پروژه افت شنوایی کارگران کاخانه کاشی بیستون کرمانشاه در سال ۸۸