پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 98-99

پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 98-99

پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 98-99

پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 98-99

تنظیم: گروه آموزشی سیگما

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 34

 

در زیر نمونه هایی از پاسخ های تشریحی قرار گرفته است. در انتها مجموعه را به صورت کامل و رایگان دانلود کنید.

1. نمونه بردای از مرکاپتان ها در محیط کار با کدام یک از وسایل انجام می گیرد؟

الف) فیلترهای آماده شده با اسید سولفوریک     ب) زغال فعال       ج) سیلیکاژل        د) فیلترهای آغشته شده به استات جیوه

پاسخ: گزینه د – درسنامه جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سیگما ویرایش 1397 جلد 1 صفحه 44

فیلتر فایبرگلاس بارور شده با استات جیوه برای نمونه برداری از مرکاپتان ها (اتان اتیول)

2. چرا در تعیین راندمان دستگاه های نمونه برداری و تصفیه ذرات آلاینده هوا از قطر آئرودینامیک ذرات استفاده
می شود؟
الف) قطر آئرودینامیکی همه ذرات از قطر ظاهری اندازه گیری شده بزرگتر می باشد.
ب) ذرات با قطر آئرودینامیکی یکسان سرعت ته نشینی مشابه ای دارند.
ج) قطر آئرودینامیکی به راحتی قابل اندازه گیری است.
د) سرعت ته نشینی ذرات هم جنس و هم اندازه ممکن است متفاوت باشد.

پاسخ:گزینه ب درسنامه جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سیگما ویرایش 1397 جلد 1 صفحه 50 و 58

برای بررسی اندازه ذرات از قطر آئرودینامیک استفاده می شود . قطر کره ای که چگالی آن یک گرم بر سانتی متر مکعب بوده و سرعت متوسط آن معادل سقوط ذره مورد نظر باشد. این قطر به چگالی ذره شکل ذره و اندازه ی آن بستگی دارد. ته نشست ذرات به وسیله ی سرعت ته نشینی حد بیان می شود، این سرعت وقتی حاصل می شود که مقاومت در برابر سقوط ذره برابر با نیروی ثقل می گردد. سرعت ته نشینی حد به قطر آئرودینامیکی بستگی دارد.

3. در نمونه برداری از کدام آلاینده، دما نقش جدی داشته و باید کنترل شود؟
الف) بنزن      ب) فرمالدهید         ج) فنل        د) هگزان

پاسخ:گزینه ج درسنامه جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سیگما ویرایش 1397 جلد 1 صفحه 38، 41 و 42

به دلیل نوع نمونه برداری (بنزن هگزان و فرمالدهید به روش جذب سطحی نمونه برداری می شوند اما فنل بهتر است با استفاده از ایمپنجر نمونه برداری شود).

جاذبها: حل شدن یا واکنش دادن آلاینده با محلول جاذب

اساس کار جاذبها: ایجاد تماس کافی بین هوای نمونه برداری شده و سطح مایع به منظور جذب کامل ماده ی آلاینده است. برخی آلاینده هایی که از طریق جذب نمونه برداری می شوند: آمونیاک، اسیتن، استالدهید، فرمالدهید، کلر، فنل، NO2, SO2, O2, O3 تتراکلرید کربن، بوتانول.

راهکارهای افزایش راندمان جمع آوری: افزایش حجم محلول جاذب با سری کردن چند محیط جاذب، سرد کردن محلول جاذب (کاهش دما باعث افزایش انحلال پذیری گازها در آب می شود).

زﻏﺎل ﻓﻌﺎل: ﺟﺎذب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺎرات آﻟﯽ اﺳﺖ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎذب) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي: ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎ، اﺳﺘﺮﻫﺎ، اﻟﮑﻞﻫﺎ، اﺗﺮﻫﺎ، ﮐﺘﻮنﻫﺎ و ﮔﻠﯿﮑﻮل اﺗﺮﻫﺎ

XAD2 ﻣﻌﺎدل ﮐﺮوﻣﻮزرب 102 اﺳﺖ، XAD ﭘﻮﺷﺶ دادهﺷﺪه ﺑــﺎ 2 ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ ﭘﺎﭘﯿﺮدﯾﻦ (2HMP) ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي؛ ﻓﺴﮋن، ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ، آﮐﺮوﻟﯿﻦ، اﺳﺘﺎﻟﺪﻫﯿﺪ.

4. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻠﻮ دﻗﯿﻖ و ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﻟﯽ در ﻓﻦ    ب) اﺳﺘﻔﺎده از رﺋﻮﺳﺘﺎ در ﻓﻦ  ج) اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﭙﺮ  د) اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل

پاسخ: گزینه ب

5. ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) PTFE        ب) PVC        ج) ULPA        د) membrane

پاسخ: گزینه ج درسنامه جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سیگما – ویرایش 1397 صفحه 53 و 54

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮﺳﻠﻮﻟﺰي، PTFE ،PVC، ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻧﻘﺮه اي و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﯿﺘﺮات و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺮي اﺳﺘﺎت اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﺎرز ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ: راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻤﻊآوري ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺟﺮم ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک، ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ، ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ، ﺗﺮدي و ﻧﺎزﮐﯽ.

ﭘﻠﯽ وﻧﯿﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ PVC: آبﮔﺮﯾﺰ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺳﯿﻠﯿﺲ، ذرات آزاردﻫﻨﺪه، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﭘﻨﺒﻪ، ﻣﯿﺴﺖ ﮐﺮوم، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﺳﺮب، ﻣﯿﺴﺖ روﻏﻦﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، اﮐﺴﯿﺪ روي و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ X اﺳﺖ، ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﻗﺪرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﻗﻄﺮات ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻠﯽ ﺗﺘﺮا ﻓﻠﻮﺋﻮر اﺗﯿﻠﻦ (PTFE): ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺑﻨﺰو آﻟﻔﺎﭘﯿﺮن، ﮐﻠﺮواﺳﺘﻮﻓﻨﻮل و PAH. ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي رﻗﯿﻖ، ﺣﻼلﻫﺎي آﻟﯽ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮرﻧﺪه. آبﮔﺮﯾﺰ، ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻮﮐﻼو.

6. در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ذرات ﺷﻮد؟

اﻟﻒ) ﺳﯿﮑﻠﻮن      ب) ﻣﯿﺪﺟﺖ اﯾﻤﭙﻨﺠﺮ         ج) ﮐﺎﺳﮑﯿﺪ اﯾﻤﭙﮑﺘﻮر          د) ﻫﮕﺰﻟﺖ

پاسخ:گزینه الف – درسنامه جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سیگما-ویرایش 1397 صفحه 58

در ﺑﯿﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿـﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ، ذرات را از ﻫﻮا ﺟﺪا و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ، ﺳﯿﮑﻠﻮن ها ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮيهای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌیین ﺷﺪه در ﺧﺼـﻮص ذرات اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﺑــﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮑﻠﻮن ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ 10 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮي اﺳــﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷﺎرژ ﺷﺪن و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ذرات را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺑﻪ دﯾﻮار ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﺶ آن ﺑﻪ ﺳﺮ).

ادامه پاسخ سوالات را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

  • هر گونه سوالی در رابطه با پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 98-99 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاسخ تشریحی سوالات ارشد فیزیک بهداشت حرفه ای سال 97

پاسخ تشریحی سوالات ارشد بهداشت حرفه ای سال 97-98

پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

سوالات کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای سال 96-95 + پاسخ تشریحی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *