درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 640

 

فهرست کتاب جلد 1 و 2 به صورت زیر است:

 • مقدمه
 • چرخه هیدرولوژیک و کیفیت آب
 • جدول توزیع آبهاي جهان
 • طبقه بندي منابع آب با توجه به منشاء
  • منابع آب جوي
   • طبق قانون دالتون
  •  آبهاي زیرزمینی
   • معایب آبهاي زیرزمینی
  •  آبهاي سطحی
 •  علل تصفیه آب
 • تعریف آب سالم
 • تاریخچه استاندارد
 • خصوصیات فیزیکی
 • انواع سیستم هاي کلوئیدی
 • کدورت ضعیف
 • کدورت شدید
 • تعریف قدیمی واحد کدورت
 • تعریف جدید واحد کدورت
 • اهمیت کدورت از نظر بهسازي
 • روش های اندازه گیری کدورت
 • اندازه گیری میزان طعم و بوی آب
 • روش های حذف طعم و بو
 • استفاده از سولفات مس CuSO4, 7H2O
 • حذف طعم و بو در تصفیه خانه
 • شکال مختلف کربن فعال
 • خوردگی corrosion
 • خوردگی باکتریولوژیکی
 • اثرات خوردگی باکتریولوژیکی بر آب مشروب
 • انواع باکتریهاي عامل خوردگی و چگونگی عمل آنها
 • اثرات و مشکلات باکتریهاي آهن
 • مهمترین انواع باکتریهاي آهن
 • روشهاي جلوگیري از رشد این باکتریها در فاضلاب
 • خوردگی فیزیکی
 • خوردگی شیمیایی
 • واکنشهاي الکتروشیمیایی
 • انواع خوردگی
  • خوردگی یکنواخت
  • خوردگی گالوانیکی یا دو فلزي
  • خوردگی شیاري
 • ویژگی هاي شیمیایی آب
 • سخت گیري و نمک زدایی آب
 • واحدهاي سختی
 • ارتباط واحدهاي سختی
 • طبقه بندي آبها از لحاظ سختی
 • سختی گیري از آب
  • روش شیمیایی
  • رزین هاي کاتیونی
  • رزین هاي آنیونی
 •  انواع مبادله کننده ها
 • موارد استفاده مبادله کننده ها
 • قدرت یک مبادله کننده
 • روش پر کردن و آماده کردن ستونهاي مبادله کننده
 • مبادله کننده هاي مخصوص
 • ضریب تصحیح سختی براي محاسبه دستگاه هاي مبادله کننده
 • مثالی از طراحی زئولیت نرم کننده
 • ضوابط انتخاب زمین براي تصفیه خانه آب
 • تصفیه آبهاي سطحی
 • روشهای اصلاح کیفیت آب در مخازن
 • آبگیري انواع ابگیر و کاربرد آنها
 • افت انرژی در آشغالگیر
 • ساختمانهای اندازه گیری آب
 • فرمول طراحی حوضچه متعادل کننده جریان
 • عملکرد کلی اکسیلاتورها
 • مواد به کار رفته در زیر بستر پایه
 • سیستم زهکشی زیر بستر
 • عملکرد و تمیز کردن
 • سرعت صاف کردن
 • پارامترهاي کیفیت آب
 • تاثیر واحدهاي مختلف تصفیه خانه بروي آب تصفیه شده
 • انتخاب زمین براي تصفیه خانه
 • دسترسی به زمین بیشتر و ارزانتر
 • واحدهاي مختلف تصفیه خانه
  • ته نشینی ذرات مستقل DESCRET PARTICLE
 • روشهاي جمع کردن آشغال ها از آشغالگیر
 • انعقاد و لخته بندي
 • انواع مواد منعقد کننده
  •  واحد تزریق FEEDING DEVICES
 • فاکتورهای موثر در انتخاب نوع تزریق
 • انواع حوضچه اختلاط و سریع
 • حوضچه اختلاط با موانع دیواري (هیدرولیکی) نوع عمودي
 • مقطعی از یک صافی شنی تند
 • انتخاب واحد تصفیه و دیاگرام تصفیه
 • واحدهاي مختلف تصفیه
 • روش تبادل یون
 • انواع تبادل کننده هاي یونی
 • خواص یک تبادل کننده یونی
 • تصفیه فاضلاب قسمت سوم
 • روشهاي جمع آوري آبهاي سطحی
 • چند روش کاهش حجم و شدت فاضلاب
 • فاکتورهاي آلوده کننده ناشی از فاضلاب هاي صنعتی تخلیه شده
 • تعیین میزان جریان فاضلاب
 • فاکتورهایی که مصرف آب را تحت تاثیر قرار می دهند
 • فاضلاب صنعتی براي ورود به شبکه شهري
 • مزایاي تخلیه فاضلابهاي صنعتی به فاضلاب هاي شهري
 • مشخصات فاضلاب: کمیت فاضلاب- کیفیت فاضلاب.
 • یکنواخت سازي جریان Flow E qualization
 • انواع تصفیه بی هوازي
 • انواع لجن فعال
 • خواص فیزیکی- شیمیایی آب
 • علل فرسایش خاک
 • منابع آب آشامیدنی
 • پارامترهایی براي تشخیص کیفیت آب از نظر مواد غذایی
 • OSITINE POTENTIAL OF HYDROGEN ION ( پتانسیل هیدروژن ) PH
 •  کیفیت آب WATER QUALITY
 •  لایه بندي حرارتی در دریاچه ها و مخازن رو باز THEMAL STRATIFICATION
 • راه های پیشگیري از اوتروفیکاسیون PREVENTING EUTROPHICATION
 • دفع زباله و فاضلاب
 • اهمیت بهداشت زباله
 • جمع آوري و دفع زباله در کارخانجات
 • انواع زباله
 • منابع تولید زباله های شهري
 • ترکیب فیزیکی زباله
 • دور ریزهای صنعتی
 • مواد زائد خطرناک
 • مدیریت روزانه جمع آوري زباله
 • زمان جمع آوري زباله
 • تعداد دفعات جمع آوری
 • کلیاتی از مشخصات وسایل جمع آوري
 • انواع سیستم جمع آوري زباله
 • مسیرهاي جمع آوري زباله
 •  روش دفن زباله Land fill
 • سیستم هاي مهندسی براي منابع و بازیابی انرژي
 • جداسازي اجزاء به روش مکانیکی، الکترومکانیکی و مغناطیسی
 • خشک کردن و آبگیري
 • سیستم بازیافت مواد
 • بازیابی مواد حاصل از تبدیل بیولوژیکی
 • تولید کود ترکیبی (تبدیل هوازي)
 • شناخت ترکیبات بیوگاز اهمیت و مصازف آن
 • مزایاي توسعه دستگاه هاي بیوگاز
 •  استفاده از سوختهاي حاصل از مواد زائد (RDF)
 • تجزیه مواد به کمک حرارت (پیرولیز)
 • فاضلاب و دفع بهداشتی آن
 • جمع آوري و دفع فاضلاب
 • سیستم هاي فاضلابرو
 • الگوهاي شبکه فاضلابرو
 • ساختمان مجاري فاضلابرو
 • مقاطع فاضلابرو
 • اتصالات فاضلابروها
 • متعلقات شبکه فاضلابرو
 • تهویه کننده فاضلابروها
 • طراحی فاضلابروها
 • آلوده کننده هاي فاضلاب
 • میکروارگانیسم ها
 • مواد مصرف کننده اکسیژن
 • مواد مؤثر در رشد بیش از حد گیاهان آبزي (جلبکها)
 •  و ……
 • واحدهاي بیان غلظت آلاینده هاي هوا
 • طبقه بندي آلاینده هاي موجود در هوا
 • نمونه برداري از هوا براي شمارش و تعیین قطر ذرات معلق
 • روشهاي اندازه گیري غلظت ذرات معلق
 • ذرات تاري HAZEPARTICLE
 • اقتصاد کنترل آلودگی هوا
 • آلاینده هاي گوگرد و ازت
 • از نظر تعادل (رابطه استوکیومتري)
 • تکنیک های حذف SO2 از گاز خروجی
 • روشهاي حذف SO2 برای کارهایی که درصد پائینی SO2 دارند
 • شرایط تولید ناکس
 • ساختار جو زمین
 • مقیاس های مختلف مطالعه پدیده ی آلودگی هوا
 • مدلهاي انتشار آلودگی هوا
 • جنبه هاي جهانی آلودگی هوا
 • اثر مونوکسید کربن بر انسان و نحوه محاسبه COHB
 • تفاوت استاندارد و رهنمود
 • آلودگی هوا
 • تعریف اتمسفر (جو)
 •  اثرات GWP در پدیده ی گلخانه ای
 • اثرات تخریب لایه ازن
 • چرا ازن تخریب می شود؟
 • انواع اینورژن
 •  عمل اختلاط (Maximam mixing Depth (Hight
 • دماي پتانسیل p.t) Petential temprature)
 • رطوبت در اتمسفر
 • عوامل توپوگرافی
 • اثرات ذرات روي انسان
 • آئروسل هاي جامد
 • چند نکته براي طراحی دودکش ها
 • مشکلات موجود در تهران
 • مهم ترین منابع انتشار آلاینده ها و درصد هر آلاینده
 • استقرار (مکان یابی) صنایع
 • بررسی آلاینده ها در منابع متحرک
 • مهم ترین آلاینده ي اتومبیل هاي سواري و شهرها
 • براي کنترل آلاینده هاي منابع ثابت (صنایع)
 • واحد سنجش آلودگی در هوا
 • آزمایش و آنالیز آلاینده هاي هوا
 • اثر آلودگی بر انسان
 • انواع حد
 • عوارض CO در بدن
 • اثرات هیدروکربن ها
 • اثر اکسیدان هاي فتوشیمایی در انسان
 • اثرات آلودگی هوا بر گیاهان
 • آلدئیدها و اتیلن (از خانواده ی HC)
 • اثرات آلودگی هوا روی اشیاء و متعلقات
 • کنترل آلودگی هوا
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه تشریحی
 • منابع

مقدمه:

آب سرچشمه زندگی و یکی از فراوانترین ترکیبات زمین است، ضرورت آب براي بقاء و حیات انکار ناپذیر است چرا که هیچ موجود زنده اي از جمله انسان بدون وجود آن قادر به ادامه حیات نیست.

کلیه اجتماعات اولیه و تمدنهاي قدیمی بشري در کنار رودخانه هایی از جمله دجله، فرات، نیل، گنگ و غیره شکل گرفته است و انسانهاي اولیه توانسته اند با بهره گیري از آب این رودخانه ها و به کمک روشهاي ابتدا یی، نیازهاي اولیه خود را برآورده سازند.

همسو با ایجاد تحولات بشري و افزایش مصرف و به تبع آن افزایش آلودگی هاي زیست محیطی بالاخص آلودگی آب، و از طرفی با پیشرفت تکنولوژي و بهداشت و پی بردن به نقش آب در انتقال بیماریهاي مختلف، خصوصیات و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نیز مطرح شد و به تجربه ثابت شد که نمی توان هر آبی را براي هر منظوري به کار برد. از این رو آب آشامیدنی را آبی سالم، گوارا و قابل دسترس تعریف کردند.

از مجموع 1357760 هزار کیلومتر مکعب آبهاي کره براي زمین حدود 97.2 درصد در اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و  باتلاقها جاري است که به علت وجود مقدار زیادي مواد کانی، ارزش چندانی براي مصارف شرب و یا کشاورزي ندارد، از 2.8 درصد بقیه که آبهاي شیرین را تشکیل می دهد فقط 0.3 درصد ( 4100 هزار کیلومتر مکعب) که شامل آبهاي سطحی و زیرزمینی است به سهولت قابل دسترس و بهره برداري است که متاسفانه این مقدار هم بطور یکنواخت در نقاط مختلف کره زمین توزیع نشده بطوریکه سرانه افرادبومی نواحی خشک جهان فقط به چندمتر مکعب محدود می شود.

از آنجا که بخش عمده اي از آبهاي شیرین مورد اشاره را نمی توان مستقیماً به مصرف آشامیدن رساند لذا باید کیفیت آنها را پیش از مصرف و بر حسب نیاز با به کارگیري تکنیکهاي تصفیه بهبود بخشید، بالاخص آبهاي سطحی جاري که بنا به ماهیتشان محتوي ناخالصی هاي محلول و غیر محلول هستند و یا اینکه توسط بشر آلوده می شوند.

از اینرو با عنایت به تغییر الگوهاي مصرف و از طرفی آلودگی روز افزون آبها، اهمیت صنعت تصفیه آب روز به روز آشکارتر می شود و توسعه فن و دانش اینکار در جهان هر روز آهنگی سریعتر می یابد.

در کشور ما نیز به موازات رشد توسعه اقتصادي، اجتماعی و تامین خدمات بهداشتی درمانی و در کنار آن سیاست تامین آب آشامیدنی سالم و همچنین لزوم بهره گیري بهینه از منابع آب موجود، ضرورت استفاده از روشهاي تصفیه آب بیش از پیش احساس می شود و در این راستا شاهد گسترش روز افزون دانش تصفیه آب در سطح کشور می باشیم، بطوریکه خوشبختانه در این زمینه از به کارگیري شرکتهاي خارجی در مطالعه، طراحی و نیز اجراي بخش قابل توجهی از تاسیسات تصفیه خانه هاي آب در سطح کشور بی نیاز شده ایم.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

راهنمای ماتریس ارزیابی ریسک بهداشت ایمنی و محیط زیست

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی

کلیات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *