش سوزي
13-6 . اسپرينكلرها
14-6 . كنترل هاي اضافي
15-6 . تهويه در سازه هاي مختلف
1.تهويه در ساختمان يك طبقه به روش ساده
2. تهويه در ساختمان هاي چند طبقه
3-15-6 . تهويه در ساختمان هاي بلندمرتبه
22-6 . تهويه در ساختمان هاي بلند
16-6 : نحوه تخليه دود در انواع زير زمين:
1 نحوه تخليه دود در زيرزميني كه فقط داراي يك راه پله است:
2-16-6 نحوه تخليه دود در زيرزمين با يك راه پله و يك شيب راه (رمپ) .
3-16-6 نحوه تخليه دود در زيرزميني با يك راه پله و يك آسانسور
4-16-6 . نحوه تخليه دود در زيرزميني كه داراي آسانسور و يك شيب راه و راه پله است:
5. نحوه تخليه دود د رزيرزميني كه داراي دو راه پله ورودي و خروجي مي باشد:
6-16-6 . نحوه تخليه دود در زيرزميني با دو يا چند راه پله و شيب راه و آسانسور
7-16-6 . نحوه تخليه دود در زيرزميني با فشار منفي
-8-16-6 نحوه تخليه دود در زير زميني هاي طبقاتي
17-6 . فضاهاي بزرگ
18-6 . فروشگاه ها و مراكز خريد بزرگ
1-18-6 . اصول و قواعد كنترل
2-18-6 . خارج نمودن دود و گازهاي گرم حاصل از حريق
3-18-6 . اسپرينكلرها
4-18-6 . كاشف هاي اتوماتيك حريق
6 19 . تهويه در مترو
1-19-6 . اصول بهسازي هواي محيط
2. استقرار دستگاه ها
3. طرز كار سيستم ها
6 20 . تهويه در چاه
خلاصه
آزمون

فصل هفتم: مشخصات بادبزن ها

اهداف
مقدمه
1-7 . بادبزن با موتور بنزيني
2-7 . بادبزن با موتور الكتريكي
3-7 . بادبزن هاي هيدروليكي با توربين آبي
4-7 . بادبزن هاي پنوماتيك يا توربين بادي
5-7 . هوادهي فن ها
6-7 . موارد مهم جهت انتخاب فن مناسب در آتش نشاني
7-7 . شعاع تأثير بادبزن
خلاصه
آزمون

فصل هشتم: مديريت تهويه و تخليه

اهداف
مقدمه
1-8 . علائم و اخطارها
1-1-8 . علائم تصويري مربوط به تجهيزات اطفاي حريق:
2-1-8 . علائم مكمل جهت دار براي دسترسي به وسايل اطفاي حريق
3-1-8 . علائم تصويري آگاه كننده نسبت به شرايط ايمن
4-1-8 . علائم خروج اضطراري و مسيرهاي فرار
2-8 . محدود كردن حريق
1-2-8 . روش هاي غير فعال
2-2-8 . روش هاي فعال
خلاصه
آزمون
فهرست منابع و مراجع

این کتاب در 242 صفحه تهیه و تنظیم شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

نقش بهداشت در آتش نشانی

⇐  هشدار به آتش نشانان برای جلوگیری از گرد و غبارهای قابل انفجار

⇐  اصول تهویه در حریق

⇐  درسنامه جامع ایمنی حریق

دانلود جزوه مهندسی حریق دکتر رضا غلام نیا

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *