مدیریت ریسک

استراتژی مدیریت ریسک PPT

استراتژی مدیریت ریسک PPT

استراتژی مدیریت ریسک PPT

 فرمت: PPT   تعداد صفحات: 33

فهرست:

 • تعریف ريسک
 • دسته بندی انواع ريسک
 • مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک
 • زیر سیستم شناسایی و ارزیابی ریسک

 • استراتژی های مدیریت ریسک

 • الگوی یکپارچه مدیریت ریسک

 • گزارش دهی و اطلاع رسانی ریسک

 • مدیریت ریسک در پروژه

 • نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک

 • ارتباط مدیریت ریسک با اصول اخلاقی

 • نتیجه گیری

تعریف ریسک:

ترکیبی (یا تابعی) از احتمال خسارت (اعم از جانی، مالی،اعتباري و زیست محیطی) و پیامدهاي ناشی از وقوع یک رویداد  می باشد . این مفهوم در منابع مختلف با تعابیر گوناگون ارائه شده است و بیشتر دربرگیرنده مفهوم ریسک خطر (Hazard Risk) یا ریسک ایمنی سازمان است . به عنوان مثال مفهوم ریسک در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست، به  شرح زیر می باشد.

الف) احتمال آسیب دیدن افراد از یک خطر

ب) امکان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن

ج) احتمال به وقوع پیوستن صدمه و آسیب حاصل از یک خطر

د) حاصل ضرب نتیجه خطر و آسیب پذیري ناشی از خطر در احتمال رخداد آن

بنابراین مفهوم ریسک در بر گیرنده اجزای زیر است:

الف) خطر ذاتی   ب) واقعه نامطلوب   ج) پیامد نامطلوب واقعه

د) عدم قطعیت (عدم اطمینان) در مورد اینکه آن واقعه نامطلوب رخ خواهد داد یا خیر (احتمال)

ه) استنباط (برداشت) در خصوص همه موارد فوق.

دسته بندی انواع ريسک :

ریسک هاي متوجه هر سازمان را می توان به چهار دسته حوزه کلی تقسیم نمود:

الف) ریسک های استراتژیک (Strategic Risk)

ب) ریسک های مالی (Financial Risk)

ج) ریسک های عملیاتی (Operational Risk)

د) ریسک های خطر یا ایمنی (hazard Risk)

این ریسک ها ممکن است ناشی از فاکتورهاي داخلی یا خارجی باشند.

فاکتورهاي ریسک، در محیط خارجی معمولا خارج از حیطه کنترل سازمان بوده و مواردي نظیر عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی را شامل می شود. نمونه هایی از فاکتورهاي داخلی نیز عبارتند از: کارکنان، مدیریت و منابع سازمان.

تعریف مدیریت ریسک

تعاریف مختلفی براي مدیریت ریسک ارائه شده است، برخی از این تعاریف عبارتند از:

 • مدیریت ریسک فرآیندي پیوسته و پویا براي شناسایی و مواجهه با ریسک هاي سازمان است که از استراتژي سازمان نشات گرفته و به استقرار آن کمک می کند.
 • مدیریت ریسک، فرآیند سیستماتیک شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به ریسک هاي سازمان به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و کمینه نمودن احتمال وقوع یا اثر پیامدهاي ناگوار بر اهداف سازمان است.
 • فرآیند کاربرد سیستماتیک سیاست ها و خط مشی ها، رویه ها و روش هاي مدیریتی بر اي تحلیل، ارزشیابی و کنترل ریسک ها را مدیریت ریسک می گویند.
 • مدیریت ریسک فرآیند ارزشیابی پاسخ هاي قاعده مند یا بی قاعده به ریسک ها و انتخاب روش بهینه از بین آنهاست. در انتخاب روش بهینه لحاظ کردن الزامات قانونی، اقتصادي و فاکتورهاي اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
 • مدیریت ریسک، مدیریت مؤثر فرصت ها و تهدیدات بالقوه است. در واقع فرهنگ، فرآیندها و ساختارها، ابزارهاي مدیریت ریسک هستند.
 • تعریف مدیریت استراتژیک ریسک در سازمان : یک ابزار تصمیم گیری است که عملکرد ایمنی را  بهبود می بخشد.

فرایند کلی (چرخه) مدیریت ریسک در شکل زیر نشان داده شده است.

چرخه مدیریت ریسک Risk management cycle

چرخه مدیریت ریسک Risk management cycle

 

فرآیند اصلی مدیریت ریسک در شکل زیر نشان داده شده است.

مفهوم مدیریت ریسک، مفهومی گسترده است و می تواند دامنه وسیعی از مباحث مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی تا مدیریت محیط زیست را دربرگیرد.

فرایند اصلی مدیریت ریسک

فرایند اصلی مدیریت ریسک

زیر سیستم شناسایی ریسک :

فرآیند شناسایی  ریسک شامل موارد زیر است :

الف) شناسایی ریسک هاي احتمالی مؤثر بر اهداف سازمان

ب) تعیین مشخصه هاي هر یک از ریسک ها

ج) مستندسازي ریسک ها

با اجراي این فرآیند : از یک طرف با بررسی کامل علت ها (که ممکن است رخ دهند)،  معلول ها (که پیامد تحقق علت ها هستند) نیز مشخص می شوند و از طرفی دیگر با بررسی کامل معلول ها، نحوه جلوگیري از پیامدهاي ناخوشایند شناسایی و تعیین می گردند.

اندازه گیری ریسک:

فرآ یند محاسبه و تعیین اندازه و بزرگی ریسک هاي شناسایی شده براساس شاخص ها و معیارهاي مشخص (براساس ارزش هاي جاري) است. بر اساس این اندازه گیري ریسک ها اولویت بندي می شوند، تا در مراحل بعدی در مورد پذیرش، کاهش یا رد آن ها تصمیم گیري شود.

ارزیابی ریسک:

ارزیابی ریسک فرآیند اندازه گیري کیفی یا کمی ریسک ها و تصمیم گیري در مورد قابلیت پذیرش یا قابلیت تحمل ریسک است. ارزیابی ریسک باید :

 • در برگیرنده تأثیرات فعالیت ها، تولیدات و خدمات باشد.
 • بیان کننده تأثیرات و ریسک هاي ناشی از عوامل انسانی و سخت افزاري باشد.
 • براساس اخذ اطلاعات از کارکنان حاضر در محل ریسک صورت گیرد.
 • توسط کارکنان واجد شرایط و ذي صلاح انجام گیرد.
 • براساس روش هاي مستند و استاندارد انجام گیرد.
 • در فواصل زمانی معین به روز گردد.

نتایج ارزیابی ریسک به صورت رسمی سبب تسهیل موارد زیر می گردد:

 • ارزیابی امکان سنجی فعالیت پیشنهادي، براساس انطباق با معیارهاي انتخاب، از پیش تعیین شده
 • تعیین نیاز به اقدامات کنترلی ویژه براي پیشگیري، کاهش و یا تعدیل نمودن ریسک
 • تعیین الزامات پایش
 • اولویت بندي فرصت هاي مربوط به بهبود

زیر سیستم شناسایی و ارزیابی ریسک

کورتز و اسنودن (Kurtz and Snowden) چارچوب مفهومی را در زمینه پشتیبانی از استراتژی شناسایی ریسک با رویکرد سیستمی ارایه دادند. در این چارچوب سه نوع سیستم از تغییرات محیطی سازمان درنظر گرفتند:

الف) سیستم های بی نظم یا آشفته: Chaos

ب) سیستم های پیچیده: Complex

ج) سیستم های بغرنج و دشوار: Complicated

سیستم های دشوار را به دو حوزه زیر تقسیم نمودند:

الف) شناخته شده از نظر کلیه روابط علت و معلولی:  Known

ب) قابل درک در صورت وجود منابع و قابلیت ها و زمانی کافی: Knowable

 

استراتژی مدیریت ریسک با رویکرد سیستمی به ریسک

استراتژی مدیریت ریسک با رویکرد سیستمی به ریسک

 

استراتژی مدیریت ریسک:

وقتي که ريسک‌ها شناسايي و ارزيابي شدند، تمامي تکنيک‌هاي اداره ريسک در يک يا چند طبقه از چهار طبقه اصلي قرار مي گيرند:

 • انتقال
 • اجتناب
 • کاهش (يا تسکين)
 • پذيرش (يا نگهداري)

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استراتژی مدیریت ریسک PPT داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت ریسک دکتر بیگلری

مدیریت ریسک در صنعت نفت

مدیریت ریسک دکتر وثوقی

ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام

مدیریت ریسک در HSE

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *