وسایل حفاظتی تنفسی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ

Introduction to monitor workers’ exposure to pollutants

ﭼﻜﻴﺪه: ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ آﻻﻳﻨـﺪهﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر،ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮاﺑﺮد اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﻤﺎس آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎي ﺑﺪن آﺳـﻴﺒﻲ وارد  ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪ ﺑﻲﺧﻄﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻄﻼح در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.در  .در اﻳﺮان اﻳﻦ ﺣﺪود ﺑﺎ واژه ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﻲ (AOE) ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد.در اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺻﻄﻼح ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ (TLV) ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود. اﻳـﻦ اﺻـﻄﻼﺣﺎت در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ آﻻﻳﻨـﺪ هﻫـﺎي ﻫـﻮاﺑﺮد   ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﻘﻒ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺪاوم ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳـﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﺣﻮزه راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣّﻠﻲ اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي آﻣﺮﻳﻜﺎ در شکل 1-1 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘـﺶ آﻣـﺎر در اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻣﺒﺤـﺚ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮاﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

١ -١) ﻛﻠﻴﺎت

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻐﻞ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر  ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ روﻧـﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارﻧﺪ. اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (AIHA) ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:” ﻋﻠﻢ و  ﻫﻨﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، و ﻛﻨﺘـﺮل آن دﺳﺘﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲﭘﺮدازد، ﻛـﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري، ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﻳﺶ ﺟﺪي، و اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.” ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ سمی و ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـل زﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر دو ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﺸـﻤﺎر ﻣﻲ روند. اﻳﻦ اینجا راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳـﻤﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺎن آور ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ.

در ﺟﺪول 1-1 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷـﻮﻧﺪ

 

خیر

بله

چک لیست پایش مواجهه کارکنان

آیا ماده سمی یا خطرناکی در محیط کار وجود دارد که انتشار ان در هوای محیط کار متحمل باشد؟
اگر جواب بله است, آیا برای هر ماده سمی رسما مشخص شده که کدامیک از کارکنان در مواجهه با آلاینده های هوابرد ان قرار دارند؟آیا این تشخیص حداقل موارد زیر را شامل می شود:هر گونه اطلاعات, مشاهدات, یا محاسباتی که بتواند مواجهه کارکنان را نشان دهد؟آیا کارکنان در معرض مواد سمی هستند, ایا عنوان شده که میزان مواجهه در سطح اقدام یا بالاتر از ان است؟آیا هیچ یک از کارکنان از علایم مربوط به مواجهه شکایت دارند؟

تاریخ تشخیص مواجهه, نوع فعالیت, موقعیت ان در محیط کار, نام و شماره ملی کارکننی که احتمالا در معرض قرار گرفته اند.

هر گونه اندازه گیری تراکم آلاینده (فردی یا محیطی) صورت گرفته؟

هر گونه نتیجه حاصل از معاینات پزشکی که به مواجهات احتمالی اشاره کند؟

براساس مقادیر ثبت شده, ایا به لحاظ منطقی این احتمال وجود دارد که کارکنان با مقادیر بالاتر از سطح اقدام مواجهه داشته باشند؟اگر بله, آیا مواجهه کارکنانی که بالاترین احتمال بیشترین مواجههرا دارند, اندازه گیری شده است (افرادی که بالاترین ریسک را دارند؟)اگر خیر, آیا به هنگام تغییر در فرایند تولید, یا اقدامات کنترلی که ممکن است منجر به افزایش تراکم هر گونه ماده ای در مرحله 2 شود, مرحله 2 و مراحل بعدی را تکرار کرده اید؟
اگر هر کدام از مواجهات اندازه گیری شده بیانگر مواجهه با مقادیر بیش از سطح اقدام است آیا:همه کارکنانی که این گونه مواجهه دارند شناسایی شده اند؟از آنها نمونه برداری شده است؟آیا همه کارکنان براساس میزان مواجهه در دسته ها « مواجهه بیش از حد», «احتمال مواجهه بیش از حد», یا «مواجهه در حد مجاز», طبقه بندی شده اند؟
آیا براساس طبقه بندی فوق, اقدامات زیر را انجام داده اید:نمونه بردری مجدد از افراد دارای مواجه بیش از حد مجاز در عرض 1 ماه و تصمیم گیری مبنی بر اینکه ایا لازم است کنترلی انجام شود؟نمونه برداری مجدد از افرادی که احتمال مواجهه بیش از حد دارند در عرض 2 ماه و در صورت نیاز طبقه بندی مجدد آنها؟
هر دو ماه (یا زمانی که تغییری در عملیات رخ می دهد) نمونه برداری مجدد از افرادی که مواجهه در حد مجاز دارند و در صورت نیاز طبقه بندی مجدد انها؟
آیا همه مواجهات اندازه گیری شده کارکنان به خوبی ثبت و بایگانی شده اند؟
ایا کنترلهای مناسب برای افرادی که در معرض مواجهه بوده و نیاز به کنترل دارند, انجام شده است؟

 راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

1 -1 ﺷﻜﻞ: راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (NIOSH) ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ درﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻤـﻲ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ، ﺗﻔﺴـﻴﺮ    اﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻀﺎوت ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ اﺳﺖ. راﻫﺒﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و روشﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاري ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺪف  .در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ از اﻓﺘـﺎدن ﺑـﻪ دام ﺑﺎزي ﺑﺎ اﻋﺪاد اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ، ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨـﺪ و آنچهﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد دارد.
2-1 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ

در اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي (ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد)، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻓـﺮض    اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده، ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﻲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﺻـﻄﻼﺣﺎً ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  (Threshold Limit Value-TLV) ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷـﻐﻠﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮي ﻛﻤﻴﺘﻪ (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ACGIH ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ روز ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎً TLV ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﭽـﻪ  TLV انتشار ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي در ﻗﻀـﺎوت ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از TLVs ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ TLV ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤـﻲ وﺟـﻮد دارد. اول اﻳﻨﻜـﻪ اﺻـﻄﻼح TLV ﻛﻪ نشان ﺗﺠﺎري ﻛﻤﻴﺘﻪ ACGIH اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ (Permissible Exposure Limit) PEL که اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم اﻻﺟـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎن – Occupational Safety and Health Administration OSHA است, ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺮض ﻛﺮد.ﭼﻮن دﻓﺘﺮﭼﻪ TLV ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑـﻪ روز ﻣﻲﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدد.  اﺳﺖ. دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ TLV  ﻻزم اﻻﺟـﺮا ﻧﺒـﻮده و ﺻﺮﻓﺎً اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ تخصصی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻳـﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ (TLV): ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫـﻮا در ﻏﻠﻈﺖﻫـﺎي ﺑﺨﺼـﻮص، ﻓﺎﻗـﺪ    اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﻫـﺮ روز ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺎرﺿﻪاي در آﻧﻬﺎ ﺑﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ را اﺻـﻄﻼﺣﺎً  TLVﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻓﺮاد، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺟﺰﺋـﻲ از ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺣﺘـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از TLV اﺣﺴـﺎس ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.ﻳـﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺒﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﺶ زﻣﺎﻧﻲ (TWA): ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 8 ﺳـﺎﻋﺖ ﻛـﺎر روزاﻧـﻪ و 40 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎن 8 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر و ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد آن ﻛﻤﺘـﺮ از 16 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﮔﻤﺎن ﻣﻲرود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳـﻤﻮم ﺣﺎﺻـﻞ از 8 ساعت ﻛﺎر را دﻓﻊ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت (STEL): ﺣﺪ ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض زﻳﺮ ﻧﮕﺮدد:

اﻟﻒ :ﺗﺤﺮﻳﻚ     ب :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ     ج :ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد    ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻓﺮد ﺑﺮاي دور ﺷﺪن از ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪﺳﺎز را ﻣﺨﺘـﻞ و ﻳـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ وي را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ STEL ﺑﺮاي آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺛـﺮات ﺳﻤﻲ ﻣﺰﻣﻦ، داراي اﺛﺮات ﺣﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺒﺎﻳـﺪ از 15 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن 15 دﻗﻴﻘﻪاي می تواند حداکثر 4 بار در طول 8 ساعت کار مداوم تکرار شود, مشروط به اینکه فاصله بین دو دوره 15 دقیقه ای از 60 دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﻫـﺮ ﺣﺎل STEL ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺣﺪ TWA می باشد. در ﻫـﺮ ﺣﺎل TLV-TWA (ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ -ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﺶ زﻣـﺎﻧﻲ) نباید از ﺣـﺪ روزاﻧـﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺣـﺪ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷـﻐﻠﻲ ﺳـﻘﻒ (TLV-Ceiling): ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺳـﻘﻒ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از آن ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ. ﺣـﺪود ﺗﻤـﺎس ﺷﻐﻠﻲ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣﺠـﺎز ﺷـﻐﻠﻲ AOE ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ، ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در دﻳﺒﺎﭼﻪ آن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ TLV ﻛﻤﻴﺘﻪ ACGIH ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﻜﻞ 1 -1 راﻫﺒﺮد اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (NIOSH) در اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ کارکنان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ اﻗﺪام (Action Limit):  ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻤﻲ از ﻣﺎده آﻻﻳﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪن آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﺟـﺮاي ﻣﻘـﺮرات ﺧﺎﺻـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي دوره اي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ، آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺿـﺮورت ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن OSHA ﻧﺼـﻒ ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *