اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

فرمت: PDF       تعداد صفحات: 408
 نویسنده: نیکلاس سولفاندیس
مترجمین: دکتر رحیم کوهی و  دکتر محمد هادی هادی زاده یزدی

یرفصل های کتاب به شرح زیر است. در انتها کتاب را به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

موضوعات:

فصل 1- مقدمه ای بر اندازه گیری تابش ها

 • مقصود از تابش چیست ؟
 • طبیعت آماری گسیل تابش
 • خطاها و درستی و دقت اندازه گیریها
 • انواع خطاها
 • کاربندی اسباب هسته ای

فصل ۲- آمار و خطا

 • مقدمه
 • تعریف احتمال
 • قضيه های بنیادی احتمال
 • توزیع های احتمال و متغیرهای کاتوره ای
 • شاخص های محل (مد، میانه ، میانگین)
 • شاخص های پاشیدگی ، وردابی و انحراف معیار
 • هموردایی و همبستگی
 • توزیع دو جمله ای
 • توزیع پواسون
 • توزیع بهنجار
 • توزیع لورنتی
 • خطاهای استاندارد، محتمل ، و غیره
 • میانگین حسابی و خطای استاندارد آن
 • حدود اطمینان
 • انتشار خطاها
 • خوبی داده ها – روش x2- طرد داده ها
 • خطای آماری اندازه گیری تابشها
 • خطای استاندارد آهنگهای شمارش
 • روش های کاهش خطا
 • کمترین فعالیت آشکارپذیر
 • تصحیح زمان مرده ی شمارنده و اندازه گیری زمان مرده

فصل ۳- مروری بر فیزیک اتمی و هسته ای

 • مقدمه
 • مبانی سینماتیک نسبیتی
 • اتم
 • هسته
 • انرژی بستگی هسته ای
 • ترازهای انرژی هسته ای
 • ساز و کار انرژی واپاشی های هسته ای
 • قانون واپاشی پرتوزا
 • واکنشهای هسته ای
 • شکافت

فصل ۴ – اتلاف انرژی و نفوذ تابش در ماده

 • مقدمه
 • ساز و کارهای اتلاف انرژی ذرات باردار
 • توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش
 • اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی
 • محاسبه ی dE/dx برای یک ترکیب یا مخلوط
 • برد ذرات باردار
 • توان توقف و برد یونهای سنگین
 • برهمکنش های پرتوهای گاما و X با ماده
 • برهم کنش های نوترون با ماده

فصل ۵- آشکارسازهای گازی

 • مقدمه
 • رابطه ی ببن ولتاز – بالا و بار جمع آوری شده
 • انواع مختلف شمارنده های گازی
 • اتاقکهای یونش
 • شمارنده های تناسبی
 • شمارنده های گایگر – مولر (GM)
 • شمارنده های با گاز جاری
 • شمارش با گاز داخلی
 • کلیاتی پیرامون ساخت شمارنده های گازی

فصل ۶ – آشکارسازهای سوسوزن

 • مقدمه
 • سوسوزنهای غیرآلی (سوسوزنهای بلوری )
 • سوسوزنهای آلی
 • سوسوزنهای گازی
 • رابطه ی بین ارتفاع تپ و انرژی و نوع ذره ی فرودی
 • لامپ تکثیر کننده ی فوتون
 • مونتاژ شمارنده ی سوسوزن و نقش نوربرها
 • زمان مرده ی شمارنده های سوسوزن
 • چشمه های زمینه در شمارنده های سوسوزن
 • آشکارساز فوزویج

فصل ۷. آشکارسازهای نیم رسانا

 • مقدمه
 • رده بندی الکتریکی جامدها
 • نیم رساناها
 •  پیوند P-N
 • انواع مختلف آشکارسازهای نیم رسانا
 •  آسیب ناشی از تابش بر آشکارسازهای نیم رسانا

فصل 8- اندازه گیریهای نسبی و مطلق

 • مقدمه
 • آثار هندسی
 • آثار چشمه
 • آثار آشکارساز
 • رابطه ی بین آهنگ شمارش و قدرت چشمه

فصل 9- مقدمه ای بر طیف انرژی

 • مقدمه
 • اندازه گیری طیف انتگرالی با تحلیلگر تک کاناله (SCA)
 • اندازه گیری طیف دیفرانسیلی به کمک SCA
 • رابطه ی بین توزیع ارتفاع تپ و طیف انرژی
 • قدرت تفکیک انرژی
 • تعیین قدرت تفکیک انرژی – تابع جواب
 • اهمیت قدرت تفکیک انرژی خوب
 • توصیف مختصری از تحلیلگر چند کاناله (MCA)
 •  درجه بندی تحلیلگر چند کاناله

فصل ۱۰ – الکترونیک

 • مقدمه
 • مقاومت ، ظرفیت ، القا ، و مقاومت ظاهری
 • مدار مشتق گیر
 • مدار انتگرال گیر
 • خطای درنگ
 • شکل دهی تپ
 • زمانگیری
 • اندازه گیری های همفرودی – پاد همفرودی
 • تبعیض شکل – تپ (PSD)
 • پیش تقویت کننده ها
 • تقویت کننده ها
 • واگردانگرهای مانسته – به رقم (ADCs)
 • تحلیل گرهای چند پارامتری

فصل ۱۱ – روش تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • برازش منحنی
 • روشهای درونیابی
 • برازش حداقل به مربعاتی
 • پیچش و بازیابی
 • هموار کردن داده ها

فصل ۱۲- طیف نگاری پرتوهای X و گاما

 • مقدمه
 • مدهای ذخیره ی انرژی در آشکارساز
 • بازده آشکارسازهای پرتوهای X و پرتوهای گاما
 • آشکارسازی فوتون با شمارنده های سوسوزن (Nal (Ti
 • آشکارسازی پرتوهای گاما با سوسوزن آلی NE 213
 • آشکارساز پرتوهای X با شمارنده های تناسبی ماه
 • آشکارسازی گاما با آشکارساز (Ge(Li
 • آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe) به عنوان طیف سنج های گاما
 • آشکارسازهای CdTe و HgI2 به عنوان طیف سنج های گاما
 • آشکار سازی پرتوهای X با آشکارساز X با طیف سنج بلوری

فصل ۱۳- طیف سنجی ذرات باردار

 • مقدمه
 • پاشدگی انرژی
 • طیف سنجی الکترون
 • طیف سنجی آلفا، پروتون، دوترون و تریتون
 • طیف سنجی یون های سنگین (2<z)
 • طیف سنجی زمان – پرواز
 • تلسکوپ های آشکارساز (آشکارسازهای E dE/dx)

فصل ۱۴. آشکارسازی و طیف نمایی نوترون

 • مقدمه
 • آشکارسازی نوترون با واکنش (ذره ی باردار ، n)
 • اتاقکهای شکافت
 • آشکارسازی نوترون با فعال سازی پولک
 • اندازه گیری طیف انرژی نوترون با پس زنی پروتون
 • آشکارسازی نوترون های سریع با استفاده از واکنشهای آستانه ی فعال سازی
 • اندازه گیری انرژی نوترون با طیف سنج بلوری
 • روش زمان پرواز
  نتیجه گیری

فصل ۱۵ ۔ تجزیه و تحلیل به روش فعالسازی

 • مقدمه
 • انتخاب واكنش هسته ای بهینه
 • آماده سازی نمونه برای پرتودهی
 • چشمه های تابشی
 • پرتودهی نمونه
 • شمارش نمونه
 • تحلیل نتیجه ها
 • حساسیت تحلیل به روش فعالسازی
 • واکنش های تداخلی ناخواسته
 • برتریها و شیبهای تحلیل به روش فعالسازی

فصل ۱۶. مبانی فیزیک بهداشت

 • مقدمه
 • یکاهای تابش
 • اثربخشی نسبی زیست شناختی – هم ارز دز
 • دزسنجی
 • پرتوگیری درونی و بیرونی : نیم عمر زیست شناختی
 • آثار زیست شناختی تابش
 • حدود پرتوگیری
 • وسیله های فیزیک بهداشت
 • کاربرد درست رادیوایزوتوپها

فصل ۱۷- آشکارسازها و طیف سنج های ویژه

 • مقدمه
 • آشکارسازهای خود-توان
 • اتاقکهای بونی جبران شده
 • آهنگ سنجها
 • رد نگارهای حالت جامدی (SSTRs)
 • دز سنجهای گرمالیانی (TLDs)
 • امولسیونهای عکاسی و ردهای – هسته ای
 • طیف سنجهای مغناطیسی
 • طیف سنجهای الكتروستاتیکی
 • آشکارسازهای حساس به مکان

کتاب را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  مدیریت بهداشت و محیط زیست در حوادث هسته ای

ارزیابی ایمنی در نیروگاه هسته ای

⇐  کاربرد روش PSA در ارزیابی ایمنی نیروگاه هسته ای

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

ایمنی در راکتورهای هسته ای

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *