تجزیه و نمونه برداری امونیاک، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

راﻫﺒﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ

راﻫﺒﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻧﻮع ﻛﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات در دﺳﺘﺮس، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روﺷﻬﺎي آﻣﺎري در اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻓﺮاد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻗﺖ ﻻزم در ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻮاﺟﻬـﻪدﻗﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا درﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ راﻫﺒـﺮد ﺟﻬـﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻛﻞ ﺷﻴﻔﺖ ﻛـﺎري را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﻨﺪ. ﻧﺤـﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت روشﻫﺎي آﻣﺎري در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻛﻠﻴﺎت

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢﻫـﺎي ﻫﻮاﺑﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣـﺎده را اﻧـﺪازه ﺳﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﺪوﻳﻦ “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ” دﺧﻴﻞ اﺳﺖ:

از ﻛﺪام ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﻮد؟ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﻛﺎرﮔﺮ، وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ روز ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﻛﺪام دوره زﻣﺎﻧﻲ از روز ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻛﺮد؟ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل از ﭼﻨﺪ روز ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﻮد؟ و ﭼﻪ روزﻫﺎﻳﻲ؟

اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴـﺮد .ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺻـﻄﻼح “ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ” ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﮔﺮ از ﻣﺎسک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ، اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ.

دیدن ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *