ارزیابی سیستم های تهویه

آزمایش سیستم های کنترل آلاینده ها

آزمایش سیستم های کنترل آلاینده ها

آزمایش سیستم های کنترل آلاینده ها

در بخش قبل به صورت کامل در مورد سیستم های کنترل آلاینده بحث کردیم در این بخش می خواهیم این سیستم ها را مورد تست و آزمایش قرار دهیم تا از تاثیر آنها در جمع آوری و کنترل آلاینده ها اطلاع یابیم.

جهت ارزشیابی میزان تأثیر معیارهای کنترل آلاینده آزمایش کردن امری ضروری است. عموماً انجام آزمایش به دلایل زیر صورت می گیرد:

– تعیین این که آیا سیستم چنان که برای عمل کردن طراحی شده، عمل می کند.

– ارزشیابی تأثیر سیستم در کاهش غلظت آلاینده و مواجهه کارگران آنها

 

آزمایش سیستم جمع آوری:

آزمایش یک سیستم جمع آوری گردوغبار در ابتدا شامل اندازه گیری فلوی هواست. این عمل می تواند اطلاعات ضروری و مورد نیاز را برای موارد زیر در اختیار ما قرار می دهد:

 • ارزشیابی عمل کرد سیستم براساس طراحی آن
 • قرارگیری دریچه ها (gates) و تنظیم فلوی هوا
 • شناسایی نیازهای نگهداری و سرویس
 • تعیین ظرفیت سیستم برای مکش اضافی توسط هود
 • طراحی و عملکرد وسایل دیگری که بعدا نصب می شوند

روش آزمایش (test method): انجام آزمایش می تواند با تعیین فلو هوا و اندازه گیری فشار در موقعیت انتخاب شده در سیستم صورت پذیرد. مراحل زیر نیز باید انجام گیرد: نقشه با محاسبات اصلی طراحی را به دست آورید یا یک طرحی از سیستم جهت مشخص کردن اندازه، طول و موقعیت نسبی همه کانالها، اتصالات و سخت افزار مرتبط و تجهیزات سیستم، آماده کنید. از نقشه به عنوان یک راهنما در انتخاب نقاط  اندازه گیری فلوی هوا شناسایی نصب ناصحیح یا طراحی ضعیف استفاده کنید موارد زیر را اندازه بگیرید.

 • سرعت هوا و فشار استاتیک در هر شاخه فرعی و اصلی
 • اختلاف فشار بین ورودی و خروجی جمع آوری کننده
 • فشار استاتیک در هر شاخه اصلی و فرعی
 • این اندازه گیری ها را جهت یافتن هرگونه تغییر ایجاد شده نسبت به طراحی اولیه اش آنالیز کنید. مانند تغییر در سرعت شاخه یا تغییر در حجم هوای مکشی توسط هود

مسائل عمومی که می تواند عملکرد یک سیستم جمع آوری را کاهش دهد و راه حل های مربوط به آن در جدول زیر از است:

 

جدول (۱): معایب و راه حل های سیستم جمع آوری آلاینده ها

علایم

علت

راه حل

حجم هوا کاهش یافته است.

کانال مسدود شده استکانال ها را تمیز کنید، سرعت هوا و ویژگی های طراحی را چک کنید.

 

سرعت فن به علت لغزشی تسمه کاهش یافته استکشش تسمه را چک کنید و آن را بر اساس توصیه های کارخانه سازنده تنظیم کنید.
فرسودگی یا تجمع گرد و غبار بر روی روتور سبب شده است که فلوی هوا محدود شود

 

تجهیزات پوسیده را تعمیر یا تعویض کنید. برای اینکه ببینید فن به کار رفته صحیح است با کارخانه سازنده مشورت کنید.

 

در شبکه کانال به خاطر تمیز نبودن درب ها، شکستن اتصالات با پوسیدگی نشتی وجود داردبخش پوسیدہ و نشتی دار کانال را تعمیر یا تعویض کنید

 

نقاط مکشی به سیستم اضافه شده استسیستم را دوباره طراحی کنید یا دوباره بالانس نمایید

 

دریچه (blast) استقرار شاخه ها تغییر یافته است

 

دریچه را بر اساس طراحی اولیه دوباره تنظیم کنید. ران را در مکانش قفل کنید

 

افت فشار در سراسر جمع آوری کننده افزایش یافته است.به دستورالعمل نگه داری و عملیات جمع اوری کننده مراجعه و عملیات آن را چک کنید

 

 

اندازه گیری جریان هوا:

جریان هوا در داخل شبکه کانال معمولا یکنواخت نیست. بنابراین تعیین مقدار سرعت در چندین نقطه در سطح مقطع کانال ضروری است. از دستورالعمل زیر جهت اندازه گیری فشار سرعت استفاده می شود.

 

 • سطح مقطع کانال را به مساحت های مساوی تقسیم کنید.
 • مقدار فشار سرعت را در مرکز هریک از تقسیمات به دست آورید.
 • مقدار فشار سرعت را با استفاده از فرمول زیر به سرعت هوا تبدیل کنید.

V=4005 √vp

 

برای دست آوردن میانگین سرعت هوا از سرعت های به دست آمده میانگین بگیرید (Min/ft)

قطر داخلی کانال را اندازه گرفته و سطح مقطع آن را محاسبه کنید (ft2)

سطح مقطع و سرعت میانگین را جهت به دست آوردن فلوی هوا برحسب (ft3/Min ) در هم ضرب کنید.

نکات مورد توجه:

 • مساحت های مساوی و کوچکتر، اندازه گیری دقیق تری را انجام می دهند.
 • یک روش اصلاح شده برای به دست آوردن فشار سرعت، رسم دو خط متقاطع از گوشه های کانال و قرار دادن یک پراب (مانند لوله پیتو) در نقطه تلاقی این دو قطر می باشد.
 • در صورت امکان خطوط متقاطع باید به فاصله ۸ برابر قطر کانال یا بیشتر دور از هر گونه اختشاش هوا، مانند زانویی، هود با شاخه ورودی در نظر گرفته شوند.
 • وقتی هوا در شرایط غیراستاندارد قرار دارد برای دانسیته هوا باید تصحیح صورت بگیرد. برای مثال اصلاح دانسیته هوا ضروری است وقتی که:
 • رطوبت موجود بیشتر از 0.02 lb/lb هوای خشک باشد.
 • درجه حرارت جریان هوا بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد نسبت به درجه حرارت استاندار تغییر کند.
 • ارتفاع بیش از 1000 فوت بالای سطح دریا باشد.
 • گرد و غبار هوا ممکن است در عملکرد وسایل تأثیر بگذارد.

اندازه گیری فشار استاتیک هم به وسیله قرار دادن یک پراب در داخل کانال یا با نگهداری یک جزء از تیوب در مقابل یک شکاف با فشار استاتیک کم در داخل کانال که انتهای دیگر آن به یک دستگاه اندازه گیری فشار متصل شده است، انجام می شود. مشخصات فشار استاتیک شکاف ها در کانال در اندازه گیری فشار استاتیک مهم و بحرانی است.

نکات مورد توجه: دریچه هایی که برای اندازه گیری فشار استاتیک در دیوار کانال در نظر گرفته می شوند باید:

 • با با سطوح دیواره داخلی کانال هم سطح باشند.
 • منگنه شوند و سوراخ نگردند.
 • روی سطوح داخلی بدون برآمدگی و پیش آمدگی باشد.
 • اندازه گیری فشار نباید در سمت کجی (انحنایی) زانویی یا دیگر نقاط که (به خاطر زیاد بودن (افزایش) توربولانسی یا تغییر در سرعت هوا) که انبساط (گشاد شدن) یا انقباض (تنگ شدن) ناگهانی در کانال وجود دارد، انجام گیرد.

اندازه گیری سرعت در کانال

شکل 1: اندازه گیری سرعت در کانال

الف) دایره ای  ب) چهارگوش

موقعیت قرارگیری لوله پیتو در کانال

شکل 2: موقعیت قرارگیری لوله پیتو در کانال

 

وسایلی که عموما برای اندازه گیری هوا استفاده میشوند در جدول 2 امده است.

 

جدول (2): وسایل اندازه گیری جریان

وسایل

خصوصیات

مزایا/معایب

لوله پیتو

شامل دو لوله متحدالمرکز است، یکی فشار کل را در جریان و دیگر فشار استاتیک را تعیین می کند. در اتصال با مانومتر یاگیج نوع خشک(Aneroid)  به کار می رود.یک ابزار بسیار مفید در اندازه گیری فلو می باشد. نیاز به کالیبراسیون ندارد. برای اندازه گیری در فیلد در سرعت های بیشتر از 600-800 ft/Min محدودیت دارد.

مانومتر لوله ای U شکل

ساده ترین نوع گیج (درجه) فشار است. معمولاً با روغن یا آب پر می شود، اما می تواند با دیگر مواد سیال مانند الکل، جیوه یا کروزن (نفت سفید) استفاده شود. معمولاً بر حسب inwg  کالیبره می شود.

 

می تواند هم به صورت دستی (پرتابل) یا به صورت ثابت استفاده شود. برای اندازه گیری فشار استاتیک مناسب است سرعت های بیش

1000 ft/Min (کمتر از 0.06) استفاده از آن محدودیت دارد.

مانومتر خمیده

نوع اصلاح شده مانومتر لولهای U شکل است. بعضی انواع تجارتی آن با شیب ۱: ۱۰، تنظیم کننده سطح (تراز) و وسیله ای جهت تنظیم مقیاس آن روی صفر، مجهز شده است.یک پایه آن جهت بالا بردن حساسیت و افزایش دامنه سنجش کج شده است. صحت آن بستگی به شیب لوله دارد. در نتیجه پایه باید جهت قرار گرفتن در سطح مناسب اصلاح شود.

آنمومتر

پره ای معلق (بادسنج Alnor)

 

دستگاه قرائت سیستم جهت اندازه گیری سرعت هوا و فشار استاتیک در سیستم های کانالی در نواحی که مسدود نباشد، به کار میرود. شامل یک متر، پراب اندازه گیری، انتخاب کننده گستره و شلنگ های متصل شونده می باشد. گستره سرعت از ۳۰ تا ۳۰۰ Min/ft برای پراب با فلوی پایین و از100-10000 ft/Min برای پراب پیتو باشد. گستره فشار 0-10می باشد.

 

تحت درجه حرارت بالا تا 700 درجه فارنهایت و فشار استاتیک بالا (تا inwg ۱۰) می تواند عمل تحت درجه حرارت بالا تا 700  درجه فارنهایت و فشار استاتیک (تا 10inwg ) می تواند عمل کند. حضور گرد و غبار، رطوبت یا مواد خورنده می توانند بر صحت آن تأثیر بگذارند. یک فیلتر پر شده مقاومت را افزایش می دهد و مقدار هوای عبوری به پرده معلق ممکن است تغییر کند. نیاز به یک حفره با قطر بزرگ تر از لوله پیتو (تقریباً به قطر 5.8 اینچ در مقابل، 1.4 اینچ تا 3.8 اینچ برای لوله پیتو) دارد.

 

ادامه مطلب که شامل موضوعات زیر است را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • وسایل اندازه گیری جریان
 • ازمایش سیستم تر فرونشانی گرد و غبار
 • چارت عیب یابی – مشکلات پمپ
 • ارزشیابی سیستم های کنترل
 • انواع نمونه ها و وسایل نمونه برداری
 • روش های عملی نمونه برداری و تجزیه تحلیل اطلاعات

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آزمایش سیستم های کنترل آلاینده ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی

دستورالعمل سیستم های تهویه

دستگاه های تهویه مطبوع

دانلود کتاب تهویه و تبرید

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *