ایمنی حریق

ایمنی حریق : بروز آتش سوزی علل و عوامل متعددی دارد. در اماکن صنعتی بدلیل وجود مواد سوختنی متنوع ارزشمند بودن آنها و همچنین حفاظت از نیروی انسانی که در معرض خطرات ناشی از حریق هستند. لازم است که تدابير موثری برای جلوگیری از بروز حریق بکار گرفته شود.

مطالعات نشان داده است که عدم وقوع حریق در يک کارگاه دلیل بر ایمن بودن آن نیست، زیرا آتش سوزی های بزرگ اغلب برای اولين بار اتفاق می افتد. تجربه نشان داده است که سهل انگاری در پیشگیری از حریق می تواند صدمات مهمی به ابنیه و مواد و نيز دستگاهها و نفرات وارد آورد.

در ایران آتش سوزی جلفا در سال 1355 یک میلیارد تومان خسارت بر جا گذاشت. طبق بررسي هاي انجام شده در هر سال بين 60 تا 90 مورد آتش سوزي به ازاي يکصد هزار نفر جمعيت در شهر هاي کشور رخ مي دهد که بسياري از آنها مربوط به محيط هاي کار است. طبق بررسي هاي انجام شده 75% از موارد  حريق قابل پيشگيري مي باشند.

در این بخش شما با انواع حریق ها, راه های کنترل حریق, وسایل اطفاء حریق و … آشنا می شوید.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی  ایمنی  ایمنی حریق

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 32

 

اهداف:

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ

 • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺪلها ﺟﺮﯾﺎن و ﺳﺮﻟﻮله ھﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ

 • ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﺮﻟﻮله

 • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﻒ و ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ


تعریف:

ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻔﺎﯾﯽ در آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮنه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﺟﺮﯾﺎن آب ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اﻃﻔﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ﺧﺮوج آن از ﺳﺮﻟﻮله ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن آن به نقطه مطلوب

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺳﺮﻟﻮله ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ است:

 • ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 • طراحی سرلوله
 • تنظیم سرلوله
 • وضعیت دهانه سرلوله

ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ و ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از روﺷﮭﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:

 • ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب ﯾﺎ ﮐﻒ روی ﻣﻮاد در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی آﻧﮭﺎ
 • ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آب ﯾﺎ ﮐﻒ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ روﺑﺎز ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی ﺣﺮﯾﻖ و در نتیجه ﭘﯿﺸﺮوی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن به ﺟﻠﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻃﻔﺎء
 • ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف
 • ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ دود و ﮔﺎزھﺎی داغ ﺣﺮﯾﻖ منطقه ﺣﺮﯾﻖ زده ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ
 • اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺸﯽ از آب ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن و اﻣﻮال در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ
 • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻیه ﮐﻒ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﭼﮕﻮنه آب ﺣﺮﯾﻖ را اﻃﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

آب ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺳﺒﺐ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش آن، ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن اﺳﺖ که ﺳﺒﺐ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﺮارت از ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. راه دﯾﮕﺮ حفه ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ که ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آب ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﺮﻣﺎ از ﺣﺮﯾﻖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ که آب ﺗﺎ نقطه ﺟﻮش ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن به ﮔﺎز که ﺑﺨﺎر آب ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﺎم دارد و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ، ﮔﺮﻣﺎ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎر آب ﺷﺮوع به ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه آن ،ﺑﺨﺎر ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. آب ھﻨﮕﺎﻣﯽ که به ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، 1700 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اولیه اش ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مثال:

ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻟﻮله ای ﺣﺪود 570 ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دقیقه آب (ﻓﻮگ) را درون منطقه ای که ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 260 درجه ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺣﺮارت دارد، ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ که ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺪت ﯾﮏ دقیقه ﻋﻤﻠﯿﺎت ،570 ﻟﯿﺘﺮ آب به ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ 570 ﻟﯿﺘﺮ آب ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ به ﺻﻮرت 1360 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3 ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ، 15ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و 30 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.

اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ:

 1. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرچه جهت (Solid (Straight) Streams)
 2. ﺟﺮﯾﺎن شکسته ﯾﺎ ﻣﺨﺮوﻃﯽ (Broken (Power Cone) Streams)
 3. ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮگ ﯾﺎ مه ﭘﺎش (Fog (Fog Pattern) Streams)
 4. ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرھﺎ (Master Streams)

ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﭙﺎرچه:

ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف و اﺳﭙﺮی ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﺪون آن. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻨﺎحته ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ به دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻗﺪرت دﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی نسبت به دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ دارد.

 • ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ به ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ در ﻓﺸﺎرھﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ به ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
 • اﺣﺘﻤﺎل اینکه ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ لایه ﺑﻨﺪی ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎ و ﮔﺎزھﺎی ﺣﺮﯾﻖ را در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دستگاه تنفسی آتش نشانی

اصطلاحات ویژه در مورد آتش نشانی، عملیات نجات و حمل مواد خطرناک

کف و تجهیزات کف ساز در آتش نشانی PPT

پاورپوینت هوزها و اتصالات آتش نشانی PPT

 

ایمنی، حوادث و آتش سوزی

ایمنی، حوادث و آتش سوزی

ایمنی، حوادث و آتش سوزی

ایمنی، حوادث و آتش سوزی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 185

 

فهرست:

فصل 1: کلیات ایمنی و اصول اولیه

 • مفهوم ایمنی سیستم
 • فعالیت های مهندسی
 • فرایند ایمنی سیستم
 • طراحی ایمن
 • اصول مدیریت

فصل 2: استانداردها و نکات ایمنی

 • ضوایط و مقررات ایمنی
 • استاندارد و مقررات ایمنی ساختمان ها در برابر آتش
 • مقررات ایمنی ساختمان ها در برابر حریق

فصل 3: راه های پیشگیری و کنترل حوادث

 • پیشگیری از حریق
 • مرکز ایمنی و آتش نشانی
 • مدیریت حریق شهری
 • جایگاه قانون ایمنی و آتش نشانی شهری
 • ارزیابی ریسک حریق
 • اصول مهم در پیشگیری از حریق
 • تحلیل مقدماتی خطر حریق

فصل 4: تئوری آتش (شرایط ایجاد آتش, ویژگی مواد آتش زا)

 • تعاریف

فصل 5: اصول ایمنی لازم برای جلوگیری از آتش

 • طراحی ایمنی از حریق
 • اهداف ایمنی حریق
 • اجزای ایمنی حریق
 • پیشگیری از حریق
 • محدود کردن سوخت
 • مدیریت ایمنی حریق

فصل 6: سیستم های اعلام و کنترل و اطفاء

 • انواع سیستم های اعلام کننده حریق دستی
 • استانداردهای اعلام حریق
 • انواع سیستم های اعلام کننده برحسب نوع استفاده و به کارگیری
 • نقاط استقرار و به کار انداختن اعلام کننده های دستی
 • کاشفهای حریق (نوع اتوماتیک)
 • تجهیزات کنترل و نشان دهنده ها (Control Panel)

فصل 7: سیستم های ثابت و وسایل مبارزه با آتش

 • سیستم های اطفاء
 • مقابله حریق با تجهیزات دستی
 • سیستم اطفای خودکار
 • روش های دیگر اطفای خودکار حریق
 • هم ارزی سیستم های خودکار
 • امکانات جهت خدمات آتش نشانی و دسترسی به ساختمان
 • قابلیت دسترسی

فصل 8: اصول موفقیت در اطفاء حریق و کاهش خطرات و حوادث

 • طرق اطفاء یا خاموش کردن آتش
 • طبقه بندی آتش سوزی ها از نظر فازهای مختلف ماده
 • طبقه بندی آتش سوزیها از نظر اطفاء
 • طبقه بندی آتش سوزی از نظر وسعت

فصل 9: خطرات حریق و گسترش آتش

 • خطرات حریق و رابطه آن با بار حریق
 • توسعه حريق
 • محصولات مهم و اصلی سوختن
 • صدمات ناشی از حرارت حریق
 • مسمومیت به وسیله بخارات چوب های آغشته به مواد

فصل 10: نحوه شناسایی محل هایی که احتمال آتش سوزی و حوادث دارد

 • احتراق پذیی و خطرات حرق در تصرف های مختلف
 • طبقه بندی کلی تصرف ها بر اساس خطرات حرقی

فصل 11: راه های مقابله و پیشگیرانه برای کاهش خسارات و حوادث آتش سوزی

 • کنترل های سخت افزاری
 • سیستم های این کار
 • آموزش

فصل 12: نحوه مهار آتش اتصال برق

 • اثر گرمایی جریان برق
 • راه های ایجاد حرارت در مدارهای برقی
 • شناخت خطرات الکتریسیته
 • آتش سوزی برق
 • آشنایی با روش های قطع برق
 • اطفاء حريق مدارات برقی

فصل 13: برنامه ها و اقدامات تامین کننده ایمنی در سازمان

 • کلیات
 • طرح ریزی پویا و پاسخ واکنشی
 • طرح روی عمليات
 • در حال حاضر کجا بوده و کجا باید باشیم؟
 • انتخاب و اولویت بندی اهداف کلان
 • تعیین مسئولیت ها و تخصیص منابع
 • حرکت از طرح ریزی به سمت اجرا و پیاده سازی
 • اندازه گیری و بازنگری میزان پیشرفت
 • منابع و ماخذ

پیشگفتار

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است. در میان عوامل تأثیرگذار در شهرها مانند محیط زیست شهری، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری، یک عامل بسیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد، مدیریت شهری است. هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید. شهرها نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی اجتماعی بشری را در خود دارند بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آنها بپردازد بی سامان می گردند.

در نظریه های جدید مدیریت، به بالاترین سازمان از نظر کیفیت، سازمان متعالی می گویند. یک سازمان زمانی متعالی است که تمام اعضا به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند، بدین معنا که هر فردی برای کارآیی بیشتر از هیچ کوششی دریغ نورزد. برخلاف یک رابطه متقابل خشک و رسمی که در آن طرفین به چگونگی تقسیم منافع علاقمندی نشان می دهند، اعضاء یک سازمان متعالی و برتر بیشتر مایل اند بدانند چگونه هر یک از آنان می توانند نفع بیشتری به سازمان ارائه دهند، افزون بر این، تمامی اعضا سازمان به این موضوع علاقمندند که چگونه می توانند برای افراد خارج از سازمان نیز مثمر ثمر باشند.

نظام مدیریت شهری نیز می باید به جایگاه متعالی خود برای خدمات رسانی بهتر به منظور رضایت مندی هرچه بیشتر شهروندان کشور دست یابد. مهمترین راه برای رسیدن به این هدف برای نظام مدیریت شهری دست یابی به جریان دانش و اطلاعات بهتر در جهت اخذ تصمیم مناسب و کاهش خطاها در تصمیم گیری و اجرا می باشد. داشتن دانش و اطلاعات از عدم قطعیت در روند تصمیم گیری ها می کاهد. مهم ترین ابزار دست یابی به اطلاعات در جهان امروز متون نوشتاری یا الکترونیک می باشد که اگر حاصل تلفیق علم و عمل باشند تأثیر گذاری آن به مراتب بر مخاطبین بیش تر خواهد بود. به منظور انتشار دست آوردهای جدید علمی و عملی در زمینه های مختلف مدیریت شهری پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین اقدام به انتشار این کتب آموزشی نموده است تا گامی هر چند کوچک در ارتقاء سطح علمی شهرداری های کشور برداشته شده باشد.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با ایمنی، حوادث و آتش سوزی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با حریق و روش های اطفاء آن

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

اصول پیشگیری و مقابله با آتش سوزی

 

ایمنی حریق در خودرو

ایمنی حریق در خودرو

ایمنی حریق در خودرو

ایمنی حریق در خودرو

 

حريق خودرو

 • يکی از شايعترين انواع آتش سوزی در ايران و جهان
 • دارای ريسک جانی و مالی بسيار
 • قابل پيشگيری است
 • قابل کنترل است

 

دلايل آتش سوزی در اتومبيل:

 1. معيوب بودن روكش سيم ها و اتصال به بدنه اتومبيل (ضعيف بودن سيم های برق اتومبيل)
 2. نشت بنزين از شيلنگ و ريختن بنزين روي سيم های روباز و سرشمع ها
 3. محكم نبودن بست های باطری
 4. محكم نبودن سرسيم ها و نداشتن عايق مناسب
 5. نشت بنزين از كاربراتور (فلوت كردن) بعلت گاز اضافي دادن يا نقص فني در موتور
 6. پاره شدن يا سوراخ شدن لوله های حامل بنزين بعلت فرسودگی يا تركيب شدن گوگرد بنزين با فلز لوله
 7. سوراخ شدن باک بنزين بعلت پوسيدگي يا برخورد با مانع
 8. نگهداری ظرف بنزين در اتومبيل
 9. اتصال سيم های برق به علت فرسودگی يا ناقص بودن و خشک شدن تدريجی عايق ها كه بخصوص در جاده های ناصاف و مواج رخ مي دهد
 10. حرارت بيش از حد بعلت نقص سيستم آب يا موتور
 11. مجاورت با صحنه آتش سوزي بعلت سرايت آتش يا انتقال امواج حرارتي
 12. درگير بودن لنتهاي ترمز با كاسه چرخ
 13. قوي نمودن فيوزها (غير استاندارد بودن فيوزها)
 14. تصادف هاي شديد كه منجر به واژگوني خودرو و يا پخش بنزين در سطح خيابان و جاده شده و در نهايت بر اثر اصطكاک و يا ايجاد جرقه منجر
  به آتش سوزي مي شود.
 15. روشن كردن كپسول پيک نيک در داخل خودرو به منظور گرم نمودن فضاي داخل كه در اثر برخورد اعضاي بدن به آن موجب واژگون شدن كپسول و سرايت شعله آن به وسايل قابل اشتعال خودرو مي گردد.
 16. در اتومبيل هاي گازوئيلی (ديزلي) استفاده از منابع حرارتي شعله روباز در زير ماشين جهت گرم نمودن روغن كارتر و لوله هاي حاوي سوخت.
 17. نقص در فندک خودرو كه در صورت روشن كردن و عمل نكردن قطع كن اتوماتيک آن باعث حرارت بيش از حد و آتش سوزي مي شود.
 18. هرگونه اعمال و شرايط ناايمن در خودرو، مانند مصرف سيگار و قليان در داخل خودرو و …

در صورت عدم رفع نقص وسيله نقليه و ايجاد آتش سوزی در اتومبيل چه بايد كرد؟

 

نقص در طراحی خودرو و آتش سوزی

نکاتی که راننده به هنگام آتش سوزی باید رعایت کند

 

 1. دستپاچه نشويد و خونسردي خود را حفظ نماييد و با آتش نشانی تماس بگيريد
 2. در كنار جاده توقف و خودرو را خاموش كنيد.
 3. خودرو را از همه سرنشينان تخليه كنيد.
 4. كپسول خاموش كننده داخل اتومبيل را آماده كنيد و سپس درب كاپوت را به آرامي باز كرده و حريق را خاموش كنيد. توجه داشته باشيد كه درب كاپوت را يكباره باز نكنيد چرا كه ممكن است با رسيدن اكسيژن هوا به آتش، حريق به سرعت رشد كند و سر و صورت شما را بسوزاند.
  در صورت نداشتن خاموش كننده به آرامي درب كاپوت را باز نموده و از خاک, شن, ماسه, پتو و هر وسيله اي كه بتواند از رسيدن اكسيژن
  به آتش جلوگيري كند استفاده نماييد و حريق را خاموش كنيد. در هر مرحله اي كه امكان داشت سرباطري ها را جدا كنيد.

 

نكات ايمني ديگر…

 • كليه خاموش كننده ها را هر سه ماه يكبار بازديد و هر يكسال يكبار جهت شارژ مجدد و آزمايش آنها را تحويل شركت هاي شارژ كننده مجاز
  نماييد.
 • در صورتي كه به هر علتي احتمال اطفاي حريق با يک خاموش كننده ممكن نشد دو تا سه نفر با هم و در يک زمان با دو يا سه خاموش كننده به حريق حمله كنيد .
 • يادتان باشد خاموش كننده هاي دستي فقط تا زماني كه آتش گسترش نيافته كارايي دارند تا حريق را در نطفه خفه كنند. بنابراين سرعت عمل
  بسيار مهم مي باشد.
 • قبلا با طرز و كاربرد وسيله كاملا آشنا شويد و در صورت امكان هر چند يک بار در يک حريق تمريني و تحت نظر مربي با آن كار كنيد.
 • از خودروي خود غافل نشويد. شلنگ ها، كمربندها، سيستم تهويه، باد چرخ ها و روغن آن را كنترل كنيد.
 • نسبت به هر گونه بوي دود يا سوختگي در خودرو حساس باشيد.
 • از نگهداري ظروف بنزين در اتومبيل جدا خودداري نماييد چون باعث گسترش آتش سوزي و بوجود آمدن خسارت سنگين خواهد شد.
 • بهترين نوع كپسول خاموش كننده براي خودرو، خاموش كننده نوع پودري است. سعي كنيد يک خاموش كننده پودري حداقل 3 كيلوگرمي براي خودرو تهيه كنيد و آن را به شكل مناسبي در خودرو جانمايي كنيد.
 • نصب خاموش كننده در خودرو بايد بگونه اي باشد كه هم به سهولت در دسترس باشد و هم اينكه به طور كامل با بست مهار شده باشد تا در اثر تكانهای ناشي از حركت خودرو آسيب نبيند.

بيشتر كساني كه اين مطلب را مي خوانند در خودرو خود خاموش كننده ندارند. صرف داشتن خاموش كننده در خودرو نيز كفايت نمي كند. بايستي بصورت دوره اي كنترل و سالانه شارژ شود.

 

شما برای افزايش ايمنی خودروی خود چه اقدامی كرده ايد؟
آيا در خودروی خود خاموش كننده داريد؟

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با ایمنی حریق در خودرو داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با مسائل ایمنی و فنی خودرو

ایمنی در اتومبیل

 

ایمنی حریق

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 7

 

ماموریت سامانه ی مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت عبارت است از:

به حداقل رساندن پیامدهای سوء مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و منابع نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران و منطقه ی چشم اندازی، از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی، با رویکرد توسعه ی پایدار»

سناریو دور میزی :

در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخه 96/05/21 به دلیل اتصال برق پریز پشت قفسه مواد شیمیایی در انبار مربوطه، سیم برق به دلیل فرسودگی دچار حریق می شود و به جهت تماس با کارتن های مواد شیمیایی حریق به وجود می آید و با توجه به بسته بودن درب دود از پایین درب خارج می شود.

در همین حین سرپرست انبار داروئی با مشاهده دود جهت اطلاع حريق با تماس شماره داخلی ۲۲۲ اعلام حریق می کند.

سرپرست انبار و همکاران بلافاصله مسئول فنی و ناظر داروئی را اطلاع می دهند.

وظیفه مسئول تلفن خانه:

 1. اطلاع به فرمانده یا جانشین
 2. نحوه اطلاع رسانی به گروه پاسخگو (فرمانده یا جانشین – سوپروایزر – بهداشت حرفه ای – تاسیسات – انتظامات – خدمات )
 3. اطلاع رسانی (تلفن) به اعضای مربوطه
 4. ثبت ساعت، تاریخ و فرد اطلاع دهنده (تهیه فرم)

فرمانده حادثه یا جانشین:

 • اطلاع به معاون درمان (مدیر خدمات پزشکی)
 • اطلاع به مترون و حراست (مدیر آمادگاه و ارشد ایمنی)
 • اطلاع به ارشد روابط عمومی

نیروهای پاسخگو (بهداشت حرفه ای ، تاسیسات, انتظامات ، خدمات و اعضاء آموزش دیده) با توجه به اعلام کد حریق (پیج) و تماس تلفنی همراه با خاموش کننده های دستی حریق (در دسترس به محل حادثه می روند.

 1. مسئول تاسیسات نفرات مربوطه را به کمیته معرفی می نماید.
 2. مسئول انتظامات نفرات مربوطه را به کمیته معرفی می نماید.
 3. مسئول خدمات نفرات مربوطه را به کمیته معرفی می نماید.
 4. مسئول تاسیسات فردی را به عنوان قطع برق (همراه با ایمنی کامل) به کمیته معرفی نماید.
 5. مسئول تاسیسات فردی را به عنوان قطع گاز به کمیته معرفی نماید.
 6. مسئول روابط عمومی با همکاری انتظامات از فیلم برداری و گرفتن عکس مراجعین و مردم جلوگیری می کنند.
 7. مسئول روابط عمومی وظیفه جمع آوری مستند و تهیه عکس و فیلم را بر عهده دارد.

سرپرست انبار داروئی سریعا به سمت درب رفته و با باز کردن درب سبب گسترش حریق و دود گرفتگی می شود.

مسئول روابط عمومی گزارش تعداد مصدومین و کشته ها را به فرمانده حادثه یا جانشین می دهد (با همکاری مسئول پذیرش)

مسئول پذیرش چه راهکاری برای مصدومان و اجساد مجهول الهویه دارد؟

سوپروایزر: ارزیابی وضعیت موجود (درمان، دارو و موارد مشابه و گزارش به مترون)

مترون و حراست (مدیر آمادگاه):

 • اطلاع به اورژانس
 • مدیریت تخت

مصدومان با استفاده از برانکارد وارد اورژانس می شوند:

 • پزشک اورژانس، پرستار و خدمات (با مدیریت رییس اورژانس یا سرپرستار)
 • مسئول اورژانس چه راهکارهایی را جهت درمان مدنظر قرار می دهد؟ (تریاژ)
 • انتقال به مراکز درمانی سوختگی (اطلاع به نقلیه از سوی رئیس یا سرپرستار اورژانس)
 • اطلاع به مسئول مددکاری از سوی مدیر پشتیبانی (رییس امور اداری)
 • مدیریت سلامت روان مصدومین و همراهان از سوی واحد مددکاری
 • در صورت افزایش ظرفیت اجساد سردخانه مسئول خدمات بر اساس برنامه با همکاری مسئول نقلیه اجساد را به بیمارستان معین انتقال می دهد
 • فراخوان نیروهای انتظامات از بخش ها به محل حادثه از سوی مسئول انتظامات

با توجه به وجود مواد قابل اشتعال امکان حریق بیشتر در انبار شیمیایی موجود می باشد لذا سبب گسترش حریق می شود

حضور نیروهای ۱۲۵ آتشنشانی به اطلاع

 • نظارت بر جمع آوری ضایعات و نخاله ها
 • نظارت بر نحوه جمع آوری ایمن مواد شیمیایی
 • نظارت بر دفع و امحاء مواد شیمیایی حرارت دیده
 • بررسی خسارت و اموال

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

 

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

 

شروع حریق به وسیله اتصال برق (سناریو)

تماس سرپرست یا پرسنل انبار مواد شیمیایی با شماره داخلی ۲۲۲ جهت اعلام حریق به تلفن خانه

اطلاع به مسئول داروخانه و ناظر فنی از سوی سرپرست یا پرسنل انبار مواد شیمیایی

انجام اقدامات اولیه اطفاء حریق با نیروهای انبار

اطلاع به فرمانده حادثه و جانشین از طریق تلفن خانه

اطلاع به معاون درمان (مدیر خدمات پزشکی)، مترون و حراست (مدیر آمادگاه و ارشد ایمنی) رئیس امور اداری (رئیس واحد پشتیبانی) و ارشد روابط عمومی از طریق فرمانده حادثه با جانشین

ثبت مستندات بحران (اعلام بحران، ساعت و تاریخ در فرمت مربوطه) از سوی مسئول تلفن خانه

اطلاع تلفن خانه به گروه های پاسخگو حریق (سوپروایزر، بهداشت حرفه ای، تاسیسات انتظامات و خدمات)

حضور سریع نیروهای پاسخگو به محل حادثه همراه با خاموش کننده های دستی و امکانات

شروع عملیات اطفاء حریق به وسیله پرسنل انبار و گروه پاسخگو

اطلاع به اورژانس از سوی مدیر آمادگاه (مترون و حراست)

فراخوان نیروی انتظامات از بخش ها از سوی مسئول انتظامات جهت حضور در صحنه حادثه

نیروی انتظامات از فیلم برداری و عکاسی مراجعین و مردم جلوگیری می کند.

ارشد روابط عمومی وظیفه جمع آوری مستند، تهیه عکس – فیلم، بررسی اتیکت و مجوزها را بر عهده دارد.

ارشد روابط عمومی با همکاری مسئول پذیرش گزارش تعداد مصدومین و کشته ها را به فرمانده حادثه یا جانشین می دهد.

مسئول پذیرش وظیفه شناسایی مصدومان و اجساد مجهول الهویه را دارد.

سوپروایز وظیفه ارزیابی وضعیت موجود را بر عهده دارد (درمان، دارو و موارد مشابه و گزارش به رییس امور اداری (رییس واحد برنامه ریزی))

مصدومان به وسیله برانکارد از طریق تیم cpr با اطلاع و مدیریت مترون به سمت اورژانس انتقال داده می شوند.

اطلاع به مسئولان مرتبط (جراحان و متخصصان پلاستیک، رزیدنت های سال بالا. Bed Manager, متخصص های بیهوشی، مسئول تجهیزات پزشکی) از سوی معاون درمان

مدیریت تخت از سوی مسئول شیفت اورژانس و در حضور سوپروایزر و گزارش به رئیس امور اداری

بررسی وضعیت مصدومان (به ویژه سوختگی) از سوی سر پرستار اورژانس و در صورت لزوم جراحان پلاستیک

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

مدیریت اطفاء حریق در بهداشت حرفه ای

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

 

ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

اصطلاحات عمومی و پدیده آتش

اصطلاحات عمومی و پدیده آتش

اصطلاحات عمومی و پدیده آتش

 

هدف و دامنه كاربرد

بطور كلي هدف از تدوين اين استاندارد ارائه تعاريف و واژگان عمومي در ارتباط با محافظت در برابر آتش مي باشد.

در اين استاندارد ، اصطلاحات و تعاريف زير بكار مي رود.

آتش سوزي عمدي areson: آتش سوزي كه با نيت سوء بوجود آمده باشد.

خود احتراقي ؛ خود افروزش ؛ اشتعال خود به خود auto-ignition;self-ignition; spontaneous ignition: اشتعالي كه ناشي از گرم شدن خود به خود مي باشد

دماي خود احتراقي؛ دماي خود افروزش؛ دماي اشتعال خودبه خود: auto-ignition temperature; self-ignition temperature; spontaneous–ignition temperature: كمينه دمايي است كه در آن، يك ماده تحت شرايط آزمون مشخص به طور خودبه خود مشتعل مي شود.

سوختن burn: محترق شدن

عمل سوختن burning behavior: كليه تغييرات فيزيكي و يا شيميايي كه حين سوختن و يا در معرض آتش قرار گرفتن براي يك ماده، محصول و يا ساختمان اتفاق مي افتد.

تركيدن bursting: پارگي شديد يک شي ناشي از فشار و يا تنش اضافي داخلي يا بيروني است.

گرمازايي بالقوه calorific potential: به اصطلاح “گرماي احتراق” مراجعه شود.

اثر دودكش chimney effect : راندن گازهاي داغ و دود به طرف بالا به كمک جريان هاي همرفتي محصور شده در يک محفظه عمودي مي باشد.

احتراق پذیری combustible: قابلیت سوختن (احتراق)

احتراق combustion: واکنشی است گرمازا بین یک ماده قابل احتراق و اکسید کننده که معمولا توأم با ایجاد شعله و یا نور و آیا بخش دود می باشد.

سوختن با سرعت و حرارت و نور زیاد deflagration: پیش روی انفجار با سرعت زیر صوت۔

انفجار با صدای بلند و شدید detonation: پیش روی انفجار با سرعت مافوق صوت که براساس موج ضربه ای توصیف می شود.

انفجار explosion: اکسیداسیون ناگهانی یا واکنش تجزیه ای ناشی از افزایش دما، فشار یا همزمان هر دو۔

آتش سوزی fire

 1. فرایند احتراق که با پخش گرمای توام با دود با شعله با هر دوی آن ها توصیف می شود
 2. گسترش احتراق كه از نظر زمان و مكان كنترل نشده است.

طبقه بندی آتش سوزی fire classification: سازوکار یکسان سازی (استانداردسازی)، طبقه بندی آتش سوزی را با توجه به ماهیت سوخت به چهار گروه زیر تقسیم بندی می کند:

 • طبقه A نوعی آتش سوزی ناشی از مواد جامد (معمولا مواد آلی) بوده و در آن احتراق معمولا با تشکیل خاکستر اتفاق می افتد.
 • طبقه B نوعی آتش سوزی ناشی از سوخت مایع یا جامدات مایع شدنی.
 • طبقه C: آتش سوزی ناشی از سوخت گازی۔
 • طبقه D آتش سوزی ناشی از فلزات

خطر آتش سوزی fire danger: دارای دو مفهوم خطر وقوع آتش و احتمال وقوع آتش می باشد.

خطر وقوع آتش سوزی fire hazard: پیامدهای حاصل از وقوع آتش سوزی

یکپارچگی در آتش سوزی fire integrity: قابلیت یک عنصر جداساز از ساختار یک بنا وقتی یک طرف آن در معرض آتش قرار گیرد تا از عبور شعله ها و گازهای داغ با ایجاد شعله ها در آن طرف ساختمان که در معرض آتش سوزی قرار نگرفته، در مدت زمان معین در یک آزمون استاندارد مقاومت در برابر آتش سوزی جلوگیری شود.

بار آتش سوزی fire load: انرژی حرارتی تمام محتویات موجود در یک فضا می باشد که در واحد یکای بین المللی SI بیان می شود و شامل نمای دیوارها، تیغه ها (دیواره ها) ، کف و سقف می باشد.

چگالی بار آتش fire load density: عبارت است از تقسیم بار آتش سوزی بر سطح کف

ممانعت از آتش سوزی fire prevention: اقداماتی برای جلوگیری از بروز آتش سوزی و / یا محدود کردن اثرات آن

طرح رویه ای در مقابل آتش سوزی fire procedure plan: پیش برنامه ریزی انسانی و مواد به معنای اقداماتی که لازم است در داخل یک ساختمان با تاسیسات برای مقابله با هر گونه آتش سوزی انجام گیرد.

آتش نشانی fire protection: مجموعه طراحی، سازوکارها، تجهیزات ساختمان ها با سایر ساختارهایی که توسط شناسایی، خاموش یا محدود کردن آتش به منظور کاهش خطر برای اشخاص و اموال تدارک می شود.

مقاومت در برابر آتش سوزی fire resistance: قابلیت ماده تشکیل دهنده در ساختار بنا، اجزای تشکیل دهنده یاخود ساختمان است که در دوره زمانی معین بتواند پایداری لازم، استحکام در برابر آتش سوزی و ایا عایق بندی گرمایی را داشته و ایا سایر وظایف مورد انتظار را در یک آزمون استاندارد در برابر آتش سوزی رعایت کند.

یادآوری: نشانه گذاری “مقاومت در برابر آتش سوزی” برای ماده ای انجام می شود که تمام الزامات ازمون استاندارد مربوط آتش سوزی را رعایت کرده باشد.

مقاومت در برابر آتش برای یک جزء جداساز fire resistance of a separating element: قابلیت یک ماده در تامین همزمان یکپارچگی آتش، پایداری و نارسایی گرمایی در یک آزمون استاندارد مقاومت در برابر آتش سوزی

احتمال وقوع آتش سوزی fire risk: احتمال ایجاد آتش سوزی

بازرسی ایمنی منظم در برابر آتش سوزی fire security routine inspection: بررسی منظم در بازه های زمانی مشخص در زمینه جلوگیری از آتش همچنین نحوه چیدمان وسایل آتش نشانی

 

اطفاء حریق بر مبنای کف یا فوم

اطفاء حریق

 

پایداری در مقابل آتش fire stability: قابلیت ماده اصلی در ساخت یک بنا در برابر فروریختن برای یک دوره زمانی معین تحت شرایط آزمون در یک آزمون استاندارد مقاومت در برابر آتش سوزی

قابل اشتعال flammable: قابلیت سوختن با شعله است

حدود اشتعال پذیری (انفجاری) flammable (explosive) limits:

 • حد پائینی اشتعال پذیری (LFL) : کمینه غلظت بخار به هوا که در پائین تر از آن انتشار شعله در حضور یک منبع اشتعال اتفاق نمی افتد.
 • حد بالایی اشتعال پذیری (UFL): بیشینه غلظت بخار به هوا که در بالاتر از آن انتشار شعله اتفاق نمی افتد.

شعله flame: ناحیه ای از احتراق در فاز گازی که از آن نور متصاعد می شود.

احتراق بدون شعله flameless combustion: احتراق یک ماده در فاز جامد بدون شعله.

گرگرفتگی سراسری flash over: تغییر ناگهانی به حالتی است که در آن در یک آتش سوزی مواد احتراق پذیر در یک اتاقک، کل سطح درگیر می شود

درجه اشتعال flash-point: کمینه دمایی است که در آن، (تحت شرایط مشخص آزمون)، یک مایع با خارج نمودن مقدار کافی گاز قابل اشتعال از خود در کنار یک منبع اشتعال، تولید گرگرفتگی سراسری می کند.

احتراق همراه با درخشندگی glowing combustion: احتراق یک ماده در فاز جامد بدون ایجاد شعله ولی همراه با انتشار نور از ناحيه احتراق

گرمای احتراق (یا ظرفیت گرمایی) (heat of combustion (or content: انرژی حرارتی که در اثر احتراق کامل واحد جرم یک ماده آزاد می شود.

اشتعال ignition: شروع احتراق را گویند.

دمای اشتعال، درجه اشتعال ignition temperature; ignition point: کمینه دمای یک ماده است که در آن احتراق پایدار می تواند تحت شرایط مشخص آزمون شروع شود.

گداختگی: درخشندگی ایجاد شده بدون احتراق یا دیگر واکنش های شیمیایی است، مانند درخشندگی ناشی از گرمای الکتریکی یک رشته تنگستن

بی اثر کردن (inert (rendering: حذف یا خنثی سازی قابلیت یک اتمسفر برای حفظ احتراق۔

روشنایی lighting: مدت زمان ظاهر شدن شعله

عامل اکسایش oxidizing agent: عنصر یا ترکیب شیمیایی که می تواند باعث اکسیداسیون یا احتراق سایر مواد شود.

محصول احتراق prodaucts of combustion: مجموع برون ریزهای ناشی از احتراق یا پیرولیز شامل مواد گازی، ذرات بسیار ریز و افشانه

پیرولیز pyrolysis: تجزیه شیمیایی حرارتی برگشت ناپذیر یک ماده در اثر افزایش دما و بدون اکسیداسیون

واکنش در برابر آتش سوزی reaction to fire: واکنش یک ماده که در معرض آتش تحت شرایط مشخص آزمون از خود نشان می دهد.

روش های معمول آتش سوزی routine fire procedures: مراحلی که توسط افراد، حین وقوع آتش سوزی انجام می شود.

smoke :مخلوط معلق قابل رویت در محیطی از ذرات جامد و یا مایع ناشی از احتراق با تجزیه شیمیایی حرارتی

سوختن بدون شعله اتش نهان سوز smouldering: احتراق آهسته ماده بدون ایجاد تور قابل رویت است که معمولا به وسیله دود و افزایش دما تشخیص داده می شود.

دوده soot: ذرات بسیار ریزی (عمدتا کرین) که حین احتراق ناقص مواد آلی تولید و ته نشین می شوند.

دانلود مطالب با به صورت pdf در زیر:

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با اصطلاحات عمومی و پدیده آتش داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

اصطلاحات ویژه در مورد آتش نشانی، عملیات نجات و حمل مواد خطرناک

آموزش اصول و مبانی آتش نشانی

 

اورژانس های سوختگی, برق گرفتگی و صاعقه زدگی

اورژانس های سوختگی, برق گرفتگی و صاعقه زدگی

اورژانس های سوختگی, برق گرفتگی و صاعقه زدگی

اورژانس های سوختگی, برق گرفتگی و صاعقه زدگی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 28

 

سوختگی

سوختگی از نظر بسیاری از مردم، ترسناکترین و وحشتناکترین نوع آسیب به بدن قلمداد شود. زیرا تقریبا هر فردی در طول زندگی دچار درجه ای از سوختگی شده و درد و اضطراب ناشی از حتی سوختگی کوچک را تجربه کرده است. سوختگی میتواند سطحی کمی از بدن با بخش اعظم آن را دچار آسیب فاجعه بار نماید.

بر خلاف تصور آسیب ها و عوارض ناشی از سوختگی مختص و منحصر به پوست نیستند. سوختگی های بزرگ می توانند آسیب های وسیع در چند سیستم از بدن را به وجود آورده و اثرات مخاطره آمیزی روی قلب، ریه ها، کلیه ها، دستگاه گوارش و سیستم ایمنی به جای گذارند.

سوختگی ها در هر مکان و شرایطی اتفاق می افتند، ولی در جوامع صنعتی و کشاورزی و در محیط های شهری و نظامی شیوع بیشتری دارند.

تفریبا ۲۰ درصد قربانیان سوختگی را کودکان تشکیل داده و ۲۰ درصد این کودکان نیز عامدانه و یا به دلیل کودک آزاری قربانی می شوند. قابل ذکر است که آسیب ناشی از سوختگی عامدانه دومین علت اعمال خشونت فیزیکی بر کودکان محسوب می شود. بعد از کتک کاری. موارد سوختن زنان به علت خشونت های درون خانوادگی و محلی و نیز سوختن سالمندان به علت سالمند آزاری پدیده شایعی است.

آناتومی و فیزیولوژی پوست

پوست بدن ساختمان سطحی و پوشاننده بدن را تشکیل می دهد، به طوری که سطحی معادل 1.5 تا 2 متر مربع دارد. پوست از سه لایه تشکیل شده است که شامل:

 1. لایه خارجی یا اپیدرم که ضخامت آن بین mm 0.5 (در پلک ها) و بیشتر از 1mm (در کف دست ها و پاها) است
 2. لایه میانی یا درم که معمولا 10 برابر ضخیم تر از اپیدرم است.
 3. لایه داخلی با هیپودرم که از بافت همبند چربی تشکیل شده است و به آن بافت زیر جلدی هم می گویند

قطر متوسط پوست mm ۱ – ۲ بوده، در مردان ضخیم تر از زنان است. ضخامت پوست از دوران نوزادی تا ۳۰ الی ۴۰ سالگی به تدریج افزاش می یابد و سپس با افزایش سن، مجدد نازک می شود. به همین دلیل پوست کودکان و سالمندان آسیب پذیرتر از افراد جوان و میانسال است

آناتومی پوست

آناتومی پوست

شکل ۱: آناتومی پوست

 

اعمال حیاتی پوست شامل موارد زیر است :

پوست عملکردهای مختلفی نظیر محافظت در برابر عوامل محیطی، تنظیم مایعات و درجه حرارت بدن، تأمین حس و انطباق متابولیکی را بر عهدا دارد. به طور کلی اعمال پوست شامل موارد زیر است:

 • حفاظت از بدن در برابر آسیب های محیطی نظیر تایش ها، هوا و عوامل میکروبی
 • ایجاد سدی در برابر عفونتها
 • تنظیم درجه حرارت بدن
 • حفظ مایعات بدن
 • انتقال احساساتی نظیر سرما درد و لمس
 • متابولیسم ویتامین D
 • برقراری تعامل اجتماعی توسط لمس

درصورتیکه پوست به واسطه عواملی نظیر انتقال انرژی حرارتی مواد شیمیایی، جریان های الکتریکی انرژی تشعشعی با رادیواکتیو دچار سوختگی و تغییر شود. اعمال حیانی آن دچار اختلال شده و مصدوم با عوارض شدیدی روبرو می شود که حتی ممکن است به مرگ وی هم منتهی شود

پاتوفیزیولوژی و عوارض سوختگی

 

سوختگی های ناشی ار برق

سوختگی های ناشی ار برق

 

زمانی که سوختگی روی می دهد، درجه حرارت خیلی بالا یا خیلی پایین، اشعه با مواد شیمیایی موجب تخریب شدید پوست و بافت های زیرین پوست می شوند. بطوریکه یک سوختگی عمیق می تواند در پوست و بافت های زیرین آن، سه ناحیه یا (zone) ایجاد کند که شامل :

زون مرکزی : زون مرکزی موسوم به زون انعقاد بوده که در آن بیشترین تخریب بافتی روی داده است. این زون دچار نکروز شده و قادر به ترمیم نیست

زون مجاور : این زون آسیب کمتری دیده و موسوم به زون ماندگاری است. سلول های این زون آسیب دیده اند اما قابل بازگشت هستند. اگر این سلول های زنده از اکسیژن و جریان خون محروم شوند, دچار نکروز شده و خواهند مرد. این زون موسوم به زون ماندگاری است، زیرا بلافاصله بعد از آسیب, جریان خون در آن ناحیه بی حرکت می شود. مراقبت مناسب و به موقع می تواند جریان خون و اکسیژن را به این سلول های آسیب دیده باز گرداند. نجات مصدوم موجب ختم بی حرکتی خون شده و انتقال اکسیژن به این سلول های آسیب دیده و حساس را ممکن می گرداند. عدم توفیق در نجات مصدوم موجب مرگ سلول های این ناحیه و یک سوختگی نسبتا عمیق تبدیل به سوختگی عمیق می شود

زون پرخون: خارجی ترین زون بوده و موسوم به زون پرخون با هایپرمی می باشد. این زون دارای حداقل آسیب سلولی بوده و به دلیل التهاب ناشی از سوختگی جریان خون در آن افزایش پیدا می کند

 

هر چند سوختگی را نوعی تروما به حساب می آورند، اما چندان تفاوت قابل توجه با تروما دارد که باید در نظر گرفته شوند. بعد از وارد شدن یک تروما، پاسخ فیزیولوژیک بدن مصدوم آن است تا با چند مکانیسم انطباقی، حیات را حفظ نماید. این پاسخ ها شامل شانت خون به اعضای حیاتی بدن، افزایش برون ده قلبی و افزایش تولید پروتئین های حفاظتی در سرم خون است. بر عکس، در سوختگی بدن مصدوم اساسا مقاومت قابل توجهی انجام نداده، وارد شوک گردیده و در نهایت به سوی مرگ پیش می رود. از طرفی استنشاق دود نوعی آسیب خطرناک و مهلک است که معمولا از خود سوختگی خطرناکتر است. استنشاق بخارات داغ و سمی ناشی از دود و همچنین ایجاد ادم و اسپاسم در راه هوایی می تواند باعث ایجاد نارسایی های تنفسی مصدوم گردند. طوریکه شایعترین علت مرگ در یک قربانی آتش سوزی، عوارض ناشی از نارسایی تنفسی است. اختلالات الکترولیتی و همچنین عفونت ها عوارض دیگر سوختگی هستند که می توانند حیات فرد را با خطر روبرو کنند

به طور کلی عوارض ناشی از سوختگی ها خصوصا در سوختگی های متوسط تا شدید شامل موارد زیر است :

 1. ادم و تورم محل سوختگی

در سوختگی هایی با درجه حرارت ۴۰ تا ۴۴ درجه سانتیگراد تغییرات و عوامل مختلفی سبب ایجاد ادم با تورم در محل سوختگی می شوند که شامل موارد زیر هستند:

 • اختلال در عملکرد پمپ سدیم – پتاسیم ATP آز است که باعث تجمع سدیم در داخل سلول و متعاقب آن تورم سلول می شود البته در صورتیکه درجه حرارت به بالاتر از ۴۴ درجه پرسد ایجاد رادیکالهای آزاد اکسیژن باعث صدمه به غشا سلول و مرگ آنها می شوند
 • ترشح هیستامین ها از سلول های mast پوست صدمه دیده که باعث اتساع آرتریول ها و انقباض ونول ها افزایش نفوذ پذیری مویرگها و افزایش فشار هیدرواستاتیک درون عروق کوچک ونشت مایع به فضای میان بافتی وایجاد ادم می شود.
 • شکسته شدن کلاژن و پروتئین های بین بافتی به ذرات کوچکتر اسمونیک و آزاد شدن سدیم از آنها باعث افزایش فشار اسمونیک و آنکونیک بین بافتی و متعاقب آن ایجاد ادم می شود

نکته : ادم و اسپاسم راه هوایی در سوختگی های سر و گردن ودردقایق اولیه سوختگی خصوصا در ناحیه ی حنجره و گلوت باعث انسداد راه هوایی و نهایتا خفگی بیمار می شود

۲) شوک سوختگی

صدمات سوختگی وسیع تر از ۴۰-۳۵ درصد کل سطح بدن منجر به اختلالات شدید و غیر طبیعی در عملکرد قلب و عروق می شوند که به آن شوک سوختگی می گویند. این شوک به دلیل جریان خون ناکافی جهت حفظ تغذيه و اکسیژناسیون بافتی در سطح کاپیلری و آرتویولی است.

در شوک سوختگی، در ابتدا به دلیل عدم توانایی عروق خونی آسیب دیده در حفظ پلاسما. جابجایی پروتئین ها مایعات و الکترولیت ها به طرف بافت سوخته و فضاهای بینابینی است بعلاوه در محل سوختگی نیز مقداری مایع از طریق روند تبخیر از دست خواهد رفت. هر چند که ممکن است کل آب بدن تغییر چندانی نکند، اما جابجایی گسترده روی خواهد داد.

با این وصف مایع از دست رفته در روند تبخیر می تواند فراوان باشد. بنابراین بیمار مستعد کاهش حجم و شوک هایپوولومیک می شود و علائم آن شبیه به شوک هموراژیک است و در این مرحله جهت حفظ و برقراری پرفیوژن بافتی باید طی چند ساعت اول حجم بزرگی از مایعات تجویز گردد.

در مراحل بعدی از شوک سوختگی ،ترشح واسطه های التهابی نظير هیستاتین ، سروتونین ترومبوکسان ،پروستوگلاندین ها ، کاته کولامین ها و رادیکال های آزاد اکسیژن از زخم سوخت روی عملکرد قلبی عروقی اثر گذاشته موجب دپرسیون عملکرد میوکارد می گرددند و نتایج نهایی زیر را بدنبال دارند :

 • کاهش حجم داخل عروقی
 • افزایش مقاومت عروق سیستمیک
 • کاهش برون ده قلبی
 • ادم ریه
 • ایسکمی اندام های تحتانی
 • اسیدوز متابولیک

نکته : بدون درمان اولیه و احیای کامل و هوشیارانه مایعات این عوامل منجر به نارسایی حاد کلیوی ، کلاپس قلبی و عروقی و مرگ خواهد شد. البته خود احیای مایعات بدون عارضه نیست زیرا ادم ناشی از سوختگی را بدتر می کند که باعث کاهش انتشار اکسیژن بافتی و ایسکمی ثانویه و صدمه سلولی می شود.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • تعیین شدت صدمات سوختگی

 • برآورد وسعت سوختگی

 • عوامل ایجاد سوختگی

 • مایع درمانی در سوختگی

 • عوارض برق گرفتگی

 • اثرات صاعقه بر ارگان های بدن

 • آسیب های ناشی از صاعقه

 • اقدامات پیش بیمارستانی در سوختگی ،برق گرفتگی و صاعقه زدگی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با اورژانس های سوختگی, برق گرفتگی و صاعقه زدگی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

سوختگی با مواد شیمیایی و راههای درمان آن

سوختگی های ناشی از برق

انواع جراحات سوختگی + کمک های اولیه

بررسی آسیب های ناشی از صاعقه و روش های کنترل آن

 

فرماندهی حریق در ساختمان های بلند

فرماندهی حریق در ساختمان های بلند

فرماندهی حریق در ساختمان های بلند

فرماندهی حریق در ساختمان های بلند

فرمت:  PPT  تعداد صفحات: 24

هدف

 • آشنایی با مسئولیت های اولیه فرماندهان حاضر در حوادث ساختمان های بلند
 • آشنایی با چگونگی تفویض اختیار به افسران ارشد در هنگام ورود آنان به حادثه

در پایان این فصل فرماندهان قادر خواهند بود:

 • لیست موارد مورد نیاز برای Pre-Plan قبل از رسیدن به حوادث ساختمان های بلند
 • تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد Bridgehead را تعیین کنند
 • مفاهیم سازمانی برای فرماندهان را به طور خلاصه توضیح دهند

تعاریف:

ساختمان های بلند: ساختمان بلند به ساختمانی اطلاق می شود که تعداد طبقات آن به صورتی است که دسترسی به آنها بوسیله تجهیزات معمول آتش نشانی قابل دسترس نیست.

تاریخچه ای از آتش سوزی ها: نخستین آتش سوزی در ساختمانهای بلند

 • حریق ساختمان 12 طبقه پارکر در نیویورک سال 1908
 • حریق سال 1911کارخانه 10 طبقه ویستر در نیویورک 148 نفر کشته
 • نیویورک 1916- تعیین میزان تجهیزات ایمنی حریق مورد نیاز در ساختمانهای بلند : پلکان اضطراری، رایزر ها، فایر باکس ها، آسانسور ها

Pre-Planning

 • بازدید اساسی و منطقی
 • آموزش ساکنین
 • تمرینات
 • تخلیه
 • تخلیه افراد ناتوان

Pre-Planning Consider

 • راه های اصلی
 • دسترسی خودروها و پارک نمودن
 • موقعیت منابع آبی
 • موقعیت را ه پله ها
 • کاربری و تعداد طبقات
 • موقعیت شیرهای زمینی و ایستاده
 • موقعیت آسانسور آتش نشانی و سوئیچ مربوطه
 • سیستم تهویه
 • اسپرینکلرها

تخلیه:

 • طبقه درگیر حریق و یک طبقه بالای آن
 • دو طبقه بالاتر
 • باقی طبقات بالا در گروه های دوتایی
 • باقی طبقات پائین در گروههای دوتایی
 • تمامی طبقات زیرهمکف باید در یک مرحله انجام شود

سازماندهی محل حریق

 • ایمنی نیروها (سقوط اشیاء، آوار، خطرات ناشی از خرابکاری و …)
 • ایمنی مردم
 • محل های امن ورود و خروج
 • موقعیت Bridgehead
 • نقاط دسترسی و خروج
 • کنترل آسانسور آتش نشانی
 • شارژ لوله های خشک
 • برقراری ارتباط بین Bridgehead و کنترل لابی (طبقه همکف)

ارزیابی ریسک

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

 • حریق در کدام طبقه واقع شده است؟
 • آیا فرد و یا افرادی در طبقات محبوس شده اند؟
 • چه وسایلی در دسترس می باشد؟
 • آیا این وسایل آماده بکار می باشند؟
 • آیا این وسایل می توانند موثر باشند؟
 • سرعت گسترش حریق چقدر است؟

Bridgehead: تجهیزات مورد نیاز

 • ست کامل دستگاه تنفسی
 • کنترل برد و طناب راهنما
 • تجهیزات رادیوئی
 • طناب های بلند
 • سه راهی آبده + لوله های کوتاه
 • لوله های 1/5 بهمراه سرلوله
 • خاموش کننده های دستی
 • کمک های اولیه + تجهیزات احیاء
 • تجهیزات لازم جهت ورود

کنترل لابی

 • کنترل ورود و خروج پرسنل و تجهیزات به منطقه عملیاتی
 • کسب اطلاعات ساکنین ، مهندسین ساختمان ، پلان و نگهبانان
 • کنترل سیستمهای داخلی مانند : تهویه ، تجهیزات ارتباطاتی
 • کنترل آسانسور آتش نشانی

کنترل لوجستیک

 • کنترل دستگاه های تنفسی
 • ارتباط با دیگر نهادهای امدادی و داوطلبین
 • سازماندهی و فعال نمودن تجهیزات ویژه
 • مدیریت اصحاب رسانه
 • ایمنی پرسنل و سایر اعضاء دیگر نهادها که وارد ساختمان می شوند بویژه در نظر گرفتن خطر سقوط شیشه
 • ارتباطات عمومی

مشکلات خاص

 • عدم دسترسی مناسب
 • شلوغی محیط بعنوان مثال فراوانی خودروها
 • مواد قابل اشتعال (سیلندرهای LPG)
 • قطع بودن منابع آبی
 • نبود آسانسور و در بعضی از موارد نبود پله فرار
 • مشکل فضا
 • نبود محافظ
 • مناسب نبودن راه های ارتباطی
 • نبود روشنایی کافی

جلوگیری از گسترش حریق

 • استفاده از سیستم فشار مثبت
 • استفاده از تهویه طبیعی

خطراتی که ایمنی پرسنل را تهدید می کند

 • تیغه های برنده زیر نرده ها
 • سرنگ های آلوده
 • سیم های برق بدون روکش
 • لامپ های شکسته و یا از جادرفته
 • قطع شدن کابل آسانسور
 • اشیایی که توسط ساکنین به پائین پرتاب می شوند
 • آوار
 • تأثیرات باد
 • آسیب دیدگی شیرهای آتش نشانی
 • درب های سوخته و معیوب
 • مسدود شدن ورودی برای تهویه طبیعی توسط ساکنین
 • انباشت ضایعات در راهروها
 • نبود نور کافی
 • نقص فنی در آسانسورها

اطلاعات نکمیلی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با فرماندهی حریق در ساختمان های بلند داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی در ساختمان های بلند

ارایه الگوی مدیریت ایمنی و حفاظت ساختمان های بلند

آموزش عمومی آتش نشانی در ساختمان های مسکونی

 

تجهیزات اطفاء حریق

اطفاء حریق مواد شیمیایی

اطفاء حریق مواد شیمیایی

اطفاء حریق مواد شیمیایی

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 24

 

پتاسيم: قابل اشتعال و انفجار، به حالت فلز نرم، نقره اي رنگ، با شعله رنگين كه با آب فعل و انفعال شيميائي دارد.
از آب سبك تر و باعث سوختگي مي شود. در آتش سوزي محتوي پتاسيم ضمن استفاده از دستگاه تنفسي از ماسه و پودر و پودر گرافيت موثر است.

هيدرو كسيد پتاسيم: موادي كه در آب محلول و توليد حرارت مي نمايد، گازهاي خطرناك مي سازد، جامد و خورنده باز قوي است. در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و محلول را با آب رقيق كنيد.

نيترات پتاسيم: پودر متبلور سفيد رنگ شفاف يا بي رنگ، ماده اكسيد كننده، در درجه حرارت معمولي كمي در آب حل مي شود . اين ماده ممكن است باعث انفجار و آتش سوزي گردد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده كنيد .

پرمنگنات پتاسيم : ماده اي است اكسيد كننده، جامد، متبلور، برنگ بنفش محلول در آب با بعضي از مواد توليد حرارت و شعله و يا انفجار مي كند. اين ماده در صورت حرارات اكسيژن آزاد مي نمايد كه باعث توليد آتش سوزي مي شود. در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب به صورت مهپاش و فراوان استفاده كنيد . آتش سوزي هاي كوچک از پودر و يا گاز كربنيک مي توان استفاده كرد.

سولفورهاي پتاسيم : موادي است جامد و قابل اشتعال، محلول در آب، سمي، قهوه اي متمايل به قرمز، كه احتمال خود بخود سوزي دارد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و جهت اطفاء آب مفيد است .

پروپان : قابل اشتعال درصد معيني قابل انفجار، به حالت خالص بي بو، تحت فشار بحالت مايع در مي آيد. در صورت تنفس خواب آور است . در آتش سوزي به روش اطفاء گازها عمل كنيد.

پيريدين : مايعي است قابل اشتعال و انفجار، بي رنگ و با بوي تند سوزاننده كه بخارات آن سمي است. در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب فراوان بصورت مهپاش يا كف يا پودر و گاز كربنيک استفاده كنيد.

سديم : فلزي نرم با رنگ نقزه اي كه در هوا اكسيد مي گردد و روي ب شناور، فعل و انفعال شيميایی همراه با شعله انجام مي دهد. در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده استفاده و از ماسه و پودر جهت اطفاء نمودن موثر است .

تذكر : از آب و مواد اكسيژن دار خودداري شود .

كلرات سديم : اين مواد با ضربه فابل انفجار است، در شرايط خاص خود به خود مي سوزد، جامد است و در آب حل مي شود. در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده و از آب زياد بصورت مهپاش مي توان استفاده گردد .

هيدروكسيد سديم : اين مواد به صورت جامد متبلور و سفيد رنگ است در آب حل مي شود كه همراه با حرارت بخارات سمي توليد مي كند كه بنام سود سوز آور معروف است. در صورت تماس با بعضي از فلزات مي تواند سبب توليد هيدروژن نمايد كه قابل انفجار و بسيار خطرناک است . خطرات و ايمني جدي گرفته شود .

نيترات سديم : اين ماده اكسيد كننده بي رنگ، بي بو، متبلور و شفاف محلول در آب است. در آتش سوزي بدليل بخارات سمي از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش ولي فراوان استفاده گردد.

پر اكسيد سديم : پودر زرد رنگ كه با اسيد و آب واكنش شيميایی دارد ، بخارت آن سمي است. تماس اين ماده با آب و رطوبت منجر به انفجار مي گردد . تنفس بخارات آن و حتي تماس با اين ماده باعث تحريكات چشم و بيني و گلو و پوست مي گردد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از پودر يا پودر گرافيت جهت اطفاء موثر داست .

آلياژ سديم و پتاسيم : بحالت مايع كه در اثر تماس با هوا و رطوبت خود به خود قابل اشتعال است . در اثر تجزيه آب يا رطوبت بخارات گاز سمي هيدروژن توليد مي كند كه قابل انفجار است . در آتش سوزی از دستگاه تنفسي و از نمک خشک و يا پودر جهت اطفاء مفيد است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اطفاء حریق مواد شیمیایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

سیستم های نوین اطفاء حریق (آیروسل پایروژن)

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

سمینار آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریق

مدیریت اطفاء حریق در بهداشت حرفه ای

 

ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر

در این بخش با مهمترین واژه ها در آتش سوزی و وسایل اعلام حریق آشنا خواهید شد.

اعلام خطر آتش سوزي alarm of fire : اخطار آتش سوزي كه توسط يك شخص يا يک وسيله خودكار انجام مي شود.

اعلام خطر آتش سوزي، به اشتباه alarm of fire ,false: اعلام خطري كه به اشتباه بوده و در واقع آتش سوزي گزارش شده وجود نداشته يا ندارد. اين اعلام خطر اشتباه مي تواند ناشي از نيت سوء يا به اشتباه يا تصادفي باشد.

شناسايي خودكار آتش سوزي و سازوكار اعلام خطر automatic fire detection and alarm system: سازوكار اعلام خطر آتش سوزي شامل اجزايي براي شناسايي خودكار آتش سوزي، شروع اعلام خطر و شروع اعمال مناسب ديگر مي باشد.

يادآوري- اين سازوكار مي تواند همچنين شامل اعلام خطر آتش سوزي دستي و از طريق تلفن باشد.

تجهيزات خودكار محافظت در برابر آتش سوزي fire protection equipment automatic: تجهيزات آتش نشاني يا كنترل آتش، از قبيل كنترل دريچه هاي دود، خفه كن ها، هواكش ها يا يك تاسيسات خاموش كننده خودكار.

اخطار آتش سوزي به طور خودكار automatic fire signal: اعلام خطر آتش سوزي كه توسط يك وسيله خودكار شروع شده و مي تواند شنيداري و يا ديداري باشد.

ايستگاه مركزي اعلام خطر آتش سوزي central fire alarm station: مركزي با كاركنان شبانه روزي كه معمولاً توسط سازماني خارج از محوطه ساختمان حفاظت شده يا كنترل شده، در نظر گرفته مي شود و كارمندي كه مسئول دريافت اخبار اعلام آتش سوزي است، به خدمات آتش نشاني خبر مي دهد.

مركز كنترل control center: مكاني با كاركنان شبانه روزي كه در محوطه ساختمان يا در نزديكي آن آماده دريافت تماس هاي اضطراري بوده و مجهز به وسايلي براي نشان دادن موقعيت هر يك از محوطه هاي حفاظت شده ساختمان و ارتباطات لازم براي انتقال مكالمات جهت كمك به خدمات اضطراري مي باشد.

كنترل تجهيزات خودكار محافظت در برابر آتش سوزي for automatic fire protection equipment control: وسيله اي خودكار به منظور به كار انداختن (راه اندازي) تجهيزات خودكار محافظت از آتش، پس از دريافت يك اخطار از تجهيزات شناسايي و كنترل.

اتاق كنترل conrol room: اتاقي با كاركنان شبانه روزي و كاملاً مجهز در محوطه خدمات آتش نشاني بوده كه در آن فراخواني اضطراري دريافت شده و اقدامات بعدي شامل بسيج نيروي انساني، وسايل و تجهيزات مي باشد.

بروز خطا (اخطار مزاحم) (fault warning; (trouble signal: اخطاري كه به صورت شنيداري يا ديداري وجود يك خطا را در يك سازوكار نشان مي دهد.

ايستگاه دريافت بروز خطا fault warning receiving station: اتاقي كه در آن اخطارهاي اشتباه دريافت شده و از آنجا اقدامات اصلاحي مورد نياز انجام مي شود.

تجهيزات مسيرانتقال بروز خطا fault warning routing equipment: تجهيزاتي كه در مسير انتقال بروز خطا از تجهيزات كنترل و شناسايي به ايستگاه دريافت بروز خطا قرار مي گيرند.

وسيله فراخواني اعلام خطر به صورت دستي fire alarm call point,manual: وسيله اي براي راه اندازي دستي سيستم خودكار شناسايي و اعلام خطر آتش سوزي.

تجهيزات كنترل و شناسايي اعلام خطر آتش سوزي fire alarm conrol and indicating equipment: تجهيزاتي كه از طريق آن، آشكارسازهاي آتش مي توانند با برق تغذيه شده و:

الف- براي دريافت يك اخطار شناسايي و به كار انداختن يك اخطار اعلام خطر آتش سوزي استفاده شوند.

ب- قادر به عبور اخطار شناسايي آتش، از طريق تجهيزات موجود در مسير اعلام خطر آتش سوزي، به سازمان آتش نشاني يا خاموش كننده هاي خودكار مي باشند.

پ- براي نظارت خودكار بر عملكرد صحيح ساز و كار استفاده مي شوند.

وسيله اعلام خطر آتش سوزي. (دستي) fire alarm device, manual: وسيله اعلام خطر آتش سوزي كه بطور دستي كاركرده و به صورت شنيداري يا ديداري اعلام خطر مي نمايد.

ايستگاه دريافت اعلام خطر آتش سوزي fire alarm receiving station: مركزي در محوطه حفاظت شده ساختمان يا دور از آن، كه از آنجا اقدامات آتش نشاني يا محافظت لازم در برابر آتش سوزي در هر لحظه انجام مي شود.

تجهيزات موجود در مسير انتقال اعلام خطر آتش سوزي fire alarm routing equipment: تجهيزات واسطي كه پيغام اعلام خطر را از تجهيزات كنترل و نشان دهنده به ايستگاه دريافت اعلام خطر آتش سوزي منتقل مي كند.

وسيله مخابره اعلام خطر آتش سوزي fire alarm signalling device: تجهيزاتي كه ضميمه تجهيزات كنترل و شناسايي نبوده و براي اعلام اخطار آتش سوزي استفاده مي شوند، مثل صداساز شنيدني يا وسيله مخابره نوري

صداساز اعلام خطر آتش سوزي fire alarm sounder: جزئي از يك سيستم اعلام خطر آتش سوزي كه به صورت شنيداري اعلام خطر مي كند.

سازوكار اعلام خطر آتش سوزي fire alarm system: تلفيقي از اجزاء كه پيغام هاي شنيداري و يا ديداري و يا ديگر اعلام خطر محسوس توليد مي كند.
اين سازوكار مي تواند ساير اقدامات فرعي را نيز به طور همزمان انجام دهد.

فراخوان آتش سوزي fire call: اعلام خطر آتش سوزي كه يا به صورت شفاهي يا با تلفن توسط شخص به اتاق كنترل خدمات آتش نشاني ارسال مي شود.

تلفن اعلام آتش سوزي fire telephone: دستگاه تلفن كه منحصراً براي اعلام آتش سوزي پيش بيني شده است.

خط تلفن آتش سوزي fire telephone line: مدار تلفن ،مخصوص ارسال اعلام خطر آتش سوزي.

محوطه ساختمان حفاظت شده (يا تحت نظارت) protected (or monitored) premises: محوطه ساختمان يا قسمتي از آن كه مجهز به سيستم يا سيستم هاي خودكار براي شناسايي و يا خاموش كردن آتش سوزي مي باشند.

وسيله راه انداز (وسيله فعال ساز) (trigger device (activation device: وسيله اي كه بطور خودكار يا دستي، شروع اعلام خطر را بعهده دارد. مثل يك آشكارساز، يك تلفن اعلام خطر دستي يا يك كليد فشاري

ناحيه zone: محيط يا مكاني كه شامل مجموعه اي از وسايل شناسايي آتش به طور خودكار و يا غيرخودكار بوده و يك صفحه نمايش معمولي مجزا در تجهيزات كنترل و شناسايي به آن اختصاص دارد.

نشان دهنده ناحيه zone indicator: قسمتي از تجهيزات شناسايي اعلام خطر آتش سوزي كه بطور چشمي ناحيه منشأ اعلام خطر آتش سوزي يا اخطار اشتباهي را نشان مي دهد.

آشكارسازهاي آتش سوزي

آشكارساز راه انداز actuating detector: نوعي آشكارساز كه به منظور راه اندازي تجهيزات كمكي به كاربرده شده و به عنوان بخشي از يك سازوكار اعلام خطر آتش سوزي محسوب نمي گردد.

آشكار ساز آتش سوزي fire detector: قسمتي از سازوكار شناسايي آتش سوزي خودكار كه شامل دست كم يك حس گر براي كنترل يك پديده فيزيكي و يا شيميايي مناسب به منظور توليد اخطار (پيغام) براي تجهيزات شناسايي و كنترل است.

آشكار ساز شعله اي flame detector: آشكار سازي كه نسبت به تابش ناشي از شعله، واكنش نشان مي دهد.

آشكار ساز آتش حساس به گاز gas-sensing fire detector: آشكارسازي كه نسبت به فرآورده هاي گازي حاصل از احتراق و يا تجزيه حرارتي حساس مي باشد.

آشكارساز گرمايي heat detector: آشكارسازي كه نسبت به دماي غيرعادي و يا ميزان افزايش دما و يا اختلاف دما حساس مي باشد.

آشكار ساز دود يونيزه ionization smoke detector: آشكار سازي كه نسبت به فراورده هاي حاصل از احتراق كه قابليت اثرگذاري بر جريان هاي يونيزه
در آشكارساز را دارد، حساس مي باشد.

آشكارساز مدار line detector: آشكارسازي كه نسبت به پديده كنترل شده در مجاورت يك مدار پيوسته واكنش نشان مي دهد.

آشكارساز چندگانه multipoint detector: آشكارسازي كه نسبت به پديده كنترل شده در مجاورت بيش از يك حس گر فشرده، واكنش نشان مي دهد.

آشكارساز دود نوري (فتوالكتريك) optical (photoelectric) smoke detector: آشكارسازي است كه به فراورده هاي حاصل از احتراق كه قابليت اثرگذاري بر جذب يا پراكندگي اشعه مادون قرمز، ناحيه مرئي و يا ماوراء بنفش در طيف الكترومغناطيسي را دارد، حساس مي باشد.

آشكارساز نقطه اي (محل) point (spot)detector: آشكارسازي است كه نسبت به پديده كنترل شده در مجاورت يك حس گر فشرده ،نظير ترموكوپلها واكنش نشان مي دهد.

اعلام خطر آتش سوزي كامل self-contained fire alarm: وسيله شناسايي آتش كه در يك خانه شامل تمام اجزاي ضروري (به استثناي منبع انرژي ) براي شناسايي آتش و اعلام خطر صوتي و شنيداري مي باشد.

آشكار ساز دود smoke detector: آشكارسازي كه نسبت به ذرات جامد يا فراورده هاي مايع حاصل از احتراق و يا پيروليز در محيط حساس مي باشد.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با واژه نامه شناسایی آتش و اعلام خطر داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت طراحی سیستم های اعلام حریق

سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

صفر تا 100 ایمنی حریق (جامع)