راهنمای وسایل حفاظت فردی

ارزیابی وسایل حفاظت فردی

ارزیابی وسایل حفاظت فردی

ارزیابی وسایل حفاظت فردی

فرمت: PDF تعداد صفحات: 13

انتخاب، تعمیر، نگهداری و بررسی تناسب تجهیزات حفاظتی تنفسی و پوستی

 

اهداف آموزشی

پس از اتمام بخش قادر خواهید بود:

  • عوامل اصلی که باید در انتخاب تجهیزات حفاظت فردی (PPE) استفاده شوند را توصیف کنید.
  • انواع مختلف و کاربردهای متعدد تجهیزات حفاظت تنفسی و پوستی را بشناسید.
  • قطعات ماسک های تصفیه هوا را جدا، تمیز، ضدعفونی و دوباره سر هم کنید.
  • اهداف انجام آزمونهای انطباق با تناسب برای ماسکها را تشریح کنید.
  • روش های انجام آزمایشات انطباق میدانی کمی و کیفی ماسک ها را توصیف کنید.
  • آزمایش انطباق کیفی را انجام دهید.

 مقدمه

به منظور حصول اطمینان از اجرا و حفظ اقدامات کنترلی نظیر  PPE، محیط های شغلی باید ارزشیابی شوند. PPE عبارتست از تجهیزاتی که به منظور پیشگیری از مواجهه و یا تماس مستقیم با مواد مخاطره آمیز توسط کارگران استفاده می شوند. در حالی که PPE نشانه ای از یک برنامه معمولی و آشکار برنامه ایمنی و بهداشت شغلی است، ولی اولین گزینه انتخابی برای کنترل مخاطرات نیست. ایده آل آن است که مخاطرات محیط کار از راه به کار گیری اقدامات کنترل مهندسی و مدیریتی-اجرایی کنترل شوند. در مواقعی که اقدامات کنترل مهندسی و مدیریتی – اجرایی عملی نباشد، استفاده صحيح از تجهیزات حفاظتی مناسب، بهترین گزینه است. ضمن این که تا زمان اجرای اقدامات کنترلی مؤثر و مناسب (شامل مهندسی و مدیریتی – اجرایی استفاده از PPE  ضروری است.

PPE  با توجه به قسمتی از بدن که باید محافظت شود و مسیر بالقوه ورود به بدن که باید پوشانیده شود (شامل راه های چشمی، تنفسی، پوستی و…) طبقه بندی می شوند. عملکرد اولیه PPE  پیشگیری یا به حداقل رساندن تماس با عامل زیان آور و ورود آن به بدن کارگر است. در واقع PPE به عنوان یک عامل مصنوعی بین کارگران و محیط های شغلی آلوده، عمل می کنند. دو دسته اصلی PPE که در محیط های شغلی به کار می روند عبارتند از: تجهیزات حفاظت تنفسی و پوستی

 

دستکش ها و لباس های حفاظتی پوست:

 

لباس های حفاظت فردی

لباس های حفاظت فردی

 

عملکرد اولیه تجهیزات حفاظت پوستی پیشگیری از تماس عامل زیان آور با پوست است. پوست با سطح تقریبی 1.7 متر مربع وظیفه حفاظت اندام های داخلی را در برابر مخاطرات محیطی دارد. تماس مستقیم پوستی با مواد شیمیایی ممکن است اثرات مضر متنوعی داشته باشد. عوامل مضر بسته به ویژگی هایشان (خورنده، لیپوفیلیک و..) می تواند اثرات موضعی، اثرات سیستماتیک یا هر دو را داشته باشند. به طور کلی مواد خورنده و محرک سبب ایجاد اثرات موضعی (مثل سوختگی و درماتیت) می شود.

مواد شیمیایی لیپوفیلیک (محلول در چربی) به طور غیر فعال (پسیو) در بین غشاهای سلولهای پوستی انتشار می یابند و بیشتر با اثرات سیستماتیک همراه اند (مثل خاصیت سمی عصبی).

هنگام انتخاب تجهیزات حفاظتی پوستی باید به چندین عامل از جمله ویژگیهای مقاومت شیمیایی، طرح و ساختار، کاربرد، راحتی، یکبار مصرف بودن در مقابل تجهیزات چند بار مصرف، تغییرپذیری سازنده و قیمت توجه داشت. هنگامی که موارد انتخابی برای حفاظت پوستی را در نظر میگیرید به خاطر داشته باشید که نفوذناپذیری یک لغت نسبی است، نه مطلق. هیچ ماده ای به عنوان یک مانع کلی در برابر همه مواد شیمیایی به کار نخواهد رفت. در برخی موارد برای مواد شیمیایی خاص، مدت زمان حفاظت قبل از ته نشینی یا نفوذ ماده شیمیایی یک ساعت یا کمتر خواهد بود. نفوذ یک مایع یا بخار از یک ماده ، فرایندی سه مرحله ای است که شامل جذب ماده شیمیایی بر روی سطح مواد حفاظتی، انتشار مواد شیمیایی در طول مواد حفاظتی و انتقال (بازیافت) ماده شیمیایی از سطح داخلی، به فرد استفاده کننده وسایل حفاظتی می باشد (شکل ۱). عواملی که نفوذ را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از: دما، ضخامت مواد حفاظتی، اثر انحلالی آلاینده و تداوم نفوذ (نفوذ تا زمانی ادامه می یابد که مرحله بازیافت اتفاق افتد). زمان عبور مدت زمانی که بین تماس ماده شیمیایی با سطح خارجی لباس و ظهور آن در سطح داخلی لباس سپری می شود) به همراه دیگر داده های حیاتی لازم می تواند توسط متخصصان برای تمایز محصولات مختلف و یا تدوین راهبردهای لازم برای اجرای برنامه های عملی به کار رود.

به علاوه برخی از مواد حفاظتی هنگام تماس با یک سری مواد شیمیایی خاص، دچار فرسودگی یا عبور ماده می شوند. بنابراین لازم است این قبیل ویژگی ها در نظر گرفته شوند. سازندگان PPE از جمله سازندگان لباس های حفاظتی، داده های فنی در مورد فرسودگی و عبور ماده آلاینده از محصولاتشان را ارائه می کنند.

موانع مصنوعی برای حفاظت پوست

موانع مصنوعی برای حفاظت پوست

شکل 1: موانع مصنوعی برای حفاظت پوست

 

ماسک های تنفسی

یکی از پر کاربردترین تجهیزات حفاظت فردی در محیط های شغلی اند. سه دسته اصلی ماسک ها عبارتند از: ماسک های تصفیه هوا، ماسک های تأمین کننده هوا و ماسکهای تلفیقی (شکل 2 و 3). دو نوع اصلی قطعات صورتی عبارتند از: ماسک های تمام صورت و نیم صورت. ماسک های نیم صورت، صورت کارگر را از پل بینی تا زیر چانه می پوشاند. ماسکهای تمام صورت تقریبا تمام صورت را از بالای پیشانی تا زیر چانه می پوشاند. در نتیجه ماسک های تمام صورت در مقایسه با ماسک های نیم صورت عموما حفاظت بیشتری را فراهم می کنند.

 

موانع مصنوعی برای حفاظت تنفسی - ماسک تصفیه هوا

موانع مصنوعی برای حفاظت تنفسی – ماسک تصفیه هوا

شکل 2: موانع مصنوعی برای حفاظت تنفسی – ماسک تصفیه هوا

 

موانع مصنوعی برای حفاظت تنفسی - ماسک تأمین کننده هوا

موانع مصنوعی برای حفاظت تنفسی – ماسک تأمین کننده هوا

شکل 3 : موانع مصنوعی برای حفاظت تنفسی – ماسک تأمین کننده هوا

 

کسب اطمینان از انتخاب صحیح ماسک با توجه به کاربرد مورد نظر ضروری است. همچنین اطمینان از ارزشیابی کارگران از نظر انطباق ماسک، نظافت و نگهداری آنها نیز به همان اندازه، مهم

است. در موقع انتخاب ماسک، تعیین ماهیت مخاطرات اهمیت ویژه ای دارد. کمبود اکسیل خصوصیات فیزیکی مخاطرات، ویژگی های شیمیایی مخاطرات، اثرات فیزیولوژیکی، غلظت واقعی ترکیبات سمی، حدود مواجهه شغلی و ویژگی های هشداردهندگی آلاینده ها باید ارزیابی نمود تا الزامات حفاظت تنفسی به طور دقیق تعیین شوند. ماسک ها باید به نحو موثر تميز و نگهداری شوند و دائما از نظر وجود نقص (آزمون نشتی) بررسی شوند. ماسک ها باید قبل و بعد از هر بار استفاده و حداقل ماهیانه بازرسی شوند. به علاوه ماسک ها باید ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که اجزای مختلف ماسک با هم جفت و جور شده باشند. در نهایت ماسک ها باید به نحو مناسبی نگهداری شوند تا در برابر گرد و غبار، نور خورشید، گرما، سرمای زیاد، رطوبت بیش از حد و آسیب های مواد شیمیایی محافظت شوند. ماسک ها باید در کیسه های پلاستیکی و در داخل کمد قرار گیرند، تا در برابر عوامل مذکور محافظت شده و از تغییر شکل آنها پیشگیری شود.

ماسک ها باید پس از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی شوند. برای این کار باید با استفاده از یک برس و آب گرم و دترجنت ها تمیز شده سپس با آب تمیز آب کشی و خشک شود و در یک محل تمیز نگهداری شوند. تمیز کردن و ضد عفونی کردن ماسک ها باید با استفاده از یک دترجنت و ضد عفونی کننده مناسب حاوی باکتری کشها انجام شود. برای این کار می توان از محلول هیپوکلریت یا محلول آبی ید استفاده کرد. دمای محلول مذکور باید در محدوده 120 تا 140 درجه فارنهایت حفظ شود. در نهایت آنها را با آب تمیز و گرم آب کشی کنید. به تازگی دستگاه های شست و شوی اتوماتیک نیز مشابه دستگاه های شست و شوی ظروف به جای شست و شو و ضد عفونی دستی ماسک ها وارد بازار شده است. برای ماسک ها فاکتور حفاظتی (PF) یا عوامل انطباق تعیین شده است. این عوامل براساس ارزشیابی های آزمایشگاهی قبل از عرضه به بازار، تعیین می شوند. PF یک عدد بدون واحد است که براساس غلظت آلاینده ای که به داخل قطعه صورتی ماسک نشت می کند، نسبت به غلظت آلاینده در خارج از قطعه صورتی در شرایط مورد آزمایش، محاسبه می شوند:

فرمول فاکتور حفاظتی PF

فرمول فاکتور حفاظتی PF

با استفاده از PF می توان حداکثر غلظتی از ماده شیمیایی  (MUC) را که در آن غلظت می توان ماسک خاصی را استفاده کرد برآورد نمود. MUC  عبارتست از حاصلضرب عامل حفاظتی (PF) در حد مواجهه شغلی (OEL) نظیر حد مواجهه مجاز (PEL) و یا حد آستانه مجاز (TLv) برای ماده شیمیایی مورد نظر:

MUC=PFxOEL

در تعیین عامل حفاظتی (PF) برای ماسکها فرض می شود که ماسک به طور کامل برای کارگر متناسب است و کارگر آنرا به نحو مطلوب می پوشد. برای حصول اطمینان از این که ماسک برای کارگر متناسب است، انجام آزمون انطباق ضروری است. آزمون انطباق با تناسب عبارتست از به کارگیری روش هایی که اطمینان حاصل شود حفاظت کافی برای فرد استفاده کننده از ماسک تأمین می شود.

به عنوان مثال حفاظت کارگر هنگام انجام حرکات صورت، در زمان مکالمه معمولی که این کار از طریق خواندن متنی که توسط متخصصان گفتار درمانی تدوین شده است . متن رنگین کمان انجام می شود. هنگام انجام آزمون انطباق فرد متن رنگین کمان را با صدای بلند می خواند و یا از او خواسته می شود تا جملات دیگری چون شمارش اعداد را بگوید. به علاوه از فرد خواسته می شود تا سرش را به طرفین و بالا و پایین بچرخاند. دو روش کیفی و کمی برای انجام آزمون انطباق ماسکها وجود دارد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با ارزیابی وسایل حفاظت فردی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

بررسی وسایل حفاظت فردی پتروشیمی

راهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغل

برنامه وسایل حفاظت فردی

جزوه وسایل حفاظت فردی دکتر ابراهیمی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *