پروژه بررسی مشکلات و عوارض ناشی از اشعه در بین پرسنل رادیولوژی بیمارستان طالقانی