عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرندۀ تمام مواد اولیه ، مواد خام ، مواد واسطه و فرآورده های اصلی که در صنعت بکار می روند یا تولید می شوند ، می باشند. این مواد که به شکل گاز، مایع یا جامد هستند، ممکن است مصنوعی یا طبیعی بوده و دارای منشاء گیاهی، حیوانی یا سنتتیک ( معدنی یا آلی ) باشند. هر یک از این مواد دارای خطرات و زیانهای مختص به خود است که در صورت تماس فرد با آن رخ می نمایند. زیان حاصل از آنها به نوع، راه ورود، مقدار و طول زمان بستگی دارد.

راهبردهای نمونه برداری در بهداشت صنعتی

نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار

/
نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار نظ…
اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

/
اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی اندازه گیری و ارزیابی…
ارزیابی و کنترل مواجهه با سیلیس آزاد کریستالی در محیط کار

ارزیابی و کنترل مواجهه با سیلیس آزاد کریستالی در محیط کار

/
ارزیابی و کنترل مواجهه با سیلیس آزاد کریستالی در محیط کار ارزیابی…
ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

/
کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد) کتاب شناس…
آزبست قاتل خاموش

آزبست قاتل خاموش (در مورد آن چه می دانید؟)

/
آزبست قاتل خاموش (در مورد آن چه می دانید؟) آزبست قاتل خاموش…
اصول تهویه و بهداشت در بیمارستان

کنترل عوامل شیمیایی بیمارستان

/
کنترل عوامل شیمیایی بیمارستان کنترل عوامل شیمیایی بیمارستان مواد …
کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

ارزیابی روش های کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

/
ارزیابی روش های کنترل عوامل شیمیایی محیط کار ارزیابی روش های کنت…
تصفیه شیمیایی گازها

تصفیه شیمیایی گازها

/
تصفیه شیمیایی گازها تصفیه شیمیایی گازها  بیشتر گازها…
دستگاه های اندازه گیری گازها

دستگاه های اندازه گیری گازها

/
دستگاه های اندازه گیری گازها دستگاه های اندازه گیری گازهادستگ…