سیستم های مدیریتی مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراری مدیریت وکنترل پروژه روش اجرايي مميزي داخلي مديريت ريسك- risk management سيستم مديريت سلامت٬ ايمني و محيط زيست HSE-MS

ارزیابی ریسک جت میل

ارزیابی ریسک به روش JSA در اپراتور جت میل

/
ارزیابی ریسک به روش JSA در اپراتور جت میل ارزیابی ریسک به روش J…
عوامل زیان آور محیط کار

ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA

/
ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA  ف…
سامانه فرماندهی حوادث ICS

فرماندهی و مدیریت شرایط اضطراری با تمرکز بر سیستم فرماندهی حوادث

/
فرماندهی و مدیریت شرایط اضطراری با تمرکز بر سیستم فرماندهی حواد…
Near-Miss-شبه حادثه

شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی

/
شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی شبه حادثه و ارتباط آن ب…
نمونه HSE PLAN در پتروشیمی

نمونه HSE PLAN در پتروشیمی

/
نمونه HSE PLAN در پتروشیمی نمونه HSE PLAN در پتروشیمی  فرمت:…
Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده

/
جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده جزوه مدیریت بحران دکت…
ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT

/
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT ارزیابی ریسک بهداشتی مو…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA

/
ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA  ف…
کلیات ایمنی و بهداشت صنعتی

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

/
آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE  ف…