ماکروارگونومی و فرهنگ ایمنی

فرهنگ ایمنی

فرهنگ ایمنی

فرهنگ ایمنی

عنوان : فرهنگ ایمنی

نویسندگان :
حسن صمديار (کارشناس ارشد مهندسي محيط زيست, دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات)

چكيده :

هر ساله ميليونها حادثه ناشي از کار در دنيا اتفاق مي افتد . برخي از اين حوادث باعث مرگ و برخي ديگر موجب از کارافتادگي دائم و يا موقت مي گردند .

( I.L.O تعريف حادثه در دايره المعارف سازمان بين المللي کار) چنين بيان شده است :

حادثه عبارتست از يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسيب گردد . حادثه ناشي از کار در ماده ۶٠ قانون تامين اجتماعي چنين تعريف شده است : حادثه ناشي از کار عبارتست از حادثه اي که در حين انجام » وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد . مقصود از حين انجام وظيفه تمامي اوقاتي است که بيمه شده در کارگاه ، موسسات وابسته ، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار مي باشد و يا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاري مي شود .

ضمنا تمام اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به کارگاه و به عكس جزء اين اوقات. « محسوب مي شود به معني در امان بودن از ريسك غير قابل قبول ( safety ) ايمني ميزان و درجه دور بودن » يك خطر مي باشد و يا به عبارتي . « از خطرات کارشناسان معتقدند که بيش از ٨٠ % حوادث و بيماريهاي ناشي از کار با روشهاي بسيار ساده و کم هزينه قابل پيشگيري هستند . همچنين بر اساس بررسي ها و تحقيقات انجام شده هزينه جبران حادثه حدود ۴ برابر بيشتر از هزينه پيشگيري از بروز حادثه مي باشد .

در کارخانه هايي که به صورت سنتي اداره مي شوند ايمني به عنوان بخشي از هزينه ها در نظر گرفته مي شود ؛ اما کشورهاي پيشرفته ، ايمني را به صورت يك سرمايه گذاري با سود برگشتي زياد چه از نظر انساني و چه از نظر اقتصادي مي بينند و اينگونه با آن برخورد مي کنند .

واژگان کليدي : حادثه ، کار ، ايمني ، پيشگيري

مقدمه :

امروزه صنعتي شدن مخاطرات زيادي را براي نيروي کار به همراه آورده است و موجب شده نيروي انساني در معرض عوامل زيان آور قرار بگيرد ، عواملي که جزء جدايي ناپذير صنعت و توليد به شمار مي آيد و همواره سلامتي آنان را تهديد مي آند . از آنجا که نيروي انساني بزرگترين دارايي و سرمايه اصلي يك جامعه به حساب مي آيد و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع بيش از هر عامل اساسي ديگر مورد توجه بوده است ، حفاظت از آن بايد دغدغه اصلي صاحبان صنايع باشد .

تعريف حادثه

( I.L.O تعريف حادثه در دايره المعارف سازمان بين المللي کار) چنين بيان شده است :

حادثه عبارتست از يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسيب گردد . حادثه ناشي از کار در ماده ۶٠ قانون تامين اجتماعي چنين تعريف شده است :

حادثه ناشي از کار عبارتست از حادثه اي که در حين انجام » وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد . مقصود از حين انجام وظيفه تمامي اوقاتي است که بيمه شده در کارگاه ، مؤسسات وابسته ، ساختماﻧﻬا و محوطه آن مشغول کار مي باشد و يا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاري مي شود . ضمنا تمام اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به کارگاه و به عكس جزء اين اوقات . « محسوب مي شود حوادث و قوانين ماده ۶۵ تامين اجتماعي : در صورت وقوع حادثه ناشي از کار، کارفرما مكلف است اقدامات لازم و اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف ٣ روز اداري آتبا به اطلاع برساند . در صورتيكه کارفرما بابت اقدامات اوليه مذکور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تامين اجتماعي هزينه را تقبل خواهد آرد .

۶۶ تامين اجتماعي : در صورتي كه ثابت شود حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما و نمايندگان او بوده ، سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها را پرداخت و طبق ماده ۵٠ اين قانون از کارفرما مطالبه مي کند .

اهميت حوادث ناشي از کار هر ساله ميليوﻧﻬا حادثه ناشي از کار در دنيا اتفاق مي افتد . برخي از اين حوادث باعث مرگ و برخي ديگر موجب از کار افتادگي دائم و يا موقت مي گردند . در اغلب موارد حوادث ، باعث از کار افتادگي موقت مي شوند آه ممكن است ماهها دوام يابد . حوادث ناشي از کار باعث ناراحتي افراد و زياﻧﻬاي اجتماعي و اقتصادي شده است . به اين جهت جلوگيري از آﻧﻬا وظيفه اي مهم و اساسي است .

لذا اينگونه حوادث از سه ديدگاه داراي اهميت شايان توجهي مي باشد :

 1. انساني : هر گونه حادثه ناشي از کار حتي جزئي ، سبب درد و ناراحتي شخص کارگر و افراد خانواده وي شده و در صورتيكه حادثه شديد باشد و منجر به مرگ يا از کار افتادگی دائمي شود اين مسئله اهميت بيشتري پيدا مي آند .
 2. اجتماعي : از آنجا که پيشرفت هر اجتماع بستگي به نيروي کار افراد جامعه دارد ، لذا حاصل کار هر کارگر نه تنها وسيله امرار معاش زندگي خود و خانواده اوست بلكه سرمايه و پشتوانه اقتصاد جامعه نيز مي باشد . بديهي است که حوادث ناشي از کار سبب تزلزل در وضع اجتماعي جامعه مي گردد .
 3. اقتصادي : حوادث به هر صورت و درجه اي باشند براي کارگر و کارفرما و جامعه زياﻧﻬاي اقتصادي در بردارند . اين زياﻧﻬا به صورت مستقيم و غير مستقيم مي باشد .
 4. از زياﻧﻬاي مستقيم مي توان به خسارات ناشي از وقفه کار به علت حادثه و هزينه هاي درماني و سرانجام خسارت پرداختي در مورد از کارافتادگي موقت و دائم و فوت اشاره کرد . در محاسبه زياﻧﻬاي غير مستقيم آه مقدار آن در تمام کشورها بيش از زياﻧﻬاي مستقيم است ، مي توان زياﻧﻬاي ناشي از خسارات وارده به ماشين آلات را ذکر کرد .

تعريف ايمني

تعريف ايمن و غير ايمن به طور دقيق و مطلق ممكن نيست و به حدود و ميزان قابل قبول بستگي دارد که ميزان خطر قابل قبول نيز در محيطهاي مختلف در زماﻧﻬاي گوناگون متفاوت است به معني در امان بودن از ريسك غير قابل قبول ( safety ) . ايمني ميزان و درجه دور بودن » يك خطر مي باشد و يا به عبارتي که در تعريف علمي ايمني آمده ( Hazard ) واژه « از خطرات است ؛ در واقع شرايطي است که داراي پتانسيل رساندن صدمه به کار آنان ، تجهيزات ، ساختمانها ، از بين بردن مواد يا کاهش کارآيي در اجراي يك وظيفه از پيش تعيين شده مي باشد.

ايمني به طور صد در صد و مطلق وجود ندارد و عملا هم هيچگاه حاصل نخواهد شد . از اينروست که گفته مي شود ايمني حفاظت نسبي در برابر خطرات است .

اما منظور از ايمن و غير ايمن چيست ؟

يك مكان ، يك کار معين و يا يك دستگاه زماني ايمن انگاشته مي شود که احتمال خطر مرگ ، مجروح شدن و يا ابتلا به بيماري براي آساني که در آنجا بوده و يا با آن دستگاه کار مي کنند در حد قابل قبول پايين باشد . اگر اين احتمال در محيط يا کار با دستگاهي از حد قابل قبول بيشتر باشد آن دستگاه يا محل غير ايمن تلقي مي شود . در مهندسي ايمني صنعتي مسائلي که براي ايمن کردن محيط کار مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از :

 1. پيشگيري از حوادث
 2. عوامل انساني
 3. طراحي و جانمايي دستگاهها و تجهيزات
 4. مديريت و راهبري ايمني
 5. آموزش
 6. بازرسي و نظارت

اهميت ايمني

امروزه به علت مشكلات معيشتي ، زنان و مردان مدتي از عمر خود را در محيط هاي کاري سپري مي کنند که در اين محيط ها به اقتضاي نوع شغل در معرض انواع خطرات و حوادث زيان آور و عوامل بيماري زا قرار دارند . هر چند پيشرفت صنعت و تكنولوژي رفاه نسبي براي بشريت فراهم کرده است ، ولي انسان به خاطر بدست آوردن رفاه نسبي چه زيانها و خسارت هایی را از نظر مالي و جاني متقبل مي شود که اکثر آنها غير جبران بوده ولي قابل پيشگيري هستند . کارشناسان معتقدند که بيش از ٨٠ % حوادث و بيماريهاي ناشي از کار با روشهاي بسيار ساده و کم هزينه قابل پيشگيري هستند.

همچنين بر اساس بررسي ها و تحقيقات انجام شده هزينه جبران حادثه حدود ۴ برابر بيشتر از هزينه پيشگيري از بروز حادثه مي باشد .

سازمان بهداشت جهاني در سال ١٩٩۴ ده اولويت براي اين استراتژي ( رعايت ايمني و بهداشت شغلي ) اتخاذ نموده که شامل موارد زير است :

 1. تقويت سياستهاي ملي و بين المللي بهداشت کار و توسعه ابزار مورد نياز
 2. گسترش محيط کاري بهداشتي
 3. تقويت خدمات بهداشت حرفه ای
 4. گسترش اقدامات بهداشتي و ايمني در محيط کار و ارتقاي ايمني و بهداشت کار
 5. توسعه منابع انساني بهداشت حرفه اي
 6. تقويت تحقيقات
 7. برقرار نمودن خدمات پشتيباني براي بهداشت حرفه اي
 8. برقرار نمودن سيستمهاي ثبت اطلاعات براي بهداشت حرفه اي
 9. انتقال موثر اطلاعات و افزايش آگاهي هاي عمومي از طريق توسعه اطلاعات علمي
 10. توسعه استانداردهاي بهداشت حرفه اي و ايمني

توسعه همكاريها در خصوص بهداشت حرفه اي و نيز همكاري با ساير فعاليتها و خدمات تشكيلات ايمني و مسئوليتهاي آن

 1. تاسيس مراکز ايمني و بهداشت کار براي پرداختن به ايمني کارگران
 2. تهيه و تدارك تجهيزات ايمني و حفاظت کار
 3. انتخاب نيروي انساني متناسب با نوع کار که يكي از مهمترين نكات در جلوگيري از حوادث مي باشد .
 4. تعليم حدود مسئوليتهاي هر حوزه
 5. تاسيس کميته ايمني
 6. دستور براي بيمه کردن افراد
 7. تعيين کارمندان ايمني و متصديان ايمني و آساني که خدمات کمكهاي اوليه را انجام مي دهند .
 8. نظارت بر کار مهندسين و معيارهاي پزشكي طبق نظر طب کار

بحث و نتيجه گيري

همه ساله در جهان تعداد کثيري از نيروي کار قرباني حوادثي شده که منجر به فوت و يا از کار افتادگي تعداد بيشماري از آنها مي گردد که سبب از بين رفتن سرمايه و تزلزل اقتصادي جامعه مي شود . هر سازمان مي تواند با کاهش ريسک حوادث و غیبت کارکنان در اثر صدمه و بيماري و همچنين تطبيق با مقررات مربوطه ، موجب کاهش هزينه هاي جاري نيز شود .

در کارخانه هايي که به صورت سنتي اداره مي شوند ايمني به عنوان بخشي از هزينه ها در نظر گرفته مي شود ؛ اما کشورهای پيشرفته ، ايمني را به صورت يك سرمايه گذاري با سود برگشتي زياد چه از نظر انساني و چه از نظر اقتصادي مي بينند و اينگونه با آن برخورد مي کنند .

مراجع :

 • آشنايي با نيازمنديهاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت و راهنماي استقرار يك سيستم OHSAS حرفه اي 18001 . BS بر اساس استاندارد 8800 OH & S
 • سيستم ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي بر اساس استانداردهاي بين المللي تاليف و ترجمه : دکتر بهرام جلوداري ،OHSAS 18001 . ممقاني ، انتشارات آزاده ، چاپ سوم ، ١٣٨٣

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با فرهنگ ایمنی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ماکروارگونومی و فرهنگ ایمنی

پرسشنامه اندازه گیری فرهنگ ایمنی بهداشت و محيط زيست (HSE)

پایش فرهنگ ایمنی بیمار

چهار ویژگی فرهنگ ایمنی

 

فرهنگ ایمنی
رتبه 4 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید