سیستم های مدیریتی مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراری مدیریت وکنترل پروژه روش اجرايي مميزي داخلي مديريت ريسك- risk management سيستم مديريت سلامت٬ ايمني و محيط زيست HSE-MS

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT

/
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT ارزیابی ریسک بهداشتی مو…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA

/
ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA ارزیابی ریسک امور اداری به روش FMEA  ف…
کلیات ایمنی و بهداشت صنعتی

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

/
آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE  ف…

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

/
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP  فر…
سناریو و مدیریت بحران

روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی

/
روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی…
تجزه و تحلیل مقدماتی خطر pha

تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا

/
تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا تجزیه و تحلیل …
استاندارد OHSAS 18001

راهنمای استقرار و پیاده سازی سیستم OHSAS 18001

/
راهنمای استقرار و پیاده سازی سیستم OHSAS 18001 راهنمای استقرار…
مدیریت ریسک

مولفه های بازرسی ریسک

/
مولفه های بازرسی ریسک مولفه های بازرسی ریسک  تهیه و تنظیم: قاسم طوری …
آموزه های HSE

کلیات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

/
کلیات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست کلیات سیستم مد…