صدا و اثرات آن

بررسی اثرات آلودگی صوتی بر روی سيستم شنوایی كارگران شاغل در يكی از صنايع فلزی اراک

بررسی اثرات آلودگی صوتی بر روی سيستم شنوایی كارگران شاغل در يكی از صنايع فلزی اراک

مقدمه و هدف: مواجهه با صدا و افت شنوايي ناشي از آن يكي از معضلات اساسي در صنايع، به خصوص صنايع فلزي است. اين تحقيق به منظور بررسي ميزان آلودگي صوتي در محيط كار و عوامل مستعد كننده افت شنوايي در يكي از صنايع اراك انجام شد.

مواد و روش كار: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي كه در سال 1383 انجام گرفت تعداد 764 نفر از كاركنان واحدهاي مختلف يكي از شركت هاي صنايع فلزي اراك مورد بررسي قرار گرفتند. اندازه گيري و ارزشيابي صدا در واحدهاي مختلف كارخانه بر اساس استانداردهاي كميته ملي بهداشت حرفه اي ايران برگرفته از ACGIH آمريكا و نيز ANSI آمريكا با استفاده از صدا سنج مجهز به آناليزور مدل Cacella در شبكه A انجام شد و نيز ارزيابي شنوايي شاغلين بر طبق استاندارد ISO85 با استفاده از يك دستگاه اديومتر WELLTONE مدل AD-980902070 انجام گرفت و پس از جمع آوري داده ها، آناليز آماري توسط نرم افزار آماري SPSS (نسخه 5/11) انجام شد. از آمار توصيفي و تحليلي شامل ميانگين، نسبت و آزمونهاي آناليز واريانس و T-test استفاده گرديد و 05/0>P معني دار تلقي گرديد.

يافته ها: نتايج اندازه گيري تراز فشار صوت در كارگاه هاي مختلف شركت نشان داد كه از 1191 ايستگاهي كه در آنها تراز فشار صوت اندازه گيري شد در 18 درصد ايستگاه ها (224 ايستگاه) صدا بيش از حد مجاز 85db(A) بود و در 82 درصد (967 ايستگاه) تراز فشار صوت در ناحيه احتياط (65<SPL<85) قرار داشت. در کارگاه هواي فشرده، در تمام ايستگاهها، صدا بيش از حد مجاز بود. همچنين نتايج اديومتري نشان داد كه بيشترين افت شنوايي در بين شاغلين ورق كاري، مونتاژ كاري و جوشكاري (به ترتيب 10%، 1/8%، 3/7%) و بيشترين افت شنوايي در محدوده سني 50-41 سال و با سابقه كاري 30-21 بود. با توجه به آناليز آماري داده هاي بدست آمده، رابطه معني داري بين ميزان افت شنوايي و متغيرهاي شدت صدا، سن، سابقه كار و تعداد روزهاي كاري هفته وجود دارد (P<0.05).

نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد كه در برخي از واحدهاي كاري اين كارخانه آلودگي صوتي و افت شنوايي ناشي از آن از شيوع بالايي برخوردار است كه نيازمند اقدامات فوري جهت كنترل صدا و فراهم كردن حفاظت بيشتر كارگران در معرض صدا مي باشد.

ZJRMS-v10n4p0.pdf (اندازه: 247.06 KB )

بررسی اثرات آلودگی صوتی بر روی سيستم شنوایی كارگران شاغل در يكی از صنايع فلزی اراک
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید