ورود توسط Sirvan Sheikhi

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

فرمت: PDF تعداد صفحات: 280

تهیه و تنطیم: دكتر علی بيت اللهی

فهرست:

1- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور استرالیا

 • 1- مقدمه
 • 2- المان های مدیریت بحران
 • 3- روند حوادث طبیعی استرالیا
 • 4- رویکرد فعلی کاهش و مدیریت بلایا در استرالیا
  • 1-4 نقاط قوت و ضعف رویکرد فعلی
 • 5- ویژگی چارچوب ملی مدیریت و کاهش ریسک بلایای طبیعی
 • 6- نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت و کاهش ریسک بلایای طبیعی
  • 1-6 افراد و سازمانها
  • 2-6 سازمان های داوطلب
  • 3-6 نقش ها و مسئولیت های دولت ها در بخش های مختلف مدیریت بحران
 • 7- بسته ی کاهش خطر بلایای طبیعی استرالیا
  • 1-7 چرا سرمایه گذاری در کاهش خطر سوانح باید افزایش یابد؟
 • 8- یک تغییر مناسب در جهت بهبود کاهش بلایا
  • 1-8 ترتیبات جاری کاهش خطر بلایای طبیعی
 • 9- بسته ی توصیه شدهِ کاهش بلایای استرالیا
 • 10- راهکار های کاهش ریسک بلایا در استرالیا
 • 11- نقاط قوت و ضعف رویکرد فعلی

2- الگوی مدیریت ریسک در چین

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور چین
 • 2-1 ساختار مدیریت بلایای طبیعی در چین
 • 3-1 خلاصه موقعیت چین و بلایای طبیعی در این کشور
 • 4-1 توزیع مخاطرات در کشور چین
 • 5-1 اقدامات اصلی انجام شده در کاهش خطرات طبیعی در چین تا سال 1998
 • 6-1 اقدامات مهم پیشنهاد شده در کاهش مخاطرات
 • 7-1 برنامه ملی کاهش مخاطرات طبیعی جمهوری خلق چین (2015-2006)
 • 8-1 اجرا و پیگیری

3- الگوی مديريت ريسک در كشور تركيه

 • 1-1 موقعيت تركيه و بلاياي طبيعي آن
 • 2-1 ساختار سياسي و مديريت بحران تركيه
 • 3-1 اقدامات مقابله اي پيش از وقوع بلايا جهت كاهش خطرپذيري بلايا در تركيه
 • 4-1 بررسي نقاط ضعف و قوت الگوهاي تركيه

4- بررسی تطبيقی الگوی مديريت ريسک، كشور ژاپن

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک كتابخانه ای الگوهای موجود در جهان، كشور ژاپن
 • 2-1 موقعيت ژاپن و بلاياي طبيعي آن
 • 3-1 ساختار سياسي و مديريت بحران ژاپن
  • 1-3-1 وظايف مسئولان
  • 2-3-1 شوراي مركزي
  • 3-3-1 سيستم برنامه ريزي
 • 4-1 الگوي كاهش خطرپذيري بلايا در ژاپن
  • 1-4-1 اقدامات مقابله اي پيش از وقوع بلايا
  • 2-4-1 كاهش آسيب پذيري در برابر بلايا
 • 5-1 بررسي نقاط ضعف و قوت الگوهاي ژاپن

5- بررسی تطبيقی الگوی مديريت ريسک، كشور نيوزيلند

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک كتابخانه ای الگوهای موجود جهان كشور نيوزلند
 • 1-1 تعهدات سياسي و ويژگي هاي سازماني سيستم مديريت بلاياي نيوزيلند
  • 1-1-1 سياست ملي، استراتژی و قوانينی كه به كاهش خطر بلايا مي پردازند
  • 2-1-1 بدنه ی ملي براي هماهنگي چند بخشي در كاهش خطر بلايا
  • 3-1-1 برنامه های بخشي و يا طرح هايي كه شامل مفاهيم كاهش خطر مي شوند
  • 4-1-1 كدهای ساختمانی اختصاص داده شده به خطرات لرزه ای
  • 5-1-1 نقش بخش خصوصي، جامعه ي مهندسي، سازمان هاي غير دولتي، دانشگاه ها و رسانه ها در تلا ش براي كاهش خطر بلايا و هماهنگي بين دولت و جامعه
 • 2-1 تشخيص ريسک در سيستم كاهش بلاياي نيوزيلند
 • 3-1 سيستم مديريت اطلاعات و افزايش آگاهي افراد در نيوزيلند
 • 4-1 خطرات موجود در نيوزيلند و برنامه های اين كشور براي كاهش ريسک بلايا
 • 5-1 نقاط قوت و ضعف رويكرد نيوزيلند در كاهش خطر بلای

6- بررسی تطبيقی الگوی مديريت ريسک، كشور آلمان

 • 1- مقدمه
 • 2- مخاطرات طبيعي
 • 3- چارت سازماني دفتر فدرال حفاظت شهری و رسيدگی به فجايع آلمان BBK
 • 4- آكادمی مديريت بحران و برنامه ريزی اضطراری و حفاظت عمران AKNZ
 • 5- مديريت بحران و خطر براي محافظت از زيرساخت های حياتی
  • 1-5 اطلاعات پايه درباره ی زيرساخت ها
  • 2-5 تغيير در وضعيت تهديدها
 • 6- پنج فاز عملياتی مديريت بحران و خطر در آلمان
  • 1-6 فاز اول – برنامه ريزی مقدماتی
  • 2-6 فاز دوم – تحليل خطر
  • 3-6 فاز سوم – اقدامات پيشگيرانه و استراتژی ها
  • 4-6 فاز چهارم – مديريت بحران
  • 5-6 فاز پنجم – ارزيابی خطر و مديريت بحران
 • 7- الگوی بانک اطلاعات شهری آلمان
 • 8- نقاط ضعف و قوت الگوی كاهش خطر پذيری بلايا در آلمان

7- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور فیلیپین

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور فیلیپین
 • 1-1 مقدمه
 • 2-1 نگاهی به برنامه های کاهش خطرپذیری در فیلیپین
  • 1-2-1 پلان مدیریت و کاهش بلایای طبیعی
  • 2-2-1 سیاست ملی، استراتژی، و قانون رسیدگی به کاهش ریسک بلایا
 • 3-1 مطالعه ی الگوی کاهش خطر پذیری و ساختار مدیریت بحران در فیلیپین
  • 1-3-1 استراتژی ملی کاهش ریسک بلایا در فیلیپین
 • 4-1 بررسی ساختار الگوی کاهش خطر پذیری بلایا در فیلیپین و تعیین نقاط ضعف و قوت
 • فصل دوم: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور یونان
 • 1-2 مخاطرات طبیعی در یونان
 • 2-2 سیاست های ملی برای پیشگیری و کاهش فاجعه زمین لرزه
 • 3-2 شناسایی خطر
 • 4-2 برنامه های کاربردی و ابزارهای مدیریت خطر
 • 5-2 برنامه ها و اقدامات فنی
 • 6-2 چارت سازمانی G.S.C.P

8- بررسی تطبيقی الگوي مديريت ريسک، كشور كانادا

 • 1- مقدمه
 • 2 بررسی اسناد و برنامه هاي كشور كانادا در زمينه ی كاهش خطر پذيری
  • 1-2 طرح زيربنايی كانادا برای كاهش ريسک بلايا
  • 2-2 استراتژی ملی كاهش ريسک بلايای کانادا
 • 3 مطالعه ی الگوی كاهش خطر پذيري و ساختار مديريت بحران در کانادا
  • 1-3 كاهش ريسک بلايا در کانادا
  • 2-3 هشدار ملي در کانادا
  • 3-3 طرح كاهش ريسک اوتاوا
   • 1-3-3 طرح سازمان يافته ی ايالت اوتاوا
   • 2-3-3 انواع آسيب پذيری
   • 3-3-3 موارد تاثيرگذار در آسيب پذيري در اين طرح
 • 4 – بررسي ساختار الگوی كاهش خطر پذيري بلايا در كانادا و تعيين نقاط ضعف و قوت
  • 1-4 استراتژي كاهش خطرپذيري کانادا
   • 1-1-4 بررسي برخي از فعاليت هاي مربوط به اقدامات كاهش ريسک ايالتي در کانادا
  • 2-4 نقاط ضعف و قوت ساختار الگوی كاهش خطرپذيری

9- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور ایتالیا

 • فصل اول: بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان، کشور ایتالیا
  • 1-1 مخاطرات طبیعی در ایتالیا
  • 2-1 سیاست های ملی برای پیشگیری و کاهش فاجعه زمین لرزه
  • 3-1 چارت سازمانی حفاظت شهری ایتالیا
  • 4-1 خدمات ملی حفاظت شهری ایتالیا
  • 5-1 اهداف اصلی برای عملیات طبق چهارچوب HYOGO
  • 6-1 ساختار سازمانی
  • 7-1 بانک اطلاعات شهری ایتالیا
  • 8-1 نقاط ضعف و قوت الگوی کاهش خطر پذیری بلایا در ایتالیا

10- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور هند

 • 1- ببررسی اسناد و برنامه های کشور هند در زمینه ی کاهش خطر پذیری
  • 1-1 پروژه ی کاهش آسیب پذیری لرزه ای شهری
   • 1-1-1 اهداف وسیع پروژه
   • 2-1-1 اهداف برنامه ی کاهش ریسک بلایای طبیعی در هند
   • 3-1-1 نتایج خاص برنامه
   • 4-1-1 روش و استراتژی برنامه ی کاهش ریسک بلایای
 • 2- مطالعه ی الگوی کاهش خطر پذیری و ساختار مدیریت بحران در هند
  • 1-2 بررسی موردی طرح های کاهش ریسک بلایای طبیعی
   • 1-1-2 طرح مدیریت و کاهش ریسک زلزله
   • 2-1-2 طرح مدیریت و کاهش ریسک سیل
   • 3-1-2 طرح مدیریت و کاهش ریسک زمین لغزه
 • 3- بررسی ساختار الگوی کاهش خطر پذیری بلایا در هند و تعیین نقاط ضعف و قوت

11- بررسی تطبیقی الگوی مدیریت ریسک، کشور یونان

 • 1- بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای الگوهای موجود جهان کشور یونان
 • 1-2 مخاطرات طبیعی در یونان
 • 2-2 سیاست های ملی برای پیشگیری و کاهش فاجعه زمین لرزه
 • 3-2 شناسایی خطر
 • 4-2 برنامه های کاربردی و ابزارهای مدیریت خطر
 • 5-2 برنامه ها و اقدامات فنی
 •  6-2 چارت سازمانی G.S.C.P

کتاب الگوهای مدیریت ریسک را به صورت مستقیم از لینک زیر دانلود کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استراتژی مدیریت ریسک PPT

اصول کلی و گام های اساسی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و ایمنی شغلی PPT

مدیریت ریسک دکتر بیگلری

 

نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار

نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار

نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار

فرمت: PDF تعداد صفحات: 111

 

مراحل نظارت بر اندازه گیری:

 1. آشنایی با فرایند تولید (تعیین ماهیت ماده، میزان مواجهه، کارهای غیر معمول)
 2. تکمیل و بررسی فرم ارزیابی اولیه عوامل زیان آور
 3. نظارت در حین نمونه برداری
 4. نظارت و بررسی گزارش نهایی

انواع الاینده های محیط کار

 1. آئروسل ها
 2. گازها و بخارات

تعاریف:

 • آئروسول: ذرات جامد یا مایع معلق در یک محیط گازی
 • غبار: ذرات جامد معلق در یک محیط گازی
 • فیوم: ذرات جامد معلق در یک محیط گازی ناشی از کندانسه شدن ذرات جامد در اثر فرایندهایی چون جوشکاری و دوب فلزات قطر این ذرات از 0.1 میکرومتر کمتر است و جنس اغلب آنها با حنس اکسید ماده اصلی یکسان است. مثال در جوشکاری گالوانیزه و فولاد ضد زنگ
 • دود: ذرات جامد معلق در هوا ناشی از احتراق مواد سوختنی است. قطر اولیه آنها 0.01 تا 1 میکرومتر بوده اما توده آن دارای بزرگتر می باشد.
 • فاگ یا مه: قطرهایی هستند که از متراکم شدن بخار ایجاد می شود اندازه آنها بین 1 تا 10 میکرومتر می باشد
 • میست: قطرهایی که به وسیله فرایند مکانیکی مانند پاشیدن مایع جنس مایع مادر است و فقط اندازه آن از چند میکرومتر تا 100 میکرومتر می باشد.
 • لیف یا فیبر: ذره درازی که نسبت ابعاد آن 3 به 1 بیشتر باشد مثل پشم شیشه، آزبست و …

تفاوت مه با میست چیست؟ اندازه ذرات فاگ به صورت معلق باقی می ماند ولی میست به شکل مرئی به سطح زمین ته نشین می شود. فاگ بیشتر در حوزه ذرات اتمسفری است تا در بهداشت حرفه ای

استاندارد OEL برای ذراتی PNOS

برای ذراتی PNOS (سیلیس بلوری کمتر از 1%) که بر اثر (عدم وجود شواهد علمی مبنی بر سیمت آن ماده) هستند یک استاندارد تعریف شده است.

این مواد باعث فیبروز ریوی و یا اثر عمومی نمی شوند اما از نظر بیولوژیکی بی اثر هم نیستند بر این مبنا برای ذرات قابل استنشاق استاندارد 3 میلی گرم بر متر مکعب و برای گرد و غبار تنفسی (کلی) استاندارد 10 میلی گرم بر متر مکعب در نظر گرفته شده است.

TLVهایی که بر پایه اندازه ذره است به سه شکل بیان می شود

 • TLV برای ذرات تنفسی (IPM-TLV) برای موادی توصیه می شود که ته نشینی آن در هر جای مجرای تنفس خطرناک است
 • TLV برای ذرات توراسیک (TPM-TLV) برای موادی که ته نشینی آن در هر ناحیه درون راه های هوایی و حبابچه ها های ریه خطرناک است.
 • TLV برای ذرات استنشاقی (RPM-TLV) برای موادی که ته نشینی آن در حبابچه های ریوی خطرناک است.

اهداف نمونه برداری:

 • الزامات قانونی
 • ارزیابی های بهداشتی
 • مطالعات اپیدمیولوژیکی
 • ارزیابی اقدامات کنترلی

مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • تجهیزات نمونه برداری از ذرات
 • فیلترهای متداول در نمونه برداری آئروسول ها
 • جمع آوری ذرات به روش گریز از مرکز
 • وسایل و روش های نمونه برداری از ذرات
 • نمونه برداری با سیکلون
 • آموزش خواندن دبی از طریق روتامتر
 • ACCU-CAP چیست؟
 • نمونه برداری از ذرات کل در منطقه تنفسی کارگر
 • انواع ایمپکتورها
 • انواع حد استاندارد برای تماس شغلی (OEL)
 • انواع نمونه برداری از گازها و بخارات و تجهیزات مربوطه
 • جذب آلاینده با جاذب های مایع
 • انواع ایمپینجرها
 • خطای ناشی از نمونه برداری و حمل نمونه
 • علایم و حروف مخفف در حدود مواجهه شغلی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی محیط کار

روش ها و تجهیزات نمونه برداری آلاینده های شیمیایی هوای محیط کار

فایل شناسایی و ارزیابی آلاینده های شیمیایی در محیط کار

مراحل تجزیه آلاینده های شیمیایی هوا

 

تکنیک لیبرتی و تعیین تعداد نفرات تولیدی جهت بهبود ارگونومی

تکنیک لیبرتی و تعیین تعداد نفرات تولیدی جهت بهبود ارگونومی

تکنیک لیبرتی و تعیین تعداد نفرات تولیدی جهت بهبود ارگونومی

فرمت: PPT تعداد صفحات: 26

تهیه و تنظیم: مهرزاد کم گو

مقدمه:

بکارگیری و استفاده از ارگونومی، می تواند تأثیر مهمی در کسب رضایت پرسنل یک سازمان داشته باشد. یکی از این موارد، حمل بار می باشد که در آن می بایست شرایط فیزیکی بدن انسان و مقدار باری که با توجه به شرایط بدنی و شرایط کار می تواند تحمل نماید و در طول یک شیفت کاری به آن بپردازد و دچار بیماری و عارضه های اسکلتی عضلانی نگردد، در نظر گرفته شود. حال در این مورد آشنایی با تکنیک های مرتبط با این امر می تواند در این مورد بشرط اجرا نمودن سودمند باشد.

یکی از این تکنیک ها که در مقاله:

Liberty Mutual Tables Lifting, Carrying, Pushing and Pulling The research for these tables was funded and performed by Liberty Mutual Insurance Company. The tables have been adapted by Thomas E.Bernard with some support from the OSHA Salt Lake Technical Center

عنوان گشته به بررسی میزان بار متناسب با فاکتورهای تواترکار، فاصله بار و میزان جابجایی می پردازد. کاربرد این مبحث در کارسنجی و تخصیص نیروی انسانی مناسب با فاکتورهای ارگونومی بوده و اجرایی نمودن این امر جز با فرهنگ سازی و قبول کاربرد تکنیک های بروز دنیا در فرآیندهای مهندسی میسر نمی باشد.

کارسنجی و زمان سنجی خود مقوله ای پیچیده و نیازمند مهارت خاص خود می باشد. اما اضافه نمودن فاکتور ارگونومی خود نیز نوآوری در این مقوله بوده و باعث درنظر گرفتن فاکتورهای انسانی در مقوله کار می گردد.

در امر کارسنجی تعیین تعداد پرسنل هر ایستگاه بسیار با اهمیت می باشد. تعداد زیاد پرسنل یک ایستگاه علاوه بر تحمیل هزینه اضافی، ریسک افزایش حادثه را بالا می برد و تعداد کم پرسنل علامه بر کاهش راندمان، باعث بروز ناراحتی هایی در مورد فشار کار می گردد. تعیین تعداد نرمال نفرات می تواند علاوه بر افزایش بهره وری، به کاهش حوادث و بهبود شاخص های ارگونومی کمک نماید.

هدف :

برآورد نیروی انسانی موردنیاز در خطوط تولید و یا یک فرایند کاری با استفاده از تکنیک لیبرتی، لازم به ذکر است در این تکنیک فقط پارامتر وزن کنترل می شود و سایر شرایط کاری و مشکلات دیگر نیز می بایست در تخصیص نیرو در نظر گرفته شود.

تکنیک لیبرتی:

تکنیکی است که در آن بررسی میزان بار متناسب با فاکتورهای نوع جابجایی بار، ارتفاع کار، تواتر کار، فاصله بار و میزان جابجایی می پردازد.

این تکنیک سه فرآیند را مورد بررسی قرار می دهد:

 1. بلند کردن و پایین آوردن بار
 2. حمل بار
 3. کشیدن و هل دادن بار

بلند کردن و پایین آوردن بار در سه محدوده:

 1. بالاتر از شانه (بالاتر از 138 سانتیمتر)
 2. از نوک انگشتان تا شانه (بین 74 تا 138 سانتیمتر)
 3. از زمین تا نوک انگشتان (کمتر از 74 سانتیمتر)

پارامتر مهم:

 1. تناوب کار
 2. مسافت حمل بار
 3. فاصله بار تا بدن

خروجی : مقدار بار مجاز

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • نتایج نهایی جدول دو طرفه لیبرتی برای بلند کردن و پایین آوردن بار
 • جدول دو طرفه لیبرتی برای حمل بار
 • جدول دو طرفه لیبرتی برای کشیدن و هل دادن بار

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با تکنیک لیبرتی و تعیین تعداد نفرات تولیدی جهت بهبود ارگونومی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پکیج آموزشی تکنیک های ارگونومی – Ergonomic techniques

چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت های بهداشتی

تکنیک های ارزیابی خطای انسانی و کاهش آن HEART

 

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

فرمت: PPT تعداد صفحات: 48

فواید مدل سازی آلودگی هوا:

 • پیش بینی قبل از وقوع
 • تعیین غلظت آلاینده ها
 • پیش بینی راه حل مشکل قبل از وقوع
 • پاسخ به چالش های با هزینه ی زیاد مانند کیفیت هوای کلان شهرها
 • اتخاذ بهترین تصمیم برای سلامت افراد در شرایط بحرانی

یکی از محدودیت های برآورد اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا از طریق مدلسازی: عدم محسابه تاثیرات سینرژیستی سایر آلاینده هاست.

 • ابزاری برای ارزیابی آلودگی هوا در فضای باز بر اساس خطرات بالقوه سلامتی.

نتایج حاصل از این مدل به مسئولان در جهت اولویت بندی:

 • اقدامات کاهش انتشار
 • مکان های پایش هوا
 • و سایر تلاش ها برای بهبود کیفیت هوا

که این موارد می تواند شامل تمرکز بر روی:

 • تمرکز بر آلودگی های خاص
 • منطقه ی جغرافیایی
 • برآورد انتشار گازهای گلخانه ای
 • و …

در رابطه با ریسک سلامتی بررسی موارد ذیل:

 • ریسک سرطان
 • ریسک غیر سرطانی
 • قرار گرفتن در معرض استنشاق حاد

کاربرد

1

ارائه تصاویر از تجمع آلاینده ها و خطرات بالقوه ناشی از آن

2

ارائه لیست انتشارات آلاینده های هوا از منابع

3

شناسایی و اولویت بندی آلاینده ها برای کارهای آینده با توجه به غلظت هوا و خطرات بهداشتی

4

مقايسه غلظت هاي مدل شده با داده هاي پایش شده براي ارزيابي محل قرار گرفتن مانيتور

 

Ri-MAP: Risk of Mortality/Morbidity due to Air Pollution

 • یک مدل صفحه گسترده برای تخمین تعداد بیشماری از مرگ و میر و بیماری های منتسب به آلودگی هوا و رتبه بندی با توجه به سطح آلودگی هوا

با استفاده از using the Microsoft Office Excel 97-2003 platform

 • برای ارزیابی تأثیرات مستقیم سلامت معیارهای مختلف آلاینده های هوا موجود در هوا در مناطق کلان شهرها (مگا سیتی)
 • همچنین استفاده از Ri-MAP برای رتبه بندی بیشترین تا کمترین شهرهای بزرگ آلوده، (بر اساس تعداد مرگ و میر سالانه یا بیماری ناشی از آلاینده های هوا)
 • مکانیسم مدل

با ورود داده های مورد نیاز و تمرکز بر انواع مختلف خطرات بهداشتی در هر مکان تعداد مرگ و میر اضافی با استفاده از مدل Ri-MAP بر اساس معادلات دوز-پاسخ محاسبه می شود.

 • تعداد مرگ و میر اضافی محاسبه شده توسط مدل نشان دهنده تعداد مرگ و میر جمعیت در معرض آلاینده است که می توان پیشگیری کرد، اگر غلظت آلاینده ها از سطح فعلی به سطح آستانه توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت افزایش یابد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید:

 1. I-BEAM : Indoor Air Quality Building Education and Assessment Model From EPA
 2. BenMAP-CE : Benefits Mapping and Analysis Program
 3. FRESH-EST: Framework for Rapid Emissions Scenario and Health impact ESTimation
 4. C-LINE: Community-LINE Source Model
 5. AirQ: Air Quality
 6. پایش زیستی آلاینده های هوا
 7. پایش زیستی انسان (HBM)
 8. پایش زیستی با استفاده از گیاهان
 9. روش های پایش زیستی آلودگی هوا با استفاده از گیاهان

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی PPT

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

اثرات صدا بر روان

اثرات صدا بر روان

اثرات صدا بر روان

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 16

تهیه کننده: مهندس طالب عساکره

مقدمه

در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر، با پی بردن به دامنه آثار و عوارض جدی سر و صدای آزاردهنده و آلودگی صوتی بر سلامتی و حیات انسانی و محیط زیست در شهرها و صنایع، کارهای علمی و تحقیقاتی بطور رسمی انجام پذیرفته و تجارب بدست آمده در برنامه ریزی ها و اقدامات عملی، حقوقی
و تئوریک در جلوگیری و کاهش سر و صداهای مزاحم در زندگی شهری از سوی شهرداری های مربوطه این کشورها مورد دقت قرار گرفته اند.

پژوهشگران آلمانی در مطالعات خود در شهرها بدین نتیجه رسیده اند که احتمالا سر و صدای مزاحم پس از دود و استعمال دخانیات و آلودگی هوا دومین عامل مهم سکته های قلبی در میان اهالی شهری مانند برلین بوده است و احتمال خطر مرگ در اثر سکته قلبی به علت آلودگی صوتی حتی از خطر مرگ بر اثر سرطان ریه ناشی از غبار و آلودگی هوا هم بیشتر می باشد. متخصصان مراکز تحقیقاتی انگلستان نیز نتایج مشابهی را در مورد کسانی که در محلات مرکزی و پر سر و صدا و خیابانهای پر رفت و آمد شهر زندگی می کرده اند ارائه و گزارش می نمایند.

اثرات روانی صدا

علاوه بر تغییرات فیزیولوژیک عادی مثلا خستگی جسمی ،برخی تغییرات روانی نیز، در جریان انجام کار یا زمانی که فرد در شرایط خاصی قرار می گیرد ،به وجود می آید. ابعاد و ویژگی های این تغییرات روانی هنوز به طور دقیق روشن نشده است. با این همه، می توان به دو متغیر اشاره کرد که اولی معمولا تحت عنوان کسالت به کار می رود و بر اثر اشتغال به کارهایی به وجود می آید که مورد علاقه فرد نیستند. البته کسالت در اغلب موارد، بر اثر کارهای تکراری یا خیلی ساده حاصل می شود. با این همه نباید فراموش کرد که کار، در نفس خود، کسالت آور نیست. ،یلکه واکنش فرد در مقابل کار است که ویژگی های کسالت آور بودن را به آن نسبت می دهند. در واقع کارگر یا کارمند است که کار را کسالت آور توصیف می کند نه اینکه کار کسالت آور بودن خود را نشان دهد.

متغییر دوم، که در برخی موارد پیش می آید تحت عنوان خستگی ذهنی به کار می رود و احساس های کاملا شناخته شده کوفتگی، بی میلی به کار، دلزدگی، چشم پوشی از کار یا ترک آنرا در بر می گیرد. از این متغیر تحت عنوان خستگی روانی نیز نام برده می شود.

اگر بخواهیم بدانیم که فرد چه موقع احساس کسالت می کند یا از نظر ذهنی خسته می شود، چاره ای نداریم جز این که از خود او بپرسیم و اینجاست که مسائل جانبی پیش می آید، زیرا کلماتی که مردم برای بیان کسالت یا خستگی ذهنی به کار می برند، بسیار متفاوت است.

بدین معنا که یک کلمه معین، برای افراد مختلف، معانی مختلفی دارد. کسی که می خواهد درباره درجات متعدد خستگی و کسالت حرف بزند، از همان کلمات و عباراتی استفاده می کند که شخص دیگری می خواهد از احساسات و برداشت های ذهنی خود سخن بگوید. برای حل این دشواری، مک نلی، از مقیاس ترستون استفاده کرده است تا کلماتی را که اغلب برای تعیین برداشت های ذهنی از خستگی به کار میرود، طبقه بندی کند. بدین ترتیب او، برای بیان درجات متغییر خستگی ذهنی، یک مقیاس 9 کلمه ای فراهم آورده است و کلمات به کار رفته از نظر روانی تایید شده است. این مقیاس دو فرم دارد که یکی از آنها در جدول زیر آورده شده است . هر کلمه یا گروه کلمات، با ارزشی همراه است که در واقع میانگین نمرات داورهای مختلف را منعکس می کند. ستون آخر، ارزش ها را به صورت گرد شده در اختیار شما می گذارد. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که این مقیاس می تواند برای خستگی فیزیولوژیکی یا خستگی جسمی نیز معیار خوبی باشد.

 

تاثیر صدا بر سلامت فرد

امروزه وجود صدا یکی از مهم ترین معضلات محیط های کاری محسوب می شود. در حال حاضر پیشرفت تکنولوژی در تمامی زمینه ها، سبب گردیده که انسان در زندگی روزمره و حرفه ای خود هر چه بیشتر تحت تاثیر اغتشاشات ناخوشایند آکوستیکی (صدا) قرار گیرد.

صدا بصورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی تاثیر سوء داشته باشد. البته این تاثیر از نظر اپیدمیولوژیکی زمانی می تواند اهمیت داشته باشد که ایجاد اختلال فیزیولوژیکی در بدن نماید.

 

1- آثار فیزیکی و فیزیولوژیکی

شروع ناشنوایی در فرد 85 دسی بل است. یعنی هرگاه شدت صدا از این حد تجاوز کند، بتدریج موجب اختلال در احساس شنیداری و بروز ناشنوایی می گردد. مثلاً صدایی که در داخل یک اتومبیل در حال حرکت با سرعت 80 کیلومتر در ساعت ( 75 دسی بل) است. در حالیکه آستانه درد برای انسان
120 دسی بل می باشد. بنابراین بسیاری از افراد در محیط کار خود در معرض آسیبهای جدی ناشی از صدا هستند.

تحقیقات نشان داده است که افرادی که 30 سال مداوم در محیطی آلوده به صداهایی با شدت 90 دسی بل بسر می برند، 60 درصد شنوایی خود را از دست می دهند، صدای بلند حتی اگر دلپذیر هم باشد، باز برشنوایی فرد اثر منفی می گذارد.

سردردهای مزمن، ناراحتی های معده، خستگی مفرط و غیرعادی، کاهش مقاومت بدن در مقابل آسیب ها و آسیب پذیری بسیار شدید در مقابل بیماری های قلبی – عروقی همه اثرات منفی صدا در محیط های کار بر روی انسان است. برنز در تحقیقات خود نشان داد که صدای بلند در محیط کار باعث بالا رفتن فشار خون می گردد.

2- آثار روانی و رفتاری

گورته و گرانت در آزمایش های خود مشاهده کردند، صدای بلند دامنه توجه افراد را کاهش می دهد، و افراد تنها قادر خواهند بود حواس خود را بر امور خیلی مهم متمرکز سازند و فقط به محرک های شدید توجه نمایند.

سر و صدا محیط کار، زندگی و روابط اجتماعی کارکنان را به طور ریشه ای مختل می کند. کسانی که در محیط های پر سروصدا کار می کنند، به هنگام بازگشت به خانه، آنقدر خسته اند که اصلاً حوصله ندارند از خانه خارج شوند و به دید و بازدید فامیل ها بروند و حتی حاضر نمی شوند پاسخ سوالات همسر و فرزندان خود را بدقت و با حوصله بدهند. این نوع زندگی، به مرور زمان، هم برای خود فرد و هم برای اطرافیان او خسته کننده می شود و در نهایت باعث اختلافات خانوادگی می گردد.

سر و صدای بلند عملکرد روزانه شخصی کارکنان را مختل می کند، فراموشی و خطاهای ادراکی به وجود می آورد و حتی موجب می شود کارکنان اشیاء خود را فراموش کنند و به مرتب کردن میز کار خود و اطراف نپردازند.

کارکنانی که در معرض سر و صدای محیط کار قرار می گیرند، نسبت به هم جبهه میگیرند و در واقع عصبانی می شوند، از کوچکترین اختلاف رنجیده خاطر می شوند و از کاه کوه می سازند و رفتار پرخاشگرانه از خود به صورت کلامی و عملی نشان می دهند.

پرسشنامه ارزیابی سر و صدای محیط کار در آخر جزوه ضمیمه می باشد به شما کمک می کند تا سر و صدای محیط کار خود را ارزیابی کنید. اگر به اکثر سوالات این پرسشنامه (بیشتر از 8 سوال) پاسخ مثبت دادید، در محیط کار خود با مساله سر و صدا روبرو هستید بلافاصله با مسئول خود تماس
بگیرید، و به طور جدی بخواهید که به فکر کاهش سر و صدای محیط کار شما باشند.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 • تاثیر صدا بر روی عملکرد
 • نحوه ارزیابی اثرات سر و صدا
 • پرسشنامه ارزیابی سر و صدای محیط کار
 • منابع

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با اثرات صدا بر روان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اثرات و کنترل صدا از گلمحمدی

ارزیابی تماس با صدا

واکنش انسان به صدا

صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت

 

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

فرمت: PPT تعداد صفحات: 370

مدرس: دكتر اصغر خان چرلی

متخصص پزشکی هسته ای

 

در این پاورپوینت جامع با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

 • پرتوهای یونساز
 • انواع تشعشعات رادیواکتیو
 • ساختار هسته و اتم
 • انواع اشعه ها و ویژگی آنها
 • تجهیزات رادیوگرافی
 •  تشخيص و سنجش راديواكتيويته
 •  وسايل سنجش با استفاده از خاصيت برانگيختگی
 •  پرتوسنجی (دوزيمتری)
 • فیلم بج و مزایا و معایب آن
 • دزیمتری TDL، قلمی و جیبی
 • روش های حفاظت در برابر اشعه
 • بهداشت پرتوها
 • سازمان های تنظيم كننده استانداردها
 • حداكثر دوز مجاز پرتوهای يونيزان
 • نقش تكنسين راديولوژی در حفاظت
 • حفاظت پرتوكاران و بیماران در راديولوژی و رادیوگرافی
 • حفاظت بیماران در راديوگرافی و فلوئوروسكوپی
 • حفاظت رادیولوژیکی كودكان
 • فتوتایمر
 •  حفاظت در پزشکی هسته ای
 •  دفع زباله های راديواكتيو
 • حفاظت در راديوتراپی
 • قواعد با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

هدف از اين درس آشنایی با روش ها، اصول فیزیکی و محاسبات مربوط به حفاظت از بیمار و پرسنل در بخش های تصویربرداری پزشکی همچنین آشنا نمودن دانشجويان با انواع پرتوهای مورد استفاده در راديولوژي، واحدهاي اندازه گيري پرتوها، وسايل سنجش پرتوها و دوزيمتري فردي است

تعريف: تشعشع يا پرتو انرژي درحال انتقال است. پرتوهاي يونساز اولين بار توسط آقاي رونتگن درسال 1895 كشف شد و به نام اشعه ايكس يا مجهول نامگذاري شد يك سال بعد آقاي بكرل متوجه شد به طور طبيعي بعضي از مواد از خود پرتو ساطع مي كنند. ( مواد پرتوزا ) خاصيت پرتوهاي يونساز ايجاد يونهاي مثبت و منفي درحين عبور از مواد است.

 • اصل (ALARA (As Low As Reasonably Achievable: كاهش پرتوگيری پرتوكاران، بيماران و ساير افراد جامعه به هرچه كمتر موجه شدني
 • با كمترين ضرر به بيمار بيشترين استفاده به او برسد. ضمن دادن حداقل اشعه، بيشترين كارآيي تشخيصي از يک اقدام بدست آيد.
 • تكنولوژيست راديولوژي در خط مقدم جلوگيري از اكسپوژر زياد اشعه به بيمار قرار دارد.

انواع تشعشعات رادیواکتیو

 • تشعشعات ذره ای
  • اشعه آلفا
  • اشعه بتا (بتای منفی – بتای مثبت)
  • اشعه نوترونی
 • تشعشعات الكترومغناطيسی
  • اشعه گاما
  • اشعه ايكس

وظايف تكنيسين راديولوژی

 1. تهيه تصاوير با كيفيت عالي كه بيشترين اطلاعات تشخيصي را فراهم سازد
 2. حفاظت در برابر اشعه كه با وظيفه اول در تعادل قرار مي گيرد لذا بايد با كمترين دوز ممكن اشعه بيشترين اطلاعات تشخيصي را فراهم سازد
 3. فراهم نمودن بالاترين سطح ممكن مراقبت از بيمار و ايجاد محيط مناسب و مطمئن در طول اقدام تشخيصی

 

 اتم هاي پايدار و ناپايدار

 • از حدود 3000 عنصر شناخته شده فقط 270 عنصر اتم پايدار دارند
 • علت ناپايداري اتم ها:
  • نسبت نوترون به پروتون: هرچه اين نسبت ازحالت تعادل دورتر باشد اتم ناپايدارتر مي شود
  • زوج يا فرد بودن تعداد نوكلئون ها: فرد بودن تعداد باعث ناپايداري مي شود
  • انرژي همبستگي نوكلئون‌: هرچه انرژي همبستگي كمتر باشد ناپايدارتر مي شود

اشعه آلفا:

 • جنس اشعه آلفا هسته اتم هليم است
 • از دو نوترون و دو پروتون تشكيل شده است
 • جرم آن 4 واحد جرم اتمي و بار الكتريكي 2+ است
 • علامت اختصاري آن
 • منوانرژتيک است ـ برد كوتاه (در هوا چند سانتيمتر، در آب و بافت بدن چند ميكرون) ـ از پوست سالم نمي تواند عبور كند
 • يونيزاسيون مخصوص بالا

اشعه بتای منفی

 • جنس اشعه بتاي منفي الكترون است ولي منشا آن از هسته اتم مي باشد
 • جرم آن درمقياس هسته اي صفر و بار الكتريكي 1- است
 • داراي طيف انرژي پيوسته
 • برد ذره بتاي منفي در هوا چند سانتيمتر تا متر و در آب يا بافت بدن چند ميليمتر است
 • خاصيت يونسازي به مراتب كمتر از آلفا

اشعه بتای مثبت

 • پوزيترون هم گفته مي شود
 • ضد ماده الكترون است
 • عمركوتاه دارد
 • جرم پوزيترون برابر جرم الكترون و بار الكتريكي آن برابر با بار الكتريكي الكترون ولي با علامت مثبت است
 • برد پوزيترون كوتاه بوده و بعد از از دست دادن انرژي با يك الكترون در محيط تركيب شده و نابود مي شود و در عوض دو فوتون با انرژي 511 كيلو الكترون ولت در جهت مخالف هم با زاويه 180 درجه ساطع مي شود.
 • در تصويربرداري به روش Pet استفاده مي شود

توليد اشعه ايكس

 • تعريف: اشعه ايكس جزو تشعشعات الكترومغناطيسي همانند نور مرئي بوده ولي طول موج كوتاهتری دارد.
 • خواص فيزيكي اشعه ايكس
 • نافذترين اشعه الكترومغناطيسي است و اين خاصيت توسط آقاي رونتگن ابتدا كشف شد. اين خاصيت باعث استفاده آن براي تصويربرداري مي شود.
 • پلي انرژتيک است
 • با سرعت نور و بصورت مستقيم حركت مي كند
 • اگرچه همانند نور مرئي است ولي توسط عدسي فوكوس نمي شود
 • از نظر الكتريكي خنثي است
 • در برخورد با ماده دچار پراكندگي مي شود
 • در برخورد با بعضي از كريستال ها باعث ايجاد نور مي شود
 • باعث  سياه شدن فيلم عكاسي مي گردد
 • باعث يونيزه شدن گازها مي شود
 • باعث اثرات بيولوژيک مي گردد

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها

رادیواکولوژی و حفاظت در برابر پرتو

پرتوهای یونساز و غیر یونساز و اثرات آن روی بدن انسان

 

فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها

فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها

فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 173

 

موضوعات:

 • انواع حفاظ گذاری
  • حفاظ گذاری در برابر پرتوهای آلفا
  • حفاظ گذاری در برابر پرتوهای بتا
  • حفاظ گذاری در برابر پرتوهای ايکس و گاما
  • حفاظ گذاری در برابر پرتوهاي نوترون
 • حفاظ گذاری در برابر پرتوگیری داخلی و خارجی
 • راه های کنترل پرتوگیری
 • متد اندازه گیری رادیو نوکلوئیدها در بدن
 • محاسبات دز پرتو در بدن
 • فرمول ها، محاسبات و مثال های پرتو
 • و …

حفاظ گذاری در برابر پرتوگیری های آلفا

به دلیل برد کوتاه پرتوهای آلفا در صورتی که چشمه مولد در خارج از بدن قرار گیرد، مشکل خاصی به دلیل پرتوگیری خارجی ناشی از این پرتو نخواهیم داشت.

این پرتوها پس از طی مسافت کوتاهی (چند سانتی متر) در هوا یا عبور از یک ورقه کاغذ یا لباس یا لایه خارجی (بافت مرده) پوست انرژی خود را از دست می دهند.

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای بتا

به دلیل خصوصیات پرتوهای بتا و نحوه برخورد آن با مواد در طراحی حفاظ در برابر پرتوهای بتا به دو عامل زیر باید توجه نمود:

 • ماکزیمم پرتوهای بتا
 • تابش ترمزی ناشی از جذب بتا در خود چشمه و جذب در حفاظ

به همین دلیل حفاظ چشمه های بتا از دو لایه زیر تشکیل می شود:

 • لایه اول: ماده ای با اتمی پایین (مانند پلاستیک و پلکسی گلاس) به منظور کاهش پرتو ترمزی و توقف پر انرژی ترین پرتوهای بتا
 • لایه دوم: ماده ای با عدد اتمی بالا (مانند سرب) به منظور کاهش شدت پرتو ترمزی ناشی از خود چشمه و لایه اول به حدی قابل قبول

دو عامل مؤثر در طراحی حفاظ:

 1. برد بيشينه پرتوهای (مسافتی که پرتوهای بتا به طور مستقيم در ماده طی می کنند تا متوقف شوند.)
 2. تابش ترمزی

حفاظ بتا

 • مهمترین مواد برای جلوگیری از نفوذ اشعه بتای خالص، مواد با عدد اتمی پایین می باشد
 • شیشه ارزان است ولی شکننده و کار کردن با آن ساده نیست.
 • چنانچه مشاهده طرف دیگر حفاظ ضروری نباشد می توان از آلومینیوم یا چوب نیز استفاده کرد.
 • جدول زیر ضحامت لازم را برحسب میلی متر برای انرژی مختلف بتا در موارد گوناگون نشان می دهد:

انرژی ماکزیمم (میلیون الکترون ولت)

حفاظ

3

210.5
7742

مواد با عدد اتمی پایین

7

421شیشه
71474

چوب

شیشه معمولی برای مواد بتادهنده با انرژی پایین تر از یک میلیون الکترون ولت کافی بوده و در محلولهای ذرات بتا به طور قابل ملاحظه ای توسط خود محلول حفاظ می شوند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

ارزیابی جنبه های بهداشتی عوامل فیزیکی محیط کار

 

مصاحبه با دکتر شمسی شکاری سلیمانلو (دکترای بهداشت حرفه ای)

مصاحبه با دکتر شمسی شکاری سلیمانلو (دکترای بهداشت حرفه ای) مصاحبه با دکتر شمسی شکاری سلیمانلو (دکترای بهداشت حرفه ای)   کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان PHD IN HEALTH: QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP: MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA RESEARCH FELLOW: THE UNIVERSITY OF […]

راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی

راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی

راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 29

تهیه و تنظیم: مهندس امین میرزاخانی

 

فهرست:

 • مقدمه
 • انواع گوشی های حفاظتی
 • حفاظ های تو گوشی (Ear Plugs)
 • حفاظ های نوع Custom-Molded
 • حفاظ های نوع Premolded aural insert
 • حفاظ های روگوشی (Ear muffs)
 • کلاه محافظ (Helmet)
 • Partial insert یا Semi insert
 • پلاگ های غیر خطی (Nonline Earplugs)
 • محافظ های فعال (Active Protectors)
 • انتخاب گوشی محافظ شنوایی
 • روش محاسبه و استفاده از نسبت کاهش صدا (NRR)
 • روش محاسبه و استفاده از نسبت کاهش صدا در گوشی های متناسب (NRR (SF
 • روش محاسبه و استفاده از (SNR)
 • محاسبه و استفاده از نسبت بالا، متوسط و پایین (HML)
 • روش محاسبه و استفاده از مقادیر فرضی حفاظتی (APVfx)
 • منابع

 1- مقدمه

پیشرفت تکنولوژی، استفاده از ماشین آلات مختلف و سرعت رو به افزایش وسایل حمل و نقل سبب ازدیاد هر چه بیشتر صدا در محیط کار و جامعه شده است. در نتیجه نیاز به کنترل صدا و ارتعاش روز به روز بیشتر احساس می شود. از این رو لازم است متخصصین بهداشت حرفه ای با اصول کنترل و محدود سازی صدا و ارتعاش غیر مجاز آشنا شوند.

کنترل صدا به طور کلی در سه بخش خلاصه می شود:

 1. کنترل در منبع منتشر کننده انرژی صوتی
 2. کنترل در مسیر انتشار انرژی صوتی
 3. کنترل در دریافت کننده انرژی صوتی

اولویت ها در کاهش و کنترل صدا به ترتیب عبارتند از:

 1. انتخاب محل مناسب برای تاسیس یک واحد صنعتی
 2. انتخاب فرایند مناسب
 3. کاهش صدا و ارتعاش در منبع تولید
 4. رسیدگی و تعمیرات
 5. کاهش صدا در طول مسیر انتقال صوت
 6. کاهش زمان مواجهه
 7. استفاده از وسایل حفاظت فردی سیستم شنوایی

آخرین مرحله در کنترل صدا در محیط کار استفاده از وسایل حفاظتی گوش است این روش تنها زمانی قابل اجرا و موثر خواهد بود که کلیه راه های کنترلی در منبع و محیط مورد توجه قرار گیرد.

و در صورتی که نتوان از این راه ها تراز صدا را به زیر حد مجاز کاهش داد، آنگاه باید کاربرد گوشیهای حفاظتی مناسب مد نظر قرار گیرد.

گوشی های حفاظتی مانند مانعی بین منبع تولید صدا و عضو مورد صدمه (گوش) قرار می گیرند و در صورتی که کلیه نکات فنی و بهداشتی در تهیه و کاربرد آن ها مورد توجه قرار نگیرد، نه تنها سیستم شنوایی افراد را محافظت نکرده، بلکه می توانند ضررهای جبران ناپذیری را نیز به آنان وارد سازند.

در این مجموعه پس از آشنایی مختصری با انواع وسایل حفاظت شنوایی استاندارد، مختصری درباره انتخاب صحیح این نوع از وسایل حفاظتی آورده شده است:

2- انواع گوشی های حفاظتی:

گوشی های حفاظتی را به چند دسته تقسیم می کنند:

2-1- حفاظ های توگوشی (Ear Plugs):

به آن دسته از وسایل حفاظت شنوایی اطلاق می شوند که کاملا در مجرای گوش قرار می گیرند. این نوع حفاظ های گوش معمولا ارزان قیمت و دارای دوام کوتاه و محدود بوده و از انواع یکبار مصرف تا استفاده چند ماهه وجود دارند. در اشکال و اندازه ها و جنس های مختلف ساخته میشوند . جنس آن ها از الياف غیر سمی ترم تا فلز سخت موجود است. معروفترین انواع ایربلاگ ها از جنس پلاستیک، اسفنج، فایبر گلاس و اسفنج وینیل می باشند.

بلاگ ها را به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می کنند:

1-1-2- حفاظ های نوع Formable

این نوع پلاک ها یکبار مصرف بوده و پس از هر بار مصرف دور انداخته می شوند. مواد سازنده این نوع پلاک ها شامل فایبر گلاس های خیلی ظریف، پنبه آغشته به wax و پلاستیک های قابل انبساط می باشند.

2-1-2- حفاظ های نوع Custom – Molded

این بلاگ ها، حفاظ های شکل پذیری هستند که هر فرد متناسب با مجرای گوش خود به آن ها شکل داده و از آن ها استفاده می کند. این نوع پلاک ها در واقع ترکیبی از دو یا چند ماده هستند که مخلوط آن ها شبیه پلاستیک نرمی می باشد.

3-1-2- حفاظ های نوع Premolded aural insert:

ماده سازنده این نوع پلاک ها معمولا سیلیکون نرم یا لاستیک یا انواع پلاستیک ها می باشد . این بلاگ ها معمولا طوری طراحی می شوند که با انواع گوناگون مجرای گوش از لحاظ شکل و اندازه متناسب هستند. انواعی از این حفاظ ها در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ ساخته می شوند به طوری که هر فرد متناسب با مجرای گوش خود از سایز مناسب استفاده کند.

2-2- حفاظ های روگوشی (Ear muffs):

این وسیله رایج ترین وسیله حفاظتی در محیط های صنعتی محسوب می شود و دارای سه جز اصلی می باشد:

الف) فنجانک (Cup): عبارت است از پوسته های سفت به شکل نیم کره یا اشکال دیگر.

ب) بالشتک (Cushion): عبارت است از لايه الاستیک و انعطاف پذیری که پیرامون لاله گوش قرار می گیرد .

ج) فنر (Head band) : که دو فنجانک را در دو طرف گوش ثابت نگه می دارد.

ادامه مطلب با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

وسایل حفاظت فردی گوش (دستگاه شنوایی)

کنترل تجهیزات حفاظت فردی

روش های آزمون شنوایی سنجی

راهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغل