سوانح و حوادث صنعتی با پيشرفت علم و بروز و پديد آمدن تكنولوژي هاي پيچيده، علاوه بر مواجه با سوانح و حوادث طبيعي در معرض و آسيب هاي ناشي از فعاليت صنايع نيز مي باشد

تئوری حادثه و رویداد

تئوری های علل وقوع حوادث ناشی از کار

/
تئوری های علل وقوع حوادث ناشی از کار تئوری های علل وقوع حوادث ناشی از کار  …
دزیمتری پرتو و انواع آن

حوادث پرتویی در مراکز صنعتی و مقابله با آن

/
حوادث پرتویی در مراکز صنعتی و مقابله با آن حوادث پرتویی در مراکز …
تجزیه و تحلیل تغییر ca

پاورپوینت تجزیه و تحلیل حوادث PPT

/
پاورپوینت تجزیه و تحلیل حوادث PPT پاورپوینت تجزیه و تحلیل حوادث PPT  فرمت:PP…
Near-Miss-شبه حادثه

شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی

/
شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی شبه حادثه و ارتباط آن ب…

نقش فاکتورهای انسانی و ارگونومی در بروز حوادث

/
نقش فاکتورهای انسانی و ارگونومی در بروز حوادث نقش فاکتورهای ان…
آسیب شناسی حوادث

جزوه دوره آموزشی آسیب شناسی حوادث

/
جزوه دوره آموزشی آسیب شناسی حوادث جزوه دوره آموزشی آسیب شنا…
رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث

رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث

/
رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث رهبری و مهندسی عوامل انسا…
بررسی حادثه

راهنمای جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون حادثه

/
راهنمای جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون حادثه راهنمای جمع آوری اطلاعات و…
نقش انسان در حوادث صنعتی

آمار حوادث ناشی از کار

/
آمار حوادث ناشی از کار آمار حوادث ناشی از کار در این بخش آم…