برچسب های بین المللی ایمنی مواد شیمیایی

برچسب WHMIS (سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار)

برچسب WHMIS (سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار)

برچسب WHMIS (سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار)

Workplace hazardous materials information system

برچسب WHMIS  (سیستم اطلاعات مواد خطرزای محیط کار) یکی از روش های اطلاعات خطرات مواد است که در دسترس برای هر استفاده کننده مواد ساخته شده است.

چرا برچسب جنس؟

برچسبها به خاطر اینکه اولین اعلام خطر هستند ، مهم می باشند. ممکن است خطرهایی وابسته به استفاده محصول پوشانده شده به وسیله قانونهای WHMIS وجود داشته باشد آن برچسبها همچنین می گویند وقتی آن محصول را استفاده می کنید چه اقدام احتیاطی انجام دهید؟

همچنین به شخص آگاهی می دهند که یک صفحه اطلاعات ایمنی مواد قابل دسترس وجود دارد که شامل اطلاعات جزئی بیشتر در مورد آن محصول می باشد

چه کسی مسئول برچسب گذاری است ؟

فروشنده ها برای برچسب گذاری کنترل شده محصولات که آنها را برای مصرف کننده ها آماده می کنند، مسئولند. کارفرماها و گاهی اوقات کارگران همه مسئول برچسب گذاری یا برگشت محصولات برچسب نشده در محل کار هستند. بنابرین به سمت قانون ایمنی و سلامت شغلی هدایت می شوندو این شامل برچسب گذاری محصولات کنترل شده یا برچسبهای  محل کار،محصولات سریز شده ، آزمایشگاه های شیمیایی یا لوله گذاری و کانتینرهای پرحجم جایی که یک محصول کنترل شده نگه داشته می شود یا روان است، می باشد.

آیا انواع مختلفی از برچسبها وجود دارد ؟

بله یک برچسب سیستم اطلاعات مواد می تواند یک نشانه ، علامت ، مهر ، کاغذ خود چسب ، پوشه و … باشد  آن میتواند روی محصول کنترل شده یا کانتینر چسبانده شود ، حک شود یا برجسته شود. دو نوع مختلف وجود دارد که به کرات بیشتر استفاده می شود: برچسب محل کار  و SUPPLIER

آیا محتوای برچسب های فروشنده و محل کار متفاوت است؟

شروط مختلف کمی برای چیزهایی که به برچسب نیاز دارند و برای کسی که لازم است برچسب روی محصول بگذارد وجود دارد شما نمی توانید برچسب مواد را که به محصول کنترل شده ، متعلق نباشد استفاده کنید تا اینکه فروشنده به شما یک برگه شناسایی  مواد و برچسب SUPPLIER بدهد.

یک برچسب SUPPLIER بایستی :

  • روی همه محصولات کنترل شده دریافتی در محلهای کار ظاهر شود .
  • شامل اطلاعات پیرو باشد.

حاشیه برچسب :

برای موادی که از یک خانه آزمایشگاه تهیه می شوند و برای استفاده در آزمایشگاه در مقدار کمتر از 10 کیلو گرم در نظر گرفته می شوند و هر محصول کنترلی برچسبهای Supplier در یک کانتینر با کمتر از 100 میلی لیتر ممکن است شامل اطلاعات کمی از لیست بالا باشد.

اگر محصول همیشه در کانتینر با برچسب فروشنده استفاده می شود به هیچ برچسب دیگری نیاز نیست ( مگر اینکه برچسب فروشنده دور بیفتد یا غیر قابل خواندن باشد) اگر چه بعضی اوقات خواهید توانست بعضی از مواد را در کانتینر دیگری برای استفاده در محل نگه دارید این کانتینر جدید نیاز به برچسب سیستم اطلاعات مواد خطر زای محیط کار دارد.

یک برچسب محل کار بایستی :

روی همه محصولات کنترل شده ساخته شده در محل کار یا قابل حمل و نقل به کانتینرهای دیگر توسط کارگران ظاهر شود .  ممکن است در شکل پلاکارد روی همه محصولات کنترل شده دریافتی به مقدار زیاد از فروشنده ظاهر شود.

داشتن اطلاعات پیرو :

اطلاعاتی برای ایمن کار کردن محصول با دست در دسترس باشد. شرح MSDS ممکن است شامل علائم خطر یا دیگر صورت نگاشته باشد.

الزامات کمی برای برچسبهای محل کار وجود دارد کارگر ممکن است بخواهد اطلاعات بیشتری روی برچسبها بگذارد، اما طبق قانون نیاز نیست .

آیا برچسب های محل کار بایستی حاشیه حاشورزده داشته باشند ؟

برچسبهای فروشنده بایستی حاشیه حاشور زده اطراف اطلاعات روی برچسب ، داشته باشند .قانون عمل محصولات خطرناک و محصولات کنترل شده ، در میان چیزهای دیگر مشخص شود .چیزهایی که وارد کننده ها و فروشنده ها نیاز دارند با مراجعه به برگه اطلاعات مواد و برچسبها انجام می شود .بخش 20 از قانون محصولات کنترل شده ، طراحی برچسب مورد نیاز را برای برچسبهای فروشنده تجویز می کند ، جدول 3 یک عکسی از اینکه چطور برچسب بایستی ظاهر شود ، دارد. این قوانین محصولات کنترل شده ، قانون ایمنی و بهداشت شغلی است و چیزهایی را توصیف می کند که کارگران  وقتی برچسبهای محل کار را آماده می کنند بایستی فراهم کنند.

حالتهای قوانین ایمنی و بهداشت شغلی

کجا ، در یک محل کار ، یک برچسب آماده شده برای یک محصول کنترل شده یا کانتینر، از یک محصول کنترل شده ناخوانا یا از یک محصول کنترل شده یا کانتینر برداشته شود کارگر بایستی برچسب را با یک برچسب محل کار جایگزین کند که اطلاعات دنباله ای را با مراجعه به محصول کنترل شده مشخص کند .

a) شناسایی محصول

b) اطلاعات خطر و …

c) یک حالت تعیین کننده که صفحه اطلاعات ایمنی مواد در محل کار را فراهم کند .

این بخش به کارگر ، برای استفاده از علائم و حاشیه حاشورزده وقتی که برچسبهای محل کار آماده می شوند نیاز ندارد.

اگر مواد را در کانتینر های مختلف قرار دهم چه اتفاقی می افتد؟

شما باید از یک برچسب محل کار بر روی کانتینر استفاده کنید. در 2 مورد ویژه استفاده از برچسب محل کار نیاز نیست : وقتی که مواد کنترل شده به درون یک کانتینر ریخته می شود و آن کانتینر برای استفاده فوری به کار می رود، و همچنین اگر مواد تحت کنترل شخصی که آن را پر میکند است، (به این معنی که شخصی که آن را پر میکند تنها یکبار از آن استفاده خواهد کرد.) هیچ برچسبی نیاز نیست. و اگر همه مواد در طول یک شیفت استفاده می شوند فقط هویت محصول نیاز است . اگر مواد به روش درست استفاده نشوند یا اگر بیشتر از یک نفرآن را کنترل خواهد کرد برچسب محل کار نیاز است .کمپانی شما ممکن است قوانین بخصوصی در باره کانتینر های برچسبی داشته باشد بنابرین شما باید درباره شروط برچسب بپرسید.

اگر مواد پر حجم هستند چه نوع برچسب هایی استفاده کنم؟

موادی که در حجم زیاد نگهداری می شوند قوانین ویژه ای به دنبال دارند. تانک یا کانتینری که مواد پرحجم به داخل آن منتقل می شود بایستی بر چسب فروشنده یا برچسب محل کار داشته باشد.

وقتی مواد به درون کانتینرها برای فروش مجدد یا تحویل در بیرون از محیط کار ، انتقال داده می شوند شما باید یک برچسب فروشنده روی هر کانتینر بگذارید. وقتی مواد پر حجم برای محل کارتان استفاده می شود ( معمولا به کانتینرهای کوچکتر انتقال داده می شوند) یک برچسب محل کار روی کانتینر لازم و ضروری است.

اگر مواد در لوله یا مخزنهای واکنش است آیا برچسب های محل کار لازم است؟

نه لازم نیست . لوله ها و مخزنهای واکنش ممکن است به روشهای دیگر مثل کد رنگی یا پلاکارد علامت دار مشخص شوند.هر چند وظیفه کارگران برای کارهائی که شناخته شده استفاده از علامت در محل کارشان است .

اگر در آزمایشگاه کار می کنم آیا برچسبها متفاوت است ؟

گاهی اوقات نمونه های آزمایشگاهی اگر محصولات کنترل شده کمتر از 10 کیلوگرم انجام می دهند ، نبایستی یک بر چسب فروشنده به همان  اندازه طویل باشد. برچسبی که حالتهائی به شرح ذیل به دو زبان انگلیسی و فرانسه داشته باشند، استفاده می شود.

  • شناسائی محصول ( نام محصول )
  • مشخصات شیمیائی یا مشخصات شیمیائی کلی از یک جزء از محصول کنترل شده ، اگر معلوم است
  • شناسایی شرکت تولید کننده

حالت «نمونه های آزمایشگاهی خطرناک، برای اطلاعات خطر یا در حالت اضطراری ، تماس …» و یک شماره تلفن اضطراری بایستی آماده باشد.

نشانه های سیستم اطلاعات مواد خطرزای محیط کار چیست؟

کلاس A گاز کمپرس شده: شامل تحت فشار بالا . سیلندر وقتی گرم می شود، ممکن است منفجر شود یا بترکد و بیفتد یا آسیب ببیند.

کلاس B مواد قابل اشتعال:  ممکن است آتش بگیرد وقتی که در معرض گرما و قابل احتراق قراردارد، جرقه بزند یا شعله ور شود. ممکن است درون شعله منفجر شود.

کلاس C اکسید شونده:  ممکن است باعث آتش یا انفجار شود وقتی که در تماس با چوب ، سوخت یا دیگر مواد قابل احتراق قرار دارد

کلاس D یک تماس ساده ممکن است کشنده باشد

بخش 1 اثرات سمی خطرناک و فوری :  موجب زیان همیشگی و جدی برای سلامتی می شود

بخش 2 دیگر اثرات سمی: مواد سمی ممکن است باعث تحریک شوند. تماس تکراری ممکن است باعث سرطان، نقص عضو یا دیگر آسیب های دائمی شوند.

کلاس D

بخش 3 مواد مسری ممکن است باعث بیماری یا بیماریهای شدید شوند تماس جدی ممکن  است باعث مرگ شوند

کلاس E مواد خورنده می توانند باعث سوختن چشم، پوست و سیستم تنفسی شوند

کلاس F مواد واکنش پذیر: ممکن است واکنش های شدید باعث انفجار شود، آتش یا رهاسازی گازهای سمی، وقتی که در تماس با نور، گرما ، ارتعاش یا حرارتهای خیلی بالا است.

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با برچسب WHMIS (سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

آشنایی با طبقه بندی مواد خطرناک

چک لیست بازرسی فنی ایمنی برای مواد خطرناک

سیستم های طبقه بندی مواد شیمیایی

جزوه دوره آموزشی مواد شیمیایی خطرناک (HAZMAT)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *