پیاده سازی مسائل ایمنی فرایند (ایمن سازی فرایند)

مدیریت ایمنی فرآیند

مدیریت ایمنی فرآیند

مدیریت ایمنی فرآیند

يکي از وظايف مهم و عمده مديريت ايمني فرآيند، مديريت نشر مواد خطرناک در محيط کار است. که در اثر تماس با افراد مي تواند مشکلات جدي به بار آورد . جهت اجراي مناسب مديريت ايمني فرآيند نياز به ارزيابي سيستماتيک فرآيند دارد که عوامل موثر در دسترسي به اين ارزيابي سيستماتيک عبارتند از طراحي فرآيند ، تکنولوژي فرآيند ، فعاليت هاي مربوط به عمليات و تعميرات ، روش ها و دستورالعملها، روش ها و برنامه هاي اورژانسي ، برنامه هاي آموزشي و ساير اجزاي فرآيند که مي تواند مورد توجه قرار گيرد

 همچنين لايه هاي حفاظتي چه در طراحي ها و چه در عمليات که جهت حذف و کاهش ريسک ناشي از نشر مواد خطرناک در نظر گرفته شده اند بايد مطابق ميزان مشخص شده ارزيابي شوند.

معرفي مديريت ايمني فرآيند :مديريت ايمني فرآيند، خطرات ناشي از نشر مواد خطرناک بدليل نقص و خطر در فرآيند، دستور کار يا تجهيزات را شناسايي ، ارزيابي و در نهايت حذف يا کنترل مي کند. استانداردهاي مديريت ايمني فرآيند، مواد شيميايي خطرناک را مورد بررسي قرار مي دهند و در واقع به افراد کمک مي کند که از به وجود آمدن حوادث ناشي از نشر مواد خطرناک جلوگيري کنند وهمچنين کارگر براي کنترل خطرات بايستي از اطلاعات و تجربه کافي در مورد مخاطرات ناشي از نشر مواد خطرناک بهره مند باشد .

روند كار مديريت ايمني فرايند براساس اجراي دقيق اجزاي ان مي باشد.

فرایند برنامه ریزی ایمنی در استراتژی یک سازمان

فرایند برنامه ریزی ایمنی

اجزاي مديريت ايمني فرايند عبارتند از :

برنامه ريزي تعاريف :شامل استفاده، ذخيره سازي ، توليد ، جابجايي و ترکيب انها مشاركت افراد اطلاعات مربوط به ايمني فرايند اناليز خطر فرايند دستورالعمل عمليات ها اموزش افراد مرور ايمني قبل از راه اندازي مديريت تغيير بررسي حوادث طرح هاي اورژانسي مميزي ها در ابتدا بايستي كليه اهداف و برنامه تعريف شوند ونيز هدف از اجراي مديريت ايمني فرايند توسط كارفرمايان براي كاركنان توضيح داده شود.

و سپس نوع فرايند و فعاليت هاي موجود در كليه قسمت هاي فرايند تعريف شوتد تا مراحل ديگر مديريت بدرستي اجرا گردد.

مشارکت و آموزش کارکنان : يکي از اصول مديريت فرآيند ايمني وجود مشارکت مداوم کارفرمايان با کارکنان مي باشد به اين صورت که از نقطه نظرات و پيشنهادات آنها جهت پيشبرد برنامه هاي مدیریت ایمنی فرآیند و شناسايي خطرات استفاده کند . در مقابل کارفرمايان بايستي آموزش ها و برنامه هاي لازم جهت ارتقاي دانش ايمني و بهداشت شغلي در نظر بگيرند و آنها را عملي کنند .

اطلاعات ایمنی فرآیند process safety information) PSI)

شامل اطلاعات کلي در مورد شيمي فرآيند ، تکنولوژي فرآيند و تجهيزات فرآيند است که براي اجراي مناسب مديريت ايمني فرآيند و نيز تجزيه و تحليل خطرات موجود در فرآيند وجود اين اطلاعات حياتي مي باشند و P S I بر اساس استاندارد OSHA در سه مرحله مورد بررسي قرار مي گيرند .

 1. مخاطرات مربوط به مواد شيميايي
 2. تکنولوژي فرآيند
 3. تجهيزات فرآيند

اطلاعات مربوط به مواد شيميايي خطرناک:

اطلاعات مربوط به سموم : اکثراً سموم به عنوان مواد شيميايي خطرناک شناخته مي شوند که داشتن اطلاعاتي در مورد غلظت و مقدار آنها حائز اهميت است. از جمله اطلاعات مربوط به سموم مي توان، به دوز کشنده ( LD50 ) ، غلظت کشد . ( LC50 )، حد محدوده آستانه ( TLV ) ، حدس مجاز تماس (PEL ) و محدوده بهداشتي ماده خطرناک ( IDLH ) اشاره کرد که اين مقادير در برگ هاي ايمني مواد (M S D S ) و يا خواص خطرناک مواد صنعتي ( SAX ) يافت مي شوند علاوه بر داشتن اطلاعات در مورد حد مجاز تماس و غلظت سموم داشتن اطلاعات فيزيکي از سموم نيز هم مي باشد و اين اطلاعات حاوي رفتارهاي گوناگون مواد شيميايي در محيط هاي مختلف مي باشد.

از جمله مي توان به دماي نقطه جوش ، نقطه انجماد ، گراويتي و پژه مايع ، فشار بخار ، چگالي بخار ، حلاليت در آب ، نسبت بخار شدن آن در مقايسه با مواد ديگر و نيز ظاهر مواد از نظر رنگ و جنس اشاره کرد .

اطلاعات مربوط به واکنش ها : اين اطلاعات حاوي چگونگي واکنش دادن يک ماده با ماده ديگر يا پايداري و ناسازگاري با مواد ديگر مي باشد که از جمله مي توان به واکنش اسيدها و بازها ، اکسيد شدن فلزات و احياي آنها اشاره کرد .

اطلاعات مربوط به خوردگي : اين سري شامل اطلاعاتي در مورد مواد فلزي و خطراتي از جمله خوردگي مي باشد و اکثراً مواردي که اطلاعات فيزيکي ، شيميايي و ميزان واكنش دادن مواد شيميايي را دارند . اطلاعات مربوط به خوردگي را نيز دارا مي باشند .

اطلاعات مربوط به پايداري و دمايي مواد : اين اطلاعات مربوط ميزان پتانسيل و و توانايي آتش و انفجار مواد شيميايي مي باشند و شامل مواردي مانند محدوده اشتعال ( UEL , LEL ) ، نقطه فلاش مواد و دماي اشتعال ( AIT ) مي باشد که اين اطلاعات نيز در برگ هاي ايمني مواد ( MSDS ) و استانداردهاي ايمني و حفاظت شغلي يافت مي شوند .

اطلاعات در مورد خطرات مخلوط کردن مواد شيميايي ناسازگار : اطلاعات در مورد مخلوط هاي انفجار زا و حادثه ساز از مواد شيميايي مختلف که در امور مربوط به عمليات يا تعميراتي اتفاق مي افتد به عنوان مثال بسياري از مواد شيميايي در مخازن و يا در راکتورها با هم ديگر ترکيب مي شوند و يا در بعضي از شرايط عملياتي لوله ها مانند تغيير مواد داخل لوله ها يا تميز کردن داخل لوله ها ترکيب دو ماده شيميايي را خواهيم داشت که ممکن است مخاطرزا باشند. بنابراين مواد شيميايي تحت هر شرايطي که منجر به حوادث شوند بايستي تجزيه و تحليل شوند .

تکنولوژي فرآيند

 از ابزارهاي مهم در تکنولوژي فرآيند، دياگرام هاي دستگاهها ويا دياگرام هاي فرآيند PFD و دياگرام هاي ابزار دقيق و لوله ( P & IDs ) مي باشند که اين اطلاعات شامل نقشه اصلي فرآيندها ، تجهيزات و اتصالات جريانهاي فرآيند ، اجزاي جريان ها ، دما و فشار ، عملکرد لوله ها و ساير سيستم هاي کنترلي و نمايشگرهاي دقيق فرآيند و … مي باشند . كه شامل موارد زير مي باشند.

 • شيمي فرآيند : اين اطلاعات نيز در مورد چگونگي واکنش دادن مواد شيميايي جهت توليد محصول مورد نياز مي باشند که در انها تعريف ورودي و خروجي سيستم و خواص آنها ، معادلات شيميايي مربوطه ، ضايعات فرآيند ، سيستم هاي جانبي فرآيند و تعيين گرمادهي و گرماگيري بايستي مورد توجه قرار گيرد .
 • تعيين محدوده هاي ايمني براي پارامترهاي فرآيند : بايستي اطلاعات، محدوده پارامترهاي فرآيند در شرايط نرمال عملياتي را تعيين کنند از جمله پارامترهايي فرآيند مي توان به جريان ، فشار ، دما ، ارتفاع ( سطح ) ، نوع فاز و ترکيب اجزا اشاره کرد . همچنين مقدار طراحي شده براي هر پارامتر بايستي به طور واضح براي فرآيند مشخص شوند . همچنين PFD ها بروي نمودارها اطلاعات مربوط به پارامترهاي فرآيند بسته به نوع تجهيز در در ارتباط با پارمترها را مشخص مي کنند . PFD ها مي توانند اطلاعات مفيدتري نسبت به بقيه در مورد تکنولوژي صنعت ارائه دهند.
 • تجهيزات فرايند : مواد سازنده ـ اين اطلاعات حاوي نوع مواد استفده شده در فرآيند و همچنين دليل انتخاب نوع ماده مي باشد که اين سري اطلاعات را مي توان در استانداردهاي جهاني يافت کرد .
 • دسته بندي نواحي خطرناک ـ اين نوع دسته بندي ، تقسيم کردن ناحيه هاي اطراف تجهيزات بر اساس توانايي ايجاد خطر مي باشد که در طراحي هي دستگاههاي الکتريکي به کار مي رود . معمولاً براي هر واحدي نقشه ي ناحيه هاي خطر وجود دارد ، که در بعضي از مواقع بروي نقشه هاي ( P & ID ) نيز ناحيه هاي خطر مشخص مي شوند . اطلاعات مربوط به اين بخش شامل موارد زير مي باشد.
 • طراحي سيستم هاي فشار شکن
 • طراحي سيستم هاي تهويه .
 • موازنه جرم و انرژي كه مربوط به جريان هاي جرمي و انتقال حرارت مي باشند و اين اطلاعات در گزارش طراحي ها و همچنين طراحي دستگاهي يافت مي شوند . همچنين بعضي از اجزاي موازنه جرم و انرژي در دياگرام هاي PFD يافت مي شود .

 

سیستم های ایمنی

ایمنی سیستم های تحت فشار

ایمنی سیستم

به طور کامل سيستم هاي ايمني و توابع موجود در واحد را توضيح مي دهد . که شامل ابزارهاي الکتريکي و مکانيکي هستند . که مواردي مانند کنترل بوسيله قفل ورودي ، سيستم هاي طراحي شده براي فشارزدايي به طور اتوماتيک ، طراحي سيستم براي حفظ و رفع مواد ضايع خطرناک بطور ايمن و سيستم هاي پيشگيري از نشر موادشيميايي خطر ناك و سيستم هاي تشخيص نشر مواد سمي و خطرناک از جمله اطلاعات مربوط به سيستم هاي ايمني مي باشند . اين اطلاعات در يک سري از مدارک توضيح داده شده اند . به عنوان مثال و لوهاي ايمني ( S R V ) در نقشه هاي P & ID مشخص شده اند .

علاوه بر اطلاعات نامبرده شده مستندات و مدارکي که مورد نياز است ، که در استاندارها يافت نمي شود ، که اين اطلاعات هر سازمان براي خود آنها راثبت کرده است ، که نتايج بازرسي ها ، مميزي ها و گزارش حوادث مي باشند . در ضمن اطلاعات موجود در سازمان بايستي براي مدت هاي معين به روز شوند و نيز نظارت و مميزي جهت اجراي صحيح مديريت ايمني فرايندها بايستي وجود داشته باشد .

تجزيه و تحليل خطرات موجود در فرايندها ( PHA )

يکي از روشهاي موثر در مديريت خطرات تجزيه و تحليل خطرات مي باشد که خطرات موجوددر فرايند شناسائي مي شوند و سپس ارزيابي و کنترل مي شوند ، با انجام اين عمل کارفرما در جاهايي که مخاطره آميز هستند در جهت اجراي ايمني فرايند اقدامات مفيدي را مي تواند اتخاذ کند در واقع هدف PHA تجزيه و تحليل عوامل و عواقب حوادث آتش سوزي ، انفجار ، نشر مواد شيميائي سمي يا آتش زا و مواد شيميايي خطرناک مي باشد و بررسي تجهيزات ، ابزارها ، عوامل انساني و عوامل خارجي که سبب آسيب در فرايند مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد .

متدهاي PHA :

 • روش” چه مي شد اگر”
 • روش چک ليست
 • روش “چه مي شد اگر”و چک ليست
 • روش مطالعه قابليت عملکرد سيستم ( HAZOP )
 • تجزيه و تحليل اثار و حالت خطا ( FMEA )
 • روش تجزيه و تحليل درختي خطا ( FTA )

PHA پس از جمع آوري اطلاعات مربوط به فرايند اعم از نقشه ها ، فرم ها و برنامه ها گروهي تشکيل مي دهد سپس با استفاده از دوشهاي ذکر شده خطرات شناسائي و عوامل و عواقب آنها نيز تهيه و ليست بندي مي شوند و براي هر کدام از آنها از سوي گروه پيشنهادات و توصيه هايي جهت حذف يا تغييرات در فرايند ارائه مي گردد و همچنين در مواردي که خطر قابل توجه و هم هستند لازم است مطالعات جزئي تر مي شود .

PHA به منظور اجراي فعاليت هاي خود نيازمند تشکيل تيمي متشکل از رهبر و افراد متخصص در اين زمينه مي باشد . تعداد اعضاي تيم PHA بسته به نوع فرايند و عمليات موجود حداقل داراي دو نفر مي باشد. رهبر تيم بايستي تخصص کافي در زمينه PHA داشته باشد. تا بتواند افراد گروه را بخوبي هدايت کند. و اعضاي تيم نيز بايد بايستي در زمينه هاي مربوط به تکنولوژي فرايند ،طراحي فرايند ،دستورالعمل هاي عملياتي و ساير وظايف تخصص کافي داشته باشد. و اگاهي از مواردي مانند عملکرد واقعي سيستم ،الارم ها ،دستورات اورژانسي ،ابزار دقيق و روشهاي تعميراتي حائز اهميت مي باشد.

گاهي اوقات به دليل تنوع واحدها، PHA از چند روش تجزيه و تحليل فرايند استفاده مي کند. که هرکدام از واحدها داراي اهداف عملياتي جدا مي باشند. بنابراين براي هرکدام از انها تيم جداگانه تشکيل شده و به تجزيه و تحليل فرايند مي پردازند. و در ارزيابي نهايي ازنتايج مربوط به کليه واحدها استفاده مي گردد.

در چنين مواردي که کارفرما با چندين واحد سروکار دارد جهت تجزيه و تحليل فرايند ها بهتر است که فرايند ها را اولويت بندي نموده تا در مورد انها بهتر بتواند تصميم گيري نمايد. و اولويت بندي ها براساس ميزان شدت عواقب حوادث ناشي از فرايند ها شکل مي گيرند. که يکي از راههاي تعيين ميزان شدت عواقب حوادث ،تجزيه و تحليل مقدماتي فرايند مي باشد که خطرات را در حالت کلي مورد بررسي قرار مي دهد. در صنايع فرايندي حوادث ناشي از نشر مواد سمي و خطرناک و شدت اثرات ان بر روي کارفرمايان توسط عواملي مانند تعداد دفعات وقوع حادثه در گذشته و نيز عمر فرايند مشخص مي شود.

کارفرمايان با استفاده از اولويت بندي ها تصميم مي گيرند که در کدام قسمت و در کدام فرايند تدابير ايمني بيشتري به کار ببرند. يکي از اعمال مهم در مديريت ايمني فرايند داشتن مطالعات جامع در ارتباط با تجزيه و تحليل فرايند ها و خطرات مي باشد. که از وظايف اعضاي تيم داشتن مطالعات کافي مي باشد. که اين مطالعات شامل تعريف اهداف مطالعه و برنامه ها ،جمع اوري کليه اطلاعات فرايند ها و اطلاعات مربوط به بازرسي ها و مميزي ها ،هدايت و اجراي مطالعه ،وجود مرور مطالعه ،مشارکت بين نتايج حاصل و در نهايت نوشتن پيشنهادات و توصيه نامه ها مي باشند.

که در بعضي از موارد که نياز به مطالعات بيشتري مي باشد. بايد دوباره مراحل مطالعه انجام شوند. نکته مهم در در مطالعات وجود پيوستگي و ارتباط بين ساير اجزاي مطالعات مي باشد بانبود پيوستگي بين مطالعات ممکن است که در توصيه نامه ها ودستوراتي که ارائه مي شود ريسک هاي موجود دربخش هايي لز عمليات ناديده گرفته شود بدين صورت بايستي مطالعات، همه زمينه هاي فرايند را در نظر بگيرند .و بنابراين يکي از وظايف مدير گروه ارتباط دادن ساير قسمت هاي مطالعات با همديگر است. پس از جمع اوري و مطالعه اطلاعات ،فرايند بايستي تجزيه وتحليل گردد.

و پس از ارزيابي نتايج در مورد فرايند، پيشنهاداتي ارائه گردد. كه در مورد توصيه نامه ها بايد به موارد زير اشاره کرد .-تعيين توصيه نامه ها براساس تجزيه و تحليل هاي انجام شده -مستند سازي توصيه نامه ها اعلام توصيه نامه ها براي افراد و کليه کساني که در ارتباط با فرايند هستند.

نظارت جهت اطمينان از اجراي توصيه نامه ها در PHA افراد تيم بايد کليه فرضيات را در نظر بگيرند و مواردي را که هرچند قابل اجرا نيستند عنوان کنند .همچنين توصيه نامه پس از اجرا و وجود تغييرات در عمليات بايد بازنگري شوند و اطلاعات مربوط به انها به روز شوند.براي انکه افراد تيم بتوانند پيشنهادات مناسبي در مورد فرايند و خطرات موجود بدهند بايد در انتخاب روش تجزيه وتحليل خطرات و شناسايي خطرات اموزش هاي کافي را ديده باشند. دستورالعمل هاي عملياتي :براي فعاليت هاي در ارتباط با فرايند دستور العمل ها و روش کار هايي وجود دارند که افراد در حين کار از انها استفاده مي کنند. و اين دستورالعمل ها از نظر فني بايستي براي کارکنان واضح و اشکار باشند. و هر چند مدت مرور و بازنگري شوند و بااطلاعات روز تطبيق داده شوند. و همچنين براي اطمينان حاصل کردن از تطابق دستورالعمل ها با خطرات و نيز ميزان دقيق بودن انها مي توان به اطلاعات حاصل از فرايند PSI مراجعه کرد.

دستورالعمل ها معمولا شامل تعيين وظايف ، تعيين محدوده ها ي عملياتي ، سيستم هاي ايمني و اقدامات حفاظتي ايمني و بهداشت شغلي افراد مي باشند. ودر مواردي كه خطرات زيادي در فرايند وجود دارد دستورالعمل هاي کار ايمن ارائه مي گردد.

دستور العمل ها بايستي شامل تعيين اقدامات حفاظتي ايمني قابل اجرا و نيز حاوي اطلاعاتي مبني بر استنباط ايمني باشند به عنوان مثال در ي دستورالعمل هاي فرايندي بايستي ميزان نرمال پارامترهاي فرايندي مانند دما ،فشار ، دبي جريان و غيره تعيين شوند و نحوه اتفاق افتادن انحراف ها و واکنش الارم ها و ابزارها و نيز طرز برخورد افراد عنوان شوند.

اموزش افراد

کليه افراد اعم از کارکنان تعميراتي و عملياتي که در ارتباط با فرايند و مواد شيميايي خطرناک هستند بايد نسبت به مواد شيميايي خطرناک و روشهايي حفاظتي از سوي کارفرمايان خود اموزش هاي کافي ديده باشند. واين اموزش ها شامل طرز کار با فرايند دستورات عملياتي ، وظايف کار ايمني ،پاسخ به شرايط اضطراري فعاليت هاي روزمره و غير روزمره ،طرز استفاده از برگ هاي ايمني مواد خطرناک MSDS و ساير فعاليت هايي که افراد با انها سروکار دارند. مي باشند.

ايمني پيمانکاران

 

در مورد پيمان کاراني که مي خواهند در واحدهاي مربوط به فرايند ها فعاليت کنند بايستي غربالي جهت ورود انها به واحد و کار کردن انها وجود داشته باشد. چون رعايت دستورات ايمني و بهداشت شغلي انها متفاوت با ساير کارکنان واحد مي باشد در واقع رعايت اين موارد به عهده پيمانکار مي باشد نه کارفرما. بنابراين قبل ازعقد قرار داد کارفرما بايستي عملکرد پيمانکار را از نظر ايمني و بهداشت با بررسي نسبت بيماريها و نلفات جاني در موارد ديگر بسنجد و پس از ان مهارت و دانش پيمانکار در اجراي عمليات بررسي شود.

ايمني قبل از نصب و راه اندازي

کارفرمايان جهت تامين قابليت اطمينان و کيفيت فرايند در طراحي و ساخت واحد هاي جديد اطلاعات مربوط به PHA را گسترش مي دهند بدين شکل که بااستفاده از توصيه نامه ها و پيشنهادات حاصل از تجزيه و تحليل ايمني فرايند، دستورالعمل هاي ايمني قبل از نصب و راه اندازي فرايند فراهم مي گردد.

بي نقص بودن تجهيزات مکانيکي:

کارفرمايان جهت پيشگيري از خرابي و مشکلات ناشي از تجهيزات و دستگاه ها نيازمند جدول بندي و زمان بندي برنامه هاي تعميراتي مي باشند. در فرايند ها دستگاه ها بايد طوري طراحي ، ساخت و اجرا شوند که احتمال وقوع ريسک ناشي از نشر مواد سمي خطرناک به حداقل برسد.

برنامه هاي تعميراتي بايستي شامل شناسايي و رده بندي دستگاه ها و ابزارها ،تست ها و بازرسي ها ، گسترش دستور العمل هاي تعميراتي، گسترش برنامه هاي اموزشي افراد ، مستند سازي نتايج بازرسي ها و ثبت توصيه نامه هاي ارائه شده براي نقص هاي عملياتي باشد.

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

 

براساس استاندارد مديريت ايمني فرايند “تغيير” به تبديل و اصلاح تجهيزات ، دستور العمل ها ،مواد اوليه و شرايط عملياتي (پارامترهاي عملياتي) اطلاق مي شود نه به جايگزيني و تعويض کردن تجهيزات و شرايط. واين تغييرات قبل از اجرا بايستي مشخص و مرور شوند و هنگامي اپراتور مي خواهد فرايندي را در در يک شراط عملياتي ديگري هدايت کند بايستي کليه پارامترهاي اطراف و خارج از شرايط بوجود امده را مرور و بررسي کند و در مورد ان مديريت تغيير را به کار بندد.

مديريت تغيير ،تغييرات موجود در دستگاه ها و فرايند ها را بررسي مي کند. تغيير فرايند ها در سرعت توليد ، مواد اوليه ، ازمايش گيري ها ، گسترش محصولات جديد و شرايط عملياتي جديد اعمال مي شوند. و تغير تجهيزات در مواد سازنده ، ويژگي هاي دستگاهها ، لوله گذاري ها ، تجهيزات آزمايشگاه ها نظارت هاي نرم افزاري و طراحي الارم ها و غيره مي باشد.

بررسي حوادث گذشته

بررسي حوادث گذشته شامل شناسايي دلايل اصلي بروز حادثه و انجام مراحل پيشگيرانه براي جلوگيري از اتفاق افتادن حوادث مشابه مي باشد. و هدف از اين بررسي ها اينست که افراد از تجارب گذشته ياد بگيرند که اشتباه هاي احتمالي را مرتکب نشوند. حتي شبه حوادث هاي که پتانسيل تبديل شدن به حوادث بزرگ را داشته اند بايستي بررسي به عمل ايد.

سازماندهي اورژانسي: کارفرمايان بايستي امادگي مقابله با شرايط اضطراري ناشي از نشر مواد خطرناک را داشته باشند. سازمان دهي اورزانسي يک لايه دفاعي مي باشد که در مسير ديگر لايه ها از بوجود امدن شرايط اضطراري پيشگيري مي کنند و يا در صورت اتفاق افتادن طرز عمل با شرايط بوجود امده را به افراد اموزش داده مي شود.

نتيجه گيري : با اجراي صحيح اقدامات مدیریت ایمنی فرآیند مي تواند حوادث ناشي از نشري مواد شيميايي خطرناك را به حداقل رساند و يا انكه با اموزش هاي اجرا شده مطابق با دستورات مديريت ايمني مي توان با حوادث بوجود امده بهتر برخورد كرده و از گسترش و بجاگذاشتن تلفات ديگر جلوگيري كرد . ساير اعمال مربوط به مدیریت ایمنی فرآیند نياز به مرور و بازنگري دارند و در همين جهت مديريت براي اطمينان از اجراشدن دستورالعمل ها مميزي هاي را در داخل سازمان انجام مي دهد كه هدف ان تداوم بخشيدن به برنامه ها و اهداف مديريت ايمني فرايند مي باشد

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت ایمنی فرآیند داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *