سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

تشریح بندهای OHSAS 18001

تشریح بندهای OHSAS 18001

تشریح بندهای OHSAS 18001

 1. Scope
 2. Reference publications
 3. Terms and definitions
 4. OH&S Management System Elements

 

4-14-24-34-44-54-6
 4-3-14-4-14-5-1 
4-3-24-4-24-5-2
4-3-34-4-34-5-3
4-3-44-4-44-5-4
 4-4-5 
4-4-6
4-4-7

 

1- دامنه : Scope

خصوصيات OHSAS به بيان نيازمندي ها براي يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مي پردازد ، تا سازمان را قادر  سازد كه ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي را كنترل و عملكرد خود را بهبود بخشد .

اين استاندارد به بيان معيارهاي خاص عملكرد ايمني و بهداشت حرفه اي نمي پردازد و خصوصيات مشروح و مفصلي را براي طراحي يك سيستم مديريت ارائه نمي نمايد .

اين خصوصيات OHSAS براي سازماني قابل اعمال مي باشد كه بخواهد :

 1. يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي را ايجاد نمايد تا ريسك هايي را كه براي كاركنان و ساير گروههاي ذينفعي كه ممكن است در معرض ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي ناشي از فعاليت هاي سازمان باشند ،        حذف نموده و يا به حداقل كاهش دهد .
 2. سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي را ايجاد ، نگهداري و بطور مداوم بهبود بخشد .
 3. از مطابقت با خط مشي بيان شده  ايمني و بهداشت حرفه اي خود ، اطمينان حاصل نمايد .
 4. اين مطابقت را به ديگران نيز اثبات نمايد .
 5. به دنبال كسب گواهينامه يا ثبت سيستم OH&S خود توسط يك سازمان خارجي باشد .
 6. مطابقت خود را با اين خصوصيات OHSAS به صورت خوداظهاري اعلام نمايد .

تمام نيازمندي هايي كه در اين خصوصيات OHSAS  آورده شده است ، به گونه اي تهيه شده كه قابل ادغام و       يكي شدن با هر سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي باشد .ابعاد و گستردگي بكارگيري اين استاندارد بستگي     به عواملي نظير خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي سازمان ، ماهيت فعاليت هاي آن و ريسك ها و پيچيدگي عمليات آن خواهد داشت .

اين خصوصيات OHSAS بيشتر براي پوشش دادن مسايل مربوط به ايمني و بهداشت حرفه اي در نظر گرفته شده است تا مسايل مربوط به ايمني محصول و خدمات .

2- انتشارات مرجع :  Reference publications

BS 8800 : 1996 راهنماي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

3- تعاريف و اصطلاحات :

3-1- حادثه Accident‌

حادثه عبارت است از يك اتفاق يا رويداد ناخواسته كه منجر به مرگ , بيماري , جراحت , خرابي و يا ساير خسارات     مي گردد .

3-2- مميزي Audit

بررسي نظام يافته به منظور تعيين اينكه آيا فعاليت ها و نتايج مربوطه با ترتيبات برنامه ريزي شده مطابقت دارند و آيا اين ترتيبات به طور موثر اجرا مي شوند و براي دستيابي به خط مشي و اهداف كلان سازمان مناسب مي باشند .

3-3- بهبود مداوم  Continual Improvement

فرآيند ارتقاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براي دستيابي به بهبودهايي در عملكرد كلي ايمني و بهداشت حرفه اي در راستاي خط مشي OH&S سازمان .

نكته : اين فرآيند لازم نيست در تمام زمينه هاي فعاليت به طور همزمان صورت گيرد .

3-4- خطر : Hazard

به منبع يا وضعيتي گفته مي شود كه داراي پتانسيل آسيب به شكل جراحات انساني يا بيماري ، خرابي اموال و تخريب محيط كار يا تركيبي از اين موارد باشد .

3-5- شناسايي خطر : Hazard Identification

فرآيند شناسايي وجود يك خطر و تعيين ويژگي هاي آن

3-6- رويداد : Incident

رخداد يا اتفاقي كه منجر به يك حادثه مي شود و يا پتانسيل تبديل شدن به حادثه را دارد .

نكته : به اتفاقي كه در آن هيچ گونه بيماري، جراحت، خرابي و يا زياني حادث نشده  باشد ،  شبه حادثه ( Near-miss ) گفته مي شود. اصطلاح رويداد شامل موارد شبه حادثه نيز مي گردد .

 3-7- گروههاي ذينفع Interested Parties

فرد يا گروهي كه به عملكرد ايمني و بهداشت حرفه اي يك سازمان مربوط مي باشد و يا از آن تاثير مي پذيرد .

 3-8- عدم انطباق Non-conformance

هرگونه انحرافي از استانداردهاي كاري , دستورالعمل ها , روش هاي اجرايي , مقررات , الزامات سيستم مديريتي كه مي تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم  منجر به جراحت ، بيماري , خرابي اموال , تخريب محيط كار و يا تركيبي از اين موارد  گردد .

3-9- اهداف كلان : Objectives

اهدافي كه يك سازمان در چارچوب عملكرد ايمني و بهداشت حرفه اي براي خود تعريف مي نمايد و خود را موظف به دستيابي آن مي داند .

 توجه : اهداف كلان بايستي حتي الامكان بصورت كمي بيان شوند .

3-10- ايمني و بهداشت حرفه اي  Occupational Health and Safety

شرايط و عواملي كه بر سلامتي و خوب بودن كاركنان ثابت , كاركنان موقتي , پرسنل پيمانكار , بازديدكنندگان و يا هر شخص ديگري كه در محل فعاليت و محيط كاري سازمان حضور دارد ، تاثير مي گذارند .

حتما بخوانید: آموزش کامل HSE-MS

3-11- سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  OH&S Management system

بخشي از كل سيستم مديريت سازمان مي باشد كه مديريت بر ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي ناشي از فعاليت هاي سازمان را تسهيل مي نمايد . اين سيستم شامل ساختار سازماني , فعاليت هاي طرح ريزي , مسئوليت ها , روشها , فرآيندها و منابعي مي باشد كه در راستاي پياده سازي ، اجرا , دستيابي , بازنگري و حفظ خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي سازمان قرار دارند .

3-12- سازمان Organization

شركت, نهاد, اداره, موسسه، مجتمع كاري، بخش و يا تركيبي از آنها , اعم از ثبت شده يا نشده , دولتي يا خصوصي كه داراي وظايف و تشكيلات اداري خاص خود باشند .

نكته : در سازمان هايي كه بيش از يك واحد كاري دارند ، هر كدام از واحدهاي كاري را مي توان يك سازمان تلقي نمود .

3-13-  عملكرد Performance

نتايج قابل اندازه گيري سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ,‌ در ارتباط با كنترلي كه سازمان بر ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي و بر مبناي خط مشي و اهداف كلان ايمني و بهداشتي خود اعمال مي نمايد .

نكته : اندازه گيري عملكرد شامل اندازه گيري فعاليت ها و نتايج مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد .

3-14- ريسك   Risk

تركيبي از احتمال و پيامد(هاي) ناشي از وقوع يك رويداد خطرناك .

3-15- ارزيابي ريسك : Risk Assessment

فرآيند كلي برآورد ابعاد و گستردگي ريسك و اتخاذ تصميم در مورد اينكه آيا ريسك قابل تحمل مي باشد يا خير ؟

3-16-  ايمني :  Safety

رهايي و خلاصي از ريسك غيرقابل قبول ( منجر به آسيب )

3-17- ريسك قابل تحمل : Tolerable Risk

به ريسكي گفته مي شود كه به ميزاني كاهش يافته است كه مي تواند براي سازمان با توجه به تعهدات قانوني و خط مشي OH&S آن قابل تحمل باشد .

4- اجزاء سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  OH&S management system elements

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و ایمنی

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و ایمنی

4-1- الزامات عمومي  General requirements

سازمان بايد يك سيستم مديريت OH&S را ايجاد نموده و برقرار نگهدارد كه نيازمنديهاي آن در بند 4 تشريح شده است .

4-2-   خط مشي  Policy

مديريت ارشد سازمان بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي را تعريف نمايد ، به گونه اي كه خط مشي به روشني چارچوب كلي اهداف كلان ايمني و بهداشتي را بيان نموده و به بهبود عملكرد ايمني و بهداشت تعهد نمايد.

اين خط مشي بايد :

1-  متناسب با اهميت و اندازه ريسک هاي ايمني و بهداشت سازمان باشد .

2-  شامل تعهد به بهبود مداوم باشد .

3-  حداقل شامل تعهد به مطابقت با قوانين ايمني و بهداشت قابل اعمال و ساير الزاماتي باشد كه سازمان آنها را    تقبل كرده است.

4-  مدون ، اجرا  برقرار نگهداشته شده باشد .

5-  به کليه کارکنان ابلاغ شده باشد با اين منظور كه كاركنان از تعهدات ايمني و بهداشت مربوط به خود آگاه شده باشند .

6-  براي گروههاي ذينفع در دسترس باشد .

7-  به صورت ادواري مورد بازنگري قرار گيرد تا از مرتبط بودن و نگهداري مناسب آن براي سازمان اطمينان     حاصل شود .

4-3-1- طرح ريزي براي شناسايي مخاطره ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك Planning for hazard identification, risk assessment and risk control

سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي مداوم خطرات ، ارزيابي ريسك و اعمال اقدامات كنترلي ايجاد نموده و برقرار نگهدارد . اين روش اجرايي بايد شامل موارد زير باشد :

الف : فعاليتهاي طبيعي و غير طبيعي ( روتين و غير روتين )

ب :  فعاليتهاي كليه افرادي كه به محيط كار دسترسي دارند اعم از پيمانكاران فرعي و بازديدكنندگان

ج :  تسهيلات محيط كاري ( اعم از اينكه توسط سازمان يا ديگران فراهم شده باشد )

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه نتايج حاصل از اين ارزيابي‌ها و تاثيرات اين كنترلها در تعيين اهداف كلان ايمني و بهداشت حرفه‌اي منظور شده است .سازمان بايد اين اطلاعات را مدون و به روز نگهداري نمايد .

متدولوژي سازمان براي شناسايي خطر و ارزيابي ريسك بايد :

با توجه به دامنه كاربرد، ماهيت و زمان بندي آن به گونه اي تعريف شده باشد كه اطمينان حاصل نمايد كه اين روشها ماهيت پيش از وقوع دارندتا پس از وقوع.

اطلاعاتي را براي طبقه بندي ريسك ها و شناسايي مواردي كه بايد توسط اقدامات مشخص شده در بندهاي 4-3-3 و 4-3-4 ، حذف يا كنترل شوند ، ارائه نمايد .

با تجربه كاري و قابليت اقدامات كنترلي ريسك بكار گرفته شده ، سازگار باشد .

ورودي هاي لازم را براي تعيين نيازمندي هاي تسهيلات ، شناسايي نيازهاي آموزشي و يا استقرار كنترل هاي عملياتي ، ارائه نمايد .

اطلاعات را براي پايش اقدامات مورد نياز به منظور حصول اطمينان از موثر و به موقع بودن اجراي آنها ارائه نمايد .

حتما بخوانید: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

4-3-2- الزامات قانوني و ساير الزامات Legal and other requirements

سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات ايمني و بهداشت حرفه‌اي كه قابل اعمال بر سازمان مي باشند ايجاد نموده و برقرار نگهدارد . سازمان بايد اين اطلاعات را به روز نگهدارد .

سازمان بايد اطلاعات مرتبط در مورد الزامات قانوني و ساير الزامات را به كاركنان خود و ساير گروههاي ذينفع مربوطه ابلاغ نمايد .

4-3-3- اهداف كلان Objectives

سازمان بايد اهداف كلان ايمني و بهداشت حرفه‌اي مدوني در هر بخش و سطحي در درون سازمان كه مرتبط باشد ايجاد كرده و برقرار نگهدارد . سازمان هنگام تدوين و بازنگري اهداف كلان خود ، الزامات قانوني و ساير الزامات ، بايد خطرات و ريسكهاي ايمني و بهداشت حرفه اي خود ، گزينه‌هاي فن آوري ، الزامات مالي ، عملياتي و بازرگاني خود و ديدگاههاي گروههاي ذينفع را در نظر گيرد .

اهداف كلان بايد با خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي و از جمله تعهد به بهبود مداوم سازگار باشد .

اهداف كلان بايستي حتي المقدور بصورت كمي بيان شوند .

4-3-4- برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OH&S management programs)

سازمان بايد برنامه‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي را براي دستيابي به اهداف كلان خود ايجاد نموده و برقرار نگهدارد . اين بايد شامل مستنداتي در مورد :

الف : مسئوليتها و اختيارات واگذار شده براي دستيابي به اهداف كلان در هر بخش و سطحي از سازمان كه مربوط باشد .

ب :  روشها و جدول زماني كه بر اساس آن سازمان بايد به اهداف كلان برسد .

برنامه‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي بايد در فواصل زماني منظم و طرح‌ريزي شده‌اي مورد بازنگري قرار گيرد .

در صورت لزوم ، برنامه‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي بايد اصلاح شوند تا تغييرات در فعاليتها ، محصولات ، خدمات يا شرايط كاري سازمان را در برگيرند .

4-4- اجرا و عمليات Implementation and operation

4-4-1- ساختار و مسئوليتها Structure and responsibility

وظايف ، مسئوليتها و اختيارات كاركناني كه كارهايي را اداره ، اجرا و تصديق مي‌نمايند كه اين كارها داراي تاثير بر ريسك‌هاي ايمني و بهداشت فعاليتها ، تسهيلات و فرآيندهاي سازمان مي‌باشد بايد تعيين ، مدون و ابلاغ گردد تا منجر به تسهيل سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي گردد .

مسئوليت اصلي ايمني و بهداشت حرفه اي بر عهده مديريت ارشد مي‌باشد . سازمان بايد عضوي از مديريت ارشد را با مسئوليت خاص براي حصول اطمينان از اينكه سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي در تمامي نواحي و حوزه‌هاي عملياتي سازمان به درستي اجرا شده و مطابق با نيازمنديها عمل مي‌نمايد ، منصوب كند .

مديريت بايد منابع لازم را براي اجرا ، كنترل و بهبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي فراهم نمايد .

اين منابع شامل منابع انساني ، مهارتهاي خاص ، تكنولوژي و منابع مالي مي‌باشد .

شخص منصوب شده از طرف مديريت ارشد سازمان بايد داراي وظايف ، مسئوليتها و اختيارات معيني براي موارد ذيل باشد .

الف: حصول اطمينان از اينكه نيازمندي هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مطابق با ويژگي هاي OHSAS  ، تعيين ، اجرا و حفظ مي شود .

ب : حصول اطمينان از اينكه گزارشات در مورد عملكرد سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي براي بازنگري و به‌عنوان مبنايي براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي به مديريت ارشد ارائه مي‌گردد .

تمام اين مسئوليتها همراه با مسئوليت مديريت بايد تعهد آنها را به بهبود مداوم عملكرد ايمني و بهداشت حرفه‌اي اثبات نمايد .

حتما بخوانید:  بسته OHSAS 18001:2007

4-4-2- آموزش ، آگاهي و صلاحيت  Training , awareness and competence

كاركنان بايد براي انجام وظايفي كه ممكن است بر ايمني و بهداشت حرفه‌اي در محيط كاري تاثير بگذارد ، صلاحيت داشته باشند ، صلاحيت بايد بر اساس تحصيلات ، آموزش و يا تجربه مناسب مشخص شود .

سازمان بايد روش اجرايي ايجاد كرده و برقرار نگهدارد تا اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان در هر بخش و سطحي كه فعاليت مي‌كنند از موارد زير آگاه شده‌اند :

 • اهميت انطباق با خط مشي ، روش هاي اجرايي ايمني و بهداشت حرفه‌اي و نيازمندي هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي
 • پيامدهاي ايمني و بهداشت حرفه‌اي ،  اعم از بالفعل يا بالقوه ، حاصل از فعاليتهاي كاري آنان و منافع ايمني و بهداشت حرفه‌اي ناشي از عملكرد بهبود يافته فردي .
 • نقش و مسئوليتهاي خود در حصول انطباق با خط مشي و روش‌هاي اجرايي ايمني و بهداشت حرفه‌اي و با نيازمندي هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي از جمله با نيازمندي هاي آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري
 • عواقب بالقوه عدول از روشهاي اجرايي مشخص شده .

روش‌ اجرايي آموزش بايد سطوح مختلفي از :

 • مسئوليت ، توانايي و تحصيلات
 • ريسك را در نظر بگيرد .

4-4-3- تبادل نظر و برقراري ارتباطات Consultation and communication

سازمان بايد روش‌ اجرايي براي حصول اطمينان از اينكه اطلاعات ايمني و بهداشت حرفه‌اي لازم به كاركنان و ساير گروه هاي ذينفع ابلاغ شده و همچنين از آنها دريافت مي‌گردد ، داشته باشد .

ترتيبات بعمل آمده براي مشاركت دادن كاركنان و مشورت با آنها بايد مدون شده و به اطلاع گروه هاي ذينفع رسانده شود .

كاركنان بايد :

 • در تعيين و بازنگري خط مشي‌ها و روش اجرايي براي مديريت ريسك مشاركت داده شوند .
 • هنگام اعمال هرگونه تغييري كه بر ايمني و بهداشت حرفه‌اي محيط كار تاثير مي‌گذارد مورد مشاوره قرار گيرند .
 • نماينده سازمان در ارتباط با مسائل ايمني و بهداشت حرفه‌اي باشند .
 • در مورد اينكه چه كسي نماينده ايمني و بهداشت كاركنان و شخص منصوب شده خاص از طرف مديريت مي‌باشد، آگاه شوند.

4-4-4- مستند سازي Documentation

سازمان بايد براي موارد زير ، اطلاعات را بر روي واسط مناسب نظير كاغذ و يا بصورت الكترونيكي ايجاد نموده و برقرار نگهدارد.

الف : تشريح عناصر اصلي سيستم مديريت و روابط متقابل بين آنها

ب :  رجوع دادن به مستندات مرتبط

نكته : اين موضوع حائز اهميت مي‌باشد كه مستندات براي مؤثر بودن و كارائي در حداقل ميزان مورد نياز نگهداشته شوند .

4-4-5- كنترل مدارك و داده ها Document and data control

سازمان بايد روش اجرايي براي كنترل تمام مدارك و مستندات مورد نياز سيستم OHSAS  ايجاد نموده و برقرار نگه دارد تا اطمينان حاصل نمايد كه :

 1. محل مدارك و داده ها معلوم است .
 2. مدارك و داده ها بطور ادواري بازنگري و در صورت لزوم تجديدنظر مي شوند و كفايت آنها توسط افراد مجاز مورد تائيد قرار مي گيرد .
 3. ويرايش هاي جاري مدارك و داده هاي مربوطه در تمام محل هايي فعاليتي انجام مي پذيرد و انجام آن بر عملكرد سيستم ايمني و بهداشت موثر است ، در دسترس مي باشد .
 4. مدارك و داده هاي منسوخ به فوريت از تمام محل هاي صدور و محل هاي استفاده آنها ، جمع آوري مي شوند ، يا به طريق ديگري از عدم استفاده ناخواسته آنها اطمينان حاصل مي شود .
 5. مدارك و داده هاي بايگاني شده كه براي مقاصد قانوني يا حفظ دانش نگهداري مي شوند ، به نحو مناسبي مشخص مي گردند .

4-4-6- كنترل عمليات Operational control

 سازمان بايد آن دسته از عمليات و فعاليت‌هاي همراه با ريسك‌هاي شناخته شده كه نياز به اعمال اقدام هاي كنترلي در مورد آنها وجود دارد را مشخص نمايد. اين فعاليتها كه شامل نگهداري نيز هستند ، برنامه‌ريزي نمايد تا اطمينان حاصل نمايد كه تحت شرايط مشخص شده به انجام مي‌رسند .

 1. ايجاد و برقراري روش‌هاي اجرايي مدون براي پوشش دادن وضعيت‌هاي كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي و اهداف كلان ايمني و بهداشت حرفه‌اي گردد.
 2.  مشخص نمودن معيارهاي عملياتي در روش‌هاي اجرايي
 3. ايجاد و برقراري روش‌هاي اجرايي مرتبط با ريسك‌هاي ايمني و بهداشت حرفه‌اي شناخته شده كالاها ، تجهيزات و خدمات خريداري شده و يا مورد استفاده شده سازمان و ابلاغ روش‌هاي اجرايي و نيازمندي‌هاي مربوط به عرضه‌كنندگان و پيمانكاران .
 4. ايجاد و برقراري روش‌هاي اجرايي براي طراحي محيط كار، فرآيند ، نصب ماشين‌آلات ، روش‌هاي اجرايي عمليات و تشكيلات كاري از جمله مطابقت آنها با قابليت انساني به منظور حذف يا كاهش ريسك‌هاي ايمني و بهداشت حرفه‌اي در منشأ آن .

4-4-7- آمادگي واكنش مناسب در شرايط اضطراري  Emergency preparedness and response

سازمان بايد طرحها و روشهاي اجرايي را براي شناسايي احتمال وقوع و مقابله با حوادث و وضعيتهاي اضطراري و براي پيشگيري و كاهش بيماري و جراحتهاي احتمالي كه ممكن است همراه آنها باشند ايجاد نموده و برقرار نگهدارد .

سازمان بايد طرحها و روشهاي اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري خود را ، مخصوصاً پس از وقوع حوادث يا وضعيتهاي اضطراري مورد بازنگري قرار دهد .

سازمان همچنين بايد به طور ادواري هروقت كه امكان پذير باشند اين روشهاي اجرايي را به آزمايش بگذارد .

4-5- بررسي و اقدام اصلاحي Checking and corrective action

4-5-1- پايش و اندازه گيري عملكرد Performance measurement and monitoring

سازمان بايد روش اجرايي براي پايش و اندازه‌گيري عملكرد ايمني و بهداشت حرفه‌اي به طور منظم ايجاد نموده و برقرار نگهدارد . اين روش اجرايي بايد شامل موارد زير باشد :

 1. اندازه‌گيري كمي و كيفي متناسب با نيازهاي سازمان .
 2. پايش محدوده‌اي كه در آن اهداف كلان ايمن و بهداشت حرفه‌اي سازمان برآورد شده‌اند .
 3. اندازه‌گيري‌هاي پيش از وقوع از عملكرد كه مطابقت با برنامه‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي ، معيارهاي ‌عملياتي و الزامات قانوني و مقررات قابل اعمال را پايش مي‌نمايد .
 4. اندازه‌گيري‌هاي پس از وقوع يا واكنشي از عملكرد حوادث ، بيماري ، اتفاقات و ساير رويدادهاي گذشته مربوط به عملكرد ناقص ايمن و بهداشت را پايش مي‌نمايد .
 5. ثبت داده‌ها و نتايج حاصل از پايش و اندازه‌گيري به شكلي كه براي تجزيه و تحليل اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه متعاقب آن كافي باشد .

اگر تجهيزات پايش براي اندازه‌گيري و بررسي عملكرد مورد نياز باشند ، سازمان بايد روش اجرايي را براي كاليبراسيون و نگهداري اين تجهيزات ايجاد نموده و برقرار نگهدارد . سوابق كاليبراسيون و فعاليتهاي نگهداري تجهيزات و نتايج مربوطه بايد حفظ شود .

4-5-2- حوادث ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه Accidents, incidents,  non-conformance’s and corrective and preventive action

سازمان بايد روش اجرايي براي مشخص كردن مسئوليتها و اختيارات براي موارد زير ايجاد نموده و برقرار نگهدارد :

 1. تحقيق و رسيدگي پيرامون حوادث ، اتفاقات ، عدم انطباقها
 2. اقدام نمودن براي كاهش هرگونه پيامدهاي حاصله از حوادث ، اتفاقات يا عدم انطباقها
 3. شروع و تكميل اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 4. تاييد مؤثر بودن اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بعمل‌آمده

اين روش‌ اجرايي بايد مستلزم اين موضوع باشد كه تمام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه پيشنهاد شده قبل از اجرا  در طي فرآيند ارزيابي ريسك مورد بازنگري قرار گيرند .

هرگونه اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه كه براي حذف علل بالفعل و بالقوه عدم انطباقها انجام مي‌گيرد بايد متناسب با ابعاد مشكلات بوده و با ريسكهاي ايمني و بهداشت حرفه‌اي حاصله سازگار باشد .

سازمان بايد هرگونه تغييرات در روشهاي اجرايي مدون ناشي از اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه را اعمال و ثبت نمايد .

تعريف اقدام اصلاحي :

اقداماتي كه براي حذف علل ريشه اي بالفعل عدم انطباق ها ، حوادث يا اتفاقات شناسايي شده ، صورت مي پذيرند تا از وقوع مجدد آنها جلوگيري نمايند .

تعريف اقدام پيشگيرانه :

اقداماتي كه براي حذف علل ريشه اي بالقوه عدم انطباق ها ، حوادث يا اتفاقات شناسايي شده ، صورت مي پذيرند تا از وقوع آنها جلوگيري نمايند .

4-5-3- سـوابـق و مديريت سوابق Records and records management

سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي ، نگهداري و تعيين تكليف سوابق ايمني و بهداشت حرفه‌اي از جمله نتايج مميزي‌ها و بازنگري‌ها ايجاد نموده و برقرار نگهدارد .

سوابق ايمني و بهداشت حرفه‌اي بايد خوانا ، قابل شناسايي و قابل رديابي به فعاليتهاي مربوطه باشد .

سوابق ايمني و بهداشت حرفه‌اي بايد به گونه‌اي بايگاني و نگهداري شوند كه به سهولت قابل دستيابي بوده و در مقابل آسيب ، خرابي يا نابودي محفوظ بماند . مدت نگهداري سوابق بايد تعيين و ثبت شود .

سوابق بايد متناسب با سيستم و سازمان نگهداري شوند تا انطباق با OHSAS 18001 را اثبات نمايد .

4-5-4- مميزي Audit

سازمان بايد برنامه‌ها و روش اجرايي براي مميزي‌هاي ادواري سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي كه قرار است به اجرا درآيد ، ايجاد نموده و برقرار نگهدارد تا :

1- تعيين نمايد كه آيا سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي :

1-1-  با ترتيبات برنامه‌ريزي شده براي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي و از جمله الزامات OHSAS 18001 مطابقت دارد .

1-2-  به درستي اجرا و نگهداري شده‌است يا نه .

1-3-  در برآورده كردن خط مشي و اهداف كلان سازمان مؤثر بوده است يا خير .

2-  نتايج مميزي‌هاي قبلي را مورد بازنگري قرار دهد .

3-  اطلاعات مربوط به نتايج مميزي‌ها را به مديريت ارائه نمايد .

برنامه‌ريزي مميزي از جمله هرگونه زمانبندي بايد مبتني بر نتايج حاصل از ارزيابي ريسك فعاليتهاي سازمان و نتايج مميزي‌هاي قبلي باشد .

روش اجرايي مميزي بايد دامنه كاربرد ، دفعات ، اسلوب ، صلاحيتها و همچنين مسئوليتها و الزامات براي انجام مميزي و گزارش نتايج را در بر گيرد .

در صورت امكان ، مميزي‌ها بايد توسط كاركناني انجام گيرد كه مسئوليت مستقيم در فعاليتهاي تحت بررسي ندارند و مستقل   مي باشند .

نكته : كلمه مستقل در اينجا لزوماً به معناي خارج از سازمان نمي‌باشد .

4-6- بازنگري مديريت  Management review

مديريت ارشد سازمان بايد در فواصلي كه خود تعيين مي‌نمايد سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي را مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم ، مناسب بودن ، كافي بودن و مؤثر بودن آن اطمينان حاصل نمايد .

فرآيند بازنگري مديريت بايد اطمينان دهد كه اطلاعات لازمي كه به مديريت امكان انجام اين ارزيابي‌ها را بدهد ، جمع‌آوري شده است . اين بازنگري بايد مدون باشد.

در پرتو نتايج مميزي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي ، تغيير شرايط و تعهد به بهبود مداوم ، بازنگري مديريت بايد نياز احتمالي به تغييرات خط مشي ، اهداف كلان و ساير عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي را مد نظر قرار دهد .

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
2 پاسخ
 1. حجت اله زندی
  حجت اله زندی می گوید

  ببسیار عالی و مفید
  با سپاس از همکار ارجمندم آقای مهندس سیروان شیخی عزیز

  پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *