ارزیابی ریسک به روش ETBA

آشنایی با ارزیابی ریسک به روش ETBA

آشنایی با ارزیابی ریسک به روش ETBA

آشنایی با ارزیابی ریسک به روش ETBA

گرد آورندگان :مهندس حامدی امینی و مهندس فواد فیضی

 

ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ ها (ETBA)

ETBA یک تکنیک نسبتا جديد است كه بر پايه برخی از اصول پايش مديريتی و درخت ريسک (MORT) بنا نهاده شده است. كه یک رویداد را به صورت یک جريان انرژي ناخواسته تعريف مي كند . يك حادثه زمانی  بوجود مي آيد كه يك جريان انرژي ناخواسته توليد شده و بدليل عدم حفاظ كافي در مسيران به اهداف مختلفي برخورد نموده و باعث صدمه به افراد و يا ايجاد خسارت مالي مي گردد. شكل 1-12 بنابراين جريان ناخواسته انرژي باعث ايجاد يك رويداد شده و اگر نتايج اين رويداد نامطلوب باشد حادثه ايجادمي شود

 

مفهوم حفاظهای انرژی

تکنیک رد یابی انرژی و تجزیه وتحلیل حفاظها که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می گیرد در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک منتج شده است.در روش mort معمولا چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خود حادثه نیز بصورت رها شدن جریان نا خواسته ای از انرژی که در اثر نا مناسب بودن حفاظها بوقوع می پیوندد تعریف می شود . در منابع علمی دیگر نیز بر تعریف فوق از حادثه تاکید شده است بعنوان مثال استفن بیان میکند که حادثه بدلیل فقدان و یا نا مناسب بودن موانع و کنترلها و انتقال ناخواسته انرژی رخ می دهد .

با توجه به مطالب فوق می توان گفت که حوادث معمولا بدنبال اشتباهات انجام شده در برنامه ریزیها یا خطاهای عملیاتی که خود نتیجه نهایی ناتوانی درنشان دادن واکنشهای مناسب در برابر تغیرات فاکتور های انسانی یا محیطی است بوقوع می پیوندند . از طرف دیگر ناتوانی در نشان دادن عکس العملهای مناسب در برابر اینگونه تغیرات برنامه ریزی نشده مستقیما به برز شرایط و اعمال نا ایمن منجر شده که شرایط و اعمال نا ایمن   نیز باعث ایجاد جریان نا خواسته ای از انرژی می شود که اگر موانع و حفاظهای مناسب برای کنترل اینگونه انرژیهای ناخواسته پیش بینی نشده باشد بدون شک نتایج ناخواسته ای (پیامدهای آن)ایجاد خواهد شد.

اضلاع مثلث حادثه كه در واقع در برنامه MORT مورد بحث مي باشد شامل جريان انرژي ناخواسته حفاظ ها و موانع در مسير عبور ايم جريان كه جهت پيشگيري و كنترل مناسب نيستند و اهداف آسيب پذير (انسان و اشياء) در مسير اين انرژي مي باشد . روش ETBA بر اين اساس استوار بوده و به صورت سيستماتيك ارتباط بين اين سه فاكتور را با يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

شكل 1-12 : مثلث حادثه

مزایای استفاده از روش  ETBA :

از عمده ترين نقاط قوت روش ETBA  ، می توان به مواردی از قبیل ، توانایی در به حداقل رساندن خطرات ارائه یک روند نظام مند به منظور تجزیه و تحلیل خطرات موشکافی این روش در ردیابی انرژی و سازگاری آن با دیگر روش های تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم اشاره نمود . این تکنیک برای هر گونه سیستم ساده یا پیچیده مناسب بوده و روش نظام مند ، مداوم و موثر برای کشف خطرات در یک سیستم جدید می باشد . همچنین ، برای بررسی سیستم های موجود که در گذشته با جدیت تجزیه و تحلیل نشده اند نیز مناسب است . این تکنیک را می توان در هنگامی که جزئیات بیشتری به منظور تجزیه و تحلیل موانع لازم باشد به کار برد . در ضمن روش مزبور بر پایه مدل انرژی قرار داشته و همچنین روشی است که برای بررسی مفصل تر خطراتی که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل موانع شناسایی شده اند به کار خواهد رفت.

ساده ترین توضیح مدل انرژی در این تکنیک ، اینگونه است که حوادث در اثر انتقال ناخواسته شکل های مختلف انرژی از یک منبع به یک ساختار حساس ایجاد می شوند . هیدن در سال 1975 ده استراتژی کنترل جهت مدیریت انرژی پیشنهاد نمود که به مدل هیدن معروف است ویژگی مهم مدل هیدن این است که انرژی را به عنوان علت بالقوه حوادث مورد توجه قرار داده و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های کنترل را ارائه می نماید که به روش های مختلفی ، قابل اجرا می باشند .

دراین مدل حوادثی ناشی از انتقال ناخواسته جریان مواد را نیز می توان به طریقی مشابه بررسی نمود . از آنجا که در این نوع حوادث انتقال انرژی قابل ملاحظه ای روی نمی دهد با جایگزین کردن ساده واژه انرژی با واژه ماده می توان ده استراتژی هایدن را برای این نوع حوادث نیز به کار برد .

مدل انرژی سه مزیت مشخص دارد :

 • این اطمینان فراهم می شود که همه اقدامات پیشگیرانه ممکن قابل شناسایی است . در استفاده از این مدل سه خط مشی اصلی جهت کنترل اولیت بندی می شود . به طوریکه خط مشی های رده اول مواردی هستند که در منبع انرژی اعمال می شوند . اگر امکان حذف خطر یا رساندن آن به سطح قابل قبول در منبع وجود نداشت هباشد موانعی مثل حفاظ های ثابت بین منبع و اهداف آسیب پذیر توصیه خواهند شد . نهایتا اقداماتی که بر روی اهداف آسیب پذیر انجام می شود مثل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی که به عنوان آخرین راهکار توصیه می شود .
 • امکان پیشگویی پیامدهای ناشی از حوادث را فراهم می کند زیر ا بعد از رها شدن ناخواسته انرژی ، سلسله مراتب بروز حادثه ، اساسا از قوانین فیزیکی تبعیت نموده و تا حد زیادی پیامدها به مقدار انرژی رها شده بستگی دارد .
 • امکان شناسایی خطرات را فراهم می کند .

پیشنهادات هیدن در زمینه پیشگیری از بروز حوادث ، تحت عنوان خط مشی های ده گانه ، به قرار زیر است . در این استراتژی از سیستم اره گرد و همچنین میست های روغن حاصل از گل حفاری به عنوان مثال استفاده می شود :

 • پیشگیری از ایجاد یا تولید انرژی (حذف استفاده از ابزار گرد با بکار بردن قطعات بریده شده چوب و حذف نفت در گل حفاری ، با استفاده از گل پایه با آب )
 • اصلاح سطح برخورد جهت کاستن از آسیب های وارده (اصلاح دندانده های اره و استفاده از روغن با سمیت کمتر)
 • کاهش بزرگی انرژی (محدود کردن سرعت چرخش اره و کاهش سطح تبخیر روغن)
 • پیشگیری از رها سازی انرژی (طراحی دکمه خاموش و روشن برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی اره)
 • کاهش سرعت و توزیع فضای رهاسازی انرژی (نصب دکمه توقف اضطراری برروی اره و استفاده تهویه به منظور کاهش توزیع بخارات روغن)
 • ایجاد فاصله مکانی یا زمانی با محل آزاد شدن انرژی (استفاده از ماشین اره خودکار و کنترل از راه دور)
 • قرار دادن یک مانع بین منبع انرژی و اهداف آسیب پذیر (حفاظ گذاری ماشین آلات و استفاده از پرده های هوا)
 • مقاوم سازی اهداف آسیب پذیر در برابر انتقال انرژی (عینک حفاظتی و ماسک های تنفسی )
 • بررسی و ارزشیابی سریع چگونگی رویداد حادثه در جلوگیری از ادامه با گسترش آن (کمک های اولیه)
 • انجام اقدامات اضطراری ، پس از وقوع حادثه و انجام اقدامات طولانی مدت به منظورمرمت و بازتوانی (مثل دوش های شستشوی چشم ، بازتوانی افراد، بازسازی اماکن و…)

تکنیک  ET&BA اختصاصا برای تمرکز بر روی چهار پارامتر  زیر طراحی شده است:

 1. منبع یا منابع انرژی در سیستم
 2. متناسب بودن موانع موجود در مسیر انرژیها
 3. تعامل عامل انسانی یا سیستم
 4. بررسی اهداف نهایی انرژی ناخواسته یا کنترل نشده (اهداف نهایی ممکن است افراد یا اشیا باشد )

ETBA یک فرایند تجزیه و تحلیل سیستم مدار است که با تمرکز روی حضور انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل آن به شناسایی خطرات کمک می کند . این روش ، درک عمیقی از منابع و انرژی هایی که ممکن است ، منجر به زیان ناشی از حوادث شوند فراهم می کند.

تکنیک : ردیابی انرژی وتجزیه و تحلیل موانع به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث  نیز مورد استفاده قرار می گیرد . این تکنیک ، در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) منتج شده است  در روش MORT معمولا چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه ، مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند (در بالا بدان اشاره گردید) و خود حادثه نیز به صورت رها شدن جریان ناخواسته انرژی که در اثر نامناسب بودن حفاظ ها به وقوع می پیوندد تعریف می شود .

بر اساس این تعریف اجزای اصلی یک حادثه عبارتند از :

 • جریان انرژی یا شرایط محیطی که ایجاد آسیب می کند .
 • افراد یا اشیاء حساس که ممکن است در اثر جریان انرژی یا شرایط محیطی آسیب ببینند ..
 • نقص یا کاستی در موانع و کنترهایی که برای جداسازی هدف ها از انرژی با شرایط نامناسب طراحی شده اند.

رویبرای وقوع حادثه ، وجود چهار عامل بالا الزامی است و حتی اگر یکی از این شرایط برقرار نباشد حادثه رخ نخواهد داد . تکنیک ETBA می تواند با شناسایی احتمالات (عدم قطعیت ) ، از بروز حوادث جلوگیری کند .

 

انرژی، قابلیت فیزیکی برای انجام کار است . بنابراین برای عملکرد ، ضروروی می باشد . عامل عمده و فزاینده پیشرفت جوامع بشری ، استفاده از انرژی است . انتقال ناخواسته انرژی ، حاصل عبور انرژی از موانع و مواجهه هدف با این انرژی است . از دیدگاه علمی ، رها شدن انرژی همان تغییر شکل انرژی از شکلی به شکل دیگر است که از این لحاظ ، شبیه خود فرآیند است با این تفاوت که در رها شدن انرژی ، تغییر شکل ها برنامه ریزی نشده و غالبا نامطلوبند .چگونه رها شدن انرژی  ، بسته به نوع انرژی متفاوت است .

مواردی از انرژی ها و چگونگی رها شدن آنها عبارتند از :

 • انرژی مکانیکی (برخورد با وسایل نقلیه ، فرو ریختن ساختارهای موقت یا دائم، ارتعاش و جرقه)،
 • انرژی فشار (رها شدن پودرها به صورت نشت از منافذ ظرف ، رها شدن مایعات در اثر شکستگی هیدرولیکی ظرف تحت فشار، رها شدن بخارات مایع شده به صورت فروپاشی ظرف)،
 • انرژی گرمایی (رها شدن مایعات داغ، رها شدن گازهای داغ، رها شدن مواد سرد)، انرژی شیمیایی (واکنش های ناخواسته، احتراق خودبخود).

شکل 2-13 چک لیست انرژی مورد استفاده در ETBA را نشان می دهد. همان گونه که پیش از این بیان شد ، گام نخست در اجرای تکنیک ETBA، شناسایی منابع انرژی است . از این رو مراجع معتبر ، انواع انرژی را به گروههای مختلف، دسته بندی کرده اند این انرژی ها عبارتند از : انرژی جنبشی ، انرژی شیمیایی، انرژی بیولوژیک، انرژی گرمایی، انرژی الکتریکی و انرژی تابشی یون ساز و غیر یون ساز. همچنین ، انرژی هایی که با ایجاد تداخل در مبادله عادی انرژی، آسیب و جراحت ایجاد می کنند مثل شرایط محیطی نیز باید مد نظر قرار بگیرد . پس از اینکه منبع انرژی در سیستم شناسایی شد ، کار انجام شده به وسیله انرژی، ردیابی و برای هر منبع انرژی، هدف ها شناسایی می شوند.

سپس انشعابات انرژی ازان نقطه ردیابی میشوند .پس ازآن  موانع فیزیکی یا (عملیاتی) موجود در مسیر انرژی شناسایی میشوند تا بتوان تعیین کرد که چه تغییراتی در این موانع، رخ داده یا ممکن است ایجاد شود.

به طورخلاصه موارد کاربرد ETBA  عبارتند از :

 • شناسایی خطرات در مرحله طراحی سیستم .
 • کمک به تکمیل سناریوی حادثه ،پس ازوقوع حادثه
 • بررسی وضعیت ایمنی یک سیستم پیش از راه اندازی آن
 • تصمیم گیری برای خرید یک دستگاه یا سیستم جدید

و نهایتا تجزیه وتحلیل وضعیت ایمنی یک سیستم در حال کار و  ایجاد اصلاحات مطالعات مختلفی در خصوص ETBA در جهان صورت گرفته است و این روش  را به عنوان یک تکنیک مفید در بررسی ایمنی سیستم و شناسایی خطرات آن معرفی نموده اند: ازجمله :

در یک تحقیق که توسط وزارت انرژی آمریکا در سال 1990 صورت گرفت از این روش جهت بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهای لازم جهت بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از وقوع آن استفاده گردید. Ludwih Banner از این روش به کرات جهت ارزیابی صنایع در آمریکا استفاده نموده است . سازمان های مختلف دیگر از قبیل سازمان ناسا نیز این تکنیک را در مطالعات خود بکار برده اند . البته نتایج اکثر مطالعات صورت گرفته به صورت WTBA در دنیا در دسترس نیست این بدان دلیل است که اطلاعات مزبور در شرکت ها محرمانه بوده ولذا در اختیار عموم قرار نگرفته است .

در ایران نیز چند کار پژوهشی در قالب پایان نامه در این خصوص انجام شده است . در سال 1382 مطالعه ای به صورت موردی در واحد ایزوماکس پالایشگاه تهران و بخش های مرتبط با آن اجرا گردید . نتایج بدست آمده شامل شناسایی 12 نوع انرژی مختلف و 28 زیر گروه بود که تعداد آنها بالغ بر 52 عدد جدول کار می باشد . در این مطالعه علاوه بر تعیین نوع انرژی ، کنترل کننده موجود ، اهداف آسیب پذبر مثبت به انرژی ، عدد ریسک ، ارزیابی کارآیی کنترل کننده ها ، پیشنهاداتی (نظیر اصلاح سیستم ثبت گزارش، بعنوان یک پارامتر کلیدی در ارزیابی ریسک ، تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در طراحی تجهیزات ) نیز برای کاهش سطح ریسک تا حد قابل قبول ارائه شد. در نهایت از آن پژوهش این نتیجه استنباط گردید که این روش در صنایع مختلف قابل اجرا بوده و در شناسایی خطرات و حوادثی که در پی آنها ممکن است پیش آید بسیار مفید و موثر می باشد.

مطالعه دیگر نیز در شرکت خودروسازی به روش ردیابی انرژی و واکاوی حفاظها (ETBA) همچنین در واحد رنگ کاری این صنعت بوسیله این روش مورد ارزیابی قرار گرفت . این مطالعه نشان داد در سالن مذکور ، دو دسته خطرات یا انرژی ها ازنظر اجرای راهکارهای کنترل در اولویت قرار دارند ، دسته ی اول انرژی هایی که به طور مکرر موجب بروز حادثه در سالن می شوند و گزارش حوادث آنها در واحد ایمنی همان صنعت موجود است . یافته های این پژوهش پیشنهاد می کند یک نظام جامع بر پایه ی یکی از روشهای شناسایی خطر برای مدیریت ریسک های انسانی ، تجهیزاتی ، تولید و محصول برقرار گردد و دوره های آموزشی نیز برای پرسنل برگزار شود.

 

هدف ETBA:

این تکنیک تحلیلیلی می تواند برای کمک در آماده سازی لیست مقدماتی خطر (PHL) ، تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) تجزيه وتحلل خطرات زير سيستم (SSHA)‌و يا تجزيه و تحليل خطرات سيستم (SHA) مورد استفاده قرار گيرد.

ETBA ممكن است در اجراي تجزيه و تحليل خطر (OHA) و تجزيه و تحليل حادثه و موارد ديگري از اين دست مفيد باشد.

داده ها و اطلاعات ورودي مورد نياز:

از نيازهاي ابتدايي براي اجراي ETBA تهيه نقضشه هاي پروژه ،‌ترسيم نمودار عملياتي و كروكي چيدمان ماشين آلات و تسهيلات و تاسيسات مي باشد . ميزان جزئيات مورد نياز بستگي به هدف تجزيه و تحليل دارد . تهيه و رسم شماي اوليه و خلاصه اي از پروژه ممکن است به منظور تهیه لیست مقدماتی خطر (PHL) کافی باشد . ولی برای آنالیز مقدماتی خطر (PHA) و تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم به جزئیات بیشتری نیاز است . درختان تحلیلی ، روش های اجرایی مربوط به تعمیرات و نگهداری و عملیات (اگر در دسترس باشد) و نقشه های سایت پروژه نیز می توانند در اجرای ETBA مفید باشند.

 

روند کلی اجرای ETBA:

اولین گام در اجرای ETBA  شناسایی انواع انرژی های مرتبط با پروژه یا فرایند می بابشد . سپس برای هر کدام از انواع جریان انرژی باید محل هایی را که منشا ایجاد انرژی بوده مشخص نمود و همچنین باید مسیرهای جریان انرژی را در طول فرایند ردیابی نمود . در مرحله بعد حفاظ ها و موانع موجود در مسیر جریان انرژی شناسایی و ارزیابی شده و اهداف آسیب پذیر نسبت به آزاد شدن ناخواسته جریان انرژی چنانچه موانع قادر به ایجاد حفاظت کافی نباشد نیز مشخص می شوند .بدنبال آن باید ریسک مربوط به آزاد شدن ناخواسته هر کدام از جریان های انرژی تعیین گردیده که این ریسک تحت عنوان کد ارزیابی ریسک (RAC) بیان خواهد شد .

در نهایت به منظور ارتقاء کلی سطح ایمنی فرایند باید اقدامات کنترل و راهکارهای اصلاحی جهت ریسکهای غیر قابل قبول پیشنهاد شده و در صورت نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر آنالیز سیستم و زیر سیستم پرداخته شود .

 

دستور العمل اجرای ETBA:

جمع آوری مدارک و منابع مورد نیاز که عبارتند از : کدها استانداردها و مقررات مورد نیاز ، استفاده از کمک مشاوران ، اطلاعات و منابع آموزشی ، نمونه هایی از ETBA که در پروژه های مشابه کاربرد داشته است ، تجزیه و تحلیل های دیگر ، نتایج PHL که در پروژه تهیه گردیده و همچنین موارد دیگری که ممکن است در اجرای DTBA موثر باشد.

لیست انواع انرژی که می تواند در ارتباط با یک پروژه وجود داشته باشد عبارتند از :

امواج صوتی، خورندگی، الکتریسیته، پرتوهای ذره ای و الکترومغناطیس، مواد قابل انفجار، مواد قابل اشتعال، انرژی جنبشی طولی، انرژی جنبشی چرخشی، حجم، وزن، ارتفاع، انرژی هسته ای، فشار ، فاصله، گرما (به جز گرمای تابشی)، گرمای تابشی، سموم بیماریزا .

جدول ETBA بر اساس شکل 2-12 برای انواع انرژی تکمیل می شود به منظور تهیه این فرم می توان از جداول تجزیه و تحلیل که در روش های SHA ,SSHA ,OHA ,PHL قبلا توضیح داده شده است استفاده نمود

درمواردی ممکن است نیاز باشد تا برگه کار ETBA را بتوان به برگه کار PHA (یا آنالیزهای دیگر) تبدیل نمود بسته به نوع تجزیه و تحلیل و پیچیدگی پروژه ممکن است گزارش تجزیه و تحلیل مستقیما از روی برگه کار ETBA  آماده شده و چنانچه در قسمتی از گزارش برگه کار ETBA نیز وجود داشته مناسب تر می باشد . ایجادبرگه کار PHA(و یا حتی دیگر آنالیزها) از روی برگه کار ETBA نسبتا ساده می باشد زیرا ستون مقدار محل انرژی در فرم  ETBA می تواند با ستون رویداد خطرناک در برگه کاری PHA جابجا شود (شکل 2-8) همچنین ستون حفاظها در برگه کاری ETBA با ستون فاکتورهای سببی در PHA و همچنین ستون اهداف نیز با ستون اثرات بر سیستم جابجا گردد . رویدادهای خطرناک معمولا در ارتباط با انرژی بوده ، فاکتورهای سببی مستلزم خطا در حفاظها می باشد و اثرات بر سیستم ، توسط هدف و یا محل برخورد جریان انرژی ناخواسته تعیین می شود.

 

برگه کاری:

ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ ها

برنامه / سیستم :                                    مهندس:                         تاریخ:                                   صفحه : …. از ….

شماره نقشه

مقدارو نوع انرژیاهداف بالقوه آسیب پذیرکنترلهای موجودیسطح ریسکارزیابی اثر بخشی کنترل هاکنترل های پیشنهادیسطح ریسک کنترل شده

استنادارد های مورد استفاده

 

 

عنوان:

در این قسمت نام و شماره پرونده وارد می شود . همچنین نام تحلیل گر و نوع انرژی که در این برگه مورد ردیابی قرار می گیرد نیز نوشته شده و همچنین محل یا قسمتی که در پروژه شناسایی شده و نمودار آن تهیه گردیده است شماره آن ثبت می گردد لازم به ذکر است که تهیه و ترسیم نمودارهای عملیاتی قسمتی از گزارش کار بوده که می بایست  به منظور تجزیه و تحلیل آماده و در دسترس باشد .

ستون شماره 1 مقدار و محل انرژی : ماهیت انرژی را توصیف می نماید و مقدار آن ممکن است با کمیت هایی از قبیل ولتاژ، وات ، فشار ، سرعت جریان ، اندازه مخزن ، سرعت ، وزن بیان شود . محل آن نیز با عباراتی توضیح داده می شود(مثل : در قسمت جنوبی اتاق شماره 137 در گوشه سمت راست نمودار 222 ، در قمست بیرونی برق شماره 2) و یا به صورت کدبندی شده (A1,A2,A3) و همچنین با نشان دادن بر روی نمودارها نیز می تواند ارائه گردد.

ستون  2 حفاظ ها : موانع فیزیکی و یا رویه ای را برای کنترل یا محدود کردن هر جریان انرژی ناخواسته در مکان مشخص شده بیان می نماید بطور مثال به منظور حفاظهای الکتریکی می توان انواع عایق های سیم کانال ، داکت ، دیوراها ، حفاظ های حصاری ، و انواع موانع فلزی را نام برد  .قطع کننده های مدار نقص اتصال زمین (GFCI) رله های دیفرانسیل و فیوزها انواع وسایل حفاظتی الکتریکی هستند که در شرایط اضافه جریان و ولتاژ خطرناک محافظت لازم را بعمل می آورند . بعلاوه حفاظن برق می تواند از طریق علائم هشداردهنده و نصب قفل خارجی همراه با هشدارهای مخصوص نیز در امکان مخصوص تامین گردد .

ستون 3 اهداف : در این ستون لیست اشیاء و اشخاصی که در یک محل خاص می توانند در مسیر عبور جریان انرژی ناخواسته قرار گیرند ارائه می شود . در صورت امکان تعداد افراد در معرض و یا حجم اشیاء مورد نظر نیز بیان خواهد شد ضمنا سایر سیستم ها و زیر سییستم هایی را که می توانند تحت تاثیر جریان انرژی ناخواسته قرار گیرند نیز شناسایی خواهند شد.

ستون 4 RAC : در این ستون کد ارزیابی ریسک (RAC) مرتبط با این نوع انرژی ناخواسته را وارد کنید . برای هر کدام از اهداف این اقدام را بعمل آورید .

ستون 5 توضیحات / ارزیابی حفاظ ها : توضیحاتی در خصوص مناسب بودن حفاظ های موجود در برابر خطرات بالقوه ناشی از جریان ناخواسته انرژی ارائه می شود البته این موضوع به کدها ، استانداردها و قوانین مربوطه بستگی دارد.

ستون 6 اقدامات اصلاحی : در این ستوان انواع توصیه ها و پیشنهادات به منظور ایمن نمودن پروژه ارائه می شود . این اقدامات می تواند شامل برنامه هایی از قبیل عوض کردن نوع انرژی و مسیر آن ، کاهش سطح انرژی ، بهینه سازی حفاظ ها ، افزایش موانع اضافی، تغییر مسیر اهداف و یا مقاوم تر نمودن هدفها می باشد این اقدامات به منظور بهبود وضعیت RAC مورد نیاز بوده و بر روی ریسکهای قابل قبول نیز تاثیر گذار خواهد بود .

در ادامه نمونه ای ازمطالب ETBA انجام شده در یکی از صنایع کشور ارائه شده است .

خلاصه:

ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها یکی از تکنیکهای موثر در ارزیابی ایمنی سیستم ها محسوب می شود که می توان از آن در تجربه و تحلیل مناسب بودن کنترلها و حفاظهای موجود یا طراحی شده با توجه به مواجهه با ریسک خطر استفاده نمود . تکنیک ET&BA در ردیابی جریان انرژی در سیتم برای تعیین فاکتورها علتی که ممکن است به بروزیک حادثه یا ضایعه کمک  کند بسیار مفید است . ET&BA همچنین می تواند برای ارزیابی کنترلهای موجود در راستای تعیین ارزش و اهمیت آنها در جلوگیری از یک جریان ناخواسته انرژی مورد استفاده قرار گیرد و نهایتا اینکه ET&BA یکی از ابزارهای اساسی در تجزیه وتحلیل ایمنی سیستم ها بوده که نه تنها می تواند مناسب بودن موانع خطر و کنترلها را مستند سازی کند بلکه قادر است آن دسته از جریان های انرژی درون سیستم را بعنوان خطرات بالقوه که ممکن است در فاز آن دسته از جریان های انرژی درون سیستم را بعنوان خطرات ریسک بالقوه که ممکن است در فاز ایده یا انرژی یا طراحی پروژه فراموش شده باشد را شناسایی نماید .

مطالب را در قالب فایل pdf در زیر می توانید دانلود کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با ارزیابی ریسک به روش ETBA داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  چک لیست انرژی های ETBA

ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ ها ETBA

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
2 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *