سوالات کنکور بهداشت حرفه ای

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 37

 

نمونه ای از این سوالات به شرح زیر است. فایل کامل را در انتها مطلب به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

1- کدام قسمت پوست مهمترین سد پوستی را تشکیل داده و مانع اصلی در برابر نفوذ مواد شیمیایی اگزوژن و میکروارگانیسم می باشد؟

الف) اپیدرم         ب) درم           ج) سلولهای بازال و اسکواموس          د) هر سه مورد

 

2- یکی از درماتوزهای شغلی ، ویتلیگرسمی می باشد . این درماتوز در کدام قسمت از ساختمان پوست ایجاد می شود؟

الف)ملاترسیت ها          ب) سلولهای لانگرهانس        ج) سلولهای بازال       د) غدد سباسد

 

۳- سلول های لانگرهانس در ساختمان پوست ممکن است دچار کدام درماتوز شغلی شوند ؟

الف) واکنشهای تأخیری افزایش حساسیتی      ب) واکنشهای فلاشینگ

ج) میلیاريا                                                د) اونیکولیز

 

۴- آکنه روغنی و کلر آکنه کدام قسمت پوست را درگیر می کند؟

الف) غدد سباسه     ب) غدد آکرین      ج) عروق خونی و ماست سلها      د) فلیکولها

 

۵- میلیاریا و تغییر رنگ و زنگ زدگی پوست ناشی از صدمه و آسیب دیدن کدام قسمت از ساختمان پوست می باشد؟

الف) غدد سباسه    ب) غدد عروق آکرین     ج) سلولهای مرکل     د) سلولهای بازال

 

۶- چند درصد کل بیماریها ناشی از کار را درماتوزهای شغلی تشکیل می دهند؟

الف ) ۴۰ تا ۵۰      ب) ۵۰ تا ۷۰       ج ) ۳۰ تا ۵۰      د) ۸۰

 

۷- شایع ترین تظاهر درماتوز شغلی کدام است؟

الف) درماتیت تماسی       ب) درماتیت تماسی تحریکی

ج) درماتیت آلرژیک         د) درماتیت تماسی آلرژیک

 

8- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) ماده محرک به ماده ای گفته می شود که با غلظت و زمان کافی بتواند به نحوی پوست انسان را تحریک کند.

ب) درماتیت تماسی تحریکی در هر فردی ممکن است رخ دهد مشروط بر اینکه غلظت ماده محرک کافی و مدت تماس با آن طولانی باشد.

ج) روند التهاب در درماتیت تماسی تحریکی از طریق ایمنی میانجیگری می شود.

د) درماتیت تماسی تحریکی از درماتیت تماسی آلرژیک شایع تر است .

 

9- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) لایه شاخی مهمترین سد اپیدرمی در برابر مواد محرک است

ب) درماتیت تحریکی ناشی از اثر تجمعی و مکرر مواجهه با مواد محرک ضعیف می باشد

ج) هر ماده ای به خودی خود پتانسیل ایجاد درماتیت تماسی تحریکی را دارد

د) درماتیت تماسی تحریکی بالینی ، غالبا از تماس تجمعی و مکرر با یک ماده بالقوه محرک است

 

۱۰- کدام یک از شاخص های زیر در درماتیت سایشی از بقیه مهمتر می باشد؟

الف) خواص فیزیکی   ب) خواص شیمیایی     ج) الف و ب      د) خواص بیولوژی

 

۱۱-نفوذپذیری سدهای محافظتی پوست بیشتر تحت تأثیر کدام یک از جنبه های تماسی قرار می گیرد؟

الف) غلظت ماده      ب) مدت تماس     ج) درجه حرارت ماده     د) دفعات تعداد تماس

 

۱۲- مکانیسم سمیت مواد پاک کننده بر روی پوست چگونه است؟

الف) تغییر ماهیت و خواص پروتئین       ب) تغییر ماهیت و خواص چربی سد محافظتی پوست

ج) سمیت غشاء                              د) الف وب

 

۱۳-مکانیسم سمیت کدام یک از ماده های زیر از طریق تغییر ماهیت و خواص پروتئین صورت می گیرد؟

الف) اسیدها   ب) مواد پاک کننده     ج) الف و ب       د) مواد اکسید و روغن ها

 

14- مکانیسم سمیت کدامیک از مواد زیر از طریق سمیت سلولی صورت می گیرد؟

الف) حلال های آلی    ب) اسیدها     ج) قلیاها      د) عوامل احیاء کننده

 

۱۵-کدام بیماری است که عامل آن از راه خراش های پوستی وارد بدن می شود و مخزن آن چوب و پشم است؟ (کارشناسی ۷۶)

الف) آسپرژیلوس     ب) تولارمی        ج) هیتوپلاسموز        د) کروموبلاستومیکرز

 

16- در کدام اختلال پوست بدن خشک و داغ است؟ (کارشناسی ۶۷)

الف) از حال رفتن در اثر گرما         ب ) عرق سوز

ج) کرامپهای عصلانی                   د) گرمازدگی

 

۱۷- عامل کدام بیماری عفونی می تواند از پوست سالم وارد شود؟ (کارشناسی ۷۱)

الف) کزاز        ب ) سیاه        زخم        ج) هاری           د) هپاتیت  B

 

۱۸- بیماری های انگلی که راه ورود آنها از طریق پوست است عبارتند از:

الف) آنکیلوستومیار، استرونژیلوئیدیاز، حصبه

ب) آنکیلوستومیار، استرونژیلوئیدیاز، تولارمی، وبا

ج) آنکیلوستومیار، استرونژیلوئیدیاز، شیستوزمیاز ، لیتوسپیروز

د) آنکیلوستومیار، شیستوزمیاز، شبه حصبه

 

 

۱۹- کدام فلز بیشتر ایجاد درماتیت های پوستی می نماید؟ (کارشناسی ۶۹)

الف) AS         ب)   2+Cr           ج) 6+ Cr          د) Cu

 

20- کدام از موارد زیر از علل شایع درماتیت تماسی و آلرژی شغلی می باشد؟ (phd 81)

الف) تماس با گل لاله عباسی در باغبان ها

ب) مواجهه با کلرووفیل هنگام تهیه لوله های PVC

ج) دوده های چرب ذغال سنگ در کارگران

د) پارافنیلین دیامین در مواد روغنی و رنگی

 

۲۱- کدام گزینه در مورد شباهت اختلالات پوستی در اثر عوامل زیان آور محیط کار صادق است؟ (۷۹p.h.d)

الف) بیولوژیکی با شیمیایی       ب) فیزیکی با شیمیایی

ج) مکانیکی با شیمیایی            د) فیزیکی با بیولوژیکی

 

۲۲- تماس پوست با سیمان تر در نتیجه تأثیر اکسید و هیدرو اکسید کدام عنصر سوختگی پوستی ایجاد می کند؟ ( phd اعزام به خارج ۸۰)

الف) کلسیم       ب) سدیم        ج) پتاسیم        د) آلومینیوم

 

۲۳- کارگری پس از مدتی تماس دچار زخم تیغه بینی و سپس سوراخ شدگی آن شده است کدام عنصر را مقصر می دانید ؟ ( کارشناسی ۷۸)

الف) AL            ب) Cr              ج) Cd             د)  Ni

 

۲۴- کدام یک از علایم زیر در درماتیت تماسی حاد تحریکی دیده نمی شود؟

الف) درد      ب) خارش و سوزش       ج) خراشیدگی       د) خشکی پوست

 

۲۵- مدت زمان اولین تماس با ماده محرک و ظهور درماتیت بستگی به کدام عامل زیر دارد؟

الف) ماهیت محرک      ب) تکرار تماس      ج) حساسیت میزبان      د) هر سه مورد

 

۲۶- تخریب وسیع نسوج در اثر سوختگی با اسید هیدروفلوریک چیست؟

الف) تمایل زیاد یون فلورید به کلسیم          ب) تمایل زیاد یون فلورید به پروتئین های پوستی

ج) تمایل زیاد یون فلورید به چربی پوست     د) تمایل زیاد یون فلورید به آب میان بافتی

 

27- اولین قدم در درمان تماس حاد با HF چیست؟

الف) شستشوی دقیق با آب                    ب) غیر فعال ساختن یون های فلوراید

ج) استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۱۰٪      د) استفاده از سولفات منیزیم

 

۲۸- علت سوختگی های شدید و اولسراسیون در اثر تماس با سیمان چیست؟

الف) خاصیت قلیایی سیمان             ب) سایندگی سیمان

ج) مرطوب بودن سیمان                  د) وجود هیدروکسید سدیم در سیمان

 

۲۹- علت درماتیت تماسی آلرژیک در اثر تماس با سیمان چیست؟

الف) کرومات محلول در آب موجود در سیمان            ب) اثر قلیایی هیدروکسید سدیم موجود در سیمان

ج) اثر قلیایی هیدروکسید کلسیم موجود در سیمان    د) رطوبت موجود در سیمان

 

۳۰-  با افزودن … به سیمان ، کرومات ۶ ظرفیتی محلول در آب به کرومات ۳ ظرفیتی احیاء شده و خط بروز حساسیت ناشی از کرومات کاهش می یابد.

الف)  +3Fe        ب) +2Fe            ج) +3Al            د) Cu+2 

 

 

  • هر گونه سوالی در رابطه با 140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

235 سوال تستی و تالیفی بهداشت حرفه ای

150 سوال تستی تالیفی ایمنی و بهداشت

چکیده مطالب و نکات تستی کتاب ( ایمنی در صنعت – OHT 2 )

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *