مهندسی اقتصاد اسکونژاد

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد

 

درس اقتصاد مهندسی از دروس اختیاری دوره کارشناسی مهندسی برق می باشد. کتاب حاضر “اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های مهندسی” نام دارد که تالیف دکتر محمد علی اسکونژاد ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ هفتم و در ۴۵۵ صفحه می باشد.

فهرست:

بخش اول: مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

فصل اول: مقدمه

 • شناسایی یک موضوع قابل بررسی
 • بررسی سیستم های تحلیل
 • ارائه راه حل ها
 • اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی
 • تعریف اقتصاد مهندسی
 • تاریخچه اقتصاد مهندسی
 • تصميم و تصمیم گیری
 • ماهیت تصمیم
 • معادله تصمیم
 • انواع تصمیم گیری
  • تصمیم گیری در شرایط اطمینان
  • تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
  • تصمیم گیری در شرایط تعارض

فصل دوم: اصول پایه ای در اقتصاد مهندسی

 • بهره
 • ارزش زمانی پول
 • تعادل
 • نرخ بازگشت سرمایه
 • حداقل نرخ جذب کننده
 • پارامترها و شکل فرآیند مالی
 • مسائل

فصل سوم: معرفی و کاربرد فاکتورها

 • روابط بین P و F
 • روابط بین P و A
 • روابط بین F و A
 • جدول فاکتورها
 • درون یابی خطی
 • محاسبات ارزشی فعلی، ارزش آینده و پرداخت مساوی
 • مسائل

فصل چهارم: حالتهای مخصوص فرآیند مالی

 • شیب یکنواخت
 • رابطه بین G و P
 • رابطه بین G و A
 • شیب یکنواخت کاهشی
 • سری هندسی

مسائل فصل پنجم: نرخ های اسمی و موثر

 • مرکب شدن پیوسته
 • مسائل

بخش دوم: تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها

فصل ششم: روش ارزش فعلی

 • حالت اول: عمر پروژه ها برابرند
 • حالت دوم: عمر پروژه ها نابرابرند
 • حالت سوم: عمر پروژه ها نامحدودند
 • مسائل

فصل هفتم: روش یکنواخت سالیانه

 • طریقه اول: محاسبه هزینه سالیانه
 • طريقه دوم: محاسبه هزینه سالیانه
 • طریقه سوم: محاسبه هزینه سالیانه
 • مقایسه چند پروژه از طریق هزینه سالیانه
 • مسائل

فصل هشتم: روش نرخ بازگشت سرمایه

 • محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
 • محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از روش ارزش فعلی
 • محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از روش یکنواخت سالیانه
 • مقایسه اقتصادی چند پروژه با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه
 • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی
 • روش ترسیمی
 • روش محاسباتی
 • مشکلات محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
 • تبدیل فرآیند مالی به یک معادله ریاضی
 • قانون تغییر علامت در فرآیند مالی
 • مشکلات وجود چند نرخ بازگشت سرمایه
 • نرخ بازگشت سرمایه خارجی
 • مقایسه چند پروژه تحت شرایط نامشخص بودن MARR
 • مسائل

فصل نهم: روش نسبت منافع به مخارج

 • مسائل

فصل دهم: تکنیک های دیگر اقتصاد مهندسی

 • روش دوره بازگشت سرمایه
 • روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت
 • روش ارزش آینده
 • مسائل

بخش سوم: تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات

فصل یازدهم: استهلاک

 • تعریف استهلاک
 • دلایل وجود استهلاک
 • ارزش دفتری
 • روش های محاسبه استهلاک
 • 1- روش خط مستقیم
 • 2- روش جمع ارقام سنوات
 • 3- روش موجودی نزولی
 • تغییر روش موجودی نزولی به روش خطی
 • الف – ارزش دفتری در سال آخر کوچکتر از ارزش اسقاطی است
 • ب – ارزش دفتری در مسائل آخر بزرگتر از ارزش اسقاطی است
 • 4- روش وجوه استهلاکی
 • 5- روش تعداد تولید
 • 6- روش مدت عمليات
 • انتخاب روش استهلاک
 • مسائل فصل یازدهم

فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر ماليات

 • مقدمه
 • محاسبه درآمد خالص یا فرآیند مالی بعد از کسر مالیات
 • مقایسه اقتصادی پروژه ها بعد از کسر ماليات
 • نقش مالیات در بررسی های اقتصادی
 • اثر روشهای استهلاک در بررسیهای اقتصادی
 • صرفه جوئی مالیاتی:
 • 1- روش استهلاک خط مستقيم
 • 2- روش جمع ارقام سنوات
 • روش موجودی نزولی
 • اثر تامین قسمتی از هزینه اولیه از موسسات مالی در بررسی های اقتصادی
 • مسائل

فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل جایگزینی (تعویض)

 • مقدمه
 • مفهوم دو کلمه «مدافع» و «رقیب»
 • تفکیک هزینه ها
 • تعيين عمر اقتصادی
 • چگونگی تحلیل تعویض با توجه به افق برنامه ریزی (دوره مطالعه)
 • عمر باقیمانده مدافع با عمر مفید رقیب برابر است
 • عمر مفید رقیب بیشتر از عمر باقیمانده مدافع است
 • نگاهی دقیق تر به رقیب
 • مطلوبیت کوتاه تر کردن عمر رقیب
 • ارزش تعویض مدافع
 • مسائل

فصل چهاردهم: آنالیز حساسیت

 • بررسی حساسیت یک پروژه
 • منحنی بی تفاوتی
 • نواحی پذیرش و رد پروژه
 • حدود تخمین
 • میانگین و واریانس تخمین
 • محاسبه نقطه سر به سر بین طرحها
 • نقطه سربه سر بین سه یا تعداد بیشتری از طرحها

مسائل فصل پانزدهم: تورم

 • مقدمه
 • اندازه گیری نرخ تورم
 • 1- شاخص قیمت مصرف کننده
 • 2- شاخص قیمت عمده فروشی
 • 3-شاخص قیمت مطلق
 • اثر تورم در بررسی های اقتصادی
 • محاسبه نرخ ظاهری
 • مقایسه مقدار ثابت قبل از کسر مالیات
 • مقایسه فرآیند مالی متورم شده بعد از کسر مالیات
 • هزینه های شامل نشده در تحلیل بعد از کسر ماليات
 • بی ثباتی قیمت در تحلیل بعد از کسر مالیات
 • مقایسه بعد از کسر مالیات با فرآیند مالی اصلاح شده
 • تصمیم گیری در مورد زمان و چگونگی در نظر گرفتن تورم
 • اثرات تورم در بررسی های اقتصادی بعد از مالیات
 • تاثیر تورم بر ارزش فعلی خالص (NPW)
 • الف – اثبات اینکه NPW در زمان تورم کاهش می یابد.
 • ب – اثبات اینکه NPW می تواند در زمان تورم ثابت نگهداشته شود.
 • مدل I- اثر تورم بر درآمد خالص
 • مدل II – اثر تورم بر درآمد ناخالص
 • روش استهلاک خط مستقيم
 • روش جمع ارقام سنوات
 • روش استهلاک موجودی نزولی دوبل
 • مثالی از کاربرد مدلهای I و II
 • مسائل

بخش چهارم: تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان

فصل شانزدهم: تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان

 • مقدمه
 • واردکردن ریسک در مطالعات اقتصادی
  • 1- تعریف، مساله
  • 2- جمع آوری اطلاعات
  • 3- فرموله کردن مساله
  • 4- ارزیابی مساله
 •  اصول احتمالات
 • امید ریاضی
 • جدول پرداخت
 • روش درخت تصمیم در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
 • حالت غیر احتمالی
  • الف- محاسبات بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
  • ب – محاسبات با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 •  حالت احتمالی
 • روش بیز
 • ریسک در آنالیز مالی
 • توزیع و واریانس
 • روابط ریسک مالی
  • زمان ریسک
  • ضریب تغییرات
  • سیاست توزیع سرمايه
 • ریسک در فرآیند مالی تجمعی
 • استفاده از روابط آماری
 • شبیه سازی
 • شبیه سازی مونت کارلو
 • شبیه سازی فرآیند مالی
 • سابروتین های تولید اعداد و متغیرهای تصادفی
  • الف – در مورد چند توزیع پیوسته (متصل)
  • ب – در مورد چند توزیع گسسته (منفصل)
 •  مسائل
 • ضمیمه یک: جدول فاکتورها
 • ضمیمه دو: جدول ترمال
 • فهرست منابع و مآخذ

دانلود کتاب مهندسی اقتصاد با لینک مستقیم:

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با اصطلاحات عمومی و پدیده آتش داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اقتصاد مهندسی در HSE

پاورپوینت ارزیابی اقتصادی سیستم های HSE

 

با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *