چک لیست ایمنی بهداشت حرفه ای

چک لیست های بازرسی

چک لیست های بازرسی

Inspection checklist

منـبع:

مركز ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا (CCOHS)

مترجم:

فرشاد رحيمي فراهاني

ويراستار:ليلا حسني

 

    فهرست مطالب:

 مقدمه

چك ليست 1- اطلاعات عمومي

چك ليست 2- بازرسي از خط توليد و امكانات كارگاه

چك لييست 3- بازرسي از بخش اداري

 

مـقدمه

يكي از مسائل مورد نظر حين بازرسي از محيط هاي كاري تهيه چك ليست هاي بازرسي مي باشد. چك ليست ها در توضيح و تبيين مسئوليتها و فعاليتهاي بازرسي و تهيه گزارش از فعاليتهاي بازرسي ياري رسان مي باشد و امكان ثبت آسان و دقيق يافته ها و نظريه ها را به ما مي دهند. اين چك ليست ها توسط بازرس يا بازرسان مربوطه با دقت تكميل و رونوشتي از آنها در اختيار اعضاي كميته هاي ايمني و بهداشت محل مورد بازرسي قرار مي گيرد كه آنان ظرف موعد مقرر اقدامات لازم را به انجام رسانيده و موارد نقص مشاهده شده را برطرف مي نمايند.

        چك ليست ها را مي توان تحت عناوين گوناگوني تهيه نمود و موارد ذكر شده در هركدام بسته به نوع محيط كار و فرآيند توليدي متفاوت مي باشد. همچنين برخي از موارد در بيشتر كارگاهها و فرآيندهاي توليد مشترك بوده و بايد در تمامي كارگاهها مورد بازرسي قرار گيرند كه مشتمل بر فاكتورهايي از قبيل محيط كار كارگران، ظروف و مواد و ابزار مصرفي، دستگاهها و ماشين آلات توليدي، امكانات بهداشتي و رفاهي و… مي شوند. اما به هر صورت جهت بازرسي از بخش هاي مختلف محل كار، ساختمان كارگاه، خط توليد، ساختمان اداري، تأسيسات و امكانات موجود و… بايد چك
ليست هاي جداگانه اي تهيه گردد.

نمونه هايي از اين چك ليست ها در زير آورده شده است:

چك ليست1: حاوي نمو نه اي از اطلاعات عمومي

چك ليست2: خط توليد و امكانات كارگاه

چك ليست3: ساختمان و بخش اداري

نكته قابل توجه آنست كه مثالهاي زير تمامي موارد ممكن را تحت پوشش قرار نمي دهد و بهترين چك ليست براي هر محيط كاري، چك ليستي است كه باتوجه به شرايط و وضعيت حاكم بر آن كارگاه و با مساعدت كاركنان و اعضاي كميته هاي ايمني و بهداشت همان محل تهيه و فهرست بندي شود.

رعايت نكات زير در حين تكميل چك ليست ها توسط بازرسان الزامي مي باشد:

1- درج تاريخ بازرسي و نام بازرس يا بازرسان مربوطه

2- ذكر موقعيت دقيق محل هاي مورد بازرسي

3- مشخص كردن وضعيت موارد مورد نظر (شرايط قابل قبول با علامت P و شرايط نيازمند اصلاح و تغييرات با علامت*)

4- ارائه توضيحات كافي در مورد نكات مبهم و سؤال انگيز


چك ليست 1: اطلاعات عمومي

 

1- محيطگرد و غبار، گازها، فيوم ها، اسپري ها، نور، سروصدا، تهويه
2- ساختمان هاپنجره ها، درها، كف ها، پله ها، ديوارها، آسانسورها، سقف ها
3- ظروفظروف و جاي قراضه ها، ظروف مخصوص زباله ها، بشكه ها، قرابه ها، سيلندرهاي گاز، ظروف حلال
4- الكتريكيسوئيچ ها، كابل ها، پريزها، اتصالات به زمين، قطع كننده هاي جريان
5- وسايل حفاظت در برابر حريقكپسول هاي اطفاء حريق، شلنگ هاي آب، شير آب آتش نشاني، اسپرينكلر، سيستم هاي اعلام خطر، نحوه دسترسي به تجهيزات اطفاء حريق
6- ابزار دستيپيچ گوشتي ها، آچارها، ابزار برقي
7- مواد خطرناكمواد قابل اشتعال، قابل انفجار، اسيدي، بازي و سمي
8- حمل و نقل موادنوار نقاله ها، جرثقيل ها، ابزار برقي
9- وسايل حفاظت انفراديكلاه ايمني، عينك ايمني، ماسك، ماسك گاز
10- وسايل تحت فشارمخازن تحت فشار، منبع ها، مخازن، لوله ها، شلنگ ها، سوپاپ ها، بستها
11- دستگاههاي توليدآسياب ها، دستگاههاي فرم دهي، ابزارهاي برش، وسايل سوراخكاري،
پرس ها، دستگاههاي تراش
12- وسايل پشتيباني كاركناننردبان ها، داربست ها، سكوها، راهروها
13- دستگاههاي برقيموتورها، موتورهاي الكتريكي، كمپرسورها
14- امكانات ذخيره سازيصندوق ها، قفسه ها، جعبه ها، حياط ها، كف اتاق ها
15- گذرگاهها و معابرراهروها، سراشيبي ها و سطوح شيب دار، باراندازها، راههاي ماشين رو
16- حفاظ هاحفاظ چرخ دنده ها، تسمه فلكه ها، حفاظ تسمه ها، ايستگاههاي كاري، سپرهاي حفاظتي نرده ها، وسايل انتقال نيرو، زنجيرها
17- وسايل ايمنيسوپاپ ها، دگمه هاي اضطراري، سيستم هاي اعلام خطر، شيرآلات،
آينه ها، علائم خطر، آژيرها
18- وسايل كنترليدگمه هاي بكار انداختن دستگاهها، مكانيزمهاي فرمان ماشين آلات، كنترهاي تنظيم سرعت ماشين آلات، كنترل هاي دستي
19- اجزاي دستگاههاي مخصوص حمل بار و بالابرهادستگيره ها، پيچ هاي گوشواره اي، شيطانك ها و قلاب ها، زنجيرها،
طناب ها، تسمه ها
20-امكانات بهداشتي و كمك هاي اوليهشيرآب آشاميدني، توالت ها، دوش ها، مايع شستشوي چشم، وسايل
كمكهاي اوليه

 

چك ليست 2: بازرسي از خط توليد و امكانات كارگاه

 

نام بازرس/ بازرسان:تاريخ بازرسي:
 وضعيت: (P)قابل قبول

            (*) نيازمند تغيير

محلموقعيتتوضيحات
٭آموزش 
آيا آموزش بدو خدمت براي هر شغل تعيين شده است؟
آيا در طي دوره آموزش بدو خدمت مروري بر خطرات و حوادث شغل مورد نظر
مي شود؟
   
آيا آموزش كافي در مورد نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي وجود دارد؟   
آيا كارگران از قانون «حق اعتراض» مطلع هستند؟   
٭
محيط
آيا وسايل مواجهه با شرايط خيلي گرم يا سرد دردسترس مي ‌باشد (آب آشاميدني، دستكش هاي داراي آستر، پوتين هاي عايق بندي شده)   
آيا باراني هايي كه تهيه شده راحت هستند و ميزان نور باندازه اي هست كه ايجاد خطر ننمايد؟   
آيا كف جايگاه كار به هنگام خيس شدن از ايمني كافي برخوردار است؟   
آيا كارگران با علائم گرفتگي عضلات ناشي از گرما و سرمازدگي آشنايي دارند؟   
٭فرآيند كاري
آيا سعي در به حداقل رساندن و كاهش حركات تكراري مي شود؟   
آيا اعضاي كميته هاي ايمني و بهداشت به برگه اطلاعات ايمني مواد دسترسي دارند؟   
آيا با علائم و برچسب ها، خطرات به كارگران هشدار داده شده است؟   
آيا كاميون ها، بالابرها و ديگر وسايل نقليه مورد بازرسي و نگهداري قرار
مي گيرند؟
   
آيا علت تعطيلي كارخانه مورد پيگيري قرار مي گيرد؟   
آيا وسايل تهويه هوا به شكل مؤثر كار مي كند؟   
آيا هودهاي مخصوص جمع آوري گرد و غبار و فيوم، به شكل مناسب تهيه و تنظيم شده است؟   
٭روش هاي مبارزه با حريق
آيا برنامه مبارزه با حريق در محيط كاري نصب گرديده است؟   
آيا كارگران از اين برنامه شناخت كافي دارند؟   
آيا تمرين به شكل مداوم برگزار مي گردد؟   

 

 محلموقعيتتوضيحات
آيا وسايل اطفاء حريق متناسب با حريقي كه در آن محيط ممكن است ايجاد شود انتخاب شده است؟   
آيا كپسول هاي اطفاء حريق باندازه كافي وجود دارد؟   
آيا محل هاي كپسولهاي آتش نشاني به شكل مشخص علامتگذاري شده است؟   
آيا كپسولهاي آتش نشاني به شكل مناسب نصب و براحتي قابل دسترسي مي باشد؟   
٭راههاي خروجي
آيا براي فرار سريع راههاي خروجي باندازه كافي وجود دارد؟   
آيا كاركنان براحتي به راههاي خروجي دسترسي دارند؟   
آيا راههاي خروجي قفل نمي باشند؟   
آيا راههاي خروجي داراي نشان و علامت مي باشند؟   
آيا راههاي خروجي داراي چراغ اضطراري مي باشند؟   
٭انبار و حمل و نقل
آيا سكوها، پلكان و راه پله ها در شرايط مناسب مي باشند؟   
آيا وسايل نگهدرانده سبك در وضعيت مناسبي مي باشند؟   
آيا محيط هاي كاري تميز و عاري از زباله مي باشد؟   
آيا مواد در انبار به شكل مناسب قرار داده شده است؟   
آيا ظروف فلزي براي قراردادن پارچه ها و زباله هاي آغشته به روغن در آنها موجود مي باشد؟   
آيا نشتي روغن در قسمت كف ساختمان وجود دارد؟   
آيا ماده جاذب براي تميز نمودن سريع نشتي در دسترس مي باشد؟   
٭ مكانهاي بارگيري و بارگذاري
آيا پلكان، نرده ها و پله هاي متحرك و سكوهاي مرتفع در وضعيت مناسبي
مي باشند؟
   
آيا لوله گذاري و وسايل و تجهيزات مصرفي در خط توليد در وضعيت خوب و عاري از نشتي مي باشد؟   
آيا بازوهاي بارگذاري به نحو قابل قبولي عمل مي كنند؟   
آيا سوپاپ هاي دو مرحله اي به شكل مناسب عمل مي كنند؟   
آيا كابل هاي اتصال وارت عاري از پارگي مي باشند؟   
آيا اتصالات محكم و سالم مي باشند؟   
آيا وضعيت كلي سيم ها و تابلوهاي برق و غيره مناسب مي باشد؟ (بازديد چشمي)   

 

 محلموقعيتتوضيحات
٭نور
آيا ميزان نور براي انجام كار ايمن و راحت، كافي است؟   
آيا نور به شكلي است كه ايجاد خيرگي بر سطح كار، صفحه مانيتور و كي بوردها مي كند؟   
آيا پيش بيني چراغ اضطراري مناسب شده است و به شكل مرتب آزمايش مي گردد؟   
٭ حفاظ هاي ماشين آلات
آيا تمام قسمت هاي خطرناك ماشين به شكل مناسب حفاظ گذاري شده است؟   
آيا حفاظ هاي ماشين استاندارد مي باشند؟   
آيا در زمان تعمير و برداشتن حفاظ، دستگاهها از كار انداخته مي شوند؟   
٭الكتريكي
آيا تمام ماشين ها به شكل مناسب به سيستم ارت متصل شده اند؟   
آيا ماشين هاي دستي و پرتابل به سيستم ارت متصل شده اند يا داراي عايق دوبل مي باشند؟   
آيا درب تابلوهاي برق بسته مي باشد؟   
آيا سيم اتصال دستگاهها به برق در مسير رفت و آمد مي باشد؟   
آيا سيم اتصال دستگاهها به برق بعنوان سيم كشي دائم مورد استفاده قرار
مي گيرد؟
   
٭وسايل و ماشين آلات
آيا كتابچه راهنما براي ماشين آلات و وسايل وجود دارد؟   
آيا تجهيزات برقي استاندارد مي باشند؟   
آيا وسايل براي استفاده كارگران به شيوه صحيح طراحي شده است؟   
آيا وسايل معيوب برچسب گذاري و براي تعمير از خط توليد خارج شده است؟   
آيا وسايل و تجهيزات خاصي براي جلوگيري از خطرات ناشي از برق گرفتگي
وجود دارد؟
   
آيا آموزش كافي در مورد استفاده ايمن از تجهيزات و وسايل داده شده است؟   
٭فضاهاي سربسته و محدود
آيا راههاي ورود و خروج به اين فضاها در دسترس بوده و باندازه كافي مي باشد؟   
آيا نيروي نجات در اينگونه فضاها وجود دارد؟ (مأمورين آموزش ديده ايمني)   
 محلموقعيتتوضيحات
٭
نظافت محيط كار
آيا محيط كار تميز و منظم مي باشد؟   
آيا كف اطاق ها عاري از ميخ هاي بيرون زده، براده، سوراخ و يا تخته هاي شل
مي باشد؟
   
آيا در راهرو و معابر، موانعي وجود دارد؟   
آيا راهروها و معابر داراي علامت مي باشند؟   
آيا نرده و حفاظ در اطراف چاله هاي باز مخازن و كانال ها وجود دارد؟   
٭ شكافها و سوراخ هاي موجود در كف و ديوار   
آيا راههايي كه عبور و مرور در آنها از طريق نردبان امكان پذير است و يا قسمت ها و دربهاي ورودي با نرده حفاظ گذاري شده است؟   
آيا سوراخ ها و چاله هايي كه به شكل موقت در كف زمين ايجاد شده اند، داراي نرده حفاظتي استاندارد مي باشد در غيراينصورت آيا شخص يا اشخاصي براي نگهباني از اين محل ها گمارده شده اند؟   
٭وسايل بالا برنده
آيا وسايل بالابرنده در ظرفيت مجاز مورد استفاده قرار مي گيرد؟   
آيا ظرفيت مجاز حمل بار توسط اين وسايل بر روي آنها مشخص شده است؟   
آيا اين وسايل مورد بازرسي، آزمايش و تعمير مداوم قرار مي گيرد؟   
آيا اپراتورهاي مربوطه آموزش ديده اند؟   
٭ميزان سروصدا
آيا ميزان سروصداي موجود در محل كار بطور منظم اندازه گيري مي شود؟   
آيا گوشي محافظتي در دسترس كاركنان مي باشد؟   
٭ساختمان هاي موقتي
آيا ساختمان هاي موقتي در مواقعيكه از نوع دائمي آن نتوان استفاده نمود مورد
بهره برداري قرار مي گيرد؟
   
آيا اين ساختمانها نيز از كليه شرايط بهداشتي و ايمني كه براي ساختمانهاي دائمي در نظر گرفته مي شوند، تبعيت مي كنند؟   
٭امكانات رفاهي كاركنان
آيا امكانات رفاهي كاركنان تميز و بهداشتي مي باشد؟   
آيا امكانات از وضعيت تعميري مناسبي برخوردار است؟   
آيا سالن غذاخوري بدور از مواد شيميايي سمي است؟   

 

 محلموقعيتتوضيحات
٭كمكهاي اوليه پزشكي
آيا كلينيك يا بيمارستان نزديك محل كار وجود دارد؟   
آيا كاركناني كه به مسائل كمكهاي اوليه آشنايي دارند در هر شيفت كاري حضور دارند؟   
آيا لوازم و تجهيزات كمك هاي اوليه موجوند؟   
آيا لوازم و تجهيزات كمك هاي اوليه، بعد از مصرف با لوازم جديد جايگزين
مي گردند؟
   
٭وسايل حفاظت انفرادي
آيا لوازم مورد نياز تهيه، نگهداري و مورد استفاده قرار مي گيرد؟   
آيا لوازم، شرايط و كيفيت مورد نظر را دارا مي باشد؟   
آيا لوازم قابل اطمينان هستند؟   
آيا در صورتيكه فرآيند يا مواد خطرناك قابل حذف يا كنترل نباشند از وسايل حفاظت انفرادي استفاده مي شود؟   
آيا تابلوهاي اعلام خطر در جاي مناسب در محيط هاي خطرزا نصب شده است؟   
٭انبار كردن و حمل و نقل مواد
آيا فضاي ايمن براي همه تجهيزات در راهروها و كارگاهها وجود دارد؟   
آيا مواد به شكل محكم و مطمئن انبار شده اند؟   
آيا در انبار احتمال سرريز شدن مواد خطرناك وجود دارد؟   
آيا فقط از نفرات آموزش ديده براي هدايت بالابرها استفاده مي شود؟   
آيا عمل شارژ باطري هاي الكتريكي در فضاهاي درنظر گرفته شده انجام مي گيرد؟   
آيا در حين عمليات بارگيري از سكو به داخل كاميون يا قطار از صفحات يا
تخته هاي مخصوص استفاده مي شود؟
   
آيا از وسايل وعلائم هشدار دهنده بهنگام بارگيري استفاده مي شود؟   
آيا ميزان حداكثر بار مجاز در قفسه ها، كف اتاقها و سقف ها در محل هاي معين نصب شده است؟   
آيا سكوها تا مقدار مجاز ظرفيت، مورد بارگيري قرار مي گيرند؟   
آيا تسمه، طناب و زنجير جرثقيل براي بارگيري مناسب مي باشند؟   
آيا تمام زنجيرها و تسمه هاي با جنس آلياژ فولاد كه نو بوده يا تعمير و تعويض شده اند قبل از استفاده مورد آزمايش قرار مي گيرند؟   
آيا پالت ها از نوع مناسب بوده و مورد بازرسي قرار مي گيرد؟   
آيا پرسنل از روش هاي مناسب حمل بار استفاده مي كنند؟   
آيا سايز و شرايط كانتينرهاي جايگاه كارگران براي آنان خطرناك است؟   
آيا در هنگام كار با بالابرها، جرثقيل ها و تسمه نقاله ها و غيره ازعلائم هشدار دهنده استفاده مي شود؟   

چك ليست 3: بازرسي از بخش اداري

 

نام بازرس/ بازرسان:تاريخ بازرسي:
 وضعيت: (P)قابل قبول

            (*) نيازمند تغيير

محلموقعيتتوضيحات
٭تابلو اعلانات و علائم ويژه
آيا تميز و قابل خواندن هستند؟   
آيا مطالب مرتباً تعويض مي شوند؟   
٭كف اطاق ها
آيا اشغال و خرده ريزه وجود دارد؟   
آيا كف اطاق ها لغزنده، روغني يا مرطوب مي باشد؟   
٭راهروها و راه پله ها
آيا تميز و غيرمسدود مي باشند؟   
آيا راه پله ها از روشنايي مناسب برخوردارند؟   
آيا راهروها داراي علامت مي باشند؟   
٭وسايل و تجهيزات
آيا حفاظ، حائل ها و وسايل مانع صدا در محيط كار وجود دارد و از كارايي مناسب برخوردار مي باشد؟   
آيا اسباب و وسايل ايمن مي باشند؟   
آيا صندلي ها داراي طراحي مناسب مي باشند؟   
آيا ميزها و قفسه ها داراي لبه هاي تيز مي باشند؟   
آيا ارگونومي وسايل مناسب است؟   
آيا تجمع وسايل به شكل مناسب است؟   
آيا نردبان ها ايمن مي باشند و بخوبي نگهداري و جايگاه آن محكم مي باشد؟   
٭وسايل و تجهيزات اضطراري
آيا وسايل اطفاء حريق به شكل مداوم كنترل مي شوند؟   
آيا وسايل اطفاء حريق با توجه به نوع حريق احتمالي، مناسب مي باشند؟   
آيا وسايل روشنايي اضطراري موجود بوده و متوالياً كنترل مي شود؟   

 

 محلموقعيتتوضيحات
٭ساختمان
آيا ساختمان از نظر كاربرد، استقرار وسايل، سرويس ها و لوله كشي مناسب است و استاندارد هاي مربوطه رعايت شده است؟   
آيا بخش هاي زير در ساختمان ايمن مي باشند؟

درهاي چرخان

شكافها و محل هاي باز موجود در كف و ديوار

نردبان ها، راه پله ها و پلكانهاي متحرك

نرده هاي محافظ

آيا وسايل و مواد مصرفي به شكل ايمن انبار شده اند

  
٭سيستم جابجايي هوا
آيا سرعت جابجايي هوا مطابق با شرايط استاندارد است؟   
آيا سيستم، عاري از منابع آلودگي (آزبست، ميكرو ارگانيسم ها و ذرات فيوم)
مي باشد؟
   
٭مواد خطرناك
آيا فاكتورهاي ذيل در مورد كليه مواد خطرناك تعيين شده است؟

خواص شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي

اثرات مضر آنها بر سلامتي افراد

ميزان تماس مجاز براي كارگران

روشهاي صحيح جابجا كردن آنها

   
   
  
آيا آزمايشات لازم جهت تشخيص ماهيت حقيقي اين مواد توسط مراجع ذيصلاح انجام مي گيرد؟   
آيا نتايج اين آزمايشات قابل دسترس تمامي اعضاي كميته ايمني و بهداشت
مي باشد؟
   
آيا مواد جايگزين جهت مصرف درخواست شده است؟   
آيا مواد خطرناك به شكل مناسب برچسب گذاري شده است؟   
٭امكانات بهداشتي
آيا دستشويي ها و محوطه آشپزخانه تميز مي باشد؟   

 

 محلموقعيتتوضيحات
آيا موارد زير به شكل مناسب فراهم شده اند؟

توالت ها

دوش هاي آب

آب آشاميدني

كمد لباس

اطاق هاي تعويض لباس

محل استراحت

ناهار خوري ها

  
آيا تمهيداتي براي جلوگيري از شيوع بيماري ها، در نظر گرفته شده است؟   
٭تدابير امنيتي
آيا تشريفات ورود وخروج به شكلي است كه امنيت شخصي كارگران را در شب تأمين نمايد؟   
آيا تمهيداتي جهت مواقع اضطراري نظير انتقال افراد و تخليه فوري محل در هنگام آتش سوزي، بمب گذاري و غيره در نظر گرفته شده است؟   
٭روشنايي
آيا رفلكتور لامپ ها تميز است؟   
آيا لامپ هاي سوخته تعويض نشده وجود دارد؟   
آيا محوطه اي تاريك وجود دارد؟   
٭انبار مواد
آيا مواد به شكل مناسب و ايمن روي هم انبار شده اند؟   
آيا در راهروها و محوطه هاي كاري انبارها موانع مزاحم رفت و آمد افراد
وجود دارد؟
   
٭شرايط عمومي
آيا تعداد سيم هاي اتصال به برق زياد است؟   
آيا سيم هاي برق و تلفن در محل هاي رفت و آمد كاركنان قرار گرفته است؟   
آيا دستگاهها حفاظ مناسب دارند؟   
آيا سيم هاي برق داراي پوشش مناسب مي باشند؟   
آيا وسايل داراي قسمت هاي بيرون زده و تيز مي باشد؟   

 

 محلموقعيتتوضيحات
آيا وسايل نگهدارنده اي كه در سقف و ديوار وجود دارد محكم بسته شده اند؟   
آيا زباله ها در مواقع مناسب تخليه مي شوند؟   
آيا ميزها و كشوها در مواقع غير ضروري بسته هستند؟   
آيا لوازم اداري در جاي مطمئن قرار داده شده اند؟   
آيا پرونده ها در ميزها و قفسه ها قرار داده شده است؟   
آيا كشوها بيش از حد ظرفيت پر مي باشند؟   
آيا ظروف مخصوص زباله در مكانهايي قرار داده شده اند كه احتمال لغزش و برگشتن آنها وجود دارد؟  

 

مطالب بالا را می توانید در قالب pdf در زیر دانلو کنید:

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
1 پاسخ دادن

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *